Організація оцінювання навчальних досягнень учнів
Скачати 90.27 Kb.
НазваОрганізація оцінювання навчальних досягнень учнів
Дата конвертації07.03.2013
Розмір90.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Організація оцінювання навчальних досягнень учнів

(Відповідно до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загально-середньої освіти)

Наказ МОНУ України від 05.05.2008 №371

Оцінювання відбувається на основі Критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, затверджених спільним наказом МОНУ та Академії педагогічних наук України № 371 від 05.05.2008 року. Відповідальність за якість та об'єктивні оцінювання покладається на вчителя та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ

Згідно з нормативно-правовими документами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України основними видам оцінювання є тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Обов'язковому оцінюванню підлягають результати вивчення предметів інваріантної складової навчального плану, я правило, оцінюються спецкурси.

Не підлягають оцінюванню факультативи, курси за вибором, додаткові, групові та індивідуальні заняття, проведення яки фіксується на окремих сторінках журналу або в окремому (спеціальному) журналі.

Основні функції оцінювання навчальних досягнень учнів;

* контролююча — визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

* навчальна — сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їхній систематизації, вдосконаленню вмінь і навичок;

* діагностико-коригувальна — з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня в процесі навчання; виявляє прогалини ; засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їхнє усунення;

* стимулювально-мотиваційна — формує позитивні мотиви навчання;

* виховна — сприяє формуванню вмінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю рефлексії навчальної діяльності.

При оцінюванні навчальних досягнень учня слід ураховувати:

* характеристики відповіді учня; правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

* якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

* сформованість загальнонавчальних і предметних умінь і навичок;

* рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати узагальнювати, робити висновки тощо;

* досвід творчої діяльності; вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези; " самостійність оцінних суджень.

Характеристики якості знань:

1. Повнота знань — кількість знань, визначених навчальною програмою.

2. Глибина знань — усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань.

3. Гнучкість знань — уміння учнів застосовувати набуті знання в стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності з уже відомих.

4. Системність знань — усвідомлення структури знань, їхньої ієрархії та послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших.

5. Міцність знань — тривалість збереження їх у пам'яті, відтворення їх у необхідних ситуаціях.

Знання є складовою вмінь учнів діяти. Уміння виявляються в різних видах діяльності й поділяються на розумові та практичні.

Навички — дії, доведені до автоматизм)' в результаті виконання вправ. Для сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення.

Цінності ставлення виражають особистий досвід учнів, їхні дії, переживання, почуття, які виявляються у ставленні до оточуючого (людей, явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнішої освіти це виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплювати позитивні надбання в навчальній діяльності, зростанні вимог до своїх навчальних досягнень. Названі орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого.

І рівень — початковий — відповідь фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

П рівень — середній — учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Ш рівень — достатній — учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки; відповідь учня правильна, логічна, обгрунтована, хоча їй бракує власних суджень.

IV рівень — високий — знання учня є глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти й відстоювати особисту позицію.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ (ТО) - це визначення навчальних досягнень учнів з певної теми (частини теми, групи тем) або з певного виду навчальної діяльності на основі вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів із того чи іншого предмета.

Завдання тематичного оцінювання:

* формування в учнів стійкої мотивації досягнень, намагання якомога успішніше здати ТО;

' забезпечення учнів необхідними знаннями, вміннями і навичками, а також можливостями їхнього отримання (індивідуальна робота з учнями, які досягли початкового рівня навчальних досягнень, на додаткових, індивідуальних заняттях, відпрацювання пропущених занять, виконання пропущених практичних, лабораторних, інших видів письмових робіт);

* формування в учнів почуття психологічної захищеності перед тематичним оцінюванням — упевненості в собі, своїх знаннях, упевненості в доброзичливій, але справедливій вимогливості вчителя.

Технологія підготовки тематичного оцінювання

Підготовку учня до тематичного оцінювання слід здійснювати у двох напрямах: організаційному та психолого-педагогічному.

Організаційний напрямок:

* затвердження календарного планування (заступник директора з навчально-виховної роботи стежить за раціональним плануванням тематичних оцінювань; тематичне оцінювання здійснюють після закінчення великої теми або об'єднуючи декілька малих тем);

* складання графіка тематичного оцінювання. З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов'язкових письмових робіт керівником навчального закладу (його заступником) складається графік проведення окремо на І та II семестр. Протягом навчального дня, як правило, в учня не може бути більше однієї письмової контрольної роботи. Два тематичних оцінювання в день можуть бути запланованими для різних видів навантаження. Наприклад, контрольна робота з алгебри (переважне розумове навантаження) і спортивні змагання з фізичної культури (переважне фізичне навантаження);

* учитель заздалегідь планує перелік питань і завдань до тематичного та проміжного оцінювання на підставі навчальних програм, перелічених у них вимог до навчальних досягнень учнів;

* учитель ознайомлює учнів із питаннями та завданнями до тематичного і проміжного оцінювання на початку вивчення теми.

Психолого-педагогічний напрямок:

* робота вчителя з якісної підготовки учнів до тематичних і проміжних оцінювань, досягнення учнями високих навчальних результатів;

* учитель доброзичливо, детально й чітко роз'яснює учням особливості свого предмета, рівень вимог до ЗУН, ознайомлює їх із термінами проведення проміжних і тематичних оцінювань;

* доводить до учнів питання, типи вправ, задач.

Слід пам'ятати, що результативність, якість, психологічна атмосфера кожного ТО є показником професіоналізму вчителя. До професійних якостей учителя, учні яких мають високі результати, належать:

* знання свого предмета,

* уміння вчити;

* вимогливість;

* справедливість;

* співпраця з учнями;

* гуманне ставлення до дітей;

* кропітка, турботлива робота вчителя з підготовки до ТО.

12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів виявляється в тому, що:

* оцінюється не дитина, а її діяльність;

' учень може засвоювати тему в оптимальному для нього темпі;

* учитель оцінює саме навчальні досягнення учня, не порівнює знання одного учня зі знаннями інших, а зважає на просування в опануванні знаннями й уміннями кожної дитини з урахуванням її індивідуальності.

Важливо, щоб тематичне оцінювання сприяло систематизації та узагальненню знань, а його результати підлягали педагогічному й управлінському аналізу.

Технологія тематичного оцінювання

Тематичні атестації рекомендується здійснювати в межах навчального часу на уроках. Досвід показує, що прагнення педагогів проводити тематичні атестації в позаурочний час призводить до перевантаження учнів, нераціонального використання робочого й особистого часу вчителів. Не допускається опитування учнів у позаурочний час, якщо вони були присутні на уроці.

Перед початком вивчення теми (частини теми, групи тем), що виноситиметься на тематичне оцінювання, вчитель має ознайомити учнів із тривалістю її вивчення; загальним змістом, кількістю і термінами проведення обов'язкових видів робіт (лабораторних, контрольних тощо); з типовими питаннями, що виносяться на тематичне оцінювання, прикладами завдань; терміном і формою проведення тематичного оцінювання, запропонувати список навчальних посібників. Форми і тривалість (не більше двох академічних годин) тематичної роботи, обсяг і зміст навчального матеріалу визначається вчителем.

При складанні завдань для тематичного оцінювання вчитель повинен орієнтуватися на рівень вимог навчальних програм. Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, у тому числі в старших класах — на рівень завдань державної підсумкової атестації з предметів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із певного предмета є універсальними для всіх профілів навчання, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 371 від 05.05.2008 року.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:

1.усунення безсистемності в оцінюванні;

2. підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;

3. індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

4. систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;

5. концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.

Тематична оцінка має. відбивати фактичний рівень навчальних досягнень учнів з певної теми (її частини, сукупності тем) виставляється за результатами тематичної роботи.

Типовими формами оцінювання за способом встановлення рівнями навчальних досягнень учнів є:

* усні (опитування, співбесіди тощо);

* письмові (тестування, диктант, контрольна, експериментальна, практична, лабораторна робота, опис технологічного процесу складання творчого проекту тощо);

* комп'ютерне тестування;

* комбіноване оцінювання (поєднання кількох форм).

Для оцінювання, що проводиться в письмовій формі (диктанти, контрольні, лабораторні роботи тощо), передбачається наявність зошитів (окремих аркушів), які зберігаються в навчальному закладі до кінця навчального року, їхня мінімальна кількість визначається Міністерством освіти і науки України.

Тематична оцінка є остаточним балом з певної теми (її частини, сукупності тем) і виставляється кожному учневі на підставі робіт контролюючого характеру, враховуючи при цьому поточні оцінки й усі види навчальної діяльності учнів. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку «Тематична» без дати.

Особливості виставлення ТО регламентуються інструктивно-методичними листами з предметів.

Схожі:

Організація оцінювання навчальних досягнень учнів iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Організація оцінювання навчальних досягнень учнів iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з етики
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Організація оцінювання навчальних досягнень учнів iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Організація оцінювання навчальних досягнень учнів iconВимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів
Их наук України від 12. 07. 2002 р. №401/52 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи” оцінювання...
Організація оцінювання навчальних досягнень учнів iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури
При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної групи за показником навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень...
Організація оцінювання навчальних досягнень учнів iconПравознавство. Критерії оцінювання навчальних досягнень
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства у системі загальної освіти
Організація оцінювання навчальних досягнень учнів iconІноземні мови. Критерії оцінювання навчальних досягнень Затверджені...
Оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання...
Організація оцінювання навчальних досягнень учнів iconПри оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології враховується
Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології здійснюються за характеристиками, наведеними в таблицях 1 І 2
Організація оцінювання навчальних досягнень учнів iconМатематика. Критерії оцінювання навчальних досягнень Затверджені...
Теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики
Організація оцінювання навчальних досягнень учнів iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
За відмінностями між обсягом І глибиною досягнутих результатів, ступенем самостійності у виконанні завдань, здатністю використовувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка