Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р
Скачати 59.98 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р
Дата конвертації27.03.2013
Розмір59.98 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Спорт > Методичні рекомендації

Методичні рекомендації
щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади
з педагогіки і психології у 2011-2012 н.р.


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.08.2011 № 976 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2011/2012 навчальному році", Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.1998 № 598/3038 передбачено проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки і психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу – у січні-лютому 2012 року. Метою олімпіади є популяризація праці педагога, пошук та підтримка, розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 27.08. 2010 № 834 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня" до інваріантної складової типових навчальних планів класів суспільно-гуманітарного напряму історичного,  правового, філософського профілів; спортивного напряму спортивного, військово-спортивного профілів введено 1 годину "Психології" для 11 класу. Предмет у навчальних закладах проводять за програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (автор-укладач – С.Д. Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України).

З метою ефективної підготовки учнів до олімпіади рекомендуємо також використовувати такі програми варіативної складової:

 • Факультативний курс "Психологія" 10-11 класи (автори Пєтушкова Л.А., Аносова А.В., схвалено НМР КОІПОПК (протокол № 5 від 23.06.2011);

 • Програму факультативу для учнів 10-11 класів "Основи психології" (автор Грабовська Є. Д., схвалено НМР КОІПОПК (протокол № 2 від 26.02.2010);

У підготовці учнів до олімпіади важливими є здобуті ними знання з біології та основ здоров’я, оскільки частина завдань з психології дібрані за змістом тем навчальних програм шкільних предметів, у яких вивчаються психологічні поняття, зокрема:

– "Біологія" (О.В. Данилова, П.Г. Балан, А.С. Вихренко та ін. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.; Ірпінь, 2005. – 85 с.): теми 10 розділу "Біологічні основи поведінки людини" – "Формування поведінки і психіки людини", "Мислення і свідомість" (9 клас);

– "Основи здоров'я" (Т.Є. Бойченко, В.М. Заплатницький, В.В. Дивак. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я. 5-9 класи. – К. : ВТФ "Перун", 2005. – 41 с.): теми 4 розділу програми "Психічна і духовна складові здоров'я" – "Психологічне благополуччя підлітків", "Конфлікти і здоров'я" (7 клас); "Самопізнання і самовиховання особистості" (9 клас).

Знання учнів з педагогіки і психології стосуються категорій та понять, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей особистості, організацію навчально-виховного процесу  та основи ефективної педагогічної взаємодії.

До завдань олімпіади включено питання, що передбачають виявлення рівня володіння основними поняттями педагогіки та психології, розуміння основних властивостей психічних процесів, особливостей розвитку, навчання і виховання особистості, організації цього процесу, уявлення про вікові та індивідуальні особливості людини, про структуру особистості, розвиток психіки і свідомості та  вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Олімпіадні завдання з педагогіки і психології містять тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді та на встановлення відповідності психолого-педагогічної спрямованості; ситуативні тестові завдання закритого і відкритого типу психолого-педагогічної тематики на загальну ерудицію з аналізом, оцінюванням та обґрунтуванням проблемної психолого-педагогічної ситуації, а також невеликий твір-есе (твір-роздум) про професію вчителя (покликання вчителя, його високу місію в суспільстві тощо).

У разі виникнення суперечливих питань учні можуть подати обґрунтовану апеляцію, але подання та розгляд апеляції не означає обов'язкову зміну оцінки.

^ Рекомендована література
для підготовки до олімпіади з педагогіки і психології

Основи психології

 1. Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики : курс лекций. – К. : МАУП, 2002. – 168 с.

 2. Коломинский Я. Л. Человек: психология : книга для учащихся старших классов. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1986. – 223с.

 3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія. Курс лекцій : навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 128 с.

 4. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта. – К. : МАУП, 2000. - 256 с.

 5. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посібник. – К. : МАУП, 2000. -256 с.

 6. Немов Р. С. Психология : в 3 т. – М. : Просвещение, 1995.

 7. Основи психології / за ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 1996. – 632 с.

 8. Психологія : підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К. : "Либідь", 1999. – 560с.

 9. Романець В. А. Психологія творчості : навчальний посібник. 2-ге вид., доп. – К. : Либідь, 2001. - 288 с.

 10. Рубинштейн С. Л. Основи общей психологи : в 2 т. – М. : Педагогика, 1989.

 11. Семиченко В. А. Психология эмоций. – К. : "Магистр-S", 1998. – 140 с.

 12. Семиченко В. А. Психология : темперамент. – К.; Полтава : Формика, 2001. – 178 с.

 13. Семиченко В. А. Психологія особистості. – К. : Видавець Ешке О.М., 2001. – 376 с.

 14. Фельдштейн Д. И. Возрастная и педагогическая психология. Избранные педагогические труды. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж : Изд-во НПО "МОДЕК", 2002. - 432 с.

Основи педагогіки

 1. Веретенко Т.Г. Загальна педагогіка : навчальний посібник. – К. : ВД „Професіонал", 2004. - 128 с.

 2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.

 3. Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посібник. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.

 4. Волкова Н.П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Академія, 2003. – 576 с.

 5. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія : навч. посібник. –  К. : Вища школа, 1995. – 237 с.

 6. Григорович Л. А., Марцинковская Т. Д. Педагогіка и психология : учебное пособие. – М. : Гардарики, 2001. – 480 с.

 7. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

 8. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки : навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 253 с.

 9. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка : підручник. – К. : Знання, 2007. – 447 с.

 10. Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций: Учеб.пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М. : Юрайт, 1999. – 464 с.

 11. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка : основні положення : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., 2003. – 304 с.

 12. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

 13. Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. Педагогіка : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

 14. Мартиненко С. М., Хоружа Л. Л. Загальна педагогіка : навчальний посібник. - К. : МАУП, 2002. - 176 с.

 15. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навчальний посібник. 2-е вид. – Вінниця, 1999. – 350 с.

 16. Освітні технології : навчально-методичний посібник / за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К. 2002. – 255 с.

 17. Падалка О. С., Нісімчук А. М., Смолюк І. О., Шпак О. Г. Педагогічні технології : навчальний посібник. – К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім.П.Бажана, 1995, - 254с.

 18. Сухомлинський В. А. Сто советов учителю. – К. : Рад. школа, 1984. - 254 с.

 19. Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К. : Академія, 2001. - 528 с.

 20. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320с.

 21. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Рекомендації підготували:
Пєтушкова Л.А., завідувач центром практичної психології і соціальної роботи КОІПОПК,
Аносова А.В., Максимова Н.А., методисти ЦППСР,
Мірошник С.І., завідувач кафедри педагогіки і психології КОІПОПК

 

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади
У 2011-2012 н. р олімпіада з педагогіки І психології буде проведена для учнів 11 класів знз. Її організація має певні особливості,...
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської...
Надсилаємо для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнівських команд до участі...
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнівських команд до участі...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення IV етапу І всеукраїнської...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення IV етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка