Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр
Сторінка1/12
Дата конвертації27.03.2013
Розмір1.53 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Спорт > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Попаснянський районний методичний центр


ЗАТВЕРДЖЕНО:

УЗГОДЖЕНО:

УЗГОДЖЕНО:

методичною радою центру

протокол від 03/01/201 № 1/1
_________________ Л.Ф.Підпала

Відділ освіти, молоді та спорту

Попаснянської райдержадміністрації

_______________ М.А.Донцова

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

________________ Т.М.Сорочан


ПЛАН

роботи Попаснянського районного методичного центру

на 2013 рік

Попаснянський район

2013з/п

Зміст

Стор.
Вступ

3

1.

Управління методичним центром

8

2.

Моніторинг рівня професійного розвитку педагогів, їхніх професійних потреб та освітніх запитів

19

3.

Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

19

4.

Професійний розвиток педагогічних працівників у міжкурсовий період

21

5.

Науково-методичний супровід експериментальних навчальних закладів регіонального та Всеукраїнського рівнів, базових ЗНЗ

34

6.

Методична діяльність

35

7.

Апробація нових підручників, програм

69

8.

Аналіз, узагальнення та апробація педагогічного досвіду

69

9.

Науково-методичний супровід діяльності керівників районних методичних об'єднань

70

10.

Моніторинг якості освіти. Організація ЗНО

70

11.

Проведення заходів з педагогічними працівниками та учнівською молоддю

75

12.

Співпраця методичного центру з іншими установами, громадськими організаціями

79

13.

Видавнича діяльність

84

14.

Діяльність бібліотеки

85

15.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності методичного центру

91

16

Циклограма щомісячної діяльності районного методичного центру

92


ВСТУП

В освітній системі України відбувається поступовий перехід від традиційної до людиноцентричної парадигми освіти, спрямованої на особистісний розвиток, самостійне засвоєння фахівцями нового досвіду, саморозвиток пізнавальних можливостей. Сучасна система управління післядипломною освітою та професійною перепідготовкою кваліфікованих кадрів в Україні хоча і характеризується загальними позитивними тенденціями розвитку, переживає складний трансформаційний період, зумовлений необхідністю формування такого організаційно-економічного механізму регулювання системи післядипломної освіти та підвищення кваліфікації в міжкурсовий період, який повинен забезпечувати, насамперед, науково обґрунтоване державне управління в єдності всіх його функцій, водночас, – активне використання ринкових відносин, особливо на рівні діяльності закладів району.

На основі аналізу стану досліджуваної проблеми з'ясовано, що в системі підвищення кваліфікації фактично досі не розроблено державних стандартів, спеціальних типових навчальних планів, програм з дисциплін професійного спрямування з урахуванням кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників; епізодично використовуються комп'ютерні мережі та технології. У сучасних дослідженнях значна увага приділяється розробленню антропоцентричного підходу до освіти, обґрунтуванню провідних концептуальних ідей, які визначають напрями і характер соціальних перетворень, а саме: зміну освітніх цілей і парадигм, їх вплив на процес модернізації системи освіти. У теорії післядипломної педагогічної освіти спостерігається тенденція до інноваційного пошуку продуктивних підходів до вирішення актуальних завдань розвитку загальної середньої та післядипломної освіти, створення цілісної системи навчання людини впродовж усього життя.

Водночас дослідження показують, що частина педагогів, з одного боку, не сприймає раціонально-знаннєвий, технократичний характер освіти та прослуховування на лекційних заняттях затеоретизованої наукової інформації, а з іншого, – виявляє  неготовність до засвоєння нової освітньої парадигми, сучасного змісту з причин недостатньої мотивації слухачів до зміни власної ролі у професійному навчанні (вчителя, учня, рецензента, опонента, експерта та ін.), що сприяє здійсненню рефлексивного аналізу та освоєнню методів проектування власної педагогічної діяльності у  процесі підвищення кваліфікації.

Задоволення професійних потреб, результативність ПК педагогічних кадрів регіону безпосередньо залежать від якості управління регіональним закладом ППО, його наукової, науково-методичної та фінансово-господарської діяльності, що передбачає раціональне поєднання класичних і модернізованих функцій управління, урахування соціально-економічних і культурно-освітніх умов розвитку регіону.

В Україні завершається реформування загальної середньої освіти на основі державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Вивчення шкільних дисциплін у початковій і основній школі здійснюється за новими навчальними програмами, варіативними підручниками і навчальними посібниками. Наразі перехід старшої школи на профільне навчання. Реалізується державна програма комп’ютеризація освіти, впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології, запроваджується державна атестація і зовнішнє незалежне оцінювання випускників навчальних закладів. Відбувся перехід дошкільної освіти на роботу за програмою «Я у світі», «Впевнений старт». Атестація педагогічних працівників відбувається згідно нового Положення. Все це потребує значного поліпшення науково-методичної роботи з учителями, керівниками навчальних закладів та іншими категоріями педагогічних працівників.

Діяльність Попаснянського районного методичного центру у 2012 році носила інноваційний характер та спрямовувалася на організацію методичного супроводу та реалізації стратегічних завдань розвитку системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району, професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, забезпечувала розвиток педагогічних систем дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, координацію роботи районних методичних об’єднань педагогічних працівників усіх категорій.

Стратегічними в діяльності районного методичного центру в 2012 році були наступні напрямки:

1.Поліпшення матеріально-технічної бази РМЦ.

2.Оптимізація розподілу посадових обов’язків працівників РМЦ згідно до функцій методичної установи, визначених Статутом.

3.Забезпечення професійного росту працівників РМЦ.

4.Встановлення зв’язків з науково – методичними установами області.

5.Висвітлення діяльності РМЦ в засобах ЗМІ.

6.Проведення моніторингу запитів педагогів району.

7.Оптимізація системи НМР району.

8.Поліпшення організації роботи з молодими вчителями.

9.Попередження професійного вигорання серед педагогічних працівників зі стажем роботи більше 20 років.

10. Оптимізація організації проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

11. Удосконалення роботи з обдарованими дітьми.

12.Пошук шляхів мотивації творчої роботи та вдосконалення професійних компетентностей педагогічних працівників району.

Відповідно до визначених напрямків діяльність районного методичного центру носила інтегрований характер та позначилася оновленими підходами й упровадженням інноваційних форм роботи, що зумовлювалися змінами в загальному розвитку системи освіти в Україні, Луганській області та Попаснянському районі.

Попаснянський районний методичний центр є методичною установою району, засновником якого є Попаснянська районна рада. РМЦ орендує приміщення, має власну бібліотеку – 3540 екземплярів. В 2012 році отримано підписних періодичних видань на суму 8000 гривень. РМЦ в кадровому складі має 2 методисти з базових дисциплін, 1 методиста з дошкільної освіти, 1 методиста з бібліотечного фонду, 1 методиста з виховної роботи, 1 методиста з психологічної роботи, секретар, завідуюча ПМПК, директор, водій, прибиральниця. РМЦ має 6 персональних комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет, власну електронну пошту, офіційний сайт. Сайт РМЦ (http://popasnayarmk.ucoz.ru/) протягом року систематично поповнювався новими матеріалами. За статистикою гості його відвідали 16658 разів, що свідчить про достатньо високий рейтинг. В серпні 2012 року видано п’ятий випуск інформаційного збірника «Освітянський вісник» для керівників ЗНЗ, громадськості , керівників району (45 екземплярів На початок 2013 року в районі працює 348 вчителів. Із них в у місті - 264 педагога, в сільській місцевості - 84 вчителя. Із загальної кількості педпрацівників 13 вчителів мають педагогічне звання «Вчитель-методист», 34 - «Старший вчитель», 1- звання «Заслужений вчитель України», “ Старший вихователь ”- 1, “Вихователь-методист”-2. В районі працюють 11 вчителів, які мають знак «Відмінник освіти України». 18% вчителів району мають вищу кваліфікаційну категорію, 33% - І категорію, 14% - ІІ категорію, 21% - спеціаліст, 14% - молодший спеціаліст. Із загальної кількості вчителів мають педагогічний стаж: до 3 років – 28 вчителів, від 3 до 10 років – 35, від 10 до20 років – 81, більше 20 років -204 педагоги.

За статистичними даними в районі працює 20 вчителів, які навчаються заочно, здобуваючи вищу повну вищу освіти або другу вищу освіту. Пенсіонерів на кінець 2012 р. – 70 осіб (20 % від загальної кількості педагогів), цифра залишається стабільною у порівнянні з минулими роками; молодих спеціалістів (стаж роботи до 3-х років)- 28 осіб, що становить 8 % від загальної кількості педпрацівників. За останні роки спостерігається тенденція прибуття молодих спеціалістів у заклади освіти району.

Станом на 1.01.2013 року в Попаснянському районі функціонує 10 ДНЗ, це на 3 заклади більше ніж в 2011р. Загальна кількість дітей, що відвідують ДНЗ району складає 840 осіб. З них 758 в міській місцевості та 82 в сільській. Навчально-виховний процес в ДНЗ ведуть 83 педагогічних працівника. В дошкільних закладах району за минулий період було створено сприятливі умови для здобуття якісної дошкільної освіти.

З метою пропаганди і впровадження педагогічного досвіду вихователів, в районі створено опорні ДНЗ, на базі яких проводяться районні семінари-практикуми, майстер-класи, виставки, педагогічні засідання з обміну досвідом, тощо. Такими закладами в районі є: «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1» м.Попасна керівник Шевякова І.А. та «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6» м. Попасна керівник Павліненко Р.А. З метою презентації, поширення і впровадження педагогічного досвіду роботи проведені майстер-класи для молодих спеціалістів вихователями: Песцовою О.М. ДНЗ №1, Тихоновою І.В. ДНЗ № 6, Савіновою Г.С. ДНЗ № 6, Ступак Л.Д. ДНЗ № 7 на тему «Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій з дошкільної освіти. Особливості роботи з дітьми раннього віку»

Протягом 2012 року була проведена значна робота з оволодіння педагогами інноваційних технологій навчання та впровадження їх в навчально – виховний процес. Проведено навчання вчителів по програмі «Intel. Навчання заради майбутнього», продовжено навчання за програмою «100% володіння ІКТ». Удосконалювалася методика використання аудіовізуальних засобів навчання, комп’ютерного забезпечення, дидактичних матеріалів.

В 2012 році районний методичний центр забезпечував методичний супровід атестації педпрацівників. Атестація проходила відповідно до нового Типового положення, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. № 930. Атестацію на районному рівні проходили педпрацівники 8 ЗНЗ, 1 ДНЗ та БДЮТ. Згідно наказу відділу освіти Попаснянської РДА № 65 – к від 06.04.2012 р. атестовано 36 вчителів. Проходженню атестації педпрацівників (відповідно до нового Положення) передувало проходження курсів підвищення кваліфікації при ЛОІППО та інших закладах. Всього пройшли курси 104 педпрацівників ЗНЗ (з урахуванням проходження курсів вчителями при Луганському педагогічному університеті ім. Т.Шевченка). План–графік ЛОІППО виконано на 101,9 %. З 05.03. по 16.03 2012 року на базі Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 проходили тематичні курси підвищення кваліфікації (60 осіб) за денною формою навчання ЛОІППО. Для проведення курсів залучались методисти та викладачі ЛОІППО.

Виходячи з аналізу Попасянський районний методичний центр ставить пріоритетними завданнями на 2013 рік :
1. Продовжити роботу щодо вдосконалення матеріально-технічної бази РМЦ;
2. Організувати роботу щодо оптимізації штатного розкладу РМЦ, залучати до роботи в РМО кращих працівників району;
3. Організувати роботу Олімпіадної педагогічної школи(ОПШ), завданнями якої будуть, насамперед, підвищення компетентностей вчителів по оволодінню розв’язанням олімпіадних завдань;

4. Організувати проведення методичного тижня (МТ) під час весняних канікул, основними задачами якого буде обмін досвідом, набуття вчителями практичних навиків володіння різними методами та формами організації уроку, як основної форми роботи з учнями;
5. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників всіх категорій;
6. Забезпечити організацію проходження тематичних курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, вихователів ГПД, вчителів української мови та світової літератури, вчителів, які будуть викладати курс «Сходинки до інформатики» в 2-х класах на базі районі;
7. Розширити мережу закладів району , які реалізують програми дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності з напрямів:
- Програма «Інтел Навчання для майбутнього»;

- Громадсько-активна школа (ГАШ);
- Апробація навчальної літератури;
- Національна мережа шкіл сприяння здоров'ю (ШСЗ);
- Програма «Школа як осередок розвитку громади»;
- Програма МОН України, АПН України / Програми розвитку ООН / ЮНЕЙДС "Сприяння просвітницькій роботі "рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя";
- Проект «Школа проти СНІДу»;
- «Науково-методичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень-1 комп”ютер» на базі шкільних нетбуків.

8. Організувати проведення районної педагогічної конференції з питання проведення дослідно – експериментальної роботи в Попаснянських ЗОШ № 25, № 1, № 24.
9. Продовжити роботу Школи молодого вчителя;

10. Продовжити участь району в секціях МАН,
11. Продовжити роботу щодо створення сайтів загальноосвітніх шкіл
району;
12. Висвітлювати кращий педагогічний досвід у періодичних виданнях на Web-сайтах районного методичного центру, закладів освіти.
13. Видати щорічний збірник «Інформаційний вісник.» Випуск № 6 .
14. Забезпечити продовження впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», «Впевнений старт»,

15. Забезпечити продовження впровадження нового Державного стандарту початкової освіти,

16. Забезпечити методичний супровід впровадження нового Державного стандарту основної школи,

17. Забезпечувати методичний супровід допрофільного навчання в 8-9 класах, профільного навчання в старшій школі;

18. Активізувати роботу школи лідерів учнівського самоврядування району;

19. Провести щорічне свято нагородження учнів – переможців районних та обласних етапів олімпіад, конкурсів, турнірів МАН «Успіх 2013».
1. Управління методичним центром

1.1. Робота науково-методичної радиЗахід

Терміни

Відповідальний

Примітки

1.

Засідання № 1.

1.Затвердження плану роботи РМЦ на 2013 рік.

2.Підсумки результативності участі учнів в І, ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін.

3.Аналіз підготовки та участі педагогів в професійних конкурсах «Вчитель року», «Вихователь року», «Класний керівник року».

4.Впровадження проекту «Щоденник» в ЗНЗ.

5.Аналіз роботи РМО вчителів географії, музики, заступників директорів з ВР.

6.Аналіз участі випускників ЗНЗ в ЗНО 2012. Підготовка учнів до участі в ЗНО 2013.

03.01.2013

Підпала Л.Ф.

Бондаренко С.І.

Гайдидей О.М.

Зубкова Н.О.

Лагутіна О.О.

2.

Засідання № 2

1.Розгляд матеріалів ППД. Прийняття рішення щодо інноваційності, вагомості представленого досвіду.

2.Підведення підсумків Методичного тижня.

3.Аналіз атестації педагогічних працівників.

4.Підготовка до закінчення навчального року.

5. Аналіз стану викладання математики в ЗНЗ району.

6. Аналіз стану викладання біології в ЗНЗ району.

7. Аналіз результативності профільного навчання.

15.05.2013

Підпала Л.Ф.

Бондаренко С.І.

Гайдидей О.М.

Зубкова Н.О.

Лагутіна О.О.

Прокопенко О.Л.

3.

Засідання № 3

1.Затвердження планів методичної роботи як складової роботи закладу.

2.Планування роботи з вивчення, впровадження, узагальнення ППД.

3.Аналіз участі випускників ЗНЗ в ДПА та ЗНО.

4.Підготовка до проведення ІІ етапу олімпіад.

5.Підготовка до проведення професійних конкурсів «Вчитель року», «Вихователь року», «Класний керівник року» .

18.09.2013

Підпала Л.Ф.

Бондаренко С.І.

Гайдидей О.М.

Зубкова Н.О.

Лагутіна О.О.

Прокопенко О.Л.^ 1.2. Підвищення кваліфікації працівників методичного центру

План проходження курсів підвищення кваліфікаціїПІБ

Посада

Рік останніх курсів

План проходження курсів

1.

Підпала Л.Ф.

Директор

2011

2016

2.

Зубкова Н.О.

Методист

2010

2015

3.

Лагутіна О.О.

Методист

2012

2017

4.

Бондаренко С.І.

Методист

2012

2017

5.

Прокопенко О.Л.

Методист

2011

2015

6.

Тєплова Ю.С.

Методист

-

2014

7.

Гайдидей О.М.

Методист

-

2013


^ 1.3. Професійний розвиток працівників методичного центруТерміни

Тема

Залучені методисти

Примітки

1.

Лютий,квітень

Професійна комунікація засобами Інтернет-технологій

Гайдидей О.М.
2.

Березень

Сучасна психотерапія та консультування в діяльності практичного психолога ЗНЗ

Тєплова Ю.С.
3.

Квітень

Організація соціальної профілактики торгівлі людьми, експлуатації дітей та жорстокого поводження серед молоді

Тєплова Ю.С.
4.

Жовтень

Організація робіт из розв'язання проблеми насильства в школі

Тєплова Ю.С.
5.

Протягом року

Участь в заходах ЛОІППО

Методисти
6.

Січень

Системність в плануванні роботи методиста

Підпала Л.Ф.
7.

Лютий

Вивчення, узагальнення та впровадження ППД. Теорія та практика

Підпала Л.Ф.

Методисти
8.

Вересень

Організація роботи Олімпіадної Педагогічної Школи

Підпала Л.Ф.

Методисти

^ 1.4. Атестація працівників методичного центруПІБ

Посада

Рік останньої атестації

Рік наступної атестації

1.

Підпала Л.Ф.

Директор

-

-

2.

Зубкова Н.О.

Методист

2011

2016

3.

Прокопенко О.Л.

Методист

2011

2016

4.

Лагутіна О.О.

Методист

-

2013

5.

Теплова Ю.С.

Методист

-

2015

6.

Бондаренко С.І.

Методист

2010

2013

7.

Гайдидей О.М.

Методист

-

2014


^ 1.5. Розподіл функціональних обовязківПІБ

Посада

Функціональні обовязки

1.

Підпала Л.Ф.

Директор

Організує роботу РМЦ, здійснює загальне керівництво діяльністю працівників РМЦ, координує питання методичної роботи з ЗНЗ, питання узагальнення ППД, роботу по розробці та впровадженню програм розвитку ЗНЗ, роботу районної атестаційної комісії та є заступником голови районної атестаційної комісії, роботу з організації профільного навчання в ЗНЗ, з організації роботи НМР, є головою ради РМК, координує в районі роботу щодо ЗНО, координує роботу з, контролює методичний супровід підготовки та проведення ДПА.

2.

Прокопенко О.Л.

Методист

Відповідає за методичне забезпечення ДНЗ, вивчає, узагальнює, розповсюджує ППД працівників ДНЗ, систематизує та готує звітність щодо ДНЗ, відповідає за курсову підготовку, атестацію педпрацівників ДНЗ, відслідковує наступність роботи ДНЗ і школи, відповідає за роботу РМО вихователів, вчителів 1 класів, обслуговуючої праці, ОТМ. У відсутності директора виконує її обов’язки.

3.

Зубкова Н.О.

Методист

Координує роботу РМО заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів- організаторів, відповідає за роботу з дітьми пільгових категорій, координує роботу з військово-патріотичного, естетичного, громадського виховання в ЗНЗ, координує роботу РМО вчителів географії, біології.

4.

Бондаренко С.І.

Методист

Організація планування та забезпечення проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації вчителів району, організація колективних та індивідуальних форм методичної роботи з вчителями історії, правознавства, етики, шкільних бібліотекарів, основ здоров'я, музики; організація вивчення, аналіз стану методичної роботи з історії. Відповідає і надає методичну допомогу РМО вчителів вказаних предметів. Ознайомлення вчителів з новинками методичної літератури. Організовує роботу по збереженню бібліотечного фонду району, готує звітність з питань забезпечення підручниками та навчально-методичними посібниками, художньої літератури закладів освіти, проводить моніторинг роботи шкільних бібліотек. Контроль за роботою електронних бібліотек району. Веде роботу бібліотеки РМЦ.

5.

Лагутіна О.О.

Методист

Відповідає за методичне забезпечення початкового навчання та ГПД в ЗНЗ, методичну роботу РМО вчителів початкових класів, філологів, відповідає за організацію конкурсів учнівської творчості, координує роботу з атестації вчителів початкових класів, роботу з молодими спеціалістами, організовує та проводить ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.

6.

Гайдидей О.М.

Методист

Відповідає за методичну роботу РМО вчителів інформатики, фізики, хімії, технічної праці, математики, фізичної культури та допризовної підготовки, економіки, відповідає за організацію конкурсів учнівської творчості, координує роботу з атестації вчителів вказаних предметів. Організовує роботу з обдарованими дітьми. Координує організацію роботи секцій МАНу, питань комп’ютеризації закладів освіти, навчання вчителів за програмою «100% володіння ІКТ».

7.

Тєплова Ю.С.

Методист

Відповідає за наукове-методичне забезпечення усіх напрямків роботи психологічної служби закладів освіти районну, перевіряє стан психологічної служби в закладах освіти, організує діяльність об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів, організує проведення семінарів, тренінгів для соціальних педагогів, практичних психологів, педагогів, керівників навчальних закладів, надає психологічні консультації для соціальних педагогів, практичних психологів, педагогів, керівників навчальних закладів. Організовує проведення районних етапів конкурсів дитячої творчості.


8.

Моісеєнко Ю.С.

Секретар

Веде діловодство (особові справи працівників РМЦ, книги наказів, візитаційну книгу, книги вхідних та вихідних документів, книгу видачі довідок, командировочних посвідчень, розпоряджень, тощо);

– отримує для директора РМЦ відомості про працівників РМЦ, викликає за дорученням директора працівників;

– організує телефонні переговори директора , приймає і передає телефонограми, листи електронної пошти, записує прийняті повідомлення і доводить до відома директора їх зміст;

– передає та приймає інформацію щодо роботи РМЦ;

– здійснює роботу щодо підготовки загальних зборів працівників РМЦ, засідань НМР, а також нарад, які проводить директор (збір необхідних матеріалів; повідомлення учасників про час, місце, порядок денний наради та їх реєстрацію);

– забезпечує робоче місце директора, створює сприятливі умови для його ефективної роботи;

– друкує за вказівкою директора різні документи й матеріали; розміщує інформаціє про роботу РМЦ на офіційному сайті;

- приймає кореспонденцію, що надходить на ім’я директора, систематизує її відповідно до прийнятого в РМЦ порядку і передає її після розгляду до виконавців.


9.

Шкара Ю. Г.

Водій

Забезпечувати утримання автомобіля в справному технічному стані, своєчасно проводити технічні огляди (ТО).

Бути в належному фізичному стані під час виконання своїх посадових обов' язків.

Здійснювати попередній огляд автотранспортного засобу перед кожним виїздом на маршрут.

Дотримуватись Правил дорожнього руху.

Штрафи, пов’язанні з порушенням Правил дорожнього руху, оплачувати із своїх коштів.

Звітувати за використанні паливно-мастильні матеріали.

Ефективно і економно використовувати поливно-мастильні матеріали.

Здійснювати проїзд в максимально короткий термін, використовуючи для цього оптимальний маршрут переміщення.

Під час виконання своїх посадових обов'язків завжди мати при собі включений і заряджений мобільний телефон для можливості оперативного реагування, з’ясування місцезнаходження і коректування роботи з боку директора РМЦ.

Використовувати автотранспорт підприємства за призначенням.

Використовувати автотранспорт для потреб РМЦ, тільки з дозволу директора.

Мати охайний зовнішній вигляд.

Своєчасно повідомляти директора про:
- вимушені затримки;
- необхідність проведення ремонтних робіт, вартість і тривалість цих робіт.

Повідомляти керівництво про перешкоди, які виникають при виконанні своїх безпосередніх обов’язків.

Пред’являти на вимогу охорони документи, необхідні для виїзду на маршрут.10.

Савенок В.Б.

Прибиральниця

Прибирає закріплені за нею службові приміщення РМЦ;

Прибирає пил, підмітає стіни, підлогу, віконні рами та скло, меблі.

Очищує урни і промиває їх дезінфікуючим розчином. Збирає сміття і відносить його на смітник.

Дотримується правил санітарії та гігієни у приміщеннях та здійснює провітрювання останніх; вмикає та вимикає освітлення у встановленому режимі.

Готує до використання з дотриманням правил безпеки необхідні миючі та дезінфікуючі розчини.

Дотримується правил  техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Доглядає за порядком на закріпленій за нею ділянці.

Залучається до косметичних, ремонтних робіт у РМЦ.

Здійснює генеральне прибирання кожної першої п’ятниці місяця.

Здійснює заходи щодо утеплення приміщення.

Проходить медичний огляд у встановленому порядку.

11.
Завідуюча ПМПК

У взаємодії з районними дитячими поліклініками, районними (міськими) лікарсько-консультаційними комісіями, районними (міськими) службами соціального захисту своєчасне виявлення дітей з вадами розвитку, починаючи від народження, облік
їх кількості за освітніми потребами з урахуванням видів порушень, консультування батьків щодо вторинних ускладнень психічного розвитку дитини з певним видом порушень.

Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне
вивчення дітей з вадами розвитку, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров'я і розвитку дитини"

Психолого-педагогічне вивчення дітей в районній
(міській) консультації, що відбувається за умови наявності у її складі необхідних фахівців та документально підтверджених медичних даних (діагнозу) дитини і стосується дітей з сенсорними, фізичними, мовленнєвими порушеннями.

Діти, які мають складну ваду або порушення інтелектуального розвитку, проходять обстеження консультації з повноваженнями обласної або в районній (міській) консультації за умови присутності на засіданні представника обласної консультації.

Направлення дітей із складними вадами розвитку (після попереднього консультування та оформлення необхідних документів) на психолого-педагогічне вивчення в консультацію з повноваженнями обласної для визначення особливих освітніх потреб і надання
рекомендацій щодо змісту, методів та форми їх навчання,
комплексної реабілітації.

Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з
особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами
розвитку, із залученням батьків або осіб, які їх замінюють.


12

Кандаурова Н.В.

Бухгалтер

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку,
Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.
Забезпечує ведення та перевірку стану бухгалтерського обліку.

2. Моніторинг рівня професійного розвитку педагогів, їхніх професійних потреб та освітніх запитівДата

Тема

Інструментарій

Відповідальні

1.

Під час відвідуванння уроків вчителів, які атестуються в 2013 році

Моніторинг якості підготовки та проведення уроку як основної складової навчально-виховного процесу

Анкета - опросник доктора философских наук Е.А. Юниной.

Теплова Ю.С.

Лагутіна О.О.

Гайдидей О.М.

2.

Під час проведення РМО (січень – березень)

Анкетування вчителів щодо їхніх професійних запитів

Анкета - опитування

Теплова Ю.С.

3.

Під час проведення РМО (листопад – грудень)

Анкетування вчителів щодо реалізації їхніх професійних запитів під час участі в РМО

Анкета - опитування

Теплова Ю.С.

4.

Під час проведення РМО (березень - травень)

Тестування щодо володіння предметними компетенція ми вчителів за завданнями ЗНО 2012 року

Тести ЗНО

Методисти

5

Вересень

Моніторинг володіння ІКТ (згідно програми «100%»)

Тест

Гайдидей О.М.


^ 3.Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.1.Аналіз стану підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2012 рік
В 2012 році стан проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками при ЛОІППО та інших закладах:

Форма

План

Факт

Денна, базові

7

12

Денна, базові

7

12

Додакові

3

3

Інтегровані(2 предмета)

6

6

Заочна

11

11

Дистанційна

15

12

Всього

102

104

План–графік ЛОІППО виконано на 101,9 %.
^ 3.2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівниківДата

Тема

Відповідальні

1.

Протягом рокуЗабезпечити підвищення кваліфікації вчителів та інших категорій педпрацівників району згідно заявок і плану-графіку ЛОІППО. Коригування плану-графіку

Бондаренко С.І.

2.

15.02.-15.03.2013 р.

Збір заявок ЗНЗ району на курси підвищення кваліфікації

Бондаренко С.І.

3.

29.03.2013 р.

Оформлення заявки на курси підвищення кваліфікації в ЛОІППО

Бондаренко С.І.

4.

26.04.2013 р.

Корекція перспективних планів ЗНЗ по курсам підвищення кваліфікації, атестації

Заступники директорів ЗНЗ

Бондаренко С.І.

5.

13.05.2013 р.

Аналіз стану підвищення кваліфікації педпрацівників району

Бондаренко С.І.

6.

27.09.2013 р.

Надання плану-графіку курсів підвищення кваліфікації ЗНЗ

Бондаренко С.І.

7.

10.10.2013 р.

Звіт до ЛОІППО «Банк педпрацівників»

Бондаренко С.І.

Сухомлін О.О.

8.

10.12.2013 р.

Надання до ЛОІППО звіту про проходження курсів підвищення кваліфікації в 2013 році педагогічними працівниками району.

Бондаренко С.І.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумська обласна...
Начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр iconВідділ освіти, молоді та спорту попаснянської райдержадміністрації нака з
Згідно плану роботи відділу освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації, Попаснянського районного методичного центра...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр iconВідділ освіти, молоді та спорту попаснянської райдержадміністрації луганської області
Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Луганської облдержадміністрації від 10. 01. 2013 р. №10 у м. Луганську в січні-лютому...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр icon«інститут інноваційних технологій І змісту ос ві ти» вуд. Митрополита в а
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр iconДепартамент освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації
Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 08. 2011 №976 „Про проведення...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр iconВідділ освіти, молоді та спорту попаснянської райдержадміністрації луганської області

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Попаснянський районний методичний центр iconВідділ освіти попаснянської райдержадміністрації
Статуту, особливостей навчально-виховного процесу та листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1/ 9-399 від 23....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка