Затверджено
Скачати 409.22 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2013
Розмір409.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України

Болотських М.В.
25.03.2011
ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України

Жебровський Б.М.
31.03.2011^ ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«спеціаліст», «магістр»


Київ 2011

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Типова навчальна програма визначає зміст і обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з нормативної дисципліни «Цивільний захист».

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь - якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Цивільний захист» визначений державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України») і не повинен бути меншим 36 академічних годин (1,0 кредит EСTS). У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують розрахунково-графічну роботу з питань моделювання сценаріїв виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій (НС), прогнозування наслідків їхнього впливу на адміністративні територіальні одиниці (АТО), об’єкти господарювання (ОГ) та населення, що мешкає поблизу, відповідно до профілю підготовки ВНЗ. Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.
1.2^ . Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.
^ Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:

  • вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ;

  • знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;

  • здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

  • проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до своїх професійних обов’язків;

  • обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;

  • розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

  • інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у НС.

  • забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС;

  • оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками;

1.3. Програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» складається із двох розділів - «Загальна підготовка» і «Профільна підготовка».
^ 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА РОЗДІЛАМИ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ
Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для різних форм навчання наведений в таблиці 1.
Таблиця 1. Рекомендований розподілу навчального часу

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Магістр

Форма навчання

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Семестр

9-10

9-10

9-10

9-10

Кількість годин, всього

36

36

36

36

Лекції, годин

6

4

6

4

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття, годин

12

2

12

2

Розрахунково-графічна робота (РГР).

Контрольна робота (КРС) самостійна, семестр

9-10
9-109-10
9-10

Індивідуальна та самостійна робота студентів (ІРС та СРС), годин

18

24

18

24

Модульна контрольна робота (МКР), семестр

9-10
9-10
Підсумковий контроль

диферен-ційований залік

диферен-ційований залік

диферен-ційований залік

диферен-ційований залік

Керівництву вищих навчальних закладів надається право уточнювати зміст, форми, методи проведення занять, послідовність вивчення окремих тем, а також зміни погодинного навантаження тем у відповідності до спеціалізації студентів, без скорочення загального та аудиторного часу передбаченого даною програмою.
^ 3. ЗМІСТ КУРСУ
Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, год.


п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

^ Разом, год.

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Індивідуальні заняття з викладачем

Самостійнаробота

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

Розділ 1 «Загальна підготовка»
3.1.1

Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку НС
2

23.1.2.

Планування з питань цивільного захисту
2
2
3.1.3.

Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ4

2

2

3.1.4.

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження2

2

2

3.1.5.

Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС2

4
3.2.

Розділ 2 «Профільна підготовка»
3.2.1.

Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.
2
2
3.2.2.

Спеціальна функція у сфері цивільного захисту2
2
Разом

36

6

12

12

6


^ 3.2. Загальна підготовка

Тема 3.1.1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС.

Зміст теми. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері відповідальності центральних органів виконавчої влади. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражальних чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню.

Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення їхніх масштабів. Мережа спостереження і лабораторного контролю. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.

Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки. Визначення та аналіз небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.

Методи розв’язання типових завдань щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО).

Основні етапи аналізу НС та прогнозування їхніх наслідків. Опис явищ, що прогнозуються, перелік вихідних даних. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС. Зонування територій за ступенем небезпеки.

Тема 3.1.2. Планування заходів з питань цивільного захисту

Зміст теми. Структурно-функціональна модель протидії НС (попереджувальна, компенсаційна, комплексна тощо). Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС. Вимоги до складу, змісту та форми плануючої документації.

Методика розроблення планів з попередження НС. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного характеру.

Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом'якшення їхніх наслідків. Вимоги до складання та змісту аналітичної і оперативної частини плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС, на основі прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних та ресурсів третіх сторін щодо реагування на НС та ліквідації їхніх наслідків з урахуванням режиму функціонування системи.

Нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту в залежності від профільного напряму ВНЗ.

Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з відпрацювання заходів за планами реагування на НС, локалізації та ліквідації аварій.
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка