Додаток 1
Скачати 136.02 Kb.
НазваДодаток 1
Дата конвертації24.03.2013
Розмір136.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 30.07.10 _1/9-516__

від ___ на №
Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

^ Про орієнтири діяльності працівників

психологічної служби системи освіти

у 2010-2011 навчальному році

Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації “Про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти України у 2010-2011 навчальному році”, перелік рекомендованої літератури, фахових видань та основні напрями науково-дослідної і науково-методичної роботи.
Додаток: на 9 арк.
Заступник Міністра І.П. Зайцева
Панок В.Г., Луценко Ю.А.

252-70-11

Додаток 1


до листа Міністерства

освіти і науки України

від „_30___”__07______ 2010 р. № _1/9-516___
Про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти України у 2010-2011 навчальному році
Загальні завдання психологічної служби детерміновані стратегією розвитку системи освіти в цілому і водночас залежать від особливостей регіональної політики, історії та традицій освіти у конкретній області, районі, місті, селищі.

З огляду на тенденції розвитку психологічної теорії і практики основні напрями діяльності психологічної служби системи освіти визначені на 2009-2010 роки залишаються актуальними і на наступний період. Разом з тим діяльність служби повинна трансформуватися у відповідності до змін у нормативно-правовій базі, визначених приорітетів діяльності Уряду. Зокрема за останній рік Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України приділена посилена увага питанням теоретичної розробки та запровадження у практику моделей інклюзивної освіти. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, які інтегруються у загальноосвітню школу - порівняно новий вид діяльності для працівників психологічної служби усіх рівнів.

Основна мета діяльності служби у 2010-2011 навчальному році має бути спрямована на впровадження положень Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року та Плану дій щодо її реалізації. Діяльність спеціалістів психологічної служби повинна бути спрямована на забезпечення, захист прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища, захисту честі і гідності учнів, вихованців, студентів.

Керівникам обласних, районних, міських управлінь освіти і науки у новому навчальному році необхідно вжити заходів щодо забезпечення навчальних закладів працівниками психологічної служби, в тому числі навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти районного (міського) рівнів.

Як вказано у Рекомендаціях, затверджених постановою Верховної Ради України від 06.07.2010 р. № 2441 «про Рекомендації парламентських слухань на тему : "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання" система освіти має ряд недоліків, серед яких основне місце займає академічна спрямованість, а не спрямованість на розвиток дитини. Тому спеціалістам психологічної служби необхідно звернути увагу на підготовку дітей до навчання в школі, формування у них мотивації, орієнтованої на зміст а не форму навчання, зниження рівня тривожності, а також на питання адаптації до умов навчального закладу. Розвиток дитини в умовах дошкільного навчального закладу має стати приорітетним напрямом у діяльності служби в 2010-2011 навчальному році.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009р. №855 "Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки" працівникам психологічної служби необхідно приділити особливу увагу розробці методології щодо вивчення індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, розробці алгоритму взаємодії педагогічних працівників як у межах навчального закладу, так і поза його межами щодо забезпечення потреб вихованців та учнів. Інтеграція таких дітей в навчально-виховний процес можлива виключно за умови їх належного психолого-педагогічного супроводу. Актуальним залишається і питання психологічної підготовки педагогів до роботи з вказаною категорією дітей, забезпечення їх навчально-методичною літературою, підвищення кваліфікації з вказаної тематики в системі післядипломної освіти.

Розвиток психологічної служби вимагає поступового відходу від аналізу кількісних показників забезпеченості спеціалістами до якісних показників щодо ефективності їх діяльності.

З огляду на посилену увагу країн Європейського союзу до питання дотримання прав дитини в Україні працівникам психологічної служби необхідно закцентувати свою діяльність у вказаному напрямі. На виконання Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року" соціальним педагогам навчальних закладів увести в практику постійно діючий моніторинг дотримання прав дітей та інших суб’єктів навчально-виховного процесу. Важливим є вивчення не лише дотримання прав дитини в умовах навчального закладу однак і поза його межами, зокрема як батьки забезпечують належні умови для навчання, виховання та життя дитини.

В рамках всеобучу для батьків важливо донести їм інформацію про норми Кримінального кодексу України в частині відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків та за злочини проти дитини.

Педагогічний працівник, вчитель є основною одиницею системи освіти. Саме тому від рівня сформованості його психологічної компетентності залежить здоров’я дитини, мікроклімат в колективі, освітньому закладі, рівень комфортності та безпечності освітнього середовища. Одним з нових напрямів у діяльності практичних психологів має стати підвищення психологічної культури і компетентності педагогічних працівників, в тому числі представників адміністрації навчальних закладів. Актуальним залишається і питання роботи з батьками з вказаної проблематики.

З метою профілактики насильства в школі та покращення навчально-виховного процесу в роботі практичних психологів з педагогічними колективами необхідно спланувати систему заходів з психологічної просвіти вчителів щодо поінформованості про форми профілактичної роботи, спрямованої на подолання насильства серед дітей, конфліктів у педагогічній практиці; оптимізувати проведення психолого-педагогічних консиліумів щодо розробки індивідуального підходу до учнів; запланувати та впровадити систему навчальних тренінгів щодо розвитку навичок асертивної поведінки у вчителів, вихованців, учнів, батьків.

Практичним психологам, соціальним педагогам, які пройшли навчання координаторів Шкільних служб порозуміння, ініціювати поширення практики впровадження відновних практик в навчально-виховний процес у межах регіону. З метою вивчення питання ефективності впровадження медіацій ровесників та кіл, як програм відновного правосуддя, здійснювати моніторинг з питань конфліктності, прояву агресивності, насильства, асоціальної поведінки. Необхідно проаналізувати динаміку прояву негативних явищ в учнівському середовищі по мірі впровадження відновних практик.

З огляду на негативну статистику поширення явища насильства в учнівському середовищі розробити та запровадити індикатори проявів насильства щодо конкретної дитини та враховувати їх під час планування виховної роботи з класом, дитиною, педагогами, батьками.

Одним з напрямів діяльності керівників психологічних служб є недопущення представників громадських організацій, псевдо релігійних течій у навчальні заклади з метою проведення досліджень, лекцій, тренінгів без відповідної психологічної експертизи (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р., №330). Особливо це стосується випадків, коли в результаті таких досліджень, тренінгів, лекцій може погіршитися здоров’я, бути нанесена шкода дитині або іншим учасникам навчально-виховного процесу тощо.

Аналіз практики організації атестаційного процесу спеціалістів психологічної служби вказує на низку недоліків зокрема в оформленні документів. Керівникам психологічних служб вивчити основи нормативно-правової бази організації атестації педагогічних працівників та впровадити єдиний алгоритм атестації в межах області.

Розвиток психологічної служби системи освіти відбувається досить нерівномірно однак поступально. Спільними зусиллями Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи та вищих навчальних закладів із 2009 року активно розвивається психологічна система вищої школи. Так, з метою розбудови психологічної служби вищої школи розроблено та підписано наказ №1248 від 30.12.2009 року «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. У 2010-1012 навчальному році першочерговими завданнями керівників і психологів психологічної служби вищої школи є створення і затвердження статутних документів, які регулюють діяльність психологічної служби конкретного навчального закладу (Положення про психологічну службу ВНЗ), удосконалення організаційно-функціональної структури психологічної служби з урахуванням специфіки та особливостей навчально-виховного процесу, контингенту студентів, визначення основних напрямів роботи зі всіма суб’єктами навчально-виховного процесу, налагодження зв’язків та обмін досвідом між працівниками психологічних служб ВНЗ.

У 2010-2011 навчальному році діяльність працівників психологічної служби навчальних закладів, методичних служб, органів управління освітою має бути спрямована на виконання заходів з реалізації наступних державних програм:

Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940);

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI);

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41);

Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016);

Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849);

Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).

Під час організації атестаційного процесу керівникам психологічних служб обласного, районного, міського рівнів враховувати приорітетні напрями науково-дослідної і науково-методичної роботи наведені у додатку 3 даного листа.

Додаток 2


до листа Міністерства освіти і науки України

від „_30___”__07______ 2010 р. № _1/9-516___
^

Список рекомендованої літератури


Навчальні посібники:

 1. Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навчально-методичний посібник / В.В. Рибалка. – К.: АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих: Ін-т обдарованої дитини; АПН і МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2009.-326 с.

 2. В.Г.Панок, Я.В. Чапрак, Д.Д. Романовська Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти. Навчально-методичний посібник: Чернівці, «Рута», 2010.

 3. Панок В.Г., Острова В.Д. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти). – К.: «Освіта України», 2010. – 230 с.

Методичні посібники:

 1. Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / Валентин Рибалка. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 2. Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити? / Юрій Луценко – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")

 3. Мерзлякова О.Л. Як не потрапити на гачок маніпулятора: програма занять для молоді (метод.посіб)/ Олена Мерзлякова. К.:Шк.світ, 2010 . -119с.

Методичні рекомендації:

 1. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем Методичні рекомендації працівникам реабілітаційних центрів. / За ред. Т.Д.Ілляшенко; [автори: Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г., Романенко О.В., Скрипка Н.С.]. - К.: Духовна вісь, 2009.- 240 с.- Словники і довідники:

 1. Словник-довідник психолога-консультанта/укл.:Н.В. Гаркавенко, Я.В. Чапрак, С.К. Шандрук, І.І. Солійчук / Наук. ред. В.Г. Панок .- Чернівці, «Рута», 2010.- 200 с.

 2. Показники розвитку психолого-медико-педагогічних консультацій на кінець 2008-2009 навчального року. Розділ П довідкового видання "Психологічна служба та психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники розвитку за підсумками 2008-2009 навчального року)"/[Лунченко Н.В., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін..] – К.: Ніка-Центр, 2009. – 56 с. Стор. 32-55.

Статті:

 1. Мерзлякова О.Л. Профілактика психологічної маніпуляції і контролю свідомості / Мерзлякова О.Л., Пєтухов В.Е. //Практична психологія і соціальна робота. – 2008. - №4 – С.63-77; №5. – С.66-70; №6. – С.70-72; №7. – С.65-68; №8. – С63-71; №9. – 59-61

^

Перелік фахових періодичних видань рекомендованих для використання в практичній діяльності спеціалістів психологічної служби

Видавництво “Шкільний світ”


23316 – газета “Психолог”

37648 – газета “Психолог дошкілля”

91815 – газета “Соціальний педагог”

90224 – газета “Дефектолог”

23677 – “Психолог. Бібліотека”

^ 91491 – “Психолог. Комплект книжок для психолога. Шкільний світ. 2005-2007”

Видавництво “Главник”

06591 – “Психологічний інструментарій”

^ 91746 – “Бібліотечка соціального працівника”

99988 – “Психологічний практикум”

08054 – “Психологічна газета”

91745 – газета “Соціальний працівник”

99989 – журнал “Психологический практикум”
74064 – журнал “Практична психологія та соціальна робота”

74016 – журнал “Обдарована дитина”

Додаток 3


до листа Міністерства

освіти і науки України

від „_30___”__07______ 2010 р. № _1/9-516___
Основні напрями науково-дослідної і науково-методичної роботи керівників/методистів навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти


 1. Організаційно-функціональні моделі діяльності психологічної служби.

 2. Управління психологічною службою системи освіти на регіональному рівні.

 3. Організація міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії психологічної служби з іншими суб’єктами, які діють в інтересах в кращих інтересах дитини.

 4. Організаційна та методична діяльність центру практичної психології і соціальної роботи (методиста) на виконання державних, регіональних програм.

 5. Методичний супровід професійної діяльності фахівців психологічної служби.

 6. Моніторинг ефективності діяльності психологічної служби області/району/міста.

 7. Формування професійної компетентності та організація підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби.

 8. Організаційна та інформаційно-методична підтримка молодих фахівців психологічної служби.

 9. Управління якістю психологічних послуг в системі освіти

 10. Маркетингова діяльність центру практичної психології і соціальної роботи.

 11. Застосування інтерактивних методів та інноваційних технологій, як складових методичної роботи.

 12. Підвищення психологічної культури учасників навчально-виховного процесу.

 13. Забезпечення якості і доступності психологічних і соціальних послуг.

 14. Організаційна та інформаційно-методична робота щодо забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

 15. Реалізація практичних заходів спрямованих на розбудову психологічної служби з урахуванням особливостей та типу навчального закладу (ст. 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»).

 16. Організація та методичне забезпечення діяльності працівників згідно з основними напрямами визначеними в п.2.4. Положення про психологічну службу (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703)


Основні напрями науково-дослідної і науково-методичної роботи практичних психологів

1. Організаційні моделі діяльності практичного психолога в навчальному закладі:

 • Робота з дітьми (адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення психологічних особливостей дитини/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

 • Робота з педагогічними працівниками (психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; вивчення особливостей педагогічної діяльності; технології психологічного супроводу педагогів під час атестації).

 • Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості у різних вікових періодах; вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату).

2. Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу.

3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти (за суб’єктами: - діти, - батьки, - педагогічні працівники).

4. Психологічний супровід профільного, допрофільного навчання та випускників під час зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Психологізація навчання та технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі.
Основні напрями науково-дослідної і науково-методичної роботи соціальних педагогів

1. Організаційні моделі діяльності соціального педагога в навчальному закладі:

 • Робота з дітьми (соціальний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; соціальний супровід дитини під час адаптації до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення особливостей соціального розвитку дитини/сім’ї/колективу; консультування та допомога дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах; соціальні технології у сфері профілактики та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

 • Робота з педагогічними працівниками (просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особливостей сімейного виховання, соціального розвитку дитини; соціально-педагогічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; вивчення особливостей педагогічної діяльності; інноваційні форми і методи роботи соціального педагога з вчителями).

 • Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань сімейного виховання, забезпечення прав дитини відповідно до міжнародного та національного законодавства; формування батьківської відповідальності, вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату; інноваційні форми і методи роботи соціального педагога з батьками).

2. Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти (за суб’єктами: - діти, - батьки, - педагогічні працівники).

3. Технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі.

4. Застосування основ міжнародного та національного законодавства у сфері захисту прав дитини.

Прим.: запропоновані теми конкретизуються відповідно до особливостей діяльності системи освіти в межах регіону, педагогічної і психологічної практики, типу навчального закладу, потреб суб’єктів навчально-виховного процесу.Схожі:

Додаток 1 iconНака з
Затвердити склад міського оргкомітету та журі конкурсу (додаток №1) І умови проведення конкурсу (додаток №2)
Додаток 1 iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський науково-методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку...
Додаток 1 iconБюлетень 2
Могриця. Розташоване у 30 км від м. Суми у напрямку Суми-Міропілля. Схема під'їзду – Додаток Центр змагань: с. Могриця, польовий...
Додаток 1 iconЗобов”язується виконати у відповідності до умов даного договору роботу,...
Складові частини виконуваних робіт та їхня вартість наведені в калькуляціях (додаток №1 та додаток №2)
Додаток 1 iconКороткий опис моделі що являє собою додаток до диплому?
Додаток до диплома являє собою гнучкий інстру­мент, що не носить наказовий характер І призначений для еко­номії часу, коштів І праці....
Додаток 1 iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Додаток 1 iconДодаток n 2

Додаток 1 iconДодаток 9

Додаток 1 iconДодаток Ж

Додаток 1 iconДодаток 1 к артка 1

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка