Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
НазваРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Сторінка4/11
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.36 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ Завдання до виконання

Хоча головною метою комерційної організації є максимізація прибутку, все більше значення має і її соціальна відповідальність перед суспільством.

Ті, хто вважає, що соціальні проблеми суспільства повинна вирішувати тільки держава, а організації тільки сплачувати податки, аргументують свою позицію тим, що діяльність в соціальній сфері веде до зниження прибутків організації, погіршення її конкурентних позицій, зростання витрат, а значить до зростання цін і тим самим призводить до збитків та витрат споживачів.

Прихильники соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством вважають, що бізнесмени мають перед суспільством моральні зобов'язання, що соціальні дії приносять велику користь підприємцям, піднімають їх імідж в суспільстві, що вже є значною рекламою.

Дайте відповідь на такі запитання:

      1. Яку позицію ви підтримуєте і чому? Аргументуйте свою відповідь(переваги і недоліки кожного підходу).

      2. Чи повинен підприємець у теперішній час в Україні виконувати соціальні обов'язки перед суспільством? Якщо так, то в якій формі.


Практична робота № 2

«Методи аналізу середовища при управлінні організацією»

План заняття

  1. Ознайомлення з етапом процесу управління – аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища організації.

  2. Ознайомлення з методами, які використовують при аналізі внутрішнього та зовнішнього середовища організації.

  3. Засвоєння порядку, змісту та технології операцій при аналізі середовища за методом SWOT.

  4. Засвоєння порядку, змісту та технології операцій при аналізі середовища за методом складання профілю організації.


^ Теоретичний матеріал до теми

Середовище, в якому існує організація, поділяється на внутрішнє та зовнішнє. Для будь-якої організації важливим є підтримання балансу між зовнішнім середовищем і самою організацією.

У зовнішньому середовищі постійно відбуваються динамічні процеси змін. Деякі з цих процесів відкривають нові можливості для організації, створюють для неї сприятливі умови. Інші, навпаки, створюють додаткові складності і накладають певні обмеження. Деякі з цих процесів взагалі не випивають на життя організації. Для ефективної діяльності в довгостроковій перспективі організація повинна вміти прогнозувати складності та можливості на майбутнє. Задачами управління є визначення для організації можливих загроз та сприятливих умов з боку навколишнього середовища в майбутньому.

Але не тільки загрози і можливості визначають перспективу успішного функціонування організації. Можна знати, які загрози чекають на організацію, але не мати можливості їм протистояти. Також можна знати можливості організації, але не мати потенціалу для їх використання. Тому сильні і слабкі сторони внутрішнього середовища організації в такій же мірі, як загрози і можливості, визначають можливість її успішного функціонування в динамічному конкурентному середовищі. Тобто управління, а особливо стратегічне, при аналізі внутрішнього середовища повинно зосередитися на визначенні сильних і слабких сторін як організації в цілому, так і її окремих складових.

Таким чином аналіз середовища, який виконується при стратегічному управлінні, спрямовується на визначення загроз і можливостей з боку зовнішнього середовища та сильних і слабких сторін організації.

Для спрощення процесу аналізу зовнішньою середовища всі складові (фактори, компоненти) зовнішнього середовища розділяються на дві групи – на макрооточення і безпосереднє оточення організації. До макрооточення найчастіше відносять такі фактори (складові компоненти), як економічні, політичні, правові, соціально-суспільні, техніко-технологічні, екологічні і географічні. До безпосереднього оточення відносять такі фактори як покупців, постачальників, потенційних конкурентів, промислову політику.

При аналізі внутрішнього середовища організації досліджуються процеси та елементи ряду складових внутрішнього середовища. До них найчастіше відносять кадри, організацію управління (менеджмент), виробництво, маркетинг, фінанси, організаційну культуру та імідж організації.

Для аналізу середовища використовуюгься різні методи. Найбільшою популярність користуються метод SWOT (абревіатура складається із перших літер англомовних термінів: сила – strength, слабкість – weakness, можливості – opportunity, загрози – threatmenace) та метод складання профілю середовища.

Метод SWOT дозволяє проводити вивчення як зовнішнього так і внутрішнього середовища організації. Цей метод дозволяє встановлювати зв’язки між сильними та слабкими сторонами організації, а також загрозами та можливостями зовнішньою середовища. За цим методом на першому етапі проводиться виявлення сильних та слабких сторін, а також загроз і можливостей. На другому етапі встановлюються зв’язки між ними, які можна використовувати для розробки стратегії організації.

Американські вчені Томпсон і Стрікланд запропонували приблизний (мінімальний) набір характеристик, позитивний висновок по яким дозволяє скласти перелік сильних і слабких сторін організації, а також перелік загроз і можливостей для організації з боку зовнішнього середовища.

Сильними сторонами є висока компетентність, адекватні фінансові ресурси, висока кваліфікація, хороша репутація у покупців, відомий лідер ринку, винахідливий стратег в функціональних сферах діяльності організації, захищеність від сильного конкурентного тиску, відповідна технологія, переваги в області витрат, переваги в області конкуренції, інноваційні можливості та можливість їх реалізації, перевірений часом менеджмент.

Слабкими сторонами вважається відсутність чітких стратегічних напрямів; конкурентна позиція, що погіршується; застаріле обладнання, більш низькі прибутки внаслідок недостатньо управлінського таланту і глибини володіння проблемами; відсутність деяких видів ключової кваліфікації та компетенції; погане відслідковування процесу реалізації стратегії; наявність внутрішніх виробничих проблем; слабкості по відношенню до конкурентного тиску; відставання в області наукових досліджень і розробок; слабке уявлення про ринок; конкурентні недоліки; низькі маркетингові спроможності; нездатність фінансування необхідних змін в стратегії.

Можливостями вважають вихід на нові ринки або сегменти ринку; розширення виробничої лінії; збільшення різноманітності у взаємозв'язаних продуктах; збільшення кількості супутніх продуктів; можливість переходу до кращої стратегії; кращі можливості серед конкуруючих фірм; підвищення швидкості зростання ринку товарів чи послуг.

У якості загроз розглядають можливість появи нових конкурентів; зменшення швидкості росту ринку; несприятлива політика уряду; зростання конкурентного тиску; затухання ділового циклу; зміна потреб та смаків споживачів; несприятливі демографічні зміни.

Кожна організація може доповнити кожну із чотирьох частині переліком тих характеристик зовнішнього і внутрішньою середовища, які характеризують конкретний стан, в якому вона знаходиться.

Після того, як буде складено чотири конкретні списки характеристик, наступає етап встановлення зв’язків між ними. Це відбувається з використанням матриці SWOT (рис. 2).

Можливості

1

2

3
n

Загрози

1

2

3
m

Сильні сторони

поле

поле

1

2

3


СІМ

СІЗ

kСлабкі сторони

1

2

3


поле

СЛМ

поле

СЛЗ

b
Рис. 2. Матриця SWOT
Матриця розділяється на чотири поля. Поле «СІМ» – сильні сторони і можливості). Поле «CЛM» – слабкі сторони і можливості. Поле «СЛЗ» – слабкі сторони і загрози. Поле «СІ3» – сильні сторони і загрози. Па кожному з цих полів необхідно розглянути всі можливі парні комбінації і виділити ті з них, які повинні бути враховані при розробці стратегії організації.

При розробці стратегій треба пам’ятати, що можливості і загрози можуть переходити в свою протилежність. Наприклад, невикористана можливість може стати загрозою, якщо її використає конкурент.

Згідно з методом SWOT на наступному етапі аналізу оточення організації необхідно оцінити загрози і можливості з точки зору того, наскільки важливим для організації при розробці її стратегії є врахування кожної з виявлених загроз і можливостей. Для оцінки можливостей використовується методика позиціонування кожної конкретної можливості на матриці можливостей (рис. 3), в якій розглядаються дев’ять полів. Дев'ять полів можливостей, які отримані в матриці, мають різне значення для організації. Можливості, які випадають на поля «ВС», «ВП», «СС», мають важливе значення для організації і їх треба обов'язково використовувати. Можливості, які випадають на поля «СМ», «НП» і «НМ», практично не заслуговують на увагу. Що стосується інших можливостей на полях, що залишилися, то організація може прийняти позитивне рішення про їх використання, якщо у неї є для цього необхідні ресурси.

Подібна матриця складається для оцінки загроз (рис. 4) Ті загрози, що випадають на поля «ВЗ», «ВК» і «СЗ», мають дуже велику небезпеку для організації і потребують щонайшвидшого і обов'язкового усунення.
Вплив можливостей на організацію

Імовірність використання можливості

Сильний вплив

Помірний вплив

Малий вплив

висока імовірність

Поле «ВС»

Поле «ВП»

поле «ВМ»

середня імовірність

Поле «СС»

Поле «СП»

поле «CM»

низька імовірність

Поле «НС»

Поле «НП»

поле «НМ»


Рис 3. Матриця можливостей
Вплив загроз на організацію

Імовірність реалізації загрози

Зруйнування

Критичний стан

Тяжкий стан

Легкий стан

Висока імовірність

Поле «ВЗ»

Поле «ВК»

Поле «ВТ»

Поле «ВЛ»

Середня імовірність

Поле «СЗ»

Поле «СК»

Поле «СТ»

Поле «СЛ»

Низька імовірність

Поле «Н3»

Поле «НК»

Поле «НТ»

Поле «НЛ»


Рис. 4. Матриця загроз
Загрози, які випали на поля «ВТ», «СК», «НЗ» також повинні бути усунені в найкоротші строки. Що стосується загроз, які знаходяться на полях «НК», «СТ» і «ВЛ», то потрібний уважний підхід до їх усунення. Загрози, що випали на три останні поля, не повинні випадати з поля зору керівництва. Необхідно уважно слідкувати за їх розвитком.

Іншим методом, який використовується для аналізу середовища, є метод складання профілю середовища. Цей метод використовується для складання профілю середовища роздільно для макрооточення, безпосереднього оточення і внутрішнього середовища. За допомогою цього метода можна оцінити відносну значимість для організації окремих факторів середовища.

Сутність методу полягає в наступному. В таблицю профілю середовища (рис. 5) записуються окремі фактори середовища. Кожному із факторів експертом надається:

А – оцінка його важливості для галузі по такій шкалі: 3 – сильне значення; 2 – помірне значення; 1 – слабке значення.

В – оцінка його впливу на організацію по такій шкалі: 3 – сильний вплив; 2 – помірний вплив; 1 – слабкий вплив, 0 – відсутність впливу.

С – оцінка напрямку впливу по такій шкалі: +1 – позитивний напрямок; – 1 – негативний напрямок.


Фактор середовища

Важливість для галузі А

Вплив на організацію В

Напрямок впливу С

Ступінь можливості D=ABC

n


Рис. 5. Таблиця профілю середовища
Далі всі три експертні оцінки перемножуються і отримується інтегральна оцінка, яка показує ступінь важливості даного фактору для організації. Знаючи таку оцінку по кожному фактору керівництво може зробити висновок про те, які з факторів середовища мають відносно більш важливе значення для організації, а значить заслуговую більш прискіпливої уваги. Також визначаються ті фактори, які заслуговують на найменшу увагу.
^ Завдання до виконання

Провести аналіз за допомогою методу SWOT одного із факторів зовнішнього і внутрішнього середовища для будь-якої організації. Для цієї ж організації за методом складання профілю середовища визначити профіль її внутрішнього середовища.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconЗатверджую
Робоча програма дисципліни "Основи iнформатики та обчислювальної техніки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка