Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
НазваРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Сторінка9/11
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.36 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
БАЛАНС

АКТИВИ


^ Поточні активиГрошові кошти

______________
Розрахунки з дебіторами

______________
Запаси, витрати і готова продукція

______________
Інші поточні активи

______________
Всього поточних активів

______________
^ Основні фондиОбладнання

______________
Земля, будинки та споруди

______________
Інші основні фонди

______________
Всього основних засобів

______________
Мінус нарахована амортизація

______________
^ ВСЬОГО АКТИВИ

______________

ПАСИВИ

Поточні зобов’язання

______________
Банківські позики(короткострокові)

______________
Розрахунки з кредиторами

______________
Поточна частка довгострокового боргу

______________
Податки

______________
Інші поточні зобов’язання

______________
^ Довгострокові борги

______________
Позики

______________
Всього зобов’язання

______________
^ Власний капітал

______________
Звичайні акції

______________
Привілейовані акції

______________
Нерозподілена виручка (прибуток)

______________
Капітал (статутний фонд)

______________

^ ВСЬОГО ПАСИВИ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

______________Забалансовані зобов’язання (гарантії тошо) ___________

Зобов’язання оренди ___________

Практична робота № 5

«Розробка основних документів організаційно-правового регламентування роботи апарату управління організації»

План заняття

 1. Розробка програми функціонування аппарату управління організацією на плановий рік.

 2. Складання класифікатору службової діяльності аппарату управління.

 3. Розробка положення для структурного підрозділу.

 4. Розробка посадової інструкції для працівника управління.


Теоретичний матеріал до теми

Для підвищення ефективності та організаційного рівня управління в організаціях (підприємствах, об'єднаннях) розробляють програми управління, класифікатори службової діяльності апарату управління, положення структурних підрозділів організації, посадові інструкції працівників організації та інші організаційно-правові документи.

Програма управління може мати вигляд таблиці. В її лівій частині зверху вниз наводять перелік основних проблем організації. В графах по горизонталі зазначають, в якій формі слід готувати адміністративний документ (наказ, розпорядження, інструкцію тощо), відповідальних за підготовку рішення та контроль за його здійсненням, періодичність і строки розгляду питань. Остання графа призначена для відмітки про виконання завдання.

Для структуризації (визначення) проблем, які треба вирішити в організації можна використовувати метод "мозкової атаки".

По кожній виділеній проблемі розробляється програма (алгоритм), тобто послідовні дії, пов'язані із вирішенням проблем і досягненням накреслених цілей. Для полегшення контролю дії або роботи, які складають програму, можна представляти у вигляді сіткової моделі.

За допомогою розроблених програм управління досягається чітка регламентація роботи апарату управління і контроль за його функціонуванням протягом усього року. Внаслідок здійснення управлінських операцій в повному обсязі підвищується ефективність виробництва.

Крім основних питань управління організацією програми розробляються і по її функціональним підсистемам: виробництво, маркетинг, фінанси, кадри, загальні питання управління, організаційна культура та імідж організації.

Оперативність роботи апарату управління організації підвищується при створенні класифікаторів службової діяльності вищого керівництва і її підрозділів.

У класифікаторах наводять розпорядок роботи підприємства (початок робочого дня, час обідньої перерви, кінець робочого дня), час прийому відвідувачів керівником, його заступниками та співробітниками (дні і години прийому), прізвища, ім'я та по батькові керівника, заступників та співробітників, місцезнаходження службового кабінету (поверх, кімната), номери службових телефонів і короткий зміст питань, які вирішує кожен із них.

Такий класифікатор може мати вигляд табл. 1:

Таблиця 1

Класифікатор службової діяльності

Назва структурного підрозділу

Керівники та провідні спеціалісти (прізвище, ім’я та по батькові)

Дні і години прийому

Місцезнаходження робочого місця (поверх, № кімнати)

Телефон

Перелік питань, що вирішуються, та робіт, що виконуються

1

2

3

4

5

6


Графа 6 заповнюється на основі положення про даний підрозділ та посадових інструкцій керівника і співробітників.

Положення про підрозділ апарату управління є документом, який регламентує структурну будову і порядок роботи певного підрозділу. У положенні визначаються основні завдання структурного підрозділу, його склад та розміри, ступінь організаційної та виробничої самостійності, права та відповідальність, а також характер зв'язків з іншими підрозділами та організаціями.

Положення про структурний підрозділ підприємства розробляється на основі розподілу функцій між підрозділами і затверджується його керівником. Положення, як правило, розробляється начальником структурного підрозділу або спеціалістом з цього питання.

Положення повинно мати чіткі формулювання, які не допускають суперечностей і різночитання. Положення складається із таких розділів:

 1. «Загальна частина і основні задачі підрозділу»: встановлює місце і значення даного підрозділу, його склад, ступінь його самостійності, підпорядкованість, мету створення та ін.

 2. «Основні функції підрозділу»: основні функції встановлюються на основі розподілу комплексу робіт апарату управління, що визначають предмет його діяльності. При цьому необхідно, щоб було визначене чітке розмежування функцій між підрозділами.

 3. «Права підрозділу»: права необхідні для виконання встановлених обов'язків (функцій), які реалізуються керівником підрозділу.

 4. «Відповідальність»: встановлює дисциплінарну і матеріальну відповідальність керівника підрозділу за своєчасне і ефективне виконання функцій, за організацію роботи працівників підрозділу, а також за розробку і здійснення заходів, спрямованих на вирішення питань, віднесених до компетенції цих осіб.

 5. «Організація роботи і управління підрозділом»: регламентує порядок організації роботи всередині підрозділу, визначає його структуру. Визначає посадові положення співробітників та їх підпорядкованість. Тут також вказується порядок заміщення співробітників в період їх тимчасової відсутності.

 6. «Взаємодія з іншими підрозділами»: в цьому розділі показуються основні взаємозв'язки даного підрозділу з іншими підрозділами і службами, встановлюється порядок одержання і надання відповідної інформації. Також цей розділ регламентує порядок вирішення розбіжностей, які можуть виникнути в процесі взаємодії підрозділів.

Другим основним документом, який регламентує роботу кожного працівника апарату управління підприємства, є «Посадова інструкція». Посадова інструкція для кожного співробітника підрозділу розробляється на основі закріплення функцій при їх розподілі. Посадова інструкція розробляється для кожного співробітника підрозділу і повинна забезпечувати:

 • дотримання принципу єдиноначальності і персональної відповідальності працівника за доручену ділянку роботи;

 • органічний зв'язок підрозділів та найбільш доцільне поєднання обов'язків і повноважень між ними;

 • чітку систему підпорядкованості;

 • створення умов для вирішення виробничих питань на можливо нижчому рівні управління;

 • оптимальну норму обслуговування та кількість керівних об'єктів і виконавців;

 • правильний розподіл прав між працівниками.

Посадова інструкція складається з таких розділів:

1) «Загальна частина». В цій частині встановлюються: точна назва посади; до якого підрозділу вона належить; прізвище та ініціали працівника; основна задача працівника; порядок заміщення посади (ким призначається, ким встановлюється); кому підпорядкований; основні документи, якими повинен керуватися працівник у своїй діяльності; професійні вимоги до працівника (рівень освіти; стаж роботи, що повинен знати і вміти).

2) «Функції працівника». В цьому розділі визначають предмет або ділянку роботи, яка закріплена за працівником, перелік видів робіт, із яких складається виконання закріплених за ним функцій.

3) «Обов'язки працівника». В цьому розділі вказуються обов'язки у відповідності з розподілом функцій за видами робіт. Тут також вказують обов'язкові вимоги по дотриманню строків, використанню визначених форм і методів робіт.

4) «Права працівника». В цьому розділі визначаються права працівника, які використовуються для реалізації закріплених функцій і виконання обов’язків.

5) «Взаємовідношення». В цьому розділі вказують працівників і вказують підрозділи, від яких виконавець отримує і яким передає інформацію, строки передачі. Також встановлюється порядок залучення до виконання робіт інших виконавців, порядок погоджування відповідних робіт.

6) «Відповідальність». В цьому розділі визначається відповідальність працівника за несвоєчасне, неповне та неякісне виконання своїх обов’язків: за невикористання прав; бездіяльність і не прийняття рішень з питань, що відносяться до його компетенції. При цьому повинні бути вказані конкретні заходи, що вживаються до працівника.

7) «Оцінка роботи». В цьому розділі наводяться критерії, які дозволяють оцінити ступінь виконання працівником своїх функцій; порядок оцінки; хто, як і для чого оцінює роботу.
^ Завдання до виконання

Менеджери дуже часто працюють з великим навантаженням. Багато керівників на різних рівнях управління працюють на своїх робочих місцях набагато більше, аніж це передбачено їх контрактом і законодавством про працю.

Аналіз таких, на жаль типових, ситуацій показує, що основною причиною у більшості випадків є необхідність одночасно виконувати декілька завдань 3 інших причин, які збільшують перевантаженість працівників, можна виділити:

 • малий обсяг делегування відповідальності і повноважень;

 • робота без систематичного вибору пріоритетів або робота зовсім без них;

 • робота з акцентом на оперативні завдання, тобто нехтування стратегічними і поточними завданнями.

Для виправлення негативної ситуації по незадовільному використанню робочою часу застосовуються різні способи. Зупинимося на двох з них. Це так звані принципи Парето і Ейзенxayepa.

Принцип Парето говорить про те, що при виконанні завдань треба концентруватись на життєво важливих завданнях, які практично повністю визначають кінцевий результат. Тобто необхідно визначити найбільш пріоритетні завдання і на їх виконанні зосереджувати зусилля.

Дещо подібним до принципу Парето є принцип Ейзенхауера. Він передбачає визначення пріоритетів на основі двох таких чинників – важливість і терміновість. Розподіляючи всі завдання по їх важливості і терміновості Ейзенхауер виділяє так звані завдання А, В, С і D.

А – завдання дуже важливі і термінові: виконувати які требі негайно.

В – завдання важливі, але не термінові: треба визначити, в який термін їх треба виконувати.

С – завдання менш важливі, але термінові: їх вирішення треба делегувати підлеглим.

D – завдання менш важливі і не термінові: можна не виконувати (з деяким ризиком, що не буде зроблене більш-менш необхідне завдання).

Найбільша небезпека для менеджера полягає в тому, що він починає виконувати найбільш термінові завдання (С – завдання), в той час як В –завдання (а інколи А – завдання) залишаються невиконаними. Звідси висновок – необхідний глибокий аналіз тих завдань, які повинен вирішувати менеджер. Такий аналіз є основою для визначення справжніх пріоритетів.

Дайте відповіді на такі запитання:

1. Які дії на ваш погляд менеджер може використовувати для більш раціонального використовування свою робочого часу?

2. Як на ваш погляд, чи є доцільним використання в українській практиці принципів Парето і Ейзенхауера?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconЗатверджую
Робоча програма дисципліни "Основи iнформатики та обчислювальної техніки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка