Затверджую
Скачати 163.96 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації25.06.2013
Розмір163.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
ДВНЗ « Макіївський політехнічний коледж»

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія)соціально-економічних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
_________ Етика та психологія ділового спілкування ___________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки____________Будівництво та експлуатація будівель та споруд

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ____ Будівництво та експлуатація будівель та споруд ___________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення_____________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

2012– 2013 рік


Робоча програма з етики та психології ділових стосунків для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки Будівництво та експлуатація будівель та споруд, спеціальністю Будівництво та експлуатація будівель та споруд . „30”серпня, 2012 року.

Волошина Р. Г. викладач вищої категорії.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)соціально-економічних дисциплін
Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)__^ Будівництво та експлуатація будівель та спору

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 1. ^

 2. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

^ Будівництво та експлуатація будівель та споруд

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

^ Будівництво та експлуатація будівель та споруд

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): Будівництво та експлуатація будівель та споруд

Рік підготовки:

Змістових модулів – 11

3-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 54

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Молодший спеціаліст

22 год.

год.

^ Практичні, семінарські

10 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

22 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,5

для заочної форми навчання -


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета : Мати базові знання з основ психології, етики, що сприяють розвитку загальної культури.

Завдання: вчити використовувати знання на практиці

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основи психології, етики, що сприяють розвитку загальної культури.

вміти: Застосовувати знання для вирішення професійних завдань, створення відносин у колективі 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Гуманістична спрямованість етики спілкування.

План

 1. Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна та її завдання.

 2. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії.

 3. Ділове спілкування, його особливості.

 4. Культура ділового спілкування.

 5. Гуманістична спрямованість етики спілкування


Тема 2 . Спілкування як комунікація.

План


 1. Поняття ділового спілкування як комунікації.

 2. 3асоби комунікації.

 3. Основні невербальні засоби спілкування.

 4. Мовні засоби комунікацій.Тема 3. Спілкування як інформація
План

 1. Поняття про комунікацію, як інформацію та її різновиди.

 2. Види комунікації.

 3. Комунікативні бар’єри.Тема 4. Взаємодія та взаєморозуміння як етичні процеси.
План

 1. Визначення взаємодії.

 2. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил.

 3. Мораль і особистісний вплив.

 4. Взаєморозуміння та його рівні.

 5. Бар'єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні.

Тема 5. Ділове спілкування.
План.

1. Теоретична частина.

1.1. Історично-психологічні аспекти проблеми.

1.2. Характеристика ділового спілкування.

1.2.1. Визначення спілкування, його класифікація.

1.2.2. Психологічні особливості ділового спілкування.

1.2.3 Зони спілкування.

1.2.4. Фази спілкування.

1.2.5.Форми і функції спілкування.

1.2.6. Стратегія і тактика спілкування.

1.2.7. Рівні ділового спілкування.

2. Практична частина.

2.1. Культура спілкування: практичні поради.

2.2. Рекомендації щодо досягнення взаєморозуміння.

Тема 6. Етикет ділового спілкування.
План.
1. Історія етикету і сучасність

2. Етикет ділового спілкування ( особливості телефонного спілкування, листування, візитні картки)


^

Змістовний модуль 2.

Тема 7. Моральна культура спілкування.План
 1. Мораль і моральна культура спілкування.

 2. Морально-психологічне навантаження у спілкуванні.

 3. ^

  Мораль, моральні цінності та моральна культура.

 4. Етичні типи підприємців та їх моральні цінності.

 5. Цінності особистісні, колективні, корпоративні.
Тема8. Основи ораторського мистецтва
План.


 1. Загальні вимоги до оратора, лектора
  2. Образ оратора і мовний стиль
  3. Типи ораторів
  3.1 Гієна
  3.2 Слон
  3.3 Павич
  3.4 Верблюд
  3.5 Білка
  3.6 Миша
  3.7 Мурав'єд

Тема 9. Особливості мовленнєвого етикету.
План.


 1. Значення мовленнєвого етикету для соціалізації особистості.

 2. Головне завдання культури мови.

 3. Основні ознаки культури мови.

 4. Типізація мовлення.


Тема 10. Психологія спілкування і міжособистісні відносини.
План.

1. Поняття про спілкування

2. Види спілкування

3. Засоби спілкування

4. Рівні ділового спілкування

5. Міжособистісні відносини в колективі

Тема 11. Форми професійного спілкування.
План.


 1. Монологічні форми.

 2. Діалогічні форми.

 3. Інтерв'ю. Прес-конференція

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Гуманістична спрямованість етики спілкування.
Тема 2. Спілкування як комунікація.
Тема 3. Спілкування як інформація.
Тема 4. Взаємодія та взаєморозуміння як етичні процеси.
Тема 5.

Ділове спілкування.
Тема 6.

Етикет ділового спілкування.


2
2


2


4
2


42
2


2


2
2


2
2

21
2


2


2
2


2
Разом за змістовим модулем 1

Змістовий модуль 2.

Тема 7. Моральна культура спілкування.
Тема8.

Основи ораторського мистецтва.
Тема 9. Особливості мовленнєвого етикету.
Тема 10. Психологія спілкування і міжособистісні відносини.
Тема 11.

Форми професійного спілкування.

4

2

2

4
4

2

2

2

2
4

2

2
2
2

2

2

2
1


Разом за змістовим модулем 2
^

Усього годин


54

22

1020Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-^

Усього годин^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 4. Взаємодія та взаєморозуміння як етичні процеси.


2

2

Тема 6. Етикет ділового спілкування.


2

3

Тема 7. Моральна культура спілкування.


2

4

Тема 10. Психологія спілкування і міжособистісні відносини.


2

5

Тема 11. Форми професійного спілкування.


2
^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Гуманістична спрямованість етики спілкування

1

2

Спілкування як комунікація

2

3

Спілкування як інформація

2

4

Взаємодія та взаєморозуміння

2

5

Особливості мовленевого етикету

2

6

Моральна культура спілкування

2

7

Ділове спілкування

2

8

Етикет у діловому спілкуванні

2

9

Форми професійного спілкування

2

10

Основи ораторського мистецтва

2

11

Психологія спілкування в міжособистісних відносин

19. Індивідуальні завдання

^ 10. Методи навчання


11. Методи контролю

Залік.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.


Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3
100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

^ Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 13. Методичне забезпечення

1. презентації до тем.

2. дослідницький матеріал.

3.проблемні ситуації.

4. конспекти лекцій.

5. персональный блог психолога
^ 14. Рекомендована література

Базова
1. Етика ділового спілкуванняНавчальний посібник /

Гриценко Т.Б - К. :Центр учбової літератури, 2007.- 344 c.

2.

Допоміжна

1. Столяренко, Етика та психологія ділового спілкування.

15. Інформаційні ресурси


 1. .....


Примітки:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

 2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичної комісії) факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою ради (методичній комісії) і затверджується проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної роботи.

 3. Формат бланка А4 (210297 мм).

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент федерації Т. в о. начальникауправління...
Змагання проводяться 20 квітня 2013 року на території Сумського р-ну, в урочищі «Зелений Гай»
Затверджую iconЗатверджую Затверджую Начальник управління Начальник Сумського освіти...
Хі обласна універсіада вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (незалежно від відомчого підпорядкування) проводиться...
Затверджую iconЗатверджую затверджую
України від 18. 08. 1999 року №300, Державного стандарту базової повної середньої освіти, затвердженого постановою кму від 14. 01....
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconР затверджую

Затверджую iconК затверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую погоджено

Затверджую iconЗатверджую Старобабанівська загальноосвітня

Затверджую icon«Затверджую» Директор днз

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка