Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру
НазваРозділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру
Сторінка1/9
Дата конвертації27.02.2013
Розмір1.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Розділ 1.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ.
1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ


      1. Основні терміни і визначення


Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастро-фою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат.

Класифікація надзвичайних ситуацій - система, згідно з якими НС поділяються на класи і підкласи залежно від їх характеру.

^ Класифікаційна ознака НС - технічна або інша характеристика аварій-ної ситуації, що дає змогу віднести її до надзвичайної.

Порогове значення класифікаційної ознаки НС - визначене в уста-новленому порядку значення технічної або іншої характеристики конк-ретної аварійної ситуації, що дає змогу віднести її до надзвичайної.

^ Екстремальна подія техногенного, екологічного або природного характеру - подія, що заключається в істотному різкому відхиленню від норми проходження процесів або явищ.

Під нормою треба розуміти таке проходження процесів або явищ, до якого населення і виробництво пристосувались шляхом тривалого досліду або спеціальних науково-технічних розробок.

^ Техногенна надзвичайна ситуація - стан, при якому внаслідок виник-нення джерела техногенної надзвичайної ситуації на об'єкті, визначеній території або акваторії порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоров'ю, наноситься шкода майну населення, економіці і довкіллю.

^ Джерело техногенної надзвичайної ситуації - небезпечна техногенна подія, внаслідок чого на об'єкті, визначеній території або акваторії виник-ла техногенна надзвичайна ситуація.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і приво-дить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа - велика за масштабом аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

^ Техногенна небезпека -стан, внутрішньо притаманний технічній систе-мі, виробничому або транспортному об'єкту, що реалізується у виді дії ураження джерела техногенної НС на людину і довкілля при його виник-ненні, або у виді прямої чи побічної шкоди для людини і навколишнього

природного середовища в процесі нормальної експлуатації цих об'єктів.

^ Фактор ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації –скла-дова небезпечної події, що характеризується фізичними, хімічними і біо-логічними діями і проявленнями, які виражені відповідними параметрами.

^ Дія ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації - негатив-ний вплив одного або сполучених факторів ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації на життя і здоров'я людей, сільськогосподарських тварин і рослин, суб'єкти господарської діяльності та навколишнє природ-не середовище.

^ Зона техногенної надзвичайної ситуації - територія чи акваторія, в ме-жах якої діє негативний вплив одного або сполучених факторів ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації.

^ Природна надзвичайна ситуація - обстановка на визначеній території або акваторії, що склалася у разі виникнення джерела природної надзви-чайної ситуації, яка може потягти або потягла людські жертви, нанести шкоду здоров'ю людей і довкіллю, а також привести до значних матеріа-льних втрат і порушення життєдіяльності людей.

^ Джерело природної надзвичайної ситуації - небезпечне природне яви-ще або процес, внаслідок якого на визначеній території або акваторії виникла або може виникнути надзвичайна ситуація.

^ Фактор ураження джерела природної надзвичайної ситуації –скла-дова небезпечного природного явища або процесу, що викликана джере-лом природної надзвичайної ситуації і характеризується фізичними, хіміч-ними, біологічними діями і проявляннями, які визначені або виражені від-повідними параметрами.

^ Дія джерела ураження природної надзвичайної ситуації - негативний вплив одного або сполучених факторів ураження джерела природної над-звичайної ситуації на життя і здоров'я людей, сільськогосподарських тва-рин і рослин, об'єкти економіки та довкілля.

^ Небезпечне природне явище - подія природного походження або резу-льтат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масшта-бом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об'єкти економіки та довкілля.

^ Стихійне лихо - руйнівне природне або природне антропогенне явище чи процес значного масштабу, внаслідок якого може виникнути або виникла загроза життю і здоров'ю людей, статися руйнування чи знищення матеріальних цінностей і компонентів довкілля.

^ Природно-техногенна катастрофа - руйнівний процес, що розвиває-ться внаслідок порушення нормальної взаємодії технологічних об'єктів з компонентами довкілля, який приводить до масової загибелі людей, знищення і руйнування об'єктів економіки і компонентів довкілля.

^ Зона природної надзвичайної ситуації - територія чи акваторія, на якій внаслідок виникнення джерела природної надзвичайної ситуації або роз-повсюдження його наслідків з інших районів виникла природна НС.

^ Зона можливої природної надзвичайної ситуації - територія чи аква-торія, на якій існує або не виключена можливість виникнення природної надзвичайної ситуації.

^ Екологічна надзвичайна ситуація - обстановка на визначеній території або акваторії, що склалася у разі виникнення джерела екологічної надзви-чайної ситуації, яка привела до гострих несприятливих змін в середовищі проживання людей і, як правило, масової загибелі живих організмів і економічним збиткам.

^ Фактор ураження джерела екологічної надзвичайної ситуації –скла-дова небезпечного стихійного лиха, великої виробничої або транспортної аварії, що привели до гострих несприятливих змін в середовищі проживан-ня людей і, як правило, масової загибелі живих організмів і економічним збиткам.

^ Дія ураження джерела екологічної надзвичайної ситуації - негатив-ний вплив одного або сполучених факторів ураження джерела екологічної надзвичайної ситуації на життя і здоров'я людей, сільськогосподарських тварин ї рослин та навколишнє природне середовище.

^ Зона екологічної надзвичайної ситуації - територія чи акваторія, на якій внаслідок виникнення джерела екологічної надзвичайної ситуації або розповсюдження його наслідків із других районів виникла екологічна надзвичайна ситуація.

^ Зона можливої екологічної надзвичайної ситуації - територія чи акваторія, на якій уже існує або не виключена можливість виникнення екологічної надзвичайної ситуації.

^ Економічні збитки від надзвичайної ситуації - оцінені відповідним чином втрати, спричинені цією ситуацією.

Загальні ознаки надзвичайних ситуацій: наявність або загроза заги-белі людей чи значне порушення умов їх життєдіяльності; заподіяння еко-номічних збитків; істотне погіршення стану довкілля.
1.1.2. Класифікація надзвичайних ситуацій на території України
Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України (рис. 1.1) і оказувати негативний вплив на функціонування об'єктів економіки і життєдіяльність населення у мирний і воєнний час, діляться за наступними основними признаками:

у сфері виникнення;

за галузевою ознакою;

за масштабами можливих наслідків.Рис. 1.1. Класифікація надзвичайних ситуацій на території України
По першому признаку "у сфері виникнення" надзвичайні ситуації розподіляються за характером виникнення на: техногенні, природні, соціально-політичні і воєнні.

Техногенні надзвичайні ситуації класифікуються за типами аварій (катастроф).
^ Надзвичайні ситуації техногенного характеру за характеристиками явищ, що визначають особливості дії факторів ураження на людей, нав-колишнє природне середовище та суб'єкти господарської діяльності, поді-ляються на аварії (катастрофи), які супроводжуються викидами (виливами) небезпечних речовин, пожежами, вибухами, затопленнями, аваріями на інженерних мережах і системах життєзабезпечення, руйнуванням будівель і споруд, аваріями транспортних засобів та інші (рис. 1.2).

Аварії (катастрофи), що пов'язані з викидом небезпечних речовин, додатково поділяються на радіаційні, хімічні, біологічні і, крім цього, поділяються ще за видами розповсюдження речовин в навколишньому природному середовищі.Рис. 1.2. Класифікація техногенних надзвичайних ситуацій
Природні надзвичайні ситуації класифікують за видами можливих при-родних явищ, що приводять до їх виникнення (рис. 1.3): небезпечні геоло-гічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, дегра-дація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами і збудниками, зміна стану водних ресурсів і біосфери тощо.
Кожний клас стихійних лих класифікується за характеристиками явища, які визначають особливості дії факторів ураження на людей, навколишнє природне середовище та суб'єкти господарської діяльності.
Рис. 1.3. Надзвичайні природні ситуації

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, які пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямуван-ня (рис. 1.4), діляться на наступні НС: здійснення або реальна загроза терористичного акту, викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристроїв у громадських -місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарілих боєпри-пасів тощо.Рис. 1.4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру
Надзвичайні ситуації воєнного характеру, які пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення, внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіо-активних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій тощо (рис. 1.5).
Рис. 1.5. Надзвичайні ситуації воєнного характеру
По другому основному признаку "за галузевою ознакою" надзвичайні ситуації поділяються на НС, які можуть бути: в будівництві; в промис-ловості; в житловій, комунальній і побутовій сфері обслуговування насе-лення; на транспорті, в сільському господарстві; в лісному господарстві.

Надзвичайні ситуації на транспорті додатково діляться в залежності від виду транспорту на надзвичайні ситуації на повітряному, водному, наземному і на підземному транспорті.

По третьому основному признаку "за масштабом можливих наслідків" надзвичайні ситуації поділяються з урахуванням територіального поши-рення, характеру сил і засобів, що залучаються для ліквідації наслідків на:

загальнодержавного рівня - надзвичайна ситуація розвивається на території двох та більше областей (Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автоном-ної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;

регіонального рівня - надзвичайна ситуація розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного підпорядкуван-ня) Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області держави, а також коли у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;
місцевого рівня - надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потен-ційно небезпечного об'єкту, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні спо-руди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об'єкту, але не менш одного відсотку обсягів видатків відповідного бюд-жету. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не вхо-дять до затверджених переліків потенційно небезпечних об'єктів;

об'єктового рівня - надзвичайні ситуації, які не, підпадають під зазна-чені визначення.

Загальні ознаки віднесення надзвичайних ситуацій до відповідного рівня за критерієм розміру заподіяних чи очікуваних економічних збитків та коди сфери, виникнення НС наведено в таблицях 1.1-1.2.

Таблиця 1.1

Загальні ознаки віднесення надзвичайних ситуацій до відповідного рівня за критерієм розміру заподіяних чи очікуваних економічних збитків


^ Таблиця 1.2 Коди сфери виникнення надзвичайної ситуації


Код сфери виникнення


Найменування надзвичайних ситуацій

10000


^ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ


10100


Транспортні аварії (катастрофи)


10101


Аварії товарних поїздів


10102


Аварії пасажирських потягів, потягів метрополітену


10103


Аварії вантажних суден, у тому числі нафтоналивних


10104


Аварії (катастрофи) пасажирських суден


10105


Авіаційні катастрофи в аеропортах та населених пунктах


10106


Авіаційні катастрофи поза аеропортами та населеними пунктами


10107


Аварії транспорту на мостах, у тунелях, на залізничних. переїздах


10108


Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) БНР


10109


Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) РР


10110


Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) СДОР


10111


Аварії, в які потрапили керівники держави та народні депутати України


10112


Катастрофи на міському електротранспорті


10113


Катастрофи на автомобільному та іншому транспорті


10200


Пожежі, вибухи


10201

Пожежі (вибухи) в спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об'єктів


10202

Пожежі (вибухи) на об'єктах розвідки, видобування, переробки, транспортування та зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин


10203


Пожежі (вибухи) на транспорті


10204


Пожежі (вибухи) в шахтах, підземних та гірничих виробках


10205


Пожежі (вибухи) в будівлях та спорудах громадського призначення


10206


Пожежі на радіаційних, хімічних та біологічних небезпечних об'єктах


10300

Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин

(СДОР) на об'єктах економіки


10301

Аварії з викидом (загрозою викиду), утворення та розповсюдження СДОР під час виробництва, переробки або зберігання (захоронення)


10302

Аварії з викидом (загрозою викиду) БНР на підприємствах промисловості і науково-дослідних установах


10400

Наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад ГДК (граничне допустимих концентрацій)


10401

Наявність в ґрунті шкідливих речовин понад ГДК (гранично

допустимих
концентрацій)


10402

Наявність в атмосферному повітрі шкідливих речовин понад ГДК

(гранично

допустимих концентрацій)


10403

Наявність у поверхневих водах шкідливих речовин понад ГДК

(гранично

допустимих концентрацій)


10404

Наявність у питній воді шкідливих речовин понад ГДК (гранично

допустимих концентрацій)


10405

Наявність у підземних водах шкідливих речовин понад ГДК (гранично

допустимих концентрацій)


10500

Аварії з викидом (загрозою викиду) РР (крім аварій на

транспорті)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру iconМетодичні рекомендації з планування дій єдиної державної системи
З метою своєчасного проведення роботи, пов'язаної із запобіганням І реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного та природного...
Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру iconТема уроку
Надзвичайні ситуації (НС) соціального, природного та техногенного походження, причини їх виникнення
Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру iconМетодичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту»
України єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру передбачено...
Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру iconКабінет міністрів україни постанова від 15 лютого 2002 р. N 175 Київ...
...
Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру iconУрок: Основи здоров'я Тема: Надзвичайні ситуації природного І техногенного...
Сформувати поняття «надзвичайна ситуація», «аварія», «катастрофа», уявлення про причини виникнення та наслідки надзвичайних ситуацій,...
Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру iconЗагальне положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних...
Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру І загального...
Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру iconКабінет міністрів україни постанова від 29 березня 2001 р. N 308...
З метою забезпечення запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного І природного характеру та їх наслідків Кабінет Міністрів...
Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру iconФункціональна відомча система (фвс) Татарбунарського мувг є частиною...
Фвс татарбунарського мувг є частиною підсистеми Одеського обласного управління водних ресурсів, системи Державного агентства водних...
Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру iconРозділ ІІ. Головні завдання І організаційна структура цивільної оборони
Цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил І засобів, що створюється для організації І забезпечення захисту...
Розділ надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру iconКабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201...
Відповідно до статті 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка