1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В
Скачати 125.67 Kb.
Назва1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В
Дата конвертації03.03.2013
Розмір125.67 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В.

Соціально-психологічні механізми та загальнопедагогічні чинники організації виховного процесу
У Законах України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", у Національній доктрині розвитку освіти, Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді підкреслюється, • що головною метою сучасної школи є допомога учнівській молоді у їх „життєвому самовизначенні, самореалізації, життєтворчості згідно з національними цінностями та в контексті ідеї інтеграції української держави у Європейський простір" [6.7]. Пріоритетним завданням діяльності педагогів визначено розвиток активної, творчої особистості, здатної виконувати масштабні завдання,

які забезпечать поступ нації.

Як організувати навчально-виховний процес, щоб він сприяв становленню особистості? Як здійснити виховуюче навчання? Як сприяти гуманізації виховного процесу? Як виробити в учня індивідуальний стиль життя? Ці та інші питання - в центрі уваги педагогічного колективу школи .

Виходячи з того, що „виховання - процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно-значущих норм і правил поведінки особистості", а „вихованець - суб'єкт виховного процесу, який свідомо засвоює морально-духовні цінності, на їх основі плекає власні особистісні надбання, приймає самостійні рішення, покладає на себе відповідальність, здійснює свідомий життєвий вибір" , педагоги надають великого значення у виховному процесі особистісно орієнтованій комунікативній взаємодії вчителя і учня.

Щоб така взаємодія була результативною, виховний процес будується на принципах:

Суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасники навчально- виховного процесу виступають рівноправними партнерами, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції ;у нашій школі – це співпраця адміністрації, шкільного самоврядування та батьківського колективу:спільні засідання по узгодженню дій, проведенню шкільних свят тощо

 • гуманізму, що забезпечує вираження людяності у всіх проявах людської поведінки. Він полягає в „олюдненні" процесу виховання, тобто у визнанні цінності учня як особистості, його прав на свободу, щастя, соціальний захист, у створенні умов для прояву його здібностей, потреб, інтересів, стимулюванні сил до саморозвитку і самовиховання. Принцип гуманізму дозволяє створити ситуації успіху, довіри і підтримки, вільного вибору, співпраці і взаємодопомоги. Він коригує стосунки, що склалися, розвиває ціннісне ставлення до іншої людини і до самого себе, що передбачає виховання гуманної особистості.В школі працює ряд корекційних груп, кімната соціального захисту, волонтери (соц.-пед. Кулик, психолог Придачук), проведено міський семінар ЗДВР з питання гуманізації педагогіки на тему « милосердя й доброта – людських два крила», розпочато марафон творчості (п-о Перепелиця, ЗДВР Месь)організовано роботу більше 30 гуртків за ітересами, факультативів та інд. занять

 • природовідповідності - дозволяє побудувати виховний процес, який відповідає природ-им механізмам засвоєння учнями соціального досвіду оволодіння ними системою цінностей - ставлень. Він передбачає врахування багатогранної і цілісної природи людини,Це планування виховної роботи відповідно вікових особливостей учнів, гендерної різниці, психолого педагогічних особливостей –що враховується в планах виховної роботи різних рівнів

 • демократичності - вимагає усунення авторитарного стилю виховання як без результативного, недієвого і неприйнятного в новому суспільстві. Він дозволяє педагогу сприймати особистість вихованця як вищу соціальну цінність, визнавати його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності; Як виявило анкетування учнів 5-11 класів, найбільше діти довіряють вч. Поліщуку Ю. О.,Загоронюку Ю. О., Кучерук І. В.,Власюк Т. М,, Муштин Н. В., Сампір О. В., Ануфрієвій І. В.

особистісно розвиваючого спілкування, при якому вихователь розуміє, визнає і сприймає особистість дитини, вміє стати на її позицію як рівноправного партнера у спілкуванні;

співпереживання, пізнавальний аспект якого - вміння виділити і назвати емоції, що переживаються іншими людьми, уміння сприймати їхню точку зору. Емоційний аспект співпереживання полягає у здатності до душевного відгуку;

створення емоційно збагачених виховних ситуацій, розв'язання яких розраховане на активність кожного вихованця, його вільний моральний вибір у вирішенні виховних проблем. У таких ситуаціях учитель, класний керівник, активно залучає учнів до спільної діяльності для усвідомлення ними вимог, що випливають із системи цінностей- ставлень;

систематичного аналізу вихованцем власних і чужих вчинків. Формування високоморальних вчинків особистості пов'язане з зіткненням розвинених форм поведінки з її власною або чужою поведінкою. Це дає позитивні результати, коли вихованець вміє аналізувати свої та чужі вчинки, робити на основі аналізу певні висновки. Систематичний аналіз власних і чужих вчинків допомагає особистості усвідомлювати моральні норми, передбачати результати своєї поведінки, позитивно позначається на виробленні в неї навичок подолання миттєвих прагнень, станів, бажань;В школі проводяться лінійки дисципліни і порядку на яких аналізуєть ся стан відвідування учнями школи участьу шкільних та позашкільних заходах. Проведено засідання за круглим столом адміністрації, вчителів предметників та учнів 11-Б,10-Б класу та 9-Бз питання аналізу відвідування та навчання, проводилясь індивідуальна робота з учнями, які допускають пропуски уроків без поважних причин та порушують дисципліну Кравчуком А. (9-Б),Пташуком І (11-б) Мовчаном Д. (10-А),Сенькевич Д(10-б)

 • творчості й успіху - сприяє формуванню позитивної „Я" - концепції вихованця, стимулює процеси самовдосконалення, самовиховання і самореалізації;

само актуалізації - вказує на необхідність пробудити та підтримати прагнення особистості проявляти і розвивати природні здібності та набуті можливості, реалізовувати їх у своїй практичній діяльності;

суб'єктивного вибору - дозволяє вихованцеві стати суб'єктом життєдіяльності, сприяє формуванню і збагаченню його суб'єктивного досвіду, створює умови вільного вибору і відповідальної свободи;

індивідуально-творчого підходу, що передбачає створення умов для творчого розвитку кожної особистості в атмосфері співтворчості і співробітництва: вимагає своєчасно виявляти творчі здібності кожного вихованця і сприяти його самореалізації й самоствердженню у відповідних видах діяльності, розвитку творчих можливостей;проведено та заплановано ряд виставок: « оберіг класу», «Новорічних та різдвяних композицій», «великодній кошик», декоративно- вжиткового мистецтва де не тільки діти, але і їх батьки мжуть показат свою майстерність

діалогічного підходу - полягає у створенні умов для вільного спілкування, суб'єкт-суб'єктних стосунків, співробітництва і партнерства, без яких неможливий розвиток особистості;

ціннісно-смислової спрямованості виховання -

забезпечує необхідні умови для здобуття особистістю смислу своєї життєдіяльності. Цей особистісний смисл є значенням предметів, подій, явищ, опосередкованих мотивами, які впливають на вибір життєвої позиції, світогляду, професії тощо;_ самостійності й активності творчої особистості - полягає у забезпеченні психолого-педагогічних умов для виявлення, розвитку і реалізації її творчої самостійності та активності, обдарованості й таланту у позакласній діяльності; _ вияву і опори на позитивне в особистості, який передбачає довіру до здорових намірів і прагнень вихованців, опору на їх позитивні особистісні якості;

включення особистості в діяльність - полягає у реальному залученні вихованців до всіх видів активної діяльності, оскільки ефективне оволодіння ним системою цінностей - ставлень здійснюється шляхом організації особистісно значущої активності, у якій кожен вихованець може реалізувати себе як особистість; У плані роботи школи заплановано заходи, які не тільки максимально задовольняють потреби і інтереси дитини а й задіюють максимальну кількість учнів до їх проведення. Це всеукраїнські еонкурси «кенгуру, колосок, левеня,сояшник, геліантус» тощо, інтернет олімпіади, конкурси МАН, експедиції і т. д.Заплановано проведення творчого марафону між учнями 10,9,8,7,6,5-х клсів та ряд традиційних шкільних заходів: тиждень економіки, міс та містер школи, козацькі забави та ін..

стимулювання активності особистості у всіх видах діяльності вимагає творчості, самодіяльності й активності вихованців, залучення їх до участі в позакласній роботі на основі зацікавлення, розкриття її особистісної значущості;Оновлено шкільну «дошку пошани»,Відбулося нагородження кращих учнів школи на загальношкільному святі «крок до зірок»,привітання переможців у інформаційному центрі школи

індивідуально-особистісного підходу, згідно з яким закони духовного і фізичного розвитку, процеси, зміни, що відбуваються у внутрішньому світі кожної особистості, служать головним орієнтиром у вихованні;

психологізації виховання - передбачає підвищення рівня психологічної готовності педагога, знання ним психологічних особливостей вихованців, закономірностей розвитку і виховання, оволодіння технологією психодіагностики рівня вихованості особистості, корекції виховного процесу. При цьому класний керівник повинен вміти виділити психологічні основи обраних ним форм і методів виховання, привести їх у відповідність до вікових та індивідуально-типологічних особливостей вихованців;Узгоджено провеення години психолога,проте шкільний психолог повинен більше спілкуватися не тільки з учнями, ай з батьками та класними керівниками.

 • довіри і підтримки - передбачає таке ставлення до вихованця, основою якого є віра в його творчі здібності та можливості, повага до його гідності, що вимагає підтримки у всіх видах діяльності;

 • високої духовності - надає великого значення у вихованні духовному розвитку особистості, який визначає її людську цінність, суспільну значущість. Він передбачає розвиток творчих потенцій особистості, для позначення яких використовуються терміни „творче начало", „дух", „совість", „честь", „гідність", „порядність", „сумління", „людяність", „милосердя", „доброта", і які спрямовують її життєвий шлях;

 • соціалізації - полягає у включенні учня в систему суспільних відносин, збагачення його соціального досвіду.самоврядування учнів на всіх рівнях потребує більшої довіри і вимогливості, ширшого залучення учнів до вирішення проблем класу і школи.

 • Виступ психолога ПридачукВ. А.

Реалізація цих принципів визначає стратегію виховного процесу і відносин педагога й учня. Педагогічний колектив використовуює тактичні принципи, що допомагають їм створити умови для виховання творчої особистості на основі співробітництва і співдіяльності. Такі принципи визначають тактику виховної діяльності і орієнтуються на становлення і розвиток учня у процесі його самореалізації, грамотній організації виховного процесу.

Враховуючи спрямованість особистості, її моральні якості, інтереси, потреби, мотиви діяльності, педагоги використовують принципи самовдосконалення, самореалізації у творчості, готовності до відповідальних дій, самоповаги тощо.

Органічне їх поєднання у практичній діяльності виступає запорукою успіху педагогічного процесу.

Вплив учителя на становлення і розвиток особистості цілеспрямовано здійснюється шляхом використання соціально- психологічних методів, таких як: інформації (візуально-слуховий, словесний, пошуковий); сугестії (навіювання) - прикладу, авторитету; організації практичної діяльності, стимулювання позитивної та гальмування негативної поведінки; формування суспільної свідомості, громадської думки; стимулювання, самовиховання; товариського спонукання, переконання, привчання. Крім того, використовуються нетрадиційні методи, побудовані на принципах народної педагогіки, зокрема: народно- педагогічні методи нагромадження життєвого досвіду; виховання словом рідної мови; спонукання; покарання за проступки різної значимості; самоаналіз, самоконтроль, самодисципліна.

самозасудження тощо. Особливу групу складають методи саморегуляції, самоорганізації (самоспостереження, само- переконання, самокритика, самозобов'язання).

Очевидним є те, що педагогічний колектив нині працює в гуманістичній парадигмі і, відповідно, використовуює більш різноманітні і людяні методи. Вони розраховані на розвиток особистості, її самореалізацію, на позитивну перспективу,

позитивні стимули.

Організовуючи виховний процес, педагоги значну увагу приділяють формуванню і розвитку активної життєвої позиції

особистості учня.

Окрім цілеспрямованого використання вказаних механізмів, учителі створюють різноманітні педагогічні ситуації. Серед безлічі ситуацій, створюваних педагогами, що стали традиційними, можна вважати такі [56. 58-59]:

 • авансування довіри (А.С.Макаренко) характеризується тим, що довіра дається авансом ще незміцнілій особистості, але вже готової виправдати його. Створюються умови для вираження довіри з боку товаришів або значимого для учня дорослого;

 • ситуація невимушеної примусовості (Т.Є.Конникова) - це механізм впливу конкретної ситуації не у вигляді безкомпромісної вимоги педагога, а у вигляді актуалізації вже наявних мотивів поводження в нових умовах, що забезпечують активну участь кожного учня в житті колективу, завдяки чому складається позиція суб'єкта, творчого співучасника;

 • вільного вибору (О.С.Богданова, В.О.Караковський). У ній учень ставиться перед необхідністю й одержує можливість зробити самостійний вибір учинку. Іноді ситуація вибору має характер конфліктної ситуації, у якій відбуваються зіткнення і боротьба несумісних інтересів і установок (В.М.Басова);

 • співвіднесення (Х.Й.Лийметс) - припускає оцінку, ухвалення рішення і вчинку людини на основі вже наявного досвіду, завдяки чому людина стає суб'єктом ситуації. У педагогічній практиці ситуація співвіднесення часто створюється у випадках, коли в учня виникає потреба порівняти свій колектив з іншими під час обговорення перспектив життя колективу. Стосовно особистості педагог створює подібну ситуацію, коли необхідно спонукати її до самовдосконалення, самовиховання;

 • змагання (А.Н.Лутошкін) припускає не тільки бажання бути кращим, але і вольове зусилля і, як результат, досягнення кращих у порівнянні з іншими показниками, що підтверджується

офіційним визнанням: призове місце, кількість балів, почесна грамота, фото з учителем на Дошці пошани тощо;

 • успіху (О.С.Газман, В.О.Караковський, А.С.Бєлкін) - найбільш широко використовується в практиці виховання, коли необхідно підтримати колектив або окремого учня, закріпити позитивне в його розвитку, перебороти непевність у своїх силах, змусити глянути на себе по-новому. Успіх у ситуацій гарантований, але його зумовленість не повинна бути помітною для вихованців. Повинна бути забезпечена об'єктивність успіху; у протилежному випадку це викликає негативні наслідки у відносинах. Необхідною умовою є бажання колективу або особистості досягти успіху, прикласти зусилля;

 • творчості (В.А.Караковский), сутність якої полягає у створенні умов, за яких актуалізуються вигадка, уява, фантазія учнів, їхня здатність до імпровізації, уміння вийти з нестандартної ситуації.

Схожі:

1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В iconКнига представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника...
Казанцева Н. А., Річна робоча книга заступника директора з виховної роботи на 2012
1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В iconЗаступника директора школи з навчально-виховної роботи
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфі­каційної характеристики заступника директора навчального закладу
1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В iconІнструкція № О. П. Для заступника директора з навчально-виховної роботи
Перед призначенням на роботу І періодично, один раз на рік, заступник директора закладу освіти повинен проходити медичний огляд
1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В iconПлан навчання заступників директорів з навчально виховної роботи...
Тема навчання: Моніторинг у роботі заступника директора з навчально—виховної роботи
1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В iconДо наказу №414 від 17. 09. 2012
Діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи по формуванню методичної культури вчителя
1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В iconЗаступника директора школи
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора навчального закладу
1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В iconЗаступника директора школи з виховної ро­боти
Тимчасове виконання обов'язків у даних умовах здійснюється на основі наказу директора школи, виданого з дотри­манням законодавства...
1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В iconІнструкція з охорони праці для заступника директора з навчально-виховної роботи
Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм І правил охорони праці
1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В iconЗаступник директора з виховної роботи, Самойлович Л.І., вчитель історії сзош№2
Дмитрієва Р. М. заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури вищої категорії
1. Тези доповіді заступника директора з виховної роботи Месь О. В iconЯкі підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності педагогів,...
Й за дії, які вчиняють їх учні. При цьому не важливо – вчинили правопорушення учні в період канікул, карантину, в поза навчальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка