«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка
Назва«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка
Сторінка1/5
Дата конвертації19.12.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5«Життєва компетентність особистості» факультативний курс

для учнів 10-11 класів
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сьогодні, коли відбувається процес модернізації загальної середньої освіти України, особлива увага звернена на роль навчального закладу, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості. Тенденції розвитку освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі навчання і виховання до розвиваючо-конструктивної, орієнтованої на результат. Розширилась функція навчального закладу: не тільки навчання та виховання, але і формування життєвої компетентності, розвиток соціально значимих якостей учнів з метою їх ефективної соціалізації.

Метою освіти є формування особистості, яка буде здатною отримувати глибокі знання, професійні навички і матиме готовність до самопізнання, саморозвитку, самореалізації та самостійного прийняття морально-відповідальних рішень у своєму житті.

Процес входження юнаків і дівчат в доросле життя супроводжується необхідністю дати відповіді на вічні питання людського буття: «Хто я в цьому світі?», «Яка мета і зміст мого життя?», «Міра моєї відповідальності за те, що відбувається навколо». Окрім того аналіз наукових досліджень і власний досвід роботи практичного психолога зі старшокласниками дозволяє зробити висновки, що існують три групи проблем, які перешкоджають зробити об’єктивні висновки щодо поставлених питань, зокрема:

 • відсутність навичок спілкування (особливо з дорослими людьми, офіційними особами), вміння розбиратися в мотивах вчинків оточуючих людей;

 • несформованість вмінь і навичок самопізнання, незнання прийомів самопрезентації та технік самореалізації (організаційної, інтелектуальної, емоційної);

 • низький рівень підготовки до розв’язання ділових і життєвих конфліктів.

У формуванні необхідних якостей важливе місце належить підвищенню рівня психологічної культури учня, що передбачає розуміння самого себе як особистості, усвідомлення свого місця в соціумі, сформованість навичок рефлексії, вміння враховувати потреби та інтереси оточуючих, володіння прийомами конструктивного вирішення проблем.

Після закінчення загальноосвітнього навчального закладу учень опиняється перед необхідністю зробити низку важливих життєвих виборів, що потребує від нього сформованості життєвої компетентності. Життєва компетентність – це знання, вміння, життєвий досвід особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для розв'язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального життєвого проекту.

З метою ефективної реалізації цих освітніх завдань практичним психологом розроблено факультативний курс для учнів 10-11 класів «Життєва компетентність особистості».

Мета курсу – психологічна підготовка старшокласників до майбутнього самостійного життя в процесі формування їх життєвої компетентності.

Завдання:

 • сприяння розвитку потреби у самопізнанні, саморозвитку, самовдосконаленні і самоактуалізації;

 • формування умінь та навичок самостійного розв’язання складних життєвих ситуацій у сфері міжособистісних стосунків (сімейні, професійні, соціальні взаємини);

 • розвиток відповідальності за свій життєвий вибір і своє життя;

 • розвиток творчого мислення і творчих здібностей;

 • формування здатності критичного ставлення до інформації і вироблення власної позиції щодо конкретних явищ;

 • формування гармонійно розвиненої, соціально свідомої, толерантної особистості.

Програма розрахована на 70 годин: 10 клас – 1 година на тиждень (35 годин, 1 година – резерв навчального часу), 11 клас – 1 година на тиждень (35 годин, 1 година – резерв навчального часу).

Програма складається з чотирьох модулів:

 • Модуль 1. «Мій внутрішній потенціал» сприяє особистісному зростанню старшокласників, їх самопізнанню, визначенню свого подальшого життєвого шляху.

 • Модуль 2. «Мої стосунки з оточуючими» – направлений на розвиток комунікативних здібностей учнів, а саме володіння засобами комунікації та використання їх у діяльності, аналіз власної діяльності, опанування нових засобів ефективної комунікації.

 • ^ Модуль 3. «Психологія сімейних стосунків» – надає учням конкретні знання про сімейне життя, вчить терпимості і толерантності в стосунках з близькими людьми, допомагає опанувати шляхи вирішення проблемних ситуацій у сімейних взаєминах.

 • ^ Модуль 4. «Проектування професійного життєвого шляху» – допомагає професійному самовизначенню молодих людей, вмінню об’єктивно оцінювати свої можливості, вихованню цілеспрямованої компетентної особистості, орієнтованої на життєвий успіх.

Модулі «Мій внутрішній потенціал» і «Мої стосунки з оточуючими» вивчаються в 10-х класах, а модулі «Психологія сімейних стосунків» і «Проектування професійного життєвого шляху» - в 11-х класах.

Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з власним потенціалом, вироблення стратегій конструктивної поведінки, психологічної гнучкості; набуття навичок самоорганізації, проектування власного майбутнього.

Практичні роботи, передбачені програмою, спрямовані на формування адекватної самооцінки, рефлексії, набуття практичних навичок розв’язання актуальних міжособистісних та внутрішніх конфліктів, конструктивного спілкування та взаємодії в різних сферах життя. Проведення та аналіз діагностичних тестувань на заняттях проводиться для надання учням певних відомостей про власну особистість. Проводяться тренінгові заняття, розвивальні, корекційні вправи, дискусії, «мозкові штурми», ділові і рольові ігри.

Матеріал для практичних робіт педагог добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального матеріалу. Практичні роботи виконуються на уроці, але обмежена кількість їх дається на самостійне опрацювання учнів. Крім того, деякі завдання рекомендовано до самостійного виконання учнями у позаурочний час (спостереження з метою визначення репрезентативних систем оточуючих, невербальних засобів спілкування тощо).

Доцільно застосовувати такі форми організації занять: індивідуальна, групова, фронтальна (лекційні і практичні заняття).

Показниками засвоєння навчального матеріалу є здатність характеризувати і пояснювати основні поняття, аналізувати і виконувати запропоновані вправи та завдання, розуміти закономірності подій, що відбуваються. З огляду на це критеріями оцінювання навчально-виховних результатів факультативного курсу є: показник якості засвоєння теоретичних знань; показник практичного застосування набутих умінь. Форма контролю: підготовка та захист учнями проекту «Моя життєва стратегія».


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

10 КЛАС
МОДУЛЬ 1. «МІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ» (19 год.)

Вступ (2 год.)

Заняття 1.

Тема. Місце психології серед інших наук.

Учень ознайомлюється з предметом психології, психологічними факторами, закономірностями і механізмами; галузями психології.

Учень визначає значення психології в житті людини.
Заняття 2.

Тема. Психологія пізнання і навчання

Учень ознайомлюється з основними психічними процесами, міжпівкульовою асиметрією мозку, поняттями «Ліворукість» і «праворукість».

Учень вміє виділяти особливості функціонування правої і лівої півкулі, зв'язок між ним.

Учень вміє описувати основні психічні процеси.

Учень вміє визначати свою домінуючу півкулю.
Розділ 1. Особистість (7 год.)

Заняття 3.

Тема. Я – особистість

Учень ознайомлюється з поняттями «індивід», «індивідуальність», «особистість».

Учень вміє виділяти і «приміряти» соціальні ролі.

Учень встановлює зв’язки між особистістю і суспільством.

Заняття 4.

Тема. Біологічне і соціальне в структурі особистості

Учень встановлює співвідношення між біологічною і соціальною складовою особистості.

Учень визначає роль біологічного і соціального в структурі особистості.
Заняття 5.

Тема. Темперамент

Учень ознайомлюється з вродженими властивостями людської психіки, поняттям «темперамент».

Учень виділяє типи темпераментів, їх основні риси; інтроверсія – екстраверсія; емоційна стабільність – нейротизм.

Учень визначає власну структуру темпераменту.
Заняття 6.

Тема. Характер

Учень виділяє чинники, що впливають на формування характеру.

Учень встановлює зв’язок характеру і темпераменту.
Заняття 7.

Тема. Самооцінювання

Учень ознайомлюється з поняттями самосвідомість, Я-концепція, «самооцінка», «самоповага».

Учень визначає рівень власної самооцінки.
Заняття 8-9.

Тема. Формування впевненості в собі

Учень визначає і відпрацьовує шляхи підвищення рівня самооцінки і самоповаги до себе.
Розділ ІІ. Пізнавальні властивості людини (4 год.)

Заняття 10.

Тема. Сприйняття, увага, пам’ять

Учень ознайомлюється з поняттями «сприйняття», «увага», «пам’ять», видами уваги та пам’яті.

Учень визначає власний рівень розвитку сприйняття, пам’яті та уваги.

Учень використовує засоби розвитку пам’яті і уваги, прийоми мнемотехніки.
Заняття 11.

Тема. Мислення

Учень ознайомлюється із мислення як процесом опосередкованого пізнання, розумовими операціями.

Учень визначає власний рівень розвитку процесів мислення.
Заняття 12.

Тема. Уява. Креативність

Учень ознайомлюється із поняттям «уява», її видами. Поняттями «творчість» та «креативність».

Учень розвиває власні творчі здібності.
Заняття 13.

Тема. Інтелект

Учень ознайомлюється із поняттями «інтелект», «когнітивні стилі».

Учень вирізняє типи інтелекту за Амтхауером.

Учень визначає рівень власного інтелекту за методикою Айзенка.
Розділ ІІІ. Емоційно-вольова сфера (6 год)

Заняття 14.

Тема. Емоції та почуття

Учень ознайомлюється з поняттями «емоції», «почуття».

Учень визначає емоційні стани, почуття, афекти.

Учень передає емоції за допомогою міміки.

Заняття 15.

Тема. Управління негативними емоціями

Учень визначає, що таке контроль емоцій і емоційна стабільність.

Учень відпрацьовує процеси управління негативними емоціями
Заняття 16.

Тема. Профілактика стресу.

Учень визначає що таке стрес, три фази розвитку стресу.

Учень набуває навичок подолання стресу і депресії за допомогою релаксаційних вправ і аутогенного тренування.

Учень формує в собі позитивне мислення
Заняття 17.

Тема. Успіх.

Учень визначає , що таке успіх.

Учень виділяє складові успіху.

Учень розробляє власну стратегію успіху.
Заняття 18.

Тема. Щастя.

Учень ознайомлюється з поняттям «щастя» як суб’єктивно-об’єктивною мірою задоволення життям, основними підходами до розуміння щастя.

Учень встановлює принципи побудови стратегії діяльності людини в досягненні власного щастя.
Заняття 19.

Тема. Воля. Цілепокладання.

Учень визначає , що таке воля як засіб управління власною поведінкою.

Учень розвиває в собі вольові навички.


^ МОДУЛЬ 2. «МОЇ СТОСУНКИ З ОТОЧУЮЧИМИ»

(15 год.)

Розділ 1. Основи спілкування (6 год.)

Заняття 20.

Тема. Процес спілкування.

Учень ознайомлюється з поняттям «спілкування».

Учень визначає грані спілкування: комунікативна, перцептивна, інтерактивна. Учень виділяє засоби спілкування.
Заняття 21-22.

Тема. Вербальне і невербальне спілкування.

Учень ознайомлюється з вербальними і невербальними засобами спілкування. Поза та жести. Міжособистісний простір. Інтонація як засіб вираження відчуттів, емоцій, ставлення. Темп мовлення. Форми викладення своїх думок.

Учень інтерпретує міміку та жести.
Заняття 23.

Тема. Позиції та стилі спілкування.

Учень ознайомлюється з позиціями спілкування за Е. Берном.

Учень виділяє его-стани «Батьки», «Дорослий», «Дитина».

Учень практично відпрацьовує форми поведінки, типові для кожного стану.
Заняття 24.

Тема. Бар’єри в спілкуванні. Стереотипи.

Учень ознайомлюється з поняттями «перше враження», «ефект ореола», «настанова», «стереотип».

Учень аналізує основні помилки першого враження, вплив настанови на міжособистісне сприйняття; найбільш розповсюдженні бар’єри у спілкуванні.

Заняття 25.

Тема. Прийоми протистояння маніпулюванню.

Учень визначає , що таке маніпулятивне спілкування.

Учень аналізує причини маніпулювання, типи маніпулятивних систем.

Учень практично відпрацьовує стратегії уникнення маніпулюванню.
Заняття 26.

Тема. Прийоми успішної самопрезентації.

Учень ознайомлюється з поняттям «комплімент», «заохочення», «самопрезентація».

Учень характеризує особливості самопрезентації, основні знаки уваги, конструкції, функції та направленість компліментів.

Учень відпрацьовує навички самопрезентації.
Розділ ІІ. Психологія колективу (5 год.)

Заняття 27.

Тема. Колектив і особистість.

Учень ознайомлюється з поняттям «група», «колектив», види груп.

Учень аналізує ознаки колективу; розподіл ролей в колективі.
Заняття 28.

Тема. Лідерство.

Учень ознайомлюється з поняттям «лідер».

Учень виділяє психологічні якості лідера, типи лідерства.
Заняття 29.

Тема. Конформізм.

Учень ознайомлюється з поняттями «груповий тиск», «групові норми» «конформізм», «нонконформізм».

Учень аналізує причини конформності людини.

Заняття 30-31.

Тема. Навички впевненої відмови.

Учень аналізує наслідки невміння сказати «Ні!», умови, що сприяють впевненій відмові.

Учень відпрацьовує навички впевненої відмови.
Розділ ІІІ. Конструктивне подолання конфлікту (4 год.)

Заняття 32.

Тема. Конфлікт. Стилі вирішення.

Учень ознайомлюється з поняттям «конфлікт».

Учень аналізує основні стилі вирішення конфлікту.

Учень визначає власний провідний стиль вирішення конфліктів.
Заняття 33.

Тема. Керування конфліктом.

Учень визначає динаміку конфлікту, принципи керування конфліктом.

Учень аналізує основні стадії конфлікту.
Заняття 34-35.

Тема. Конструктивне вирішення конфліктів.

Учень ознайомлюється з стилями вирішення конфліктів: уникання, співпраця, компроміс, пристосування.

  1   2   3   4   5

Схожі:

«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка iconАвтор: Лисенко Т.І. Пояснювальна записка
Факультативний курс “Школа олімпійського резерву з програмування” має на меті формування в учнів знань І вироблення вмінь для
«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка iconНавчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка iconФакультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх...
Від того, якими будуть наші діти, багато в чому залежить наше майбутнє та майбутнє нашої країни. Тому з метою виховання екологічної...
«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка iconФакультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні)
Схвалена Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, протокол №2, від 14 червня 2012р
«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка iconПту №22 смт. Луків Успіх у навчанні це стежка, яка веде до дитячого...
Успіх у навчанні – це стежка, яка веде до дитячого серця, а в ньому спалахує вогник бажання стати найкращим. Життєва компетентність...
«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою повинне сприяти розвитку здібностей учнів, ураховуючи інтереси, схильності...
«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка