До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі)
Скачати 166.11 Kb.
НазваДо захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі)
Дата конвертації27.02.2013
Розмір166.11 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
До уваги вчителів екології!

Відділ освіти райдержадміністрації повідомляє, що ІІ (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з екології відбудеться 16 грудня 2012 року на базі Долинської ЗШ №1.

Олімпіада з екології буде проходити у два етапи:

 1. До 06 грудня 2012 року представити в методичний кабінет учнівський екологічний проект згідно Положення (додається) і постер (оформлений згідно вимог минулого року) для оцінювання конкурсною комісією.

 2. 16 грудня 2012 року всі учні будуть виконувати тестові завдання з екології, а потім будуть презентувати екологічні проекти з використанням постерів. До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі).

 3. За сумою балів (тести та захист екологічних проектів) визначаються переможці.

 4. ^ Заявки на участь в ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіаді з екології подати до 01 грудня 2012 року (вказати тему екологічного проекту)До участі в екологічній олімпіаді запрошуються учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. ^ Школи міста представляють по 1-2 учасники, сільські школи – по 1.

Основні вимоги до оформлення проекту Загальні положення

1. Текст роботи друкується державною мовою з одного боку аркуша А4, шрифт Тіmes New Roman – 14 через 1,5 інтервали. Поля: ліворуч – 20-30мм, праворуч – 10мм, зверху та знизу – 20мм.

2. Оптимальний обсяг – 25-30 сторінок.

3. Вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, додатки друкувати з нової сторінки. Назва та заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ, ВСТУП і т.ін.) виконуються великими літерами та напівжирним шрифтом симетрично до тексту. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (перша велика) з абзацу (5 знаків). Крапка в кінці заголовка не ставиться.

4. Нумерація сторінок здійснюється арабськими цифрами без знака № у правому верхньому куті без крапки в кінці. Починається нумерація з цифри «3», тобто титульна сторінка та зміст не нумеруються – номер розділу необхідно проставляти після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставити, потім з нового рядка друкується заголовок розділу. Назву розділу друкують великими літерами напівжирним шрифтом. – підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку, наприклад 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу (за такими ж правилами).

5. Готуючи проект, учень повинен не просто переписувати фрагменти з монографій або документальних джерел, а підходити до них аналітично. Недопустимо, коли фраза, цитата або документ не підкріплені посиланнями на першоджерело. У тексті наукової роботи посилання на джерело слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад, "... в роботах [5, 15]...".

6. Подання ілюстрацій, таблиць, формул:

– ілюстрації, таблиці, формули від основного тексту виділяються вільними рядками зверху та знизу;

– ілюстрації (карти, схеми, фотографії, діаграми, креслення) та таблиці слід подавати після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад «Рис. 1.2.». Номер рисунку, його назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією;

– таблиці нумерують послідовно (за виключенням таблиць, поданих у додатках) в межах розділу, наприклад «Таблиця 1.2», та розміщують цей напис у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. Заголовок (назва) таблиці пишеться симетрично до розташування таблиці з відступом від напису «Таблиця» і від самої таблиці на 1–2 інтервали;

– пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка.

Оформлення структурних елементів проекту

Титульний аркуш.

На титульному аркуші вказуються: відомості про базовий науковий, вищий навчальний або навчальний заклад (школа, позашкільний заклад), у якому виконаний проект. Нижче – посередині аркуша – назва роботи без лапок. (Назва повинна бути лаконічною, повністю відповідати змісту екологічного проекту.) Ще нижче – відомості про виконавця роботи (прізвище, ім'я по батькові, клас і місце навчання) та керівника проекту. Внизу – місце написання та рік написання роботи.

Зміст. Зміст є другою сторінкою, де визначено структуру наукової роботи з послідовною назвою всіх розділів, підрозділів, висновків, використаних джерел, назви додатків та номери сторінок, з яких вони починаються (див. приклад). Зміст зручно друкувати у таблиці, рамки якої невидимі при друкуванні на принтері.

Перелік умовних позначень або скорочень (у разі потреби).

У випадку вживання у проекті специфічної термінології, умовних позначень, скорочень і т. ін., необхідно навести їх перелік. Друкувати слід з нової сторінки двома колонками за абеткою: зліва, у першій колонці – скорочення, у другій – розшифровку.

Вступ.Вступ повинен мати обсяг до 10 % загального обсягу (1–2 сторінки). Вступ має відповідні складові частини, що розташовуються у певній послідовності:

• актуальність теми: автор дослідження дає пояснення, чому, на його думку, обрана тема стала об’єктом екологічного проекту, обґрунтовує доцільність роботи з огляду на суспільну практичну діяльність;

• предмет та об’єкт дослідження визначаються на основі аналізу стану вивчення тієї чи іншої наукової проблеми і відображають, яку саме частину проблеми буде розглянуто. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення (наприклад: флора пасовиськ). Предмет дослідження – це частина об’єкту, що вивчається автором роботи, його якості. (наприклад: особливості поширення агресивних видів рослин на пасовиськах Білоцерківського району.); Потрібно вказати, чи є предмет новим, чи традиційним

• мета екологічного проекту дає можливість окреслити коло завдань, які повинні бути реалізовані в проекті. Мета формулюється чітко та зрозуміло і передбачає висвітлення трьох аспектів: кінцевий результат проекту, об’єкт дослідження і шлях досягнення кінцевого результату. Мета може бути спрямована на виявлення зв’язків, закономірностей та залежностей між певними явищами, на розкриття можливостей удосконалення процесів, наукових технологій тощо. Слід уникати таких висловлювань: «Досягнення…», «Вивчення…», оскільки це засіб досягнення мети, а не власне мета. Тому варто дотримуватись таких формулювань: «З’ясувати можливості…», «Довести, що…», «Продемонструвати на прикладах…», «Показати перспективи…» тощо;

• виходячи з поставленої мети, визначають завдання проекту, яких повинно бути не менше, ніж 3–4 (проаналізувати, розглянути, висвітлити, дослідити, рекомендувати тощо. Вирішення кожного поставленого завдання – це етап дослідження. Завдання визначають зміст дослідження і структуру тексту роботи. Вони можуть передбачати формулювання проблеми, виявлення нових фактів, встановлення нових зв’язків, нову постановку відомої проблеми, оригінальні висновки та рекомендації щодо впровадження отриманих експериментальних даних;

• новизна екологічного проекту повинна бути обґрунтована та логічно доведена із зазначенням відмінностей порівняно з аналогічними проектами (якщо такі виявлені), які були відомі раніше;

• у вступі потрібно також відобразити практичне або теоретичне зна­чення проекту для екологічної освіти населення окремого регіону або України. Крім того, слід повідомити про те, на яких конкурсах, науково–практичних конференціях, інших заходах оприлюднений проект (апробація результатів).

Основна частина (2-3 розділи).

Основна частина має обсяг до 90 % загального обсягу роботи. Вона може складатись з трьох розділів, а також з підрозділів, пунктів, підпунктів, у яких характеризується сутність проблеми та розкривається її зміст, викладається та аналізується фактичний матеріал, наводяться головні теоретичні положення та практичний матеріал. Назви розділів та підрозділів повинні розкривати мету роботи і відповідати визначеним завданням.

1–й розділ, обсягом до 15 %, містить огляд літератури та методологію.

2–й розділ, до 50 %, містить аналіз отриманих результатів з досліджуваної проблеми.

3–й розділ, до 20 %, – викладення конкретних заходів щодо перспектив даного питання чи проблеми. У кінці кожного з розділів автор формулює короткі висновки та підсумки.

Висновки.

У висновках, які повинні мати обсяг до 5% від усієї роботи, тезисно, у порядку виконання задач, викладаються найважливіші результати екологічного проекту. Висновки – це короткий (без зайвих слів) виклад розв’язання завдань, які ставились при створенні проекту. Сукупність висновків є доведенням повноти досягнення поставленої мети. (Додаток Б)

Список використаних джерел.

Список використаних джерел містить бібліографічний опис не менше десяти джерел, використаних під час роботи над темою. Бажано опрацьовувати літературні джерела, не старіші за 5 років.

Кожне джерело починається з нового рядка в алфавітному порядку (спочатку – друковані видання, потім – електронні ресурси; спочатку видання українською мовою, потім – іноземними).

Оформлення бібліографічного опису повинно відповідати вимогам, що набули чинності з липня 2007 року відповідно до Національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (додаток В).

Додатки.

Додатки слід оформляти на наступних після списку джерел інформації сторінках, кожний додаток необхідно наводити з нової сторінки. Нумерація – великими літерами українського алфавіту. Заголовок друкується угорі (симетрично до тексту сторінки) з великої літери.

Основні критерії оцінювання проекту

При оцінюванні екологічних проектів особлива увага звертатиметься на:

 • актуальність та практичне значення роботи;

 • наукову новизну одержаних результатів;

 • системність і повноту у розкритті теми;

 • дослідницький характер роботи, доцільність та коректність використаних методів дослідження;

 • аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам;

 • стиль, грамотність, логічність викладу, відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт; .


^ УІІІ. Вимоги до оформлення постерів(стендових доповідей).

Постер (стенд) – це паперовий чи картонний плакат шириною 125см та висотою125см. Стендова доповідь повинна містити: заголовок (назву роботи), повну інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові та посаду наукового керівника) і коротке викладення роботи (мета і завдання роботи, матеріали і методи її виконання, результати і висновки).

Рекомендований розмір заголовка доповіді – не менше 100 пт, розмір тексту – не менше 20 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Назву доповіді слід зробити конкретною і якомога коротшою для кращого сприймання учасниками.

Рисунки повинні бути чіткі, з підписами та розшифрованими умовними позначеннями. У тексті повинні бути посилання на всі рисунки. Речення слід робити короткими, конкретними, однозначними, використовувати максимум графічного матеріалу і мінімум тексту.
^ При підготовці до ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з екології можна використати:

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н.р.
Ротар І.М.,

методист НМЦ природничо-математичних

дисциплін ІППО Чернівецької області

Мета проведення олімпіади з екології – привернення уваги учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сучасних екологічних проблем та включення їх у безпосередню практичну екологічну діяльність.

Завдання олімпіади з екології:

 • оволодіння основами екологічних і природоохоронних знань;

 • висвітлення сучасних екологічних проблем та формування особистісного відповідального ставлення до екологічних проблем рідного краю;

 • формування чітких і обґрунтованих уявлень про взаємозалежність усіх компонентів у природі, подолання споживацького ставлення до природи;

 • опанування теоретичними знаннями, необхідними для розв’язання конкретного практичного завдання;

 • оволодіння самостійними дослідницькими навичками (постановка проблеми, збирання і обробка інформації, проведення експериментів, аналіз отриманих результатів;

 • оволодіння уміннями приймати відповідальні рішення щодо збереження навколишнього середовища;

 • формування екологічної культури школярів.

Учасником І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології може бути будь-який учень, який підготував проект та провів самостійно дослідження. Екологічний проект є індивідуальним і його може представляти тільки один учень.

В олімпіаді можуть брати участь учні 10-11 класів. Олімпіада складається з двох турів: теоретичного та практичного. У день проведення теоретичного туру учасники олімпіади подають до оргкомітету оформлені роботи (проекти).

^ Теоретичний тур олімпіади може включати тести групи А, Б та В, відкриті завдання, екологічні задачі. Приблизно 2/3 цих завдань – завдання з екології, де базовим предметом є біологія, а решта - фізика, хімія, географія. Комплект завдань готується окремо для кожного класу. При підготовці до олімпіади радимо керуватись навчальними програмами з екології для загальноосвітніх навчальних закладів. Орієнтовна тривалість виконання завдань теоретичного туру – 3 астрономічні години.

^ Теми, які входять до контрольної роботи:

 • Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи у житті суспільства.

 • Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природі. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості.

 • Екологічна криза. Техногенні катастрофи та надзвичайні ситуації. Стихійні лиха. Глобальні моделі і сценарії майбутнього.

 • Об’єкт і предмет природокористування. Загальні принципи використання і відновлення природних ресурсів, природних умов середовища життєдіяльності. Підтримання і відтворення, раціональні зміни екологічної рівноваги природних систем.

^ Екологічний проект – це завершена та належно оформлена розробка з екологічної тематики біологічного, фізичного, хімічного чи навіть математичного напрямку, в якій пропонуються науково обґрунтовані конкретні дії (коли говорять «проект», мається на увазі саме пропозиція певних дій), спрямовані на розв’язування конкретних екологічних проблем на регіональному чи локальному рівні. Якщо проект містить ще й результати певних практичних дій, то його автори мають додаткові шанси.

^ Вибір теми екологічного проекту. Тема проекту має бути спрямованою на вивчення взаємодії організмів (їх популяцій та угруповань) один з одним і з середовищем існування, присвячуватися вивченню екологічного стану навколишнього середовища та його компонентів, впливу на них різних факторів, у тому числі й антропогенних. Один з важливих напрямів діяльності в рамках проекту – збереження і відновлення природних екосистем чи їх окремих складових, розробка наукових основ раціонального природокористування.

^ Проект повинен відповідати таким вимогам:

1. Проект повинен містити результати лабораторних, польових чи теоретичних досліджень, отримані особисто учасником олімпіади, а не представляти огляд літературних джерел чи інформації з Інтернету.

2. Обсяг письмового тексту не повинен перевищувати 30 аркушів формату А4.

3. Рекомендована структура проекту:

 • титульна сторінка;

 • зміст („Список скорочень”, „Вступ”, „Матеріали та методи досліджень”, „Результати”, „Висновки”. Важливий також розділ „Пропозиції” чи „Впровадження”, якщо вони реально будуть);

 • список використаних джерел.

Ілюстрації та таблиці повинні бути пронумеровані та розміщені в проекті після першого посилання на них в зручному місці.

4. Стиль викладу проекту – стислий, лаконічний, ясний, чіткий, науковий. Розділ „Результати” (містить результати власних досліджень) складає близько 60% від загального обсягу. Розділ „Висновки” – не більше, ніж одну сторінку. Висновки повинні бути обґрунтовані та підтверджені отриманими результатами.

5. Матеріали, які на думку учасника олімпіади мають сприяти розумінню проекту, але не були включені до основного тексту, можна оформити у вигляді додатків.

За результатами теоретичного туру та перевірки проектів журі олімпіади визначатиме допуск учасників до практичного туру.

^ Практичний тур проходитиме у формі стендової доповіді. Для цього оргкомітет забезпечить для кожного учасника стенд – місце, де розміщуються матеріали проекту (постер), фотоальбоми, колекції, моделі чи інше обладнання, необхідне для демонстрації проекту.

Рекомендовані розміри стенду – 125 х 125 см.

Захист проекту триває до 5 хвилин. Протягом наступних 3 хвилин члени журі ставлять запитання учаснику, виставляють оцінки.

Проведення заключного публічного захисту проектів олімпіадою не передбачається.

Оцінювання

Основна частина балів (до 80 %) буде отримана учасником за рахунок стендової сесії. Теоретичний тур становить до 20 % від всіх набраних під час олімпіади балів, проте його результати впливатимуть на допуск учасників до практичного туру.

Для перевірки робіт учасників олімпіади визначаються критерії їх оцінювання, що об’єктивує цей процес. У критеріях оцінювання завдань теоретичного туру будуть відображені: правильність і науковість викладення матеріалу, повнота розкриття понять і закономірностей, точність вживання екологічної термінології, логічність і доказовість у викладенні матеріалу, ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх та специфічних умінь школярів (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами). При оцінюванні захисту проектів оціненим буде наступне:

 • Чи добре учень розуміє свій проект?

 • Наскільки добре учень володіє науковою термінологією та методами.

 • Детальність і точність документованості дослідження.

 • Чи найкращим чином було виконано експериментальні процедури.

Орієнтовні критерії оцінювання проектів

Оригінальність

Наскільки проект оригінальний у:

 • постановці проблеми;

 • підходах до вирішення проблеми;

 • аналізі даних;

 • інтерпретації результатів;

 • використанні існуючого обладнання?

Науковість

 • Чи чітко сформульовано проблему?

 • Чи існує план вирішення проблеми?

 • Чи чітко визначено ті параметри, які потрібно оцінювати?

 • При наявності контрольних дослідів – чи вірно була визначена їх потреба і чи правильно вони були поставлені?

 • Чи відносяться виконані досліди до завдань первинної мети?

 • Наскільки повно розкрито проблему в роботі?

 • Чи знайомий учень з іншими підходами чи теоріями, що стосуються проекту?

 • Чи достатньо було часу для виконання проекту?

 • Чи знайомий учень з науковою літературою в галузі, якій було присвячено його проект?

Ясність і ґрунтовність

 • Чіткість відповідей на запитання під час дискусії (пояснення мети, методів та вміння робити висновки). Звертається увагу на стиль: вільна розповідь чи завченність доповіді, оскільки останнє означає слабке розуміння основ.

 • Чи відображають письмові матеріали розуміння учнем його дослідження?

 • Чи має учень робочий щоденник з первинними результатами дослідження?

 • Впорядкованість в проекті його етапів.

 • Ясність вихідних даних та одержаних результатів.

 • Чіткість оформлення друкованої версії проекту.

 • Відображення проекту на стенді.

«Екологічність» та практичність проекту

- Якою мірою проект стосується проблем екології чи охорони довкілля?

- Чи реальне втілення проекту в життя?

- Наявність розділу «Пропозиції…» чи «Впровадження…»

- Наскільки практичним є проект?

Навички і вміння

 • Чи достатньо в учня навичок, необхідних для виконання роботи (лабораторних, обчислювальних)?

 • Відповідати на запитання і вести дискусію;

 • Спостережливість.

 • Навички планування експерименту та роботи.

 • Навички проведення презентацій.

 • Наскільки відповідає вимогам стиль викладення та оформлення?

При визначенні переможців змагань будуть дотримуватись вимоги пункту 5.4 Положення, зокрема вимоги, що «переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів».3-18-85

Царенко В.І.

В екологічній олімпіаді можуть брати участь учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Олімпіада проводиться в чотири етапи згідно з пунктом 2.1. Положення.

ІІІ етап відбудеться у січні-лютому 2011 року за завданнями, підготовленими обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, та за їхніми графіками.

ІІІ етап олімпіади проходитиме у два тури: теоретичний та практичний. Теоретичний тур олімпіади може включати завдання, різнопланові за змістом та обсягом (тести, відкриті завдання, екологічні задачі). При цьому просимо врахувати, що 2/3 цих завдань становлять завдання з екології, де базовим предметом є біологія, а решта – фізика, хімія, географія. Комплект завдань готується окремо для кожного класу. При укладанні завдань радимо керуватись навчальними програмами з екології для загальноосвітніх навчальних закладів (11 клас, рівень стандарту, академічний рівень; 10-11 класи, профільний рівень), підручником "Екологія" Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л.(профільний рівень, вид. "Ґенеза").

Практичний тур олімпіади слід провести у вигляді стендового (заочного) та презентаційного (очного) захисту екологічних проектів. При підготовці проекту дотримуватись таких порад:

1. Проект повинен містити лабораторні, польові чи теоретичні дослідження, а не лише огляд літературних джерел чи інформації з Інтернету.

2. Рекомендовані розміри стенду – 125 х 25 см (заголовок) і 125 х 100см (основна частина).

3. Кількість сторінок письмового тексту проекту не більше 50 аркушів формату А4.

4. Фотографії, що стосуються теми, розміщуються в кінці проекту.

Тривалість виконання завдань визначається з урахуванням вікової категорії учасників.

До складу журі ІІІ етапу запрошуються, крім вчителів та методистів, науковці і викладачі вищих навчальних закладів, проте журі змагань не повинно складатись переважно з науковців та викладачів одного навчального закладу.

Для перевірки робіт учасників олімпіади необхідно встановити відповідні критерії їх оцінювання, що полегшить роботу членів журі й об’єктивуватиме самий процес оцінювання. У критеріях оцінювання повинні бути відображені правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність вживання екологічної термінології, логічність і доказовість у викладенні матеріалу, ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх та специфічних умінь школярів (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).

При визначенні переможців змагань слід дотримуватись вимог пункту 4.4 чинного Положення, зокрема вимоги, що "переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів".

У разі виникнення суперечливих питань учні можуть подати заяву на апеляцію, але розгляд її не означає обов’язкову зміну оцінки.

Схожі:

До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі) iconМетодичний Центр Департаменту освіти, молоді та спорту Дитяча Екологічна Асоціація
Дитяча Екологічна Асоціація «Зелена Країна» спільно з Методичним центром Департаменту освіти, молоді та спорту організували та проводять...
До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі) iconГлобальні екологічні проблеми людства
Розділ Причини І фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу
До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі) iconМетодичні рекомендації щодо створення та оформлення екологічних проектів...
У зв’язку із започаткуванням у 2010–2011 н р. Всеукраїнської олімпіади з екології, надаємо методичні рекомендації щодо створення...
До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі) iconІнформація про формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році
«Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі. До участі в конкурсі допускаються...
До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі) iconОрганізаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи в...
До робіт на висоті І верхолазних робіт допускаються навчені особи, стан здоров’я яких має відповідати медичним вимогам, встановленим...
До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі) iconМетод проектів на уроках географії
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову), яку учні виконують упродовж певного...
До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі) iconЗакономір
Залежно від навчального матеріалу вчитель на уроках з основ здоров’я може використовувати різноманітні види відкритих завдань, які...
До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі) iconОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Пропонуються завдання, які відповідають вимогам до мінімуму знань випускників основної школи з предмета «Фізична культура». Використовуються...
До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі) iconЗатверджено
До роботи на пк допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдія­льності)
До захисту екологічних проектів допускаються учні, екологічні проекти яких відповідають вимогам ( за оцінкою журі) iconВибір тем дипломних проектів 4
Головна мета України на сучасному етапі – гармонійний сталий розвиток країни на базі розвитку економіки з одночасним вирішенням екологічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка