Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти
Скачати 58.64 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти
Дата конвертації27.06.2013
Розмір58.64 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Спорт > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти

Для створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання виробничого і шляхово-транспортного травматизму, дотримання норм і правил промсанітарії і протипожежної безпеки рекомендується створити в навчальних закладах області службу охорони праці і техніки безпеки (згідно із Законом України «Про охорону праці»).

1. Загальне керівництво і персональна відповідальність за організацію роботи служби і забезпечення здорових і безпечних умов праці покла­дається на директора навчального закладу.

2. Безпосередня відповідальність за організацію роботи з охорони праці і забезпечення здорових і безпечних умов навчання і праці покладається на керівників структурних підрозділів.

3. Директор навчального закладу розробляє «Положення про службу охорони праці і техніки безпеки» на підставі типового «Положення про службу з охорони праці і техніки безпеки», затверджує склад служби охо­рони праці і техніки безпеки.

4. Служба охорони праці і техніки безпеки погоджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів і службових осіб для забезпечення без­печних умов праці і навчально-виховного процесу, стану робочих місць, обладнання, приладів, спортивного інвентаря.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Забезпечення здорових і безпечних умов праці в навчальному закладі покладається на адміністрацію.

Адміністрація навчального закладу зобов'язана забезпечити належне тех­нічне обладнання всіх робочих місць і створити на них безпечні умови праці.

У своїй роботі адміністрація навчального закладу повні та керуватись По­ложенням про організацію роботи з охорони праці в навчальних закладах. Відпо­відно до названих Положень керівник навчального закладу видає наказ, у якому визначаються окремі особи, що відповідають за збереження життя і здоров'я при проведенні занять, а також підчас позакласних, позаурочпнх заходів.

Наказ доводиться до відома всіх працівників. Якщо протягом навчального

року або в новому навчальному році відбувається зміна в кадровому складі, то наказ видається заново.

Для основних категорій працівників адміністрація навчального закладу розробляє посадові інструкції, які затверджуються директором.

З метою систематичного дотримання вимог законодавства з охорони праці вводиться триступенева система контролю.

Виявлені в ході перевірки недоліки фіксуються в спеціальних журналах, де зазначаються:

— недотримання вимогтехніки безпеки (відсутність захисних засобів, запобіжної блокувальної техніки, відсутність заземлення тощо);

— недотримання вимог виробничої санітарії (відсутність вентиляції);

— недотримання вимог освітленості, шум, вібрація, відсутність індиві­дуальних засобів захисту, відсутність водопостачання, каналізації;

— відсутність засобів пожежогасіння, відсутність інструкцій з безпеч­ного ведення робіт;

—одночасно даються пропозиції для усунення виявлених порушень. Під час цього перевіряючий повинен підписати свої зауваження, зазна­чивши посаду, прізвище, дат)' перевірки.

До обов'язків адміністрації навчального закладу входять інструктаж працівників з техніки безпеки та протипожежної охорони, орієнтовна фор­ма наказу по навчальному закладу.

^ НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

На виконання Закону України «Про охорону праці», з метою профілак­тики травматизму Наказую:

1. Розробити положення про службу охорони праці і техніки безпеки.

2. Відповідальним за створення здорових і безпечних умов навчально-виробничого процесу, дотримання норм і правил охорони праці, вироб­ничої санітарії і пожежної безпеки призначити заступника директора з на­вчально-виробничої частини______

3. Відповідальним за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці призначити заступника директора з навчальної роботи______

4. Відповідальним за роботу для створення здорових і безпечних умов під час проведення позакласних і позаурочних заходів призначити заступ­ника директора з навчально-виховної роботи______

5. Відповідальним за організацію роботи з охорони праці, проведення заходів для попередження травматизму і професійних захворювань серед технічного персоналу, дотримання вимогтехніки безпеки під час експлуа-

тації виробничого і енергетичного обладнання, машин і механізмів при значити заступника директора______

6. Відповідальним -за забезпечення безпечного стану робочих місць обладнання, пристроїв, інструментів, спортивного інвентаря призначити

—у кабінеті фізики______

—у кабінеті хімії______

—у кабінеті біології______

-у кабінеті інформатики_

- у спортивному залі__

—у навчально-вирооничих маистернях_

7. Контроль за станом охорони праці і техніки безпеки покласти нади ректора.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Наявність паспорта санітарно-технічного стану навчального за­кладу.

2. Наявність актів-дозволів на використання навчальних кабінетів, май­стерень, лабораторій, спортивних залів і майданчиків.

3. Наказ директора навчального закладу про призначення відповідаль­них осіб:

— за організацію роботи з охорони праці;

за пожежну безпеку;

— за безпечну експлуатацію котлів і водонагрівачів;

— за безпечну експлуатацію електрогосподарства;

— за організацію суспільне корисної праці;

— за організацію позакласної роботи, масових заходів (екскурсій, по­ходів, вечорів, стрільб тощо).

4. Графік занять і перепідготовки з питань охорони праці педагогічного і технічного персоналу.

5. Наявність інструкцій з техніки безпеки в навчальних кабінетах, май­стернях, спортивних залах, їдальнях тощо.

6. Зміст інструкцій з охорони праці.

7. Наявність журналів реєстрації інструктажів з охорони праці.

8. Порядок заповнення журналів ресстраціїінструкіажів і класних жур­налів.

9. Наявність кутків і наочної агітації з охорони праці.

10. Періодичність обговорення питань охорони праці па засіданнях пе­дагогічної ради навчального закладу.

11. Періодичність звітності директора навчального закладу на загаль­них зборах трудового колективу про стан охорони праці.

12. Забезпеченість спеціальним одягом і засобами індивідуального за-<исту.

13. Наявність інструкцій з пожежної безпеки.

14. План евакуації працівників та учнів у разі пожежі.

15. Наявність пожежної сигналізації.

16. Розподіл обов'язків працівників на випадок виникнення пожежі.

17. Наявність і стан первинних засобів пожежогасіння.

18. Знання педагогічним персоналом інструкцій з техніки безпеки і по-кежної безпеки.

19. Облік травматизму.

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Иіністерство освіти і науки України ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________ Директор школи

.підпис, розшифровка підпису _________________

підпис, розшифровка підпису

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ(Місце видання)

(Посада, прізвище, ім'я та по батькові спеціаліста)

(СТРУКТУРА ТЕКСТУ) Загальні положення Функції

Службові обов'язки Права

Відповідальність Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Керівник структурного підрозділу __________________

підпис, розшифровка підпису Посадову інструкцію отримав: ____________________

підпис, розшифровка підпису

(Візи)

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти iconМіністерство освіти України Затверджую
Під час складання інструкції вра­ховані типові рекомендації щодо організації служби охорони праці в закладах освіти
Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти iconЗаступника директора школи
При розробці інструкції враховані рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітніх закладах Міністерства освіти...
Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти iconУчитель
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час складання інструкції враховані...
Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти iconУчителя
Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти...
Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти iconМетодичні рекомендації щодо навчання з питань охорони праці та безпеки...

Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти iconРекомендації щодо організації роботи соціального педагога закладу
Донецької області, враховуючи аналіз роботи психологічної служби у 2011-2012 навчальному році, Горлівський міський навчально-методичний...
Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти iconПосадова інструкція вихователя групи продовженого дня
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання інструкції враховано...
Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти iconЩодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у літній...
Надсилаємо інструктивно-методичні рекомендації "Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"
Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти iconМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Методичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти iconРекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу
Горлівський міський навчально-методичний центр психологічної служби надсилає рекомендації щодо організації діяльності соціально-психологічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка