Відповідальність дошкільника крізь призму духовності
Скачати 128.25 Kb.
НазваВідповідальність дошкільника крізь призму духовності
Дата конвертації21.03.2013
Розмір128.25 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДУХОВНОСТІ

Консультація присвячена викладу сучасних підходів до проблеми формування дитячої особистості у дошкільному віці. Обґрунтовується необхідність гуманізації процесу виховання дітей дошкільного віку, врахування законів психічного розвитку у формуванні передумов особистісного самовизначення дошкільників.

Ключові слова: становлення особистості, особистісне самовизначення, принцип розвитку, гуманізація процесу виховання.

В основу сучасної освіти покладена філософія дитиноцентризму, яка ставить людину, її індивідуальність у центр педагогічної взаємодії, визнає людину з її особистими потребами і власним внутрішнім світом як вищу цінність людського буття. Такий підхід формує основні засади особистісно орієнтованої освіти, яка стала визначальною в освітній системі на зламі XX і XXI ст. Серед її характерних ознак вирізняється спрямованість освіти на екзистенційні потреби людини (свобода буття, вільний вибір життєвого шляху, світогляду, самостійність і відповідальність, самореалізація й саморозвиток, самовизначення і творчість).

Провідне місце в становленні особистості, її прагненні самореалізації, самоздійснення займає ціннісно-смислова сфера, яка охоплює ціннісні орієнтації й стосунки, а також систему особистісних смислів. Ціннісно-смислової сфери особистості не можна уявити без духовності. Духовна людина здатна самостійно вибирати свій життєвий шлях, будувати свій життєвий світ. Духовність є ідеальною особливістю людини. Духовність - це образ буття людини відповідно до моральних загальнолюдських ідеалів . Духовність, як базову особливість суб'єкта, підкреслював В. Франкл, додаючи до неї свободу й відповідальність. Саме з духовністю й цілісністю людини, яка не йде сліпо за своїми бажаннями й потягами, пов'язані ідеї її свободи, вчинку як особистісного вибору життєвого шляху. Згідно з аксіологічним підходом, людина набуває свого змісту в спілкуванні зі світом цінностей. Вибіркові, оцінні й значущі цінності й ціннісні орієнтації впливають і моделюють особистість, здатну до самореалізації й самоздійснення, зумовлюють її спрямованість.

Виховання людини в дусі загальнолюдських ідеалів починається з раннього дитинства - важливого етапу становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншим людьми.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст., Базовий компонент дошкільної освіти, Закон України “Про дошкільну освіту” та Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” визначили пріоритет особистісної орієнтації в освіті, тому проблема розвитку дошкільника як суб'єкта власного життя вперше набула особливо вагомого значення. Як зазначають науковці, вихідною умовою оновлення сучасної системи дошкільної освіти є організація педагогічного процесу, в основі якого лежить ідея розвитку дитини, а центром оновлення змісту, форм і методів виховання й навчання дитини є вчення про цінність і сенс її буття .

Мета особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти - гармонійно та всебічно розвинена, життєво компетентна (у вікових межах) дитина, здатна ціннісно ставитися до природи, предметного світу, людей, що її оточують, та до самої себе; результат - свідома, здатна до елементарних форм відповідального самовизначення особа, з адекватним вікові базисом особистісної культури .

Сучасна психолого-педагогічна наука активно досліджує проблеми становлення особистості в дошкільні роки, формування ціннісних орієнтацій, механізмів розвитку самосвідомості на ранніх етапах онтогенезу. Однак, проблема формування відповідальності дошкільника в контексті розвитку його духовності не мала належного вивчення.

Мета нашої консультації - аналіз психолого-педагогічних передумов формування особистісного самовизначення в дошкільному віці, обгрунтування необхідності оптимального використання дорослими можливостей ранніх періодів життя у формуванні моральної поведінки як показника особистісного самовизначення дитини, прояв її духовності.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні дедалі глибше усвідомлюється думка, що фундамент особистісного розвитку, який закладають роки дошкільного дитинства, має величезне значення не лише для успішного навчання у школі, а й для всього подальшого життя людини. Від народження кожна дитина має можливість з часом стати особистістю, здатною свідомо й відповідально ставитися до життя, реалізувати свій біологічний, психологічний та соціальний потенціали, розвинути власне "Я" не лише з допомогою дорослих, а й завдяки власним зусиллям. Щоб перетворитися на особистість, вона має самостійно докласти зусиль для власного зростання. Підтвердження цим положенням знаходимо у Г.С. Костюка. Розкриваючи ідею розвитку онтогенезу, вчений зауважує, що розвиток не можна розуміти лише як засвоєння та інтеріоризацію зовнішніх відносин. Він включає детальну переробку засвоєного, його систематизацію, що приводить до цілісних змін особистості, виникнення нових спонукань до діяльності, нових її структур, нової екстеріоризації. Особистість виступає як суб'єкт власного розвитку, що свідомо обирає свій життєвий шлях.

На жаль, у вітчизняній педагогічній науці проблемі розвитку особистості в дошкільному віці не приділялося належної уваги: ігнорувалися власні сили дитини, суб'єктна активність, що нівелювало проблему саморозвитку як таку. Сьогодні психологічна наука орієнтує дошкільну освіту саме на стимулювання активності дитини у власному самостворенні. Автори Базового компоненту дошкільної освіти та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” пропагують новий, ціннісний підхід до дитини-дошкільника як свідомої особистості, компетентної у різних сферах власного життя. Сучасний дошкільник - дитина зацікавлена, небайдужа, яка хоче діяти зі “знанням справи”, базуючись на власному досвіді. У 5-6 років вона хоче чітко розуміти мету, мотиви, способи діяльності, здатна робити елементарне судження щодо результатів своїх дій. Свідома дитина життєздатна, впевнена в собі, оптимістична, орієнтована на досягнення успіху, здатна більше до внутрішньої, ніж до зовнішньої дисципліни, вимоглива до тих, хто оточує. Такий підхід у сучасній дошкільній освіті покликаний формувати духовність людини з самих ранніх етапів її життя.

A.M. Богуш зазначає, що виховання духовності є найвищим благом і для людини, і для країни, але повна реалізація такої мети можлива лише в дорослому віці як кінцевий результат виховання і навчання в навчальних закладах різного типу. Однак, і моральність і духовність потрібно виховувати з раннього дитинства, коли для цього існують оптимальні психологічні передумови . М.Й. Боришевський зазначає, що феномен духовності, духовні якості особистості, їх початок сягають більш ранніх етапів соціалізації особистості - дошкільного та молодшого шкільного періодів особистісного розвитку дитини .

У Концепції формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей визначено цілі формування духовності. Це виховання у дітей та молоді високих інтелектуально-моральних інтересів і запитів, ціннісних поглядів, орієнтацій та переконань; створення таких умов, які сприяли б розвитку моральної активності дитини, формуванню моральної спрямованості її психічної діяльності, моральних потягів, інтересів, думок, переконань . Як бачимо в основі духовності лежать моральні принципи життєдіяльності.Розглядаючи соціально-психологічну сутність духовності особистості, М.Й. Боришевський зазначає, що в науковій літературі поки що немає чіткого й переконливо окресленого співвідношення категорії “духовність” з такими категоріями як “моральність”, “віра”. Ці категорії часто ототожнюються. Одиницею вимірювання духовності є ціннісні орієнтації, які пов'язані з моральністю. Дослідник зазначає, що саме мораль, внутрішні моральні інстанції виступають тим еталоном, за допомогою якого можна визначити рівень духовності . Духовно досконала особистість не тільки усвідомлює вирішальне значення моральності у людських взаєминах, а й активно утверджує її у ставленні до інших людей, до самої себе. Тому досліджуючи духовність, особливу увагу, на думку М.Й. Боришевського, слід приділяти з'ясуванню того, як досліджуваний усвідомлює такі цінності як справедливість, відповідальність, чесність та інші морально релевантні цінності, яким чином оцінює себе як носія таких цінностей, як реагує на їх прояви у поведінці людей та у своїх власних вчинках у конкретних життєвих ситуаціях .

Досліджуючи проблему цінностей, І.Д. Бех розглядає їх як безумовні смислостверджувальні імпульси морально-духовної активності особистості. Механізм їх формування звично розглядають як опанування особистістю когнітивних складових, що набувають суб'єктивної значущості на основі впливу емоційно-ціннісної складової. В єдності вони утворюють знання про певну етичну норму та її бажаність для особистості і в такій цілісності стають початковим мотивом до відповідного вчинку (реалізація поведінкової складової). В міру практичного вправляння даний мотив і перетворюється на конкретну морально-духовну цінність . Психологи інтерпретують свободу як само детермінацію. Саме духовне самовизначення, на думку І.Д. Беха, є вектором особистісного розвитку. Вчинкове додержання певної духовної цінності рівнозначне свободі, оскільки діяти духовно - означає діяти згідно з особистісною сутністю, бо ж її не привнесено ззовні, а вона є плодом морально-духовної самозміни особистості. Утім духовна свобода має сенс для людини, коли об'єктивована в ній воля обмежується її відповідальністю. Дане обмеження окреслюється траєкторією суспільно значущих цінностей, що становлять моральну культуру суспільства й спрямовують її до культури гідності .

О.В. Сухомлинська також пов'язує духовність зі сферою культури. За її твердженням, духовність - це складний психічний феномен самоусвідомлення особистості, внутрішнє сприймання, привласнення нею сфери культури, олюднення, вростання в неї та розуміння як власного надбання . Поняття “духовність” не є тотожним поняттю “моральність”. Однак існує і взаємозв'язок, адже моральні норми поведінки визначаються духовними цінностями людини. З огляду на вище сказане, маємо підстави розглядати відповідальність як прояв духовності особистості.

Становлення дошкільника як суб'єкта життєдіяльності розглядається в контексті ідеї гуманізації. У вихованця, який впродовж дошкільного дитинства переживає здебільшого позитивні почуття щодо себе, формується життєдайне самоставлення, що є свідомим впливом особистості на себе з метою самовдосконалення і передбачає здатність аналізувати, контролювати та регулювати (в міру вікових можливостей) процес власної життєдіяльності; спроможність з допомогою дорослих збалансовувати різноспрямовані життєві тенденції до самореалізації, саморозвитку та самозбереження . Саме духовні цінності та моральні норми суспільства здатні виконати роль орієнтирів особистісного розвитку в дошкільному віці. Важливо знати не лише те, чому дошкільник поводиться добре чи погано, а й те, що спричиняє таку поведінку, яким цінностям дитина надає перевагу, від яких відмовляється і чому.

Основними показниками розвитку особистості дошкільника є елементарні форми самовизначення: уміння бути самим собою, прагнення реалізувати свої природні здібності, намагання знайти домірне місце серед інших, налагодити гармонійні відносини з іншими, приймати самостійні рішення, визначати пріоритети, покладати на себе відповідальність за когось/щось, чинити опір несприятливим впливам, відстоювати власну гідність.

Традиційно моральне виховання дошкільників здійснювалось шляхом ознайомлення з моральними нормами та правилами. Сучасна педагогічна наука заперечує нормативність з позиції формування адаптивних форм активності, які сприяють успішному пристосуванню, вихованню виконавця, утворенню стандартизованих форм свідомості та поведінки . Використання готових зразків (правил, приписів, алгоритмів дій) знижує самостійність і пізнавальну активність дітей, які поступово звикають до відтворювальної активності, яка гарантує їм звичний і бажаний успіх без докладання значних власних зусиль. Проте встановлено, що справжня активність виявляється не тільки і не стільки в адаптації дошкільника до виховних і навчальних впливів, скільки в їх самостійному перетворенні на основі індивідуального досвіду, в умінні виявляти вибіркове ставлення до цінностей, змісту знань, характеру їх використання .

Суспільні цінності не можна нав'язати дошкільникові - їх треба узгодити з його індивідуальним досвідом, цінностями, змістом внутрішнього життя. Дошкільне дитинство характеризується саме тим, що життєвий досвід формується на основі засвоєння загальноприйнятих норм та правил співжиття з іншими. Одним з важливих новоутворень дошкільного віку є елементарний образ світу, дитячий світогляд. Якщо своєчасно не формувати світобачення малюка, не впливати на його змістові характеристики, не пропонувати прийнятні і зрозумілі малюкові ціннісні орієнтири, йому буде важко визначатися в житті, знаходити своє домірне місце. Тому, очевидно, потребує нових підходів, пошуку ефективних та оптимальних методів та прийомів організації процес ознайомлення дошкільників з моральними нормами, а не повне заперечення цієї ідеї.

Становлення особистості в дошкільному віці є процесом саморозкриття дитини, вбирання із самосвідомості всього, що сприяє актуалізації її потенціалу, відчуття повноти свого життя. Особистістю називають дитину, яка вміє відповідально самовизначатися, зрозуміло, в межах вікових можливостей. Відповідальність засвідчує готовність дошкільника виконувати складні соціально значущі завдання: ініціювати відмову від гри на користь важливої для інших праці, не ухилятися від розв'язання проблем, не полишати розпочатих справу, а доводити її до кінця, дотримуватись правилодоцільної поведінки, керуватися здоровим глуздом. Дитина диференціює права та обов'язки свої та інших; усвідомлює значущість власної діяльності та поведінки для рідних і близьких, намагається дотримуватись свого слова, поводитися правдиво, прагне бути чесним перед своїм сумлінням, бере на себе обов'язки за когось/щось, гідно їх виконує, усвідомлює їх виконання, усвідомлює їх цінність.

Невиконання моральних обов'язків перед іншими викликає почуття провини, дискомфорт, продукує муки совісті. Дитина навчається відповідати за свої дії, вчинки, вибори, рішення, їх наслідки для оточення. В неї починає формуватися совість як внутрішня етична інстанція, вона навчається поводитись відповідно до моральних норм не лише тоді, коли контролює дорослий. Зароджується відповідальність як базова якість особистості, важливий морально-етичний регулятор міжлюдських стосунків, стимулятор активної діяльності, запорука продуктивного життя . Особистісне зростання - активний процес становлення, в якому дитина бере на себе посильну відповідальність за свої вчинки, діяльність, поведінку. Таким чином, у сучасному трактуванні, становлення особистості дошкільника є процесом становлення його відповідального самовизначення.

В основі моральних якостей лежать знання про моральні норми, доступні розумінню дітей дошкільного віку. За переконанням Л. Архангельського, моральна норма тоді буде прийнята індивідуальною свідомістю, коли буде усвідомлена суб'єктом поведінки, стане його внутрішнім переконанням, зіллється з волею, тобто стане внутрішньою основою свободи вибору вчинку. Результати психологічних досліджень Л. Виготського, Г. Люблінської, С. Рубінштейна доводять, що успішне усвідомлення дитиною важливих морально-етичних норм базується на її емоційній сфері.

Т. Титаренко, досліджуючи вплив емоцій на моральний розвиток дошкільників, акцентує увагу на тому, що дитина сприймає необхідне не як зовнішнє, примусове, а як предмет власних соціальних потреб, що формуються, як щось особливо значуще, бажане. На основі проведених досліджень Т.М. Титаренко робить висновок про те, що однією із важливих умов розвитку в дошкільника моральної саморегуляції є розвиток у нього внутрішніх емоційних уявлень про те, яким би він хотів себе бачити в моральній ситуації незалежно від контролю та зовнішніх санкцій.

На думку С.О. Ладивір, дитинство має стати школою виховання емоційної культури особистості. Емоції є своєрідним зовнішнім виявом внутрішнього світу дитини. Різноманітні переживання, що виникають у дитини в численних життєвих ситуаціях уже в перші роки життя, взаємодіючи, створюють своєрідне емоційне світосприймання. Внаслідок систематичних повторень закладається так званий емоційний фундамент духовного буття дитячої особистості, який водночас є важливим додатком до джерела всіх проявів її активності.

Результати психолого-педагогічних досліджень вказують на психологічну готовність дітей дошкільного віку до моральної дії. Ця готовність визначається знанням моральної норми та емоційним ставленням до неї. Моральна поведінка означає єдність мотиву і дії.

Одним з показників моральної вихованості є переживання моральних мотивів, а не окремі вчинки дитини. Адже один і той самий вчинок може бути викликаний різними мотивами і свідчити про різні рівні засвоєння дітьми моральних норм. Отримуючи статус мотивації, моральна якість стає джерелом моральної активності особистості. Отже, важливою основою формування в дитини особистісного самовизначення є формування в неї системи домінуючих мотивів, що відповідають моральним нормам суспільства.

Загалом, аналізуючи психологічні основи досліджуваної нами проблеми, можна зробити висновок про наявні вікові можливості дошкільників у засвоєнні моральних цінностей, серед них і відповідальності. На основі результатів проведеного нами дослідження ми пропонуємо виділяти 4 рівні відповідальної поведінки дошкільників, акцентуючи увагу на динаміці формування відповідального самовизначення, ініціативної відповідальності, яка є базовою якістю і складовою соціальної компетентності людини, починаючи з дошкільного віку. Проведені дослідження дали можливість виділити такі рівні сформованості відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку:

• ініціативна відповідальність (відповідальне самовизначення) -поведінка дитини характеризується тим, що вона не тільки розуміє значення відповідального виконання доручених справ, а й відчуває задоволення від поведінки такого типу, проявляє ініціативу, пропонує шляхи вирішення завдань, наполеглива, досягає успішного результату. В спілкуванні орієнтується на інших, вміє відчути необхідність допомоги, проявляє співчуття, турботу, творчо підходить до справ, знає і використовує моральні норми;

• виконавська відповідальність - дитина характеризується наполегливістю, старанністю, добросовісністю, орієнтується на моральні норми і дотримується їх. Діє за вказівкою дорослого, не проявляє власної відповідальної ініціативи;

• конформна відповідальність - характеризується тим, що дитина знає моральні норми і дотримується їх, але тільки в присутності дорослого. Поза контролем моральна поведінка зникає. Дитина вміє “пристосовуватись” до вимог дорослих, орієнтується на моральні норми, оцінюючи можливість використання їх в корисних цілях;

• безвідповідальність - дитина прагне за першої нагоди уникнути необхідної поведінки, залишає доручену справу. Власні інтереси ставить найвище. Моральні норми не є для дитини цінністю.

Аналіз психолого-педагогічної літератури та результати нашого дослідження вказують, що у старших дошкільників можуть бути сформовані основи відповідального самовизначення, що проявляється у поведінці, орієнтованій на норму моральної відповідальності. Критеріями відповідальної поведінки виступають: уявлення дітей про значення і зміст норми моральної відповідальності; позитивне ставлення до відповідальності як моральної характеристики особистості; вміння діяти відповідно до норми в ситуаціях самостійного морального вибору. Найбільш розвинутими на цьому віковому етапі є виконавська відповідальність та безвідповідальність. Найнижчий показник в ініціативної відповідальності, яка і є показником сформованості відповідального самовизначення дошкільників. Це підкреслює необхідність проведення цілеспрямованої виховної діяльності на цьому віковому етапі. Доведено, що за відсутності спеціальної системи роботи у дітей виникає орієнтація на конформність, що проявляється у дотриманні моральних норм у корисних цілях, ситуаціях зовнішнього контролю.

Висновки. Відповідальне самовизначення включає уміння передбачити наслідки своїх вчинків для інших та для себе, що дозволяє переконатись у їх правомірності, або змінити поведінку на користь дотримання моральної норми. Відповідальність є тією інтегрованою базовою якістю, яка виступає необхідним компонентом особистісного розвитку дошкільника та його соціальної компетентності, є показником духовності.

Такі дослідження не претендують на повне розкриття особливостей та механізмів виховання відповідальної поведінки. У світлі сучасних виховних тенденцій в дошкільній освіті важливою є проблема розробки нових та вибору найбільш адекватних віку й особливостям особистісного становлення, соціального та морального виховання методів та прийомів.

Схожі:

Відповідальність дошкільника крізь призму духовності iconУрок тема. Кіноповість «Україна в огні». Доля народу крізь призму суб’єктивної інтерпретації
Мета: розглянути умови написання кіноповісті «Україна в огні», використовуючи елементи
Відповідальність дошкільника крізь призму духовності iconМіністерство освіти І науки України запорізький національний університет...
Шарлотти Бронте «Джен Ейр». А точніше розгляд цього твору крізь призму гендерних досліджень, розгляд роману як літературного маніфесту...
Відповідальність дошкільника крізь призму духовності iconМовленнєвий розвиток дошкільника
Щоб створити оптимальні умови для мовленнєвого розвитку дошкільника, педагогам слід використовувати різні форми роботи: ігри, проблемні...
Відповідальність дошкільника крізь призму духовності iconДвнз «криворізький національний університет»
Такий підхід збіднює значення поняття духовності та значною мірою виводить проблематику духовності з тематичних сфер філософії
Відповідальність дошкільника крізь призму духовності iconМовленнєвий розвиток дошкільника складний психологічний процес, що...
Щоб створити оптимальні умови для мовленнєвого розвитку дошкільника, педагогам слід використовувати різні форми роботи: ігри, проблемні...
Відповідальність дошкільника крізь призму духовності iconГлибоцька районна бібліотека сектор краєзнавства та народознавства
...
Відповідальність дошкільника крізь призму духовності icon1. Життєвий шлях Лесі Українки
Спочатку тільки шум І потріскування. Потім, мов крізь бурю, мов крізь товщу сповнених великих історичних зрушень років, які відділяють...
Відповідальність дошкільника крізь призму духовності iconМатеріальна відповідальність: чи з усіма працівниками укладаються договори?
Керівництво підприємства укладає договори про матеріальну відповідальність з усіма працівниками, передаючи на зберігання під розписку...
Відповідальність дошкільника крізь призму духовності iconРозділ теоретичне обґрунтування проблеми формування духовності учнів...
Розділ теоретичне обґрунтування проблеми формування духовності учнів у навчальному процесі
Відповідальність дошкільника крізь призму духовності iconНашої бесіди «Кримінальна відповідальність неповнолітніх». Ви вже...
Мета: З'ясувати суть поняття кримінальна відповідальність неповнолітніх. Розвивати знання про відповідальність своїх дій у житті,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка