Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
НазваРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Сторінка11/11
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.36 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Практична робота № 7

«Управління персоналом в організації»

План заняття

 1. Ознайомлення з поняттям «управління персоналом» та складовими елементами управління персоналом в організації.

 2. Визначення зв'язку між мотивацією та функціями управління персоналом.

 3. Ознайомлення з методами підбору та відбору персоналу.

 4. Засвоєння поняття «професійний розвиток». Ознайомлення з основними формами професійного розвитку персоналу.


^ Теоретичний матеріал до теми

Для досягнення встановлених цілей організація повинна бути забезпечена відповідними трудовими ресурсами, тобто спеціалістами. Управління людськими ресурсами (персоналом) полягає в такому:

 • підбір, відбір та збереження необхідного для організації персоналу;

 • професійне навчання та розвиток персоналу;

 • оцінка діяльності кожного працівника з точки зору його внеску в реалізацію цілей організації;

 • винагорода персоналу.

Основне завдання управління трудовими ресурсами полягає в забезпеченні організації необхідною кількістю спеціалістів відповідної кваліфікації в потрібний час і створенні умов для ефективного їх використання.

Ефективність використання кожного працівника визначається його здібностями виконувати необхідні функції та бажанням їх виконувати, тобто мотивацією.

Чинники, що впливають на трудову мотивацію людини, такі:

 • винагорода;

 • оцінка результатів праці;

 • професійний розвиток та можливості службового росту;

 • рівень загальної культури та інше.

Процес прийняття працівників на нові вакантні посади включає такі етапи:

 • визначення вимог до посади на вакантне місце;

 • залучення або підбір кандидатів;

 • відбір претендентів;

 • прийняття на роботу.

Вимоги до працівника на певній посаді визначаються традиційно в посадовій інструкції. При підборі кандидатів поряд із посадовими інструкціями можуть використовуватись кваліфікаційні карти та карти компетенції.

Головна задача етапу залучення претендентів – це формування достатньо чисельної групи кваліфікованих претендентів для наступного відбору

Відомі такі методи залучення (підбору) кандидатів:

 • пошук в самій організації;

 • підбор ззовні за допомогою своїх співробітників;

 • використання об'яв в засобах масової інформації;

 • користування послугами, що надаються державними службами зайнятості;

 • користування послугами недержавних агенцій;

 • відвідування навчальних закладів.

Основними методами відбору кандидатів є:

 • аналіз анкетних даних;

 • співбесіда;

 • тестування.

В сучасних умовах бурхливого розвитку науково-технічного прогресу професійні знання дуже швидко застарівають. Тому однією з важливих умов успішного розвитку будь-якої організації є розвиток персоналу.

Професійний розвиток – це процес підготовки працівника до виконання нових виробничих функцій, переміщення на нові посади, вирішення нових задач.

Існують такі форми (напрями) професійного розвитку:

 • професійне навчання;

 • планування та розвиток кар'єри;

 • підготовка резерву керівників.

Методи професійного навчання розподіляють на 2 групи:

1. Навчання на робочому місці.

2. Навчання за межами робочого місця.

На робочому місці можуть використовуватись наступні методи професійного навчання:

 • інструктаж;

 • учнівство та наставництво;

 • ротація.

За межами робочого місця використовують методи:

 • лекція;

 • практичні заняття, обговорення практичних ситуацій;

 • ділові ігри;

 • заочне навчання;

 • самостійне навчання.

При визначенні доцільних методів навчання слід враховувати основні принципи навчання людей. Вони наступні.

1. Актуальність передбачає, що предмет навчання повинен мати відношення до професійних або особистих інтересів.

2. Участь – люди повинні приймати активну участь в процесі навчання та засвоювати набуті знання на практиці.

3. Повторення – дозволяє запам'ятати матеріал і довести до автоматизму опановані навички.

4. Зворотній зв'язок – людям необхідна інформація про їх успіхи в навчанні для корегування своїх зусиль в навчанні.

Професійна кар'єра – це послідовність посад, що займала людина на протязі свого професійного життя. Планування кар'єри полягає в визначенні цілей розвитку кар'єри та шляхів, що ведуть до їх досягнення.
^ Завдання до виконання

Директор керує взуттєвою фабрикою на протязі 15 років. Через два роки він збирається вийти на пенсію. Як досвідчений керівник він розуміє, що повинен завчасно визначити і підготувати собі заміну на посаді директора фабрики. Це тим більш важливо тому, що фабрика переживає не кращі часи – обсяг виробництва падає, конкуренція зарубіжних виробників збільшується, а конкурентна здатність продукції фабрики є низькою. Співробітники фабрики на протязі трьох місяців не отримували зарплату, технічне обладнання потребує заміни. Директор фабрики розглядає три кандидатури на свою посаду, але йому важко зробити вибір. Деякі характеристики претендентів на посаду директора наведено в табл. 2.

Дайте розширену і обгрунтовану відповідь на таке запитання:

1. Кого б ви порадили в якості заміни діючого директора і чому?

Таблиця 2
Претендент l

Претендент 2

Претендент 3

1

2

3

4

Вік

45

41

54

Освіта

Вища,

інженер-економіст

Вища,

інженер-технолог

Вища,

інженер-механік

Стать

чоловіча

жіноча

чоловіча

На якій посаді

Начальник відділу збуту і постачання (1 рік)

Головний технолог

(5 років)

Головний інженер (11 років)

Продовження табл. 2

1

2

3

4

Досвід роботи

3 роки – ген. директор ТОВ «Горизонт» – встановлення металевих дверей,

15 років – служба в армії, економіст,

начальник фін. частини полку

1 рік – заст.. головного технолога, 3 роки - начальник цеху,

3 роки – інженер з постачання,

3 роки – інженер-технолог (все на фабриці)

4 роки-головний інженер,

5 років - начальник виробництва,

4 роки – начальник цеху,

3 роки – бригадир,

6 років - токар (все на заводі металевих конструкцій)

Навик cпілкування

добрий

відмінний

середній

Старанність

добра

відмінна

виключна

Авторитет у колективі

середній

високий

високий

Аналітичні здібності

добрі

виключні

добрі

Наполегливість

виключна

висока

висока


Практична робота № 8

«Прийняття рішень»

План заняття

 1. Ознайомлення з класифікацією управлінських рішень.

 2. Засвоєння технології розробки та прийняття управлінських рішень.

 3. Ознайомлення з моделями і методами прийняття рішень.

 4. Вивчення основних недоліків процесу розробки і прийняття рішень.


^ Теоретичний матеріал до теми

Рішення (план, наказ, розпорядження, завдання тощо) є найважливішим елементом процесу управління і уявляє собою психологічний акт, що спрямований на розв'язання певної проблеми. Рішення (процес прийняття рішень) містить у собі цілі, завдання, певні дії та строки досягнення поставленої мети. Необхідність рішень визначається змінами в планах і програмах, високою динамікою сучасного життя, а також появою відхилень у діяльності організації чи її окремих співробітників. На практиці прийняття рішень передує будь-якій діяльності і значною мірою визначає її ефективність.

Якісні рішення стимулюють структурування організації, узгоджують роботу певних структур і виконавців. Навпаки, неякісні рішення призводять до нових, часто складніших, проблем, до матеріальних збитків і моральних втрат, до виникнення перебоїв у роботі різних структурних підрозділів організації, до конфліктнім ситуацій тощо. Якість рішень визначається ступенем їх наукової обґрунтованості (відповідності економічним законам, тенденціям розвитку явищ і процесів, конкретним ситуаціям), а також своєчасністю, конкретністю і цілеспрямованістю.

Із якістю тісно пов'язана ефективність рішень. Поняття «ефективність рішень» дуже широке. Воно характеризується насамперед результативністю, ступенем наближення до наміченої цілі і розв'язання конкретного завдання. Крім якості, ефективність рішень залежить від того, як вміло і успішно буде організована діяльність, яка пов'язана із їх реалізацією.

Причини невиконання рішень пов'язані, насамперед, із слабким їх економічним, соціальним і правовим обгрунтуванням, із запізненням в строках прийняття, із посиленням некерованих (насамперед у зовнішньому середовищі) факторів. Досить часто керівники не дотримуються раціональної технології підготовки і прийняття рішень.

Отже, проблема розробки і прийняття якісних рішень дуже складна і вимагає детального дослідження всього управлінського процесу. З метою поглибленого вивчення всю сукупність рішень, що приймаються в організаціях, класифікують за певними ознаками: зa змістом і часовим критерієм; за спрямованістю; за рівнем системи, де приймаються рішення; за кількістю осіб, що беруть участь у процесі підготовки і прийняття рішень, за масштабністю тощо.

Наступним етапом роботи є вивчення раціональної технології розробки та прийняття управлінських рішень. Проводячи певну паралель з технологією виробничих процесів, технологію розробки і прийняття рішень можна розглядати як сукупність відповідних правил і процедур практичних дій, виконуваних у певній послідовності і спрямованих на перетворення предмету праці керівниками-спеціалістами (інформація) у готовий продукт – рішення. На рис. 14 наведена схема процесу прийняття раціонального рішення.

Система операцій, які виконуються у процесі прийняття рішень за чітко визначеними правилами, уявляє собою алгоритм прийняття рішень.

Інформаційно-пошукові, письмові (графічні), обчислювальні, логічні та аналітичні операції в управлінні уявляють собою різноманітні види управлінської діяльності, пов'язані із доробкою, прийняттям та реалізацію рішень. Сукупність взаємозв'язаних операцій дає більш складне структурне утворення – управлінські процедури, в результаті здійснення яких досягається певна локальна мета. В свою чергу, процедури утворюють управлінський процес.

Таким чином, процес розробки управлінських рішень можна розглядати як здійснення таких основних інформаційних, організаційних і психологічних процедур:

 • формування мети (цілей), оцінка (включаючи ідентифікацію) і прогнозування розвитку ситуацій та умов, які потрібно знати для розробки рішень;

 • вибір стратегії;

 • пошук альтернатив та розробка можливих варіантів дій;

 • вибір критеріїв, за якими порівнюються альтернативи та оцінюється ефективність (економічна і соціальна) рішення, що приймається;

 • оцінка альтернатив;

 • вибір (відбір) найкращого варіанта дії із можливих альтернатив та моделювання майбутнього стану після реалізації рішення;

 • формулювання і узгодження рішення, реалізація рішення та оцінка ступеня досягнення намічених цілей.
виникнення ситуації
поява проблеми, її формулювання
діагноз проблеми
формування цілі
збір та обробка інформації
формування обмежень та критеріїв
розробка математичної моделі
моделювання
визначення та оцінка альтернатив
прийняття рішення
консультування
документальне оформлення рішення
організація реалізації прийнятого рішення
контроль і виконання рішення, оцінка його ефективності
Рис. 14. Схема процесу прийняття раціональних рішень
При розробці і обгрунтуванні рішень можна використовувати евристичні методи, що грунтуються на логічних міркуваннях, ерудиції керівника, а також економіко-математичні методи.

Для прийняття ефективних управлінських рішень використовуються різні моделі науки управління (теорія гри, системи масового обслуговування, моделі управління запасами, лінійне та динамічне програмування, імітаційне моделювання, економічний аналіз тощо). Однією із моделей, що знайшла широке використання при прийнятті рішень, є модель, яка будується на аналізі беззбитковості (метод прийняття рішень з визначенням точки, в якій загальний прибуток буде рівний загальним витратам, тобто точки в якій підприємство стає прибутковим). Обрахування точки беззбитковості – це дуже проста операція, але вона дає керівництву дуже великий обсяг цінної інформації.

Порівнюючи величину точки збитковості і оцінку обсягу продаж (яку можна отримати методами аналізу ринку), керівник може зразу побачити – чи буде проект прибутковим, як заплановано, і який приблизно існує рівень ризику.

На закінчення слід згадати про основні недоліки» в організації процесу розробки і прийняття рішень: нечітке, а іноді і неправильне формулювання цілей; невдалий вибір проблеми для вирішення; однобокий, не повний аналіз ситуації; низька якість і неповна забезпеченість інформацією; розгляд обмеженої кількості можливих варіантів і рішень; невдалий вибір критеріїв для оцінки рішень; нечіткий розподіл повноважень між керівниками і спеціалістами при прийнятті рішень; надмірна централізованість прийняття рішень; слабке використання кількісних методів для обгрунтування рішень; дефіцит часу для прийняття рішень. Крім того, до зниження якості рішень, що приймаються, призводять консерватизм мислення, неправильний стиль роботи, схильність до шаблону, надання в усіх випадках переваг досвіду та інтуїції, прийняття рішень в умовах, коли «тиснуть» поточні справи.
^ Завдання до виконання

В умовах України банківська система ще не досягла свого оптимального стану, а фінансовий стан багатьох комерційних банків є незадовільним, ряд банків знаходяться у стані фінансового оздоровлення, а деякі з них стали банкротами. В цьому випадку перед організаціями, тобто перед їх керівниками, постає питання по визначенню конкурентоспроможності банку, в якому знаходиться їх розрахунковий рахунок. Звісно, що є ряд різних факторів конкурентоспроможності комерційного банку: різноманітність і якість послуг, що надаються; процентні ставки по кредитах і депозитах; рівень тарифів на послуги; комплексність та зручність обслуговування; набір фінансових продуктів і інструментів, швидкість проведення операцій; репутація; надійність та інше.

До факторів підвищення конкурентоспроможності комерційного банку можна віднести вдосконалення технології проведення операцій і надання послуг, вдосконалення технічного оснащення, застосування електронних технологій, збільшення кількості послуг, розвиток мережі філіалів і відділень, професійне управління пасивами і активами, досконала стратегія і маркетинг, підвищення рівня кваліфікації персоналу банку.

Дайте відповідь на такі питання:

 1. Які фактори конкурентоспроможності комерційного банку з наведених вище, на ваш погляд, є пріоритетними? Обгрунтуйте свою позицію.

 2. Які ще фактори конкурентоспроможності комерційного банку ви можете навести?

 3. Які фактори підвищення конкурентоспроможності комерційного банку є пріоритетними на ваш погляд?

 4. Які проблеми стоять перед українськими комерційними банками при підвищенні їх конкурентоспроможності на внутрішній та міжнародній арені?


Навчальний посібник

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»
для студентів денної форми навчання

спеціальності 6.050200 “ЛОГІСТИКА”

напрямок підготовки 0502 “МЕНЕДЖМЕНТ”
(в рамках впровадження кредитно-модульної системи ОНП)

Укладачі:

Бідняк Михайло Нестерович

Лаврик Іван Федорович

Омельянович Олексій Романович

Шарай Дарина Олександрівна
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconЗатверджую
Робоча програма дисципліни "Основи iнформатики та обчислювальної техніки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка