Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
НазваРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Сторінка1/11
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.36 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050200 “ЛОГІСТИКА”

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 0502 “МЕНЕДЖМЕНТ”
(в рамках впровадження кредитно-модульної системи ОНП)


Затверджено

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол № ___ від _____________2008 р.

Перший проректор, професор

_____________________М.О. БІЛЯКОВИЧ


Київ 2008
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502 «Менеджмент» / Укл. М.Н. Бідняк, І.Ф. Лаврик, О.Р. Омельянович, Д.О. Шарай. – К.: НТУ, 2008. – 58 с.
Укладачі: М.Н. Бідняк, доктор технічних наук, І.Ф. Лаврик, кандидат технічних наук, О.Р. Омельянович, кандидат технічних наук, Д.О. Шарай, асистент.

^ 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»
Предмет: Дисципліна «Основи менеджменту» входить до складу циклу нормативних професійно-орієнтованих дисциплін, що формують спеціалістів напрямку «Менеджмент».

Мета: Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань, на основі яких вони зможуть надалі отримати поглиблену підготовку з усіх напрямків діяльності транспортного підприємства будь-якої форми власності.

^ 2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ ЗМ

Змістовний модуль

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Самостійна робота

Семестр 1. Модуль 1. Організації як об’єкти управління

ЗМ 1
^

Поняття, сутність та методологічні

основи менеджменту


30

4

6

-

20

ЗМ 2

Організації як об’єкти управління

47

4

6

-

37

Всього


77

8

12

-

57

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

№ ЗМ

Змістовий модуль

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

Самостійна робота

^ Семестр 1. Модуль 2. Функції та технологія менеджменту

ЗМ 3

Функції та технологія менеджменту

50

6

12

-

32

ЗМ 4

Ефективність менеджменту

35

4

12

-

19

Всього


85

10

24

-

51
^
Форма модульного контролю – контрольна робота

Всього за 1 семестр

162

18

36

-

108

Семестр 1. Модуль 3. Курсова робота

Форма підсумкового контролю – захист курсової роботи

Форма підсумкового контролю – екзамен

Всього

162

18

36

-

108^ 3. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ З

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»


Модулі

Модуль 1 (Семестр 1)

Модуль 2 (Семестр 1)
Підсумковий контроль (екзамен)

t

Сума

Кількість балів за модуль

50

50

Змістовні модулі

ЗМ 1

ЗМ 2

М

о

д

у

л

ь

н

и

й
к

о

н

т

р

о

л

ь

14

ЗМ 3

ЗМ 4


М

о

д

у

л

ь

н

и

й
к

о

н

т

р

о

л

ь

14

100

Кількість балів за змістовні модулі та модульний контроль

18

18

18

18

Кількість балів за видами роботи

Л

ПЗ/

ЛЗ

С

Р

С

Л

ПЗ/

ЛЗ

С

Р

С

Л

ПЗ/

ЛЗ

С

Р

С

Л

ПЗ/

ЛЗ

С

Р

С

З них: Відвіду-вання
1111
Активність на заняттях
1111
Виконання самостійної роботи.
8

8
8

8
8

8
8

8

Наукова

робота

Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах,

студентських олімпіадах та конкурсах – 0-15 балів
15

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ

ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»Модулі

Модуль 3 (Семестр 1)
Підсумковий контроль (захист курсової роботи)


Сума

Кількість балів за модуль

100

Змістовні модулі

100

Модуль-ний контроль

Захист курсової роботи

100

Кількість балів за змістовні модулі та модульний контроль

^ 4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ ОЦІНЮВАННІ ЗНАНЬ

1. Практичне заняття (0 – 8 балів):

8 – роботу виконано і захищено звіт;

6 – роботу виконано і оформлено звіт без помилок;

4 – роботу виконано і оформлено звіт з помилками;

2 – роботу виконано;

0 – роботу не виконано.

2. Самостійна робота студента (0 – 8 балів):

8 – роботу виконано повністю;

6 – виконано 2/3 роботи;

4 – виконано 1/3 роботи;

0 – роботу не виконано.
^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

(Максимальна кількість балів - 60)
50 – 60 – (відмінно);

41 – 49 – (добре);

30 – 40 – (задовільно);

0 – 29 – (незадовільно).

6. ПИТАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Семестр 1. Модуль 1. Організації як об’єкти управління

 1. Історія розвитку менеджменту.

 2. Класичні теорії менеджменту.

 3. Коротка характеристика школ менеджменту та принципи їх управління.

 4. Характеристика школи наукового управління та її принципів.

 5. Характеристика адміністративної (класичної) школи та її принципів.

 6. Характеристика школи людських відносин та її принципів.

 7. Коротка характеристика поведінської школи.

 8. Коротка характеристика школи науки управління.

 9. Складові менеджменту та їх короткі характеристики.

 10. Маркетинг як складова частина сучасного менеджменту.

 11. Аналіз та управління персоналом як складові частини сучасного менеджменту.

 12. Основні відмінності вітчизняного та зарубіжного менеджменту.

 13. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

 14. Характерні риси сучасного менеджменту.

 15. Загальне поняття менеджменту та його сутність.

 16. Поняття цілі, її характеристика та класифікація.

 17. Задачі менеджменту, їх класифікація.

 18. Види менеджменту та їх характеристика.

 19. Менеджмент як наука управління.

 20. Основні задачі менеджменту, як науки управління.

 21. Зкони та закономірності менеджменту.

 22. Закон спеціалізації управління.

 23. Закон інтеграції управління.

 24. Закон економії часу.

 25. Принципи сучасного менеджменту та їх характеристика.

 26. Методи менеджменту та їх характеристика.

 27. Сутність та основні ознаки організації.

 28. Поняття життєвого циклу організації та характеристика його стадій.

 29. Характеристика організаційної структури та способів розподілу праці.

 30. Складові структури організації.

 31. Характерні риси opгaнізaцій з мexaнічним та органічним типoм yпpaвління.

 32. Різновидності організаційних структур.

 33. Поняття місії організації.

 34. Цілі організації, їх класифікація та вимоги до них.

 35. Внутрішнє середовище організації та його основні елементи.

 36. Характеристика зовнішнього середовища організації та його основні елементи.

 37. Закони розвитку організації.


Семестр 1. Модуль 2. Функції та технологія менеджменту
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconЗатверджую
Робоча програма дисципліни "Основи iнформатики та обчислювальної техніки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка