Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології
Скачати 273.18 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології
Сторінка1/3
Дата конвертації21.03.2013
Розмір273.18 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Кафедра педагогіки та психології


Затверджено

Проректор з науково- педагогічної роботи

_______________А.М.Колот

«________» _____________2010 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА»

(бакалаврського рівня підготовки)

Затверджено

на засіданні кафедри

педагогіки та психології

Протокол № 6 від 22 лютого 2010 р.
_________________Савенкова Л.О.

Київ 2010

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Психологія та педагогіка» (2009/2010 навч. рік). – К.: КНЕУ, 2010. –296 с.
Автори-укладачі:

Колесніченко Л.А., Бойчук О.С., Борисенко Л.Л., Журавська Л.М., Завірюха В.В., Корват Л.В., Котикова О.М. Ловка О.В. Матвієнко Ю.О., Музичко Л.В., Дубовик С.М. Петко Л.П., Радченко М.І., Саркісова О.Ю. Сгадова В.В., Тімакова А.В.

ЗМІСТ

 1. Вступ………………………………………………………………………….4

 2. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни........4

 3. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит………………………6

 4. Карта самостійної роботи студентів………………………………………...7

 5. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.....………………………………………………………………….…..10

 6. Зразок екзаменаційного білета…………………………………………..…17

 7. Список рекомендованої літератури...............................................................22


Вступ

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю успішності навчання студентів з дисципліни «Психологія і педагогіка» розроблено на виконання відповідної ухвали Вченої ради від 01.12.2005 р. "Про затвердження “Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ» та змінено у відповідності до Ухвали Вченої Ради «Про нову редакцію Порядку оцінювання знань студентів» (від 28.05.09 р.)

Навчальна діяльність студентів спрямовується не лише на засвоєння програми дисципліни "Психології та педагогіки", а і на формування таких особистісно та суспільно значущих рис майбутнього фахівця як самостійність, активність, ініціативність, систематичність, дисциплінованість, результативність та ефективність у будь-якій сфері життєдіяльності.

Формуванню зазначених рис особистості має сприяти система поточного і підсумкового контролю успішності навчання.

В основі системи поточного і підсумкового контролю успішності навчання по кафедрі педагогіки та психології системна та систематична оцінка дій та продуктів дій студента над завданнями до кожної теми дисципліни протягом всього навчального року (поточний контроль).

^ 2. ПИТАННЯ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Психологія як наука.

 2. Педагогіка як наука.

 3. Поняття про психіку. Види психічних явищ.

 4. Розвиток психіки й поведінки живих істот.

 5. Будова і функціонування нервової системи людини.

 6. Центральна, периферійна та вегетативна нервова система.

 7. Фізіологічні механізми сну.

 8. Психічне здоров’я та його забезпечення.

 9. Свідомість, функції свідомості.

 10. Етапи розвитку самосвідомості.

 11. Концепція З.Фройда, Д.Узнадже, К.Горні, К.Юнга

 12. Несвідоме, передсвідоме та підсвідоме.

 13. Захисні механізми психіки.

 14. Форми прояву несвідомого.

 15. Поняття і класифікація психічних процесів людини.

 16. Поняття, властивості, види уваги.

 17. Поняття, властивості відчуттів.

 18. Поняття, властивості, види сприйняття.

 19. Поняття, процеси, види та розвиток пам’яті.

 20. Мислення, його види, форми та операції.

 21. Поняття і види емоцій.

 22. Воля і вольові якості особистості.

 23. Поняття і класифікація психічних станів.

 24. Стани неспання: когнітивні, афективні, вольові.

 25. Феноменологічні стани: виникнення, прояв, регуляція.

 26. Поняття „людина, „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”.

 27. Вітчизняні теорії особистості.

 28. Психологічна структура особистості.

 29. Біопсихічні властивості особистості.

 30. Психосоціальні властивості особистості

 31. Зарубіжні теорії особистості.

 32. Поняття і види темпераменту, походження теорії темпераменту.

 33. Поведінкові властивості та регулювання прояву темпераменту.

 34. Прояв темпераменту в навчальній та професійній діяльності.

 35. Задатки та здібності, види здібностей.

 36. Обдарованість, талановитість, геніальність.

 37. Інтелект, функції і структура інтелекту. Характеристики інтелекту.

 38. Коефіцієнт інтелекту (IQ), тести інтелекту.

 39. Креативність, творчі здібності.

 40. Поняття характеру, підходи до розуміння характеру.

 41. Риси і типи особистості.

 42. Акцентуації характеру.

 43. Локус-контроль особистості.

 44. Мотиваційна сфера особистості: поняття, структура.

 45. Потреби, види потреб.

 46. Мотиви і процес мотивації.

 47. Спрямованість особистості та її види.

 48. Мотивація навчання і професійної діяльності.

 49. „Я-образ”, „Я-концепція” як ядро особистості.

 50. Самооцінка та рівень домагань.

 51. Розвиток особистості, його ознаки, фактори, умови та напрямки.

 52. Діяльність та її структура.

 53. Види і типи діяльності.

 54. Спільна діяльність. Становлення спільної діяльності в онтогенезі.

 55. Поняття та функції спілкування в життєдіяльності людини

 56. Сторони та види спілкування.

 57. Міжособистісні стосунки та їх оптимізація.

 58. Соціально-психологічна установка та соціальна перцепція.

 59. Психологічний вплив на іншу людину в процесі взаємодії.

 60. Соціальна група: поняття, класифікація, структура.

 61. Статус і роль людини в групі: поняття, види, взаємозв’язок.

 62. Соціально-психологічні фактори ефективності спільної діяльності.

 63. Самопочуття людини в групі, соціально-психологічна атмосфера та клімат.

 64. Конфлікт: сутність, структура, класифікація.

 65. Види конфліктів та шляхи їх розв’язання.

 66. Взаємозв’язок освіти, навчання, виховання і розвитку особистості.

 67. Система освіти в Україні: стан і перспективи.

 68. Парадигми та моделі освіти.

 69. Самоосвіта особистості.

 70. Навчальна діяльність та її особливості.

 71. Процес і структура навчання.

 72. Поняття про спільну діяльність.

 73. Функції управління навчанням.

 74. Особливості самоуправління у навчанні.

 75. Функції сауправління.

 76. Управління спільною діяльністю навчання.

 77. Рівні та функції управління навчанням.

 78. Самостійна робота студента: мета, організація, поради для самопідготовки.

 79. Робота на лекціях. практичних і семінарських заняттях: мета, організація, поради для самопідготовки.

 80. Часовий контроль як основа планування, проблеми часового контролю.

 81. Завчасне планування та облік повсякденної діяльності.

 82. Контроль та зворотній зв’язок в навчанні: поняття, структура, види, форми та методи.

 83. Оцінка та відмітка. Суб’єктивізм в оцінюванні.

 84. Принципи і правила успішного контролю в навчанні.

 85. Модульний контроль: поняття, поради і рекомендації з підготовки.

 86. Екзаменаційний контроль: поняття, поради і рекомендації з підготовки.


 1. ^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

з дисципліни «Психологія та педагогіка»

для студентів всіх спеціальностей

Карта самостійної роботи студентів містить загальний опис видів, завдань для самостійної роботи студентів, терміни їх виконання, форми контролю та звітності, орієнтований розділ балів поточної успішності.

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Орієнтовна максимальна кількість балів

денна та вечірня ф.н.

заочна ф.н.


І. Обов’язкові

^ За систематичність та активність робити на лекційних та практичних заняттях

1.1. Підготовка та участь у лекційних заняттях

протягом семестру

аналіз діяльності студентів, перевірка виконаних завдань

10

10

^ За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

протягом семестру

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

5 за 1 модуль

5*2=10

10 за 1 модуль

^ За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх завдань з навчально-методичних посібників «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» під ред. В.А.Козакова та «Основи психології та педагогіки» Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л.

протягом семестру

Перевірка якості виконання завдань, обговорення та розгляд отриманих результатів

10

80

^ Всього балів за СРС

30

100

Конкретний перелік завдань з самостійної роботи (обов’язкових та вибіркових), що містить також бали оцінювання за кожне завдання та посилання на навчально-методичну літературу з інструкціями до виконання завдань, складається кожним викладачем окремо та обов’язково доводиться до відома студентів на першому практичному або індивідуально - консультативному занятті.

^ Орієнтовний перелік питань та завдань з самостійної роботи студентів:

СР-1 до теми „Психіка та її розвиток”.

 1. Самостійне виконання завдань на ст. 16-25 (за будь-яким методом)

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Визначення домінантності півкуль головного мозку.

СР-2 „Психічні процеси”

 1. Самостійне виконання завдань на ст. 24-44.

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Дослідження уважливості.

  2. Визначення типу сприйняття.

  3. Визначення індивідуальних особливостей пам’яті.

  4. Перевірка логічності мислення.

СР-3 „Психічні стани”

 1. Самостійне виконання завдань на ст. 46-58.

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Тест „Гостра фізична та розумова втомленість” за А.О. Прохоровим.

  2. Методика „Схильність до стресу”

  3. Вправа для саморегуляції психічних станів.

СР-4 „Психічні властивості ”

 1. Самостійне виконання завдань на ст. 60-130.

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Діагностика типу темпераменту за тестом Г.Айзенка

  2. Визначення соціального інтелекту за тестом Дж. Гілфорда

  3. Виконання тесту інтелектуальної мобільності

  4. Визначення комунікативних та організаторських здібностей (В.В. Синявський, Б.О. Федоришин)

  5. Самооцінювання рис особистості

  6. Визначення прояву рішучості

  7. Діагностика акцентуацій характеру за методикою Г.Шмішека

  8. Діагностика спрямованості особистості за опитувальником Смекайла і Кучери

СР-5 до теми „Рівні прояву психіки: свідомий та несвідомий”

 1. Самостійне виконання завдань ст. 132-143.

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Визначення індивідуальних особливостей за допомогою проективної методики

  2. Підготовка до аналізу ситуацій прояву психологічних захистів з життя, фольклору та мистецтва

  3. Підготовка діалогів для демонстрації прояву захисних механізмів

СР-6 до теми ”Особистість. Структура особистості.”

1. Самостійне виконання завдань ст. 144-159.

2.Самостійне виконання практичних завдань:

 • Діагностика локалізації суб’єктивного контролю за методикою ЛСК

 • Визначення ієрархії ціннісних орієнтацій особистості за методикою М. РокичаСР-7 до теми ”Розвиток особистості та «Я-концепція»”

 1. Самостійне виконання завдань ст. 160-172.

 2. Самостійне виконання практичних завдань:

  1. Підготовка малюнка „Я-концепції”, «Мої слабкі та сильні сторони»

  2. Методика „Самооцінка”

  3. Визначення потреби в досягненнях

  4. Методика „Психологічний вік”


СР-8 до теми „Діяльність як форма активності особистості”

1. Самостійне виконання завдань на ст. 173-176.
СР-9 до теми „Спілкування та міжособистісні стосунки”

1. Самостійне виконання завдань на ст. 177-217.

2. Самостійне виконання практичних завдань:

  • Методика інтерперсональної діагностики Т.Лірі

  • Вправа «Рефлексія»

  • Визначення особливості поведінки людини у групі особливості поведінки людини у групі за методикою «Q-сортування»

  • Складання порівняльної таблиці „Реальна група – ідеальна група”

  • Визначення тактик поведінки в конфлікті за допомогою афоризмів

  • Визначення рівнів конфліктності особистості.

СР-10 до теми „Освіта в культурі людства. Сучасні освітні тенденції ”

       1. Самостійне виконання завдань на ст. 204-237.


СР-11 до теми „Навчання та виховання – шляхи розвитку особистості”

1. Самостійне виконання завдань на ст. 224-237.

2. Самостійне виконання практичних завдань:

 • Визначення рівня педагогічних здібностей

 • Написання твору за темою: Ефективне виховання: в чому його сутність?


СР-12 до теми „Управління та самоуправління навчальної діяльності. ”

1. Самостійне виконання завдань ст. 239-281.

2. Самостійне виконання практичних завдань:

 • Складання портрету улюбленого вчителя

 • Визначення компетентності використання часу

 • Визначення особистісних особливостей режиму сну та коливання працездатності

 • Оцінка професійної спрямованості на викладацьку діяльність

 • Підготовка доповіді „Техніка виступу перед аудиторією”

 • Визначення рівня прояву контролю у справах за методикою «Я і контроль»

 • Наведення прикладу контролю, який справив позитивне та негативне враження

 • Аналіз методу підготовки та складання іспитів.

  1   2   3

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи...
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології iconДвнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів денної форми навчання
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології iconКиївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана...
Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології iconДвнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет
...
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології iconОсновні проблеми формування середнього класу в Україні
Л. щетініна, кандидат економічних наук Київський національний економічний університет імені Вадимо Гетьмана
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий...
Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі чергової науково-технічної конференції студентів, аспірантів І молодих учених України,...
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології icon«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Медіація (примирення) новела кримінального права та кримінального процесу україни
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» Кафедра педагогіки та психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
Фао продовольча І сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка