Особливості застосування методу соціометрії
НазваОсобливості застосування методу соціометрії
Сторінка1/6
Дата конвертації01.02.2014
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6Курсова робота

на тему:

" Особливості застосування методу соціометрії


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІОМЕТРІЇ ЯК МЕТОДУ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Поняття соціометрії як метод соціальної психології

1.2. Соціально-психологічні феномени в групі

1.3 Застосування соціометрії в групових процесах

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУПОВИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДОМ СОЦОМЕТРІЇ

2.1. Організація дослідження

2.2. Аналіз результатів досліджень групових процесів

2.3. Рекомендації

^ ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
Актуальність дослідження. Соціально-психологічне дослідження – вид наукового дослідження з метою встановлення в поведінці й діяльності людей психологічних закономірностей, обумовлених фактом включення в соціальні (велику й малу) групи, а також психологічних характеристик самих цих груп.

У соціальній психології розрізняють три рівні дослідження: емпіричний, теоретичний і методологічний. Емпіричний рівень являє собою збір первинної інформації, яка фіксує соціально-психологічні факти, і опис отриманих даних, звичайно в рамках певних теоретичних концепцій. Серед методів емпіричного дослідження у соціальній психології виокремлюють: спостереження; аналіз документів (методика контент-аналізу); опитування (анкетування, інтерв'ювання (метод фокус-груп)); тестування; експеримент.

Зауважимо, що широке поширення у соціальній психології отримав соціометричний тест. Соціометрія – метод соціальної психології, який використовується для діагностики взаємних симпатій та антипатій, статусно-рольових відносин між членами групи, який дозволяє виявити: соціально-психологічну структуру взаємовідносин в малих групах; конкретні позиції її членів в структурі цих взаємовідносин; формальних і неформальних лідерів й аутсайдерів у групі; наявність мікрогруп і зв’язків між ними. Соціометрія передбачає проведення опитування всіх членів групи з наступною математичною та статистичною обробкою його результатів і побудовою соціограми (схема взаємовідносин в групі).

Метод соціометрії визначається його автором Дж. Морено як "математичне вивчення психологічних властивостей населення", де під "психологічною властивістю" розуміється стан "потягу та відрази між різними особами", що виникає в "організованому русі". У наступних роботах було показано, що соціометрія як метод дослідження є "ефективним інструментом соціально-психологічного вивчення структури малих груп". Об'єктом дослідження в соціометрії є соціальна група, а предметом - її структура, міжособистісні відносини в групі.

Соціометрична техніка, розроблена Дж. Морено, застосовується для діагностики міжособистісних і між групових відносин з метою їхньої зміни, поліпшення й удосконалювання. За допомогою соціометрії можна вивчати типологію соціального поводження людей в умовах групової діяльності, судити про соціально-психологічну сумісність членів конкретних груп.

Соціометрична процедура може мати на меті:

а) вимір ступеня згуртованості-роз'єднаності в групі;

б) виявлення «соціометричних позицій», тобто співвідносного авторитету членів групи по ознаках симпатії-антипатії, де на крайніх полюсах виявляються «лідер» групи і «відкинутий»;

в) виявлення внутрішньо групових підсистем, згуртованих утворень, на чолі яких можуть бути свої неформальні лідери.

Використання соціометрії дозволяє проводити вимір авторитету формального і неформального лідерів для перегрупування людей у командах так, щоб знизити напруженість у колективі, що виникає через взаємну ворожість деяких членів групи.

Соціометрична процедура проводиться груповим методом, його проведення не вимагає великих часових витрат (до 15 хв.). Вона дуже корисна в прикладних дослідженнях, особливо в роботах по удосконалюванню відносин у колективі.

Надзвичайно актуальним питанням у професійній підготовці майбутнього фахівця – соціального психолога є оволодіння методом соціометрії з метою ефективного застосування його у майбутній професійній діяльності, на чому й ґрунтується вибір теми курсової роботи:

Особливості застосування методу соціомерії ”.

Об’єкт дослідження – методи соціальної психології.

^ Предмет дослідження – сутність та можливості застосування соціометрії як методу соціальної психології.

Мета дослідження: теоретично сутність та можливості застосування соціометрії як методу соціальної психології.

Завдання курсової роботи:

1. Зясувати сутність соціометрії як методу соціальної психології.

2. Проаналізувати соціально-психологічні феномени в групі.

3. Виявити особливості соціометричної процедури.

4. Провести соціометричне дослідження студентської групи.

5. Окреслити шляхи оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі.

Методи дослідження. У курсові роботі будуть використані такі методи дослідження:

- теоретичні (аналіз та синтез та узагальнення наявних теоретичних даних на предмет нашої роботи);

- емпіричні (спостереження, бесіда, соціометрія);

- тлумачення та інтерпретація отриманих даних, статистичні методи дослідження (кількісна та якісна оцінка отриманих даних

^ Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (34 найменування).


РОЗДІЛ 1

^ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОМЕТРІЇ ЯК МЕТОДУ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1.1. Поняття соціометрії як методу соціальної психології
На думку автора соціометрії Дж. Морено, «Соціометрія – наука, що ставить собі метою об’єктивне визначення основних про структуру людських суспільств»

Дослідник уточнює, що соціометрія намагається виявити основні структури в суспільстві, виявляючи симпатії, потяг та відразу, що існують у міжособистісних відносинах та по відношенню до предметів.

Необхідно відзначити, що соціометрична процедура є динамічною: вона здатна змінюватись та пристосовуватись до будь-якої групової ситуації.

На думку Дж. Морено, соціометрію можна розглядати як:

1) дослідницьку процедуру, що вивчає організацію групи;

2) діагностуючу процедуру, що класифікує положення в групі та положення груп у колективі;

3) терапевтичну та політичну процедуру, що ставить метою допомогти індивіду або групам краще пристосуватися до колективу;

4) синтез всіх цих стадій.

Крім того, Дж. Морено виходить із того, що найменшою соціальною одиницею суспільства є не окремий індивід, а їхнє співіснування, що дозволяє вченому сформулювати ряд законів:

Закон соціальної гравітації: згуртованість групи прямо пропорційна потягу учасників один до одного; Соціологічний закон: вищі форми колективної організації розвиваються із простих форм. Соціодинамічний закон: усередині деяких груп людські прихильності поширюються нерівномірно.

Існує кілька напрямків розвитку соціометрії.

Перший напрямок – марксистський, пов’язаний з іменами Д. Лукача та К. Маннгейма. Ідеї, висунуті цими соціологами близькі до соціометрії.

Вони підкреслюють існування соціальних класів, залежність ідеології від соціальної структури, говорять про позиції індивідів у групі та про соціальну динаміку, що виникає в результаті зміни положення груп.

Другий напрямок представлений школою гештальтистів: Ж. Ф. Брауном і К. Левіним, які першими позначили схеми соціальних структур і соціальних бар’єрів.

Було розроблено кілька типів соціограм. Загальним для них є те, що вони відображають систему соціальної структури, а також положення кожного індивіда усередині цієї структури. Коли було виявлено, що соціальні мережі мають постійну структуру та що вони розвиваються в певному порядку, були отримані над індивідуальні структури. Дані структури формують емоційний потік.

Дослідженню міжособистісних відносин у колективі та соціометрії як методу їхнього вивчення присвячені роботи Р. С. Вайсмана, Р. А. Золотовіцького, Р. С. Немова, А. В. Петровского.

Можна виділити кілька завдань, які ставить перед собою соціометрія:

1) вимір ступеня згуртованості-роз’єднаності в групі;

2) виявлення «соціометричної позицій», тобто відносного авторитету членів групи за ознаками симпатії-антипатії, де на крайніх полюсах знаходяться «лідер» групи та «аутсайдери»;

3) виявлення внутрішніх групових підсистем, згуртованих утворень, на чолі яких можуть бути свої неформальні лідери.

Соціометрична процедура може проводитися у двох формах:

1. непараметрична процедура. У цьому випадку респонденту пропонується відповісти на запитання соціометричної картки без обмеження числа виборів. Однак при збільшенні розмірів групи до 12-16 чоловік цих зв’язків стає так багато, що проаналізувати їх стає досить важко.

Іншим недоліком непараметричної процедури є більша ймовірність одержання випадкового вибору.

Респонденти нерідко пишуть у бланках соціометрії: «вибираю всіх».

2. параметрична процедура обмежує число соціометричних виборів, тобто має «соціометричне обмеження» або «ліміт виборів». Багато дослідників уважають, що введення «соціометричного обмеження» значно підвищує надійність соціометричних даних і полегшує статистичну обробку матеріалу.

На наш погляд, параметрична процедура дозволяє стандартизувати умови вибору в групах різної чисельності, що дає можливість порівнювати взаємини в різних групах, поєднувати результати в один масив даних з наступним статистичним аналізом.

Однією з широко використовуваних соціометричних процедур є графічне зображення структури міжособистісних відносин між індивідами в групі у вигляді соціограми-схеми. Більшість дослідників-соціометристів користуються цією процедурою як єдино доступною для структурального аналізу колективу. Однак для задач моніторингу така методика вибудовування соціограм непридатна. Це обумовлено тим, що техніка у вигляді графічних схем не вимагає від дослідника при моделюванні зв'язків математично точно визначати вектор "потягу – відрази", проектувалася в соціальний простір. Можна вважати, що моделювання структури у такий спосіб не відповідає математичним умовам застосування геометрії простору. Сам автор бачив обмеженість "ручної" техніки графічного відображення структури соціальної групи і вказував на її минуще значення. На думку Дж. Морено, "соціальні конфігурації, відображені на соціограма, елементарні й грубі, у порівнянні зі складними відносинами, ритмами і темпами, діючими всередині живого соціального організму. З розробкою соціометричної техніки та з поліпшенням існуючих інструментів поступово стануть зрозумілішими більш тонкі і зрілі процеси, діючі всередині соціальних організацій ".
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Особливості застосування методу соціометрії iconШевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних...
Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу
Особливості застосування методу соціометрії icon“Варіант №2”
Що є результатом застосування методу абстракції?
Особливості застосування методу соціометрії iconРозвиток театральної діяльності
Застосування театралізації як творчо педагогічного методу в організації та проведенні свят та розваг
Особливості застосування методу соціометрії iconТема : Професії
Використання інформаційних технологій при підготовці до уроку, а також застосування частково-пошукового методу та пояснювально-ілюстративного...
Особливості застосування методу соціометрії iconУрок №10. Тема
...
Особливості застосування методу соціометрії iconРозділ 2 Використання методів навчання при вивченні деяких змістових...
Яснювально-ілюстративний метод можна використовувати на будь-якому уроці, а не лише при поясненні нового, складного матеріалу. Цей...
Особливості застосування методу соціометрії iconТема. Вуглеводи: будова, властивості, їх функції та застосування. Мета
Мета: Вивчити особливості будови, властивості вуглеводів, їхні функції, різноманітність та застосування в житті та побуті
Особливості застосування методу соціометрії iconВалентин Стецюк Вступ до курсу досліджень передісторичних етногенетичних...
Перше ніж перейти до опису методу, подамо основні постулати, з яких будемо виходити при використанні методу, та ті наслідки, які...
Особливості застосування методу соціометрії iconІсторія виникнення та застосування методу проектів у зарубіжних країнах
Демократизація освіти передбачає постійне вирішення проблем оновлення навчально-виховного процесу в напрямку виховання самостійності...
Особливості застосування методу соціометрії iconЗагальний обсяг: 34ст (Times New Roman 12, інтервал 1,5)
Розділ Особливості застосування методів управління на прикладі зат «Галичина»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка