Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
НазваРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Сторінка3/11
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.36 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

Поняття функцій управління.

 • Класифікація функцій управління.


 • Поняття технології управління.

 • Поняття функції менеджменту – планування.
 • ^

  Процеси, що включає фyнкція плaнувaння.

 • Принципи планування.

 • Зміст та сутність функції організації управлінських процесів.

 • Принципи організації управлінських процесів.

 • Сутність та еволюція поняття мотивації праці персоналу

 • ^

  Функція менеджменту – мотивація праці персоналу, її сутність.

 • Класичні теорії мотивації праці персоналу.

 • Поняття категорій теорії мотивації „пoтpeба та „винагорода”.

 • Cучасні теорії мотивації.


 • Теорія мотивації Мacлoy, її коротка характеристика.
 • ^

  Теорія мотивації Дуглас МакГрегора, її коротка характеристика.

 • Мотиви пасивності працівника.

 • Етапи процесу втрати працівником зацікавленості до своєї роботи.

 • Принципи, на яких засновані методи удосконалення мотивації праці персоналу.

 • ^

  Методи удосконалення мотивації праці персоналу та їх коротка характеристика.

 • Досвід зарубіжних фірм у використанні методів мотивації праці.

 • Сутність функції контролю.

 • Ознаки класифікації управлінського контролю.

 • Види управлінського контролю.

 • ^

  Схема здійснення технології управлінського контролю.


 • Загальна характеристика процесу прийняття управлінських рішень
 • Методологія та методи прийняття управлінського рішення.

 • Організація розробки управлінського рішення.

 • ^

  Ознаки класифікації управлінських рішень.

 • Вимоги, що пред’являються до управлінських рішень.

 • Показники якості управлінських рішень.


 • Системний підхід до прийняття управлінського рішення.

 • Етапи управління процесом прийняття управлінських рішень.

 • Аналіз та прийняття управлінських рішень в складних ситуаціях.

 • Аналіз та прийняття управлінських рішень в умовах визначеності.

 • Аналіз та прийняття управлінських рішень в умовах ризику.

 • Аналіз та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності.

 • Аналіз та прийняття управлінських рішень в умовах конфлікту.

 • Інформація та комунікації в менеджменті.
 • ^

  Інформація та її види.

 • Комунікації в сучасній організації: сутність, елементи та етапи

 • комунікаційного процесу.


 • Внутрішні та зовнішні комунікації.
 • ^

  Стилі керівництва та їх сутність


 • Автopитapний стиль керівництва та його сутність.

 • Демократичний стиль керівництва та його сутність.

 • Ліберальний стиль керівництва та його сутність.

 • Класифікація керівників за їх мотивами та кінцевими цілями.

 • Різновидності пасивних керівників та їх характеристика.

 • Активні керівники та їх характеристика.

 • Поняття та концепції лідерства.

 • Тpaдиційні кoнцeпції лідepcтвa, їх характеристика.

 • cитyaційні кoнцeпції лідepcтвa, їх характеристика.

 • Нoві тeopії лідepcтвa, їх характеристика.

 • Роль менеджера в діяльності організації.

 • Ефективність та якість діяльності менеджера

 • Поняття ефективності менеджменту.
 • ^

  Фaктopи, що підвищують ефeктивніcть мeнeджмeнту.

 • Методологічні основи оцінки менеджменту.

 • Результативність менеджменту та її показники.

 • Менеджмент та організаційний розвиток.  7. ЛІТЕРАТУРА


  1

  Абчук В.А. Азбука менеджмента. – СПб.: Союз, 1998. – 272 с.

  2

  Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: Об-во «Знание» России. – 1996. – 472 с.

  3

  Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

  4

  Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. – К.: Вища шк.., 1994. – 223 с.

  5

  Завадський И.С. Менеджмент. – К., 1999.

  6

  Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента. – СПб.: ИД «МиМ», 1998. – 192 с.


  ^ 8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

  ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
  Практична робота № 1

  «Розробка місії, цілей і завдань організації»

  План заняття

  1. Засвоєння поняття «місія», «мета (ціль)» і «задачі».

  2. Ознайомлення з методичними підходами до визначення місії і цілей організації.

  3. Ознайомлення з класифікацією цілей організації та ранжування цілей за певними критеріями.

  4. Оволодіння прийомами побудови «дерева цілей».


  ^ Теоретичний матеріал до теми

  Розглядаючи процес управління на перспективу, можна визначити, що будь-яка організація планує свою діяльність на майбутнє і прагне досягти певного ідеального стану Цей ідеальний стан може бути представлений комплексом параметрів, що з більшим чи меншим ступенем імовірності описують майбутній стан системи. Ці параметри, що можуть бути кінцевими чи проміжними, і є цілями функціонування організації. Таким чином цілі управління – це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, який планується досягти спільною працею колективу всієї організації.

  Першим етапом процесу розробки цілей організації є визначення її основної, загальної цілі діяльності. Така чітко виражена причина існування організації називається її місією.

  Досить часто керівники організації її місію вбачають в отриманні прибутку. Однак прибуток, хоча і є суттєвою метою організації, все ж таки загальною її метою бути не може. Прибуток – це внутрішня проблема організації, і щоб його мати організація повинна систематично стежити за станом і змінами середовища, в якому вона функціонує. Саме для існування в навколишньому середовищі керівництво організації розробляє загальну мету (місію) організації. Науково обгрунтоване визначення мети і цілей має виняткове значення для створення корпоративного духу організації, дозволяє застосувати різні механізми мотивації її працівників. Цілі є вихідною точкою планування діяльності організації.

  Усвідомлене формулювання цілей досягається на основі всебічного аналізу процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі, і прогнозу майбутнього стану організації. При формулюванні місії організації необхідно розглянути на ряд питань, а саме:

  • які товари чи послуги виробляє (надає) або буде виробляти ваша організація?

  • хто буде основними споживачами товарів чи послуг і яка саме продукція їм потрібна?

  • чому споживачі купують або будуть купувати вашу продукцію?

  • на яких ринках (сегментах ринку) буде працювати ваша організація?

  • в чому полягає специфіка ваших товарів чи послуг з точки зору задоволення потреб споживачів?

  • які є або будуть ваші конкурентні переваги?

  Сформульована місія організації повинна складатися із таких елементів:

  • призначення організації з точки зору її конкретного виду діяльності в умовах конкретного сегменту ринку;

  • представлення у будь-якій формі основних напрямків, орієнтирів до яких прямує організація;

  • переваги організації, що виділяють її серед конкурентів.

  Як ми вже визначали, ціліце конкретні стани окремих характеристик організації. Зазвичай в організації цілі встановлюються в розрізі діяльності її основних функціональних підсистем.

  В процесі визначення цілей відбувається їх класифікації за певними критеріями. Класифікація цілей за різними ознаками дозволяє конкретизувати задачу формулювання цілей та використовувати відповідні механізми і методи, які розроблені для різних класів цілей.

  Наведемо класифікацію цілей за деякими критеріями:

  • за змістом економічні, організаційні, наукові, соціальні, технічні, політичні;

  • за періодом встановлення довгострокові, поточні, оперативні;

  • за структурою маркетингові, виробничі, іноваційні, кадрові, фінансові, адміністративні;

  • за середовищем внутрішні, зовнішні;

  • за пріоритетністю найбільш пріоритетні, пріоритетні, інші;

  • за вимірюваністю кількісні, разові;

  • за ієрархією організації, підрозділи.

  Правильно сформульовані цілі повинні бути:

  • Конкретними, кількісно визначеними, вимірними.

  • Зорієнтованими у часі, тобто вказувати не тільки на те, чого організація хоче досягти, але і коли вона хоче це зробити.

  • Реалістичними, досяжними.

  • Не суперечливими, погодженими, взаємозв'язаними.

  • Сформульованими письмово.

  Для побудови цільової моделі організації можна використовувати такий інструментарій, як побудова графу, що має вид дерева. Він має назву «дерево цілей».

  «Дерево цілей» будується шляхом упорядкування цілей. У процесі їх визначення виконується класифікація і градація цілей за певними критеріями, формується ієрархія цілей, яка завершується постановкою задач. Задачі це роботи, які можуть бути виконані визначеним способом і у раніше встановлені строки.

  У процесі ієрархічного розгортання цілей на вершині піраміди записується сформульована генеральна мета (ціль) організації, а потім – підцілі першого порядку, реалізація яких має забезпечити досягнення генеральної мети. Засоби, що послуговують для реалізації підцілей першого порядку, уявляють собою підцілі другого порядку. Засобами для їх реалізації є підцілі третього порядку і т д. Завершується дерево цілей задачами.

  Оскільки матеріальні, фінансові, трудові та інші ресурси організації завжди обмежені, то при формулюванні та оцінці цілей їх можна умовно поділити на такі, що обов'язково можуть бути досягнуті, і альтернативні, які бажано досягти, але за наявних ресурсів досягти їх неможливо. Тобто, доводиться надавати перевагу одній меті перед іншою. Тут може допомогти встановлення експертним шляхом рангу переваг для різних цілей.

  Одна мета або сукупність цілей з найвищим пріоритетом порівнюється і узгоджується з цілями інших підсистем як по вертикалі, так і по горизонталі. Цим самим виявляють, наскільки дана мета відповідає досягненню мети вищого порядку (вертикально) і співпадає з цілями підсистем такого ж рівня (горизонтально), з якими вона перебуває у складних функціональних і структурних зв'язках. Не повинно бути стану, коли досягнення однієї мети створює значні перешкоди для іншої. Отже, при визначенні цілей з'ясовують їх пріоритет, ієрархію та взаємний зв'язок або суперечність.

  На рис. 1 наведено схему «дерева цілей», де генеральною метою є збільшення прибутку організації на якусь конкретну величину. Можливі ключові цілі (перший рівень декомпозиції), які наведені по функціональних підсистемах.

  Маркетинг 1. Збільшити кількість продаж (визначеного виду товарів чи послуг) на встановлену величину відсотків.

  Виробництво 2. Досягти найвищого рівня продуктивності праці при виробництві всіх або деяких видів продукції.

  Науково-дослідні розробки (НДР) – 3. Завоювати лідерські позиції по випуску нових видів товарів або послуг, витрачаючи на дослідження і розробку певний відсоток доходів.

  Фінанси 4. Зберегти і підтримати на певному рівні всі види фінансових ресурсів

  Персонал 5. Забезпечити умови, які необхідні для розвитку творчого потенціалу працівників і підвищити рівень задоволення від праці.

  Менеджмент – 6. Визначити критичні області управлінського впливу і пріоритетні задачі, які забезпечують отримання запланованих результатів.


  Генеральна мета організації

  1-ий рівень декомпозиції

  Маркетинг – 1
  Виробництво – 2
  ...
  Менеджмент – 6


  2-ий рівень декомпозиції

  1.1
  1.2
  2.1
  2.2


  6.1
  6.2


  3-ій рівень декомпозиції

  1.1.1
  1.1.2
  1.2.1
  2.1.1
  2.2.1
  2.2.2
  2.2.3
  6.1.1
  6.2.1

  Рис 1. Схема «дерева цілей» організації
  Декомпозиція головної цілі виконується з урахуванням таких правил:

  • генеральна ціль, яка знаходиться у вершині графи повинна мати опис кінцевого результату;

  • при декомпозиції генеральної (загальної) цілі в ієрархічну структуру виходять з того, що реалізація підцілей кожного наступного рівня є необхідною і достатньою умовою досягнення цілі попереднього рівня;

  • підцілі кожного рівня повинні бути незалежними одна від одної і такими, що не виводяться одна з одної;

  • фундамент дерева цілей повинні складати задачі, які представляють формулювання робіт, що можуть бути виконані визначеним способом і в визначені строки.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Схожі:

  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
  Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДо практичних занять
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки
  Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconЗатверджую
  Робоча програма дисципліни "Основи iнформатики та обчислювальної техніки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності...
  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
  Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
  Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2014
  звернутися до адміністрації
  uchni.com.ua
  Головна сторінка