«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників)
Скачати 381.35 Kb.
Назва«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників)
Дата конвертації02.03.2013
Розмір381.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы


Статут товариства з обмеженою відповідальністю«Затверджено»

Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників)

Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________»

Протокол № 1 від ________2004 року

 

Статут
товариства з обмеженою відповідальністю


 

м. Київ – 2006 р.

 

Стаття 1. Створення Товариства

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю ______ (далі – «Товариство») створено відповідно до рішення Установчих Зборів Засновників (протокол № 1 від . __. 2006 року) та відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та інших чинних нормативно-правових актів.

1.2. Засновниками (первинними Учасниками) Товариства є громадяни України (далі -Учасники), що внесли свої вклади до Статутного фонду Товариства та володіють Часткою (долею) у Статутному капіталі Товариства у розмірі , в порядку та на умовах, які визначені цим Статутом.

 

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. українською мовою:

    •  Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «______»;

    •  Скорочене найменування: ТОВ «___».

2.1.2. російською мовою:

    •  Повне найменування: Общество с ограниченной ответственностью «____»

    •  Скорочене найменування: ООО «____».

2.2. Місцезнаходження Товариства: _______, м. Київ, вул. _______

 

Стаття 3. Учасники Товариства

3.1. Учасником (далі - Учасниками) Товариства є:

Громадяни України:

1. ________, паспорт: ________, виданий ____РВ __УМВС України _____міста (обл ). ”__” _____200__року, який проживає за адресою: Україна, м. Київ, ______, кв. __. Ідентифікаційний номер: _____.

2. ________, паспорт:________, виданий ____РВ __УМВС України _____міста (обл ).”__” _____200__року, який проживає за адресою: Україна, м. Київ, ______, кв. __. Ідентифікаційний номер: _____.

3. ________, паспорт:________, виданий ____РВ __УМВС України _____міста (обл ).”__” _____200__року, який проживає за адресою: Україна, м. Київ, ______, кв. __. Ідентифікаційний номер:_____.

 

Стаття 4. Права та обов’язки учасників Товариства

4.1  Учасники Товариства мають право:

4.1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному в Статуті;

4.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину пропорційно своеї частці у Статутному капіталі Товариства;

4.1.3. займати штатні посади в Товаристві та отримувати відповідну винагороду (заробітну плату) згідно з умовами контракту;

4.1.4. вийти з числа Учасників та отримати згідно зі Статутом належну частку у майні Товариства або у грошовій формі;

4.1.5. одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом.

4.1.6. Учасники Товариства мають також інші права, встановлені цім Статутом та законом.

4.2. Учасники Товариства зобов’язані:

4.2.1. дотримуватися Статуту Товариства та виконувати рішення Зборів Учасників;

4.2.2. виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою участю, а також робити Вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

4.2.3. брати участь у Загальних зборах Учасників та виконувати їхні рішення, якщо вони не суперечать Статуту та чинного законодавства;

4.2.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.3. Якщо Учасник відмовляється від виконань чинних рішень Зборів Учасників чи порушує обов’язки, накладені Статутом, його можуть виключити з числа Учасників, якщо за це рішення проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як ___ (____) відсотками загальної кількості голосів (Часток) Учасників Товариства.. Виключеному Учаснику сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна частці у Статутному капіталі, та прибуток за рік, у якому виключили Учасника, до моменту його виключення через 90 днів після закінчення року, у якому відбулося виключення .

4.4. Учасник, який не виконав обов’язки чи чинного рішення Зборів Учасників, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що невиконання відбулося у зв’язку з форс мажорними обставинами, які виникли щодо цього Учасника (під форс мажорними обставинами розуміють стихійні лиха, хворобу, дії органів державного керівництва, війни чи воєнні дії та інші обставини, які виникли не з волі Учасника, відбувалися поза його контролем та заважали йому виконувати свої обов’язки).

4.5. Кількість Учасників може бути збільшено за рішенням Зборів Учасників шляхом прийняття української, іноземної юридичної особи, українських та іноземних громадян, осіб без громадянства, а також міжнародної організації, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

 

Стаття 5. Правовий статус Товариства

5.1. Товариство є юридичною особою, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю згідно законодавства України. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

5.2. Товариство здійснює свою діяльність в Україні та за кордоном згідно цього Статуту, та відповідного законодавства України.

5.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатку та штампи зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, які затверджується Генеральним директором Товариства та реєструються згідно з чинним законодавством.

5.4. Товариство є власником:

5.4.1. майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як Вклад до Статутного капіталу;

5.4.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської дяльності;

5.4.3. одержаних доходів;

5.4.4. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

5.6. Товариство може бути учасником господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об’єднань.

5.7. Товариство може від свого імені укладати будь-які договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

5.8. Учасники Товариства самостійно визначають свою управлінську структуру, порядок прийняття рішень, маркетингову та цінову політику, політику оплати праці та виплати дивідендів, а також вирішують будь-які інші питання ведення діяльності та управління Товариством згідно законодавства України.

5.9. Товариство здійснює всі свої права через відповідні органи Товариства, які діють в межах повноважень, визначених цим Статутом.

5.10.  Товариством можуть бути створені підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи за рішенням Зборів Учасників.

 

Стаття 6. Обмежена відповідальність

6.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями лише в межах вартості належного йому майна, на яке може бути звернено стягнення за законодавством України.

6.2. Учасники Товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах вартості своїх Вкладів (Часток) згідно з цім Статутом, влючаючі і невнесені частини Вкладів.

6.3. Товариство не відповідає за будь які зобов’язання Учасників, у тому чіслі за ті, що виникають з договорів, укладених Учасником від імені Товариства до чи після його державної реєстрації, за винятком випадків, коли такі договори будуть схвалені рішенням Зборів Учасників.

6.4. Товариство не відповідає за зобов’язаннями юридичних осіб, створених Товариством, і такі юридичні особи не відповідають за зобов’язаннями Товариства.

 

Стаття 7. Мета та види діяльності Товариства

7.1. Товариство створено з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками Товариства.

7.2. Товариство досягає своєї мети шляхом здійснення різноманітних видів господарської діяльності, включаючи, але не обмежуючись наступними:

7.2.1. _________;

7.2.2. постачання, розробка, виробництво та впровадження спеціального обладнання для ______ робіт, апаратних пристроїв та _____систем;

7.2.3. розробка та комплексне впровадження інформаційних технологій;створення інформаційних систем та апаратно-програмних комплексів;

7.2.4. інформаційне та апаратне забезпечення діяльності підприємств різноманітних галузей (сільське господарство, транспорт, енергетика, нафтогазовий комплекс, статистика, соціологія, банківська та фінансова сфери, будівництво, землеустрій, торгівля нерухомістю, муніципальне господарство та ін.);

7.2.5. розробка, впровадження та постачання програмних продуктів та комп’ютерних інформаційних баз даних та пошукових систем; комп’ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв’язку, формування ринку програмно-технічних засобів для інформаційних систем;

7.2.6. інформаційні послуги доступу до банків цифрових даних та бібліотек, інформаційниї баз данніх, електронних карт та навігаційних систем, у тому числі і мережею Інтернет;

7.2.7. продаж, розробка, виробництво, установка, налагодження, ремонт та обслуговування комп`ютерної та телекомунікаційної техніки, оргтехніки, радіоелектронної апаратури загального та спеціального призначення, у тому числі для забезпечення функціонування та створення геоінформаційних систем;

7.2.8. інноваційна діяльність, в тому числі:виконання дослідних, проектних, експериментально-конструкторських та маркетингових досліджень, які пов’язані зі створенням нових видів продукції, техніки та технологій, патентно-ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування науково-технічних розробок, товарних знаків, наукових творів, на які розповсюджуються міжнародно-визнані права, що стосуються інтелектуальної власності, розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технологій, ноу-хау та науково-технічної документації, підготовка виробництва;

7.2.9. виконання наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій, науково-дослідна, технологічна, дослідно-конструкторська та впровадження наукоємких технологій у сфері інформатики, енергетики, медицини, екології, промисловості та інших галузей народного господарства;

7.2.10. роздрібна та оптова торгівля товарами народного споживання;

7.2.11. здійснення експортно-імпортних торгівельних операцій;

7.2.12. реалізація «НОУ-ХАУ» на внутрішньому та зовнішньому ринках, впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві, сільському господарстві, тощо;

7.2.13. здійснення роздрібної, оптової, комісійної, консигнаційної торговельної діяльності;

7.2.14. надання суб`єктам господарчої діяльності та населенню послуг, в тому числі виробничих, побутових, транспортно-експедиційних, автосервісних, консультаційних, маркетингових, експортно-імпортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, бухгалтерсько-економічних, юридичних, туристичних, сервісних, рекламних та інших як в країні, так і за її межами, що прямо і виключно не заборонені законами України;

7.2.15. науково-технічні розробки та діяльність, надання науково-технічних, виробничих, маркетингових, посередницьких, консалтингових послуг;

7.2.16. розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконалагоджувальні роботи виробничих комплексів;

7.2.17. інформаційні послуги;створення сервісу з надання інформаційних послуг із використанням інформаційно-довідкових і пошукових систем, банків даних і знань на базі сучасних досягнень інформатики та інформаційних технологій, к тому числі, але не обмежуюсь, з використанням телекомунікаційних мереж та мережі Інтернет;

7.2.18. проведення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, навчальної та іншої кооперації з суб’єктами господарської діяльності як в країні, так і за її межами;

7.2.19. видавнича діяльність; редакційно-видавничі та поліграфічні роботи і послуги з випуску власної друкованої продукції та продукції третіх осіб, учбової, методичної і художньої літератури, періодичних газет, журналів, альманахів, збірників, карт, тощо;

7.2.20. розробка, виробництво та розповсюдження електронних інформаційних видань, книг, учбової, методичної і художньої літератури та періодики;

7.2.21. створення та продаж продуктів електронного видавництва на сучасних носіях інформації:диски для лазерних систем зчитування, аудіо та відеокасети із записом програмних, мультимедійних продуктів, аудіовізуальних, літературних творів, фонограм і відеограм, відповідно до чинного законодавства;

7.2.22. рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній, реклама об’єктів промислової власності, розробка товарних знаків, фірмового стилю, послуги з розміщення реклами в друкованих і електронних виданнях, а також у засобах масової інформації, в тому числі на власних рекламних носіях, Інтернет сайтах, тощо;

7.2.23. організація, участь або представництво в виставках, виставках-продажах, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності з комплексними інформаційно-економічними, фінансово-комерційними, культурно-освітніми, медико-екологічними та іншими програмами з залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів, формування тимчасових творчих і трудових колективів в країні та за її межами;

7.2.24. посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами;

7.2.25. розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, будівельних матеріалів, товарів виробничо-технічного призначення, в тому числі з вторинної сировини;

7.2.26. будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;проектування, будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;

7.2.27. торговельно-закупівельна, комерційна діяльність;організація та ведення посередницької діяльності з залученням різноманітних матеріальних і нематеріальних активів, здійснюваної як за рахунок власних коштів, так і за рахунок клієнтів;

7.2.28. торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ, роздрібна та оптова торгівля товарами народного споживання широкого вжитку, виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;

7.2.29. оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, алкогольними напоями, тютюновими виробами, предметами гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, товарами побутової хімії та таке інше;

7.2.30. надання транспортно-експедиторських послуг; надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, повітряним, річковим, морським та залізничним транспортом; посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

7.2.31. ремонтно-механічне виробництво, виготовлення та реалізація запасних частин, комплектуючих частин, супутніх товарів;

7.2.32. виробництво і реалізація виробів, обладнання та матеріалів для різних галузей народного господарства;

7.2.33. агентська та клірингова діяльність, лізинг і факторинг, торгівля засобами виробництва;

7.2.34. придбання, оренда, надання в оренду, ремонт та обслуговування об’єктів промислового, житлового та культурно-побутового призначення, обладнання, машин та агрегатів, транспортних засобів;

7.2.35. прокат і реалізація кіно-відеопродукції в тому числі художніх, хронікально-документальних, рекламних фільмів, створення комерційних каналів кабельного та супутникового телебачення;

7.2.36. концертно-гастрольна діяльність, організація розважальних програм, масових центрів, театрів, творчих та інших заходів, презентацій, культурного дозвілля громадян та організацій, як в Україні, так і за її межами;

7.2.37. культурно-освітня діяльність;організація та проведення культурно-масових заходів;

7.2.38. підготовка та проведення конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, презентацій, ярмарок, аукціонів, розпродажу та надання послуг юридичним особам та громадянам у підготовці та проведенні таких заходів;

7.2.39. науково-педагогічна та науково-дослідницька діяльність;

7.2.40. організація різноманітних учбових закладів, надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами, організація підвищення кваліфікації за різноманітними спеціальностями для громадян України та іноземців;

7.2.41. проведення маркетингових досліджень та вивчення кон’юнктури ринку за різноманітними напрямками комерційної та виробничої діяльності;

7.2.42. організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;екскурсійна діяльність;

7.2.43. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

7.2.44. організація кафе, ресторанів та інших пунктів громадського харчування, а також фірмових магазинів;

7.2.45. надання юридичних послуг;

7.2.46. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

7.2.47. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

7.2.48. виробництво, заготівля, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції;

7.2.49. виробництво плодоовочевої та м’ясо-молочної продукції;

7.2.50. здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до мети та видів діяльності Товариства, операції з імпорту та експорту товарів, робіт, послуг;

7.2.51. здійснення операцій з імпорту та експорту електронно-обчислювальних і технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення.

7.3. Окремі види діяльності здійснюються Товариством при наявності ліцензії у відповідності до чинного законодавства України.

 

Стаття 8. Права Товариства

8.1. Для досягнення своєї мети Товариство має право (без обмеження нижченаведеним):

8.1.1.  набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати від свого імені позивачем та відповідачем у суді, господарському суді;

8.1.2.  укладати на території України та за її межами будь-які договори, що не є забороненими законами місця їх укладання або виконання з українськими та іноземними юридичними особами, українськими та іноземними громадянами, з додержанням вимог Статуту;

8.1.3.  приймати на себе боргові зобов’язання, випускати векселі, облігації, інші цінні папери, забезпечувати свої зобов’язання перед третіми особами заставою або іншими формами відповідно до чинного законодавства України;

8.1.4.  отримувати кредити (займи), інвестувати та реінвестувати кошти;

8.1.5.  надавати та отримувати гарантії та поруки, які можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства відповідно до Статуту та законодавства України;

8.1.6.  створювати в установленому законодавством порядку спільні підприємства, а також вступати в спілки, корпорації, асоціації, концерни, консорціуми, інші об’єднання, в тому числі міжнародні, діяльність яких відповідає Статуту Товариства;

8.1.7.  утворювати та ліквідовувати Підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків, затверджувати їх статути та положення;

8.1.8.  купувати, передавати в користування (оренду), чи іншим законним чином, набувати рухоме і нерухоме майно, де б воно не знаходилось, володіти користуватися і розпоряджатися ним згідно з Статутом та законодавством України;

8.1.9.  продавати свою продукцію (послуги) юридичним та фізичним особам в Україні та за кордоном;

8.1.10.  в межах, встановлених законодавством України, орендувати та купувати земельні ділянки, будівлі (включаючи, але не обмежуючись спорудами, складами, квартирами для працівників Товариства резидентів та нерезидентів) та інше майно;

8.1.11.  відкривати та використовувати банківські рахунки в будь-якій валюті на території України та за її межами у відповідності з вимогами чинного законодавства України;

8.1.12.  купувати, володіти та розпоряджатися акціями, інвестиціями чи частками в інших Підприємствах.

 

Стаття 9. Статутний капітал Товариства. Частки (долі) Учасників

9.1. Статутний капітал Товариства складає________,00 (__) гривень 00 копійок.

9.2. Статутний капітал складається з Вкладів Учасників, внесених грошима та майном, що має грошову оцінку. Порядок формування Статутного капіталу встановлений цим Статутом.

9.3. Частки. Статутний капітал поділено на Частки, які розподіляються між Учасниками наступним чином:

1. Частка (ПІБ учасника) ______складає _____ (__тисяч____) гривень __ коп., що становить __ (____) % Статутного капіталу.

2. Частка (ПІБ учасника) ______складає _______ (__тисяч____) гривень __ коп., що становить __ (____) % Статутного капіталу.

3. Частка (ПІБ учасника) ______складає _______ (__тисяч____) гривень __ коп., що становить __(____) % Статутного капіталу.

9.4. До моменту державної реєстрації Товариства його Учасники повинні сплатити не менше ніж 50 (п’ятдесят) відсотків суми своїх Вкладів. Частина Статутного капіталу, що залишилася не сплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо Учасники Товариства протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх Вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому чинним законодавством порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства, але при цьому розмір Статутного капіталу Товариства не може бути меншим розміру, встановленого законом на момент реєстрации Підприємства.

9.5. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових Вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного Капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

9.6. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.

9.7. Зменшення Статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

9.8. Рішення Товариства про зменшення його Статутного капіталу набирає чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

9.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками Вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим Статутом.

9.10.  Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред’явлення вимог кредиторами.

9.11.  Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

 

Стаття 10. Вклади Учасників Товариства

10.1.  Вклади. Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), грошові кошти в тому числі в іноземній валюті. Вклад, оцінений у гривнях, становить Частку Учасника у Статутному капіталі Товариства. Грошова оцінка Вкладу Учасника Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. Фінансовий стан Учасників – юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до Статутного капіталу Товариства у випадках передбачених законом, повинен бути перевірений належним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому законом порядку.

10.2.  Учасники здійснюють оплату належних їм Часток шляхом внесення Вкладів до Статутного капіталу у ____ (грошовій або інший) формі. У рахунок належних їм Часток Учасники здійснюють наступні Вклади до Статутного капіталу Товариства:

10.2.1. (ПІБ учасника) ________ вносить у грошовій формі Вклад на суму _____ (__ тисяч__) гривень __копійок.

10.2.2. (ПІБ учасника) ________ вносить Вклад на суму _____ (__ тисяч__) гривень __ копійок у формі передачі ексклюзивних майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, а саме: ______, які належать йому на підставі ______.

10.2.3. (ПІБ учасника) _________ вносить Вклад на суму _____ (__ тисяч__) гривень __копійок у формі майна, а саме:

1.________ вартистью _________,

2.________ вартистью _________,

10.3.  Терміни внесення Вкладів. До моменту державної реєстрації Товариства його Учасники повинні сплатити не менше ніж 50 (п’ятдесят) відсотків суми своїх Вкладів до Статутного капіталу. Частина Статутного капіталу, що залишилася не сплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства.

10.4.  Свідоцтво Товариства. Кожен Учасник, що повністю здійснив свій Вклад до Статутного капіталу, отримує свідоцтво Товариства (далі – «Свідоцтво»), в якому зазначається:

3. серійний номер Свідоцтва та дата видачі Свідоцтва;

4. найменування (ім’я) Учасника;

5. розмір Частки, що засвідчується Свідоцтвом;

6. розмір Статутного капіталу Товариства;

підпис Генерального директора Товариства та відбиток печатки Товариства.

10.5. Право власності на майно. Товариство матиме право власності на будь-яке майно, що вноситиметься Учасниками як їх Вклад до Статутного Капіталу. Жоден з Учасників не матиме окремого права власності на майно внесене як Вклад до Статутного капіталу, або на інше майно Товариства.

 

Стаття 11. Перехід частки та вихід Учасника Товариства

11.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком Учасникам цього Товариства, а також третім особам.

11.2. Учасники Товариства та треті особи рівні у правах при купівлі частки (її частини) Учасника. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких Частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам.

11.3. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

11.4. Частка Учасника після повного внесення ним Вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов’язане передати її іншим Учасникам або третім особам у термін, що не перевищує одного року або зменшити свій Статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі провадяться без урахування частки, придбаної товариством.

11.5. При передачі Частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

11.6. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

11.7. Учасник, який виходить із Товариства має право одержати вартість частини майна, пропорційну його Частці у Статутному капіталі Товариства.

11.8. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натуральному вигляді.

11.9. Якщо Вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

11.10.  Вартість частини майна, що пропорційна Частці Учасника у Статутному капіталі при виході Учасника з Товариства визначають Збори Учасників. При виході Учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в термін до 12 місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства Вклад може бути повернуто повністю або частково в переданням майна в натуральному вигляді.

11.11.  Спори, що виникають у зв’язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення Частки у Статутному капіталі, її розміру і термінів виплати, вирішуються судом.

11.12.  При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства, або у зв’язку із смертю фізичної особи, Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

11.13.  Правонаступник (спадкоємець) Учасника при відмові від вступу до Товариства має право одержати вартість частини майна, пропорційну частці Учасника у Статутному капіталі товариства.

11.14.  За домовленістю між правонаступником (спадкоємцем) Учасника та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натуральному вигляді.

11.15.  Якщо Вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається правонаступнику (спадкоємцю) Учасника без виплати винагороди.

11.16.  При відмові правонаступника (спадкоємця) Учасника від вступу до Товариства, вартість частини майна, що пропорційна Частці Учасника у Статутному капіталі на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника визначається Зборами Учасників. У цих випадках розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

 

Стаття 12. Органи Управління та контролю

12.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників (за текстом – «Збори Учасників» або «Збори»). Виконавчим органом Товариства є Дирекція Товариства, яка вирішує всі питання діяльності Товариства (за текстом – «Дирекція»). Контроль за діяльністю Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства (за текстом – «Ревізійна комісія»).

 

Стаття 13. Збори Учасників

13.1. Вищий Орган управління. Збори Учасників є вищим органом управління Товариства та складаються з Учасників або їх уповноважених представників. Збори Учасників мають повноваження згідно Статуту вчиняти будь-які дії стосовно діяльності та справ Товариства, що не суперечать закону.

13.2. ^ Голова та Секретар Зборів Учасників. Збори Учасників очолює Голова Товариства (далі – «Голова»), який одночасно діє як Голова Зборів Учасників, Секретар Зборів Учасників (далі – «Секретар») обирається Зборами Учасників шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх Учасників. Секретар веде протокол, допомагає Голові Зборів Учасників виконувати його обов’язки протягом проведення Зборів Учасників та виконувати інші обов’язки, визначені цим Статутом та Зборами Учасників.

13.3. ^ Періодичність та місце проведення Зборів Учасників. Збори Учасників (чергові та позачергові) проводяться за основним місцем діяльності Товариства, чи в іншому місці за рішенням Учасників на території України.

13.4. ^ Щорічні Збори Учасників. Щорічні Збори Учасників проводять в час та в місці, визначеному Зборами Учасників, але не менше двох разів на рік, якщо інше не буде прийнято рішенням Зборів Учасників Товариства. Збори Учасників проводяться з метою затвердження щорічного звіту діяльності Товариства, а також для вирішення інших питань, що належать до компетенції Зборів Учасників.

13.5. ^ Позачергові Збори Учасників. Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможності Товариства та з іншого приводу, що відповідає інтересам Товариства. Позачергові Збори Учасників можуть бути також скликані Головою Товариства за письмовою вимогою Дирекції, чи на вимогу одного чи кількох Учасників, що володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками голосів, чи на вимогу Ревізійної Комісії згідно статті 16.5. цього Статуту. Якщо протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самі можуть скликати Збори Учасників.

13.6. Повідомлення про Збори Учасників та порядок денний. Повідомлення про скликання Зборів Учасників (далі – «Повідомлення про Збори») надсилається всім Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур’єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначені в Статуті та відповідних книгах Товариства. Повідомлення про Збори повинно містити вказівку на дату, час, місце проведення та порядок денний Зборів Учасників. Повідомлення про Збори має бути зроблено не менш ніж за 30 (тридцять) днів до дня скликання Зборів. В будь-якому випадку дата проведення Зборів Учасників має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхідних віз та організацію виїзду на місце проведення Зборів Учасників. Учасники можуть вносити пропозиції до порядку денного Зборів Учасників, при чому такі пропозиції повинні складатися в письмовій формі та подаватися Голові Товариства не пізніше ніж за 25 (двадцять п’ять) днів до дня проведення Зборів Учасників. Голова Товариства негайно повідомляє Учасників в письмовій формі про будь-які зміни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборів Учасників може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усіх Учасників (їхніх уповноважених представників), присутніх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливість не пізніше як за 7 (сім) днів до дня скликання Зборів ознайомитися з документами (проектами документів), обговорення яких передбачено порядком денним.

13.7. ^ Відмова від Повідомлення про Збори. Учасник може відмовитись від Повідомлення про Збори шляхом подачі Голові Товариства письмової заяви про таку відмову як заздалегідь, так і під час проведення Зборів. Учасник, який не отримав Повідомлення про Збори, або отримав його із запізненням проти термінів, передбачених пунктом 13.6. цього Статуту, проте був присутній на Зборах, не вправі оспорювати прийняті на Зборах Учасників рішення лише на тій підставі, що йому не було надано чи було надано невчасно Повідомлення про Збори, за винятком випадків, коли з самого початку Зборів такий Учасник заявив свої заперечення проти прийняття Зборами будь-яких рішень на тій підставі, що Збори було скликано незаконно.

13.8. Кворум. Якщо іншого не буде спеціально передбачено законодавством України, Збори Учасників визнаються повноважними, якщо. на них присутні Учасники (представники Учасників), які у сукупності володіють більш ніж 70% (сімдесят) голосів.

13.9. ^ Визначення кворуму Зборів при реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. При реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника Товариства голосування і визначення кворуму Зборах Учасників Товариства провадяться без урахування Частки, що належить реорганізованому або ліквідованому (померлому) Учаснику.

13.10.  Голосування. Учасники володіють кількістю голосів, що дорівнює розміру їх відповідних Часток у Статутному Капіталі.

13.11.  Представники Учасників. Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутній на Зборах, має право виступати та голосувати від імені Учасника так, як зазначено в дорученні. Уповноважені представники Учасників можуть діяти на постійній основі чи призначатися на певний період, що визначається на розсуд відповідного Учасника.

13.12.  ^ Протоколи Зборів Учасників. Голова та Секретар Зборів Учасників відповідають за ведення протоколу та внесення до протоколу всіх рішень, які було обговорено та прийнято на Зборах. Письмові протоколи готуються Секретарем Зборів одразу після проведення Зборів Учасників та надаються Учасникам. Протоколи повинні містити підписи Голови та Секретаря Зборів Учасників. Книга оригіналів таких протоколів зберігається в Дирекції Товариства. Книга оригіналів протоколів може перевірятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвідчені витяги з книги протоколів.

 

Стаття 14. Повноваження Зборів Учасників

14.1.  До виключної компетенції Зборів Учасників Товариства належить:

14.1.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів щодо їх виконання;

14.1.2. внесення змін до Статуту, зміна розміру його Статутного капіталу;

14.1.3. створення та відкликання членів виконавчого органу (Дирекції);

14.1.4. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу (Дирекції), створення та визначення повноважень Ревізійної комісії;

14.1.5. затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, терміну та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

14.1.6. створення, реорганізація та ліквідація Підприємств, філій, представництв, та інших відокремлених підрозділів, затвердження їхніх статутів та положень;

14.1.7. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

14.1.8. затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

14.1.9. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, Підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

14.1.10. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

14.1.11. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових Вкладів до Статутного капіталу;

14.1.12. вирішення питання про придбання Товариством Частки Учасника;

14.1.13. виключення Учасника з Товариства.

14.2.  Рішення з питань зазначених у пунктах «14.1.1.», «14.1.2.», «14.1.13», вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як __ (__) відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.

14.3.  Рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків майна Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

14.4.  З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

14.5.  При розгляді питання про виключення Учасника з Товариства Учасник, про виключення якого йдеться, не бере участі в голосуванні на зборах Учасників.

14.6.  Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (або їх представники), що мають у сукупності більш як 70 % голосів.

14.7.  Питання, віднесені до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу (Дирекції) Товариства.

14.8.  Збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами Учасників до компетенції виконавчому органу (Дирекції) Товариства.

 

Стаття 15. Дирекція

15.1.  Виконавчим органом Товариства є Дирекція Товариства.

15.2.  Дирекція Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенції Зборів Учасників.

15.3.  Дирекція Товариства підзвітна Зборам Учасників та організує виконання їх рішень.

15.4.  Дирекція Товариства не вправі приймати рішення, обов’язкові для Учасників.

15.5.  Дирекція Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

15.6.  Умови та порядок здійснення повноважень Дирекцією, що не визначені цим Статутом регулюються рішенням Зборів Учасників Товариства.

15.7.  Дирекція Товариства здійснює такі функції:

15.7.1.  надає Зборам Учасників фінансову та іншу звітність стосовно діяльності Товариства за формами та в терміни, затверджені Зборами Учасників;

15.7.2.  надає для затвердження Зборам Учасників проекти виробничо-господарських і фінансових планів розвитку Товариства та звіти про їх виконання в терміни, визначені Зборами Учасників;

15.7.3.  розглядає і затверджує звіти про результати діяльності Генерального директора;

15.7.4.  здійснює поточне управління Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та чинним законодавством України;

15.7.5.  здійснює виконання рішень Зборів Учасників;

15.7.6.  вирішує питання, пов’язані з діяльністю трудового колективу;

15.7.7.  вирішує питання, пов’язані з наданням членам трудового колективу позик та фінансової допомоги;

15.7.8.  здійснює і інші функції, визначені цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та діючим законодавством України.

15.8.  Основною формою діяльності Дирекції Товариства є засідання. Засідання Дирекції Товариства проводяться не менш одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 членів Дирекції Товариства.

15.9.  Рішення Дирекції Товариства приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх членів Дирекції. У разі розподілу голосів членів Дирекції Товариства порівну голос Генерального директора є вирішальним. Позачергове засідання Дирекції Товариства скликається на вимогу Генерального директора або 1/3 її членів.

15.10.  Дирекцію очолює Генеральний директор Товариства.

15.11.  Генеральний директор відповідає як за діяльність Дирекції Товариства в цілому, так і за виконання покладених на нього окремих завдань.

15.12.  Генеральним директором та членами Дирекції Товариства можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

15.13.  Від імені і за дорученням Зборів Учасників Голова Зборів Учасників укладає з Генеральним директором трудовий договір, в якому передбачаються права та обов’язки Генерального директора, відповідальність Генерального директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України.

15.14.  Генеральний директор Товариства здійснює такі функції:

15.14.1. без довіреності представляє Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах і установах як на території України, так і за її межами;

15.14.2. на підставі рішень Зборів Учасників Товариства і Дирекції Товариства з питань, що входять до їх компетенції, видає накази, інструкції та розпорядження, обов’язкові до виконання усіма працівниками Товариства;

15.14.3. без довіреності укладає договори на суму, що не перевищує 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень, а також вчинює інші юридичні дії від імені Товариства. Інші члени Дирекції Товариства можуть бути наділені цим правом на підставі рішення Зборів Учасників;

15.14.4. здійснює розподіл повноважень між членами Дирекції Товариства;

15.14.5. видає довіреності від імені Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

15.14.6. надає Зборам Учасників пропозиції стосовно призначення на посади керівників відособлених підрозділів Товариства;

15.14.7. застосовує до працівників Товариства заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни;

15.14.8. надає Зборам Учасників пропозиції стосовно порядку формування та використання коштів Резервного фонду.

15.14.9. Крім функцій, зазначених в підпунктах 15.14.1. – 15.14.8. цього Статуту, Генеральний Директор здійснює і інші функції, визначені цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та чинним законодавством України.

15.15.  Генеральний директор не може бути одночасно Головою зборів Учасників.

15.16.  Генеральний директор організує ведення протоколів засідань Дирекції Товариства. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана Учасникам Товариства на їх вимогу. На їх вимогу також надаються засвідчені витяги з Книги протоколів.

 

Стаття 16. Ревізійна комісія

16.1.  Контроль за діяльністю Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників. Члени Дирекції не можуть бути членами Ревізійної комісії.

16.2.  Перевірка діяльності Дирекції Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства.

16.3.  Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасників.

16.4.  Ревізійна комісія переглядає щорічні звіти та баланси Товариства, готує висновок за річними звітами та балансах і подає його на розгляд Учасникам не пізніше як за 10 (десять) днів до дня проведення щорічних Зборів Учасників. Збори Учасників не вправі затвердити баланс Товариства без висновку Ревізійної комісії.

16.5.  Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання Позачергових Зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

16.6.  Члени Ревізійної комісії призначаються Зборами Учасників більшістю голосів. Термін перебування на посаді Членів Ревізійної комісії розпочинається безпосередньо після їх призначення та триває до наступних Зборів Учасників, на яких буде обрано їх наступників. Член Ревізійної комісії не може одночасно бути членом Дирекції.

16.7.  При виконанні своїх функцій Ревізійна комісія діє незалежно від Дирекції.

16.8.  При виконанні своїх функцій Ревізійна комісія має право:

16.8.1.  отримувати від Дирекції та посадових осіб Товариства необхідні матеріали, рахунки та інші документи, а також окремі пояснення;

16.8.2.  вимагати від посадових осіб Товариства особистих усних чи письмових пояснень з усіх питань, що стосуються перевірки;

16.8.3.  в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок;

16.8.4.  доступу до всіх приміщень Товариства.

16.9.  Ревізійна комісія може збиратися з метою перевірки фінансової документації та звітів Товариства за попередній фінансовий рік в будь-який час та в будь-якому місці, де і коли визнає це за необхідне, але не рідше одного разу на рік.

 

Стаття 17. Облік та фінансова звітність.

17.1.  Фінансовий Рік. Перший фінансовий рік Товариства починається з дати реєстрації Товариства та закінчується 31 (тридцять першого) грудня 2004 року. Наступні фінансові роки починатимуться 1 (першого) січня того ж року та закінчуватимуться 31 (тридцять першого) грудня того ж року.

17.2.  ^ Фінансова звітність та бухгалтерський облік. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік та фінансову і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України. Додатково Учасники також можуть визначити спосіб складання фінансової звітності і бухгалтерського обліку згідно із загальноприйнятими міжнародними бухгалтерськими стандартами.

17.3.  ^ Щорічний звіт. Протягом 60 (шести десяти) днів з моменту закінчення кожного фінансового року, але в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) днів до дня щорічних Зборів Учасників, Дирекція надає кожному з Учасників щорічний звіт про фінансову діяльність (далі – «Щорічний Звіт»). Такий Щорічний Звіт має, принаймні, включати: (1) копію річного звіту Товариства за рік; (2) звіт про прибутки та видатки Товариства; (3) копію річного балансу Товариства; (4) будь-яку іншу додаткову інформацію, що може вимагатися Учасниками. Щорічний звіт готується Дирекцією, розглядається та затверджується Ревізійною комісією та пропонується Зборам Учасників для затвердження.

17.4.  ^ Аудиторські перевірки. Достовірність та повнота річного балансу та фінансової і податкової звітності Товариства можуть бути перевірені і підтверджені аудитором або аудиторською фірмою. Крім того, будь-який Учасник може вимагати проведення за власний рахунок аудиторської перевірки Товариства незалежним професійним аудитором, призначеним цим Учасником на власний розсуд, за умови, що такий Учасник подав Товариству письмове повідомлення про проведення аудиторської перевірки не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку її проведення.

 

Стаття 18. Фонди Товариства

18.1.  Резервний фонд. Товариство створює резервний капітал, що дорівнює 25 % (двадцять п’ять) Статутного капіталу (далі – «Резервний фонд») та формується за рахунок щорічних відрахувань з чистого прибутку Товариства. Розмір відрахувань до Резервного фонду не може бути меншим 5 % (п’яти) чистого прибутку Товариства.

18.2.  Інші фонди. Якщо це виявиться необхідним задля діяльності Товариства, в Товаристві можуть бути створені інші фонди, які формуються в порядку, встановленому законодавством України.

 

Стаття 19. Розподіл прибутків та покриття збитків

19.1.  Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці та сплачування передбачених законом податків та інших обов’язкові платежів, а також відсотків за кредитами банків і за облігаціями. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.

19.2.  Розподіл прибутку та виплата частки прибутку (девідендів) Учасникам проводиться один раз на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності у такій пропорції: 50% прибутку підлягає сплаті Учасникам у вигляді дивідендів, інші 50% прибутку залишається у розпорядженні Товариства для використання у цілях його розвитку, якщо інше не вирішено Зборами Участників .

19.3.  Збитки, якщо їх зазнало Товариство при здійсненні господарської діяльності, покриваються за рахунок прибутку відповідного періоду, за рахунок нерозподіленого прибутку, за рахунок інших фондів Товариства, у тому числі коштів Резервного фонду, а при їх недостатності за рахунок додаткових внесків Учасників, розмір, терміни та порядок внесення яких вирішується зборами Учасників.

 

Стаття 20. Трудові відносини та трудовий колектив

20.1.  Відповідно до рішень Зборів Учасників та Статуту Товариства, Генеральний директор може вирішувати питання найму та звільнення працівників, компенсації, умов праці, матеріального стимулювання, робочого часу, відпустки, соціального забезпечення працівників згідно вимог законодавства України. Термін діяльності працівників встановлюється в трудовому договорі.

20.2.  ^ Найм та його умови. Товариство має право найму громадян України, іноземних спеціалістів та самостійного встановлення форми, системи ставок та видів оплати праці своїх робітників. Питання трудових відносин, графіку роботи та вихідних, оплати соціальної допомоги та соціального страхування, що оплачуються Товариством, складають компетенцію Генерального директора та мають вирішуватися у відповідності з законодавством України. Соціальні та трудові права працівників Товариства визначаються чинним законодавством.

20.3.  ^ Соціальне забезпечення. Товариство вносить кошти на соціальне страхування та інші види соціальної допомоги у відповідності з вимогами законодавства України. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

20.4.  ^ Трудовий колектив Товариства. Усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) чи інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять Трудовий колектив Товариства. Інтереси Трудового колективу у Товаристві представляє профспілкова рада або інший уповноважений трудовим колективом орган.

20.5.  Трудовий колектив Товариства або уповноважений ним орган здійснює без втручання Товариства наступні права:

20.5.1.  вирішує питання соціального розвитку Товариства;

20.5.2.  розглядає та затверджує проект колективного договору;

20.5.3.  вирішує інші питання самоврядування трудового колективу, віднесені до його компетенції чинним законодавством.

 

Стаття 21. Припинення Товариства

21.1.  Товариство може бути припинене шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

21.2.  Реорганізація. Товариство може бути реорганізоване за рішенням Зборів Учасників з передачею всіх прав та обов’язків Товариства його правонаступнику.

21.3.  Ліквідація. Товариство може бути ліквідоване за рішенням Зборів Учасників; за рішенням суду; у випадку банкрутства Товариства чи в силу інших обставин, встановлених відповідним законодавством України.

 

Стаття 22. Процедура ліквідації

22.1.  Ліквідація Товариства проводиться Ліквідаційною Комісією, що призначається Зборами Учасників (далі - Ліквідаційна Комісія) згідно з вимогами цієї статті, а у випадку банкрутства Товариства чи припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається таким судом.

22.2.  З моменту створення Ліквідаційної Комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства. Під час ліквідації Товариства діяльність Товариства обмежується діяльністю, необхідною для завершення справ, виконання обов’язків, збереження та розподілу активів Товариства.

22.3.  Ліквідаційна Комісія повертає все майно, взяте в оренду, лізинг чи іншим чином позичене Товариством, власникам майна.

22.4.  Ліквідаційна Комісія Товариства протягом десяти днів з дня припинення діяльності Товариства розміщує в друкованих засобах масової інформації («Урядовий кур’єр» та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням Товариства), повідомлення про припинення Товариства та про порядок і термін заявлення кредиторами вимог до нього.

22.5.  Термін заявлення кредиторами вимог до Товариства становить два місяці з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

22.6.  Ліквідаційна Комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів. Майно та інші активи Товариства оцінюються з врахуванням зношення та амортизації.

22.7.  Ліквідаційна Комісія вживає заходів до оплати боргів Товариства. Ліквідаційна Комісія намагатиметься продати всі активи Товариства третім особам або Учасникам та виконати всі зобов’язання Товариства. Ліквідаційна Комісія в письмовій формі пропонує ці активи Учасникам. У випадку, коли будь-яка третя особа висуне пропозицію купити активи Товариства, Ліквідаційна Комісія спершу повинна запропонувати в письмовій формі Учасникам чи їх підприємствам купити активи за ціною та/чи на умовах, не гірших умов, запропонованих третіми особам. У випадку, коли Учасники чи їх підприємства відмовляться від такої пропозиції в письмовій формі, Ліквідаційна Комісія має право продати активи третій особі.

22.8.  Після продажу активів Товариства та виконання зобов’язань перед третіми особами, включаючи, але, не обмежуючись сплатою рахунків, виплатою зарплати, задоволенням вимог кредиторів, сплатою податків та інших обов’язкових платежів та витрат, понесених у зв’язку з припиненням Товариства, грошові кошти розподіляються між Учасниками пропорційно їх Часткам в Статутному Капіталі протягом 6 (шести) місяців з дня опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

22.9.  Ліквідаційна Комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на розгляд Зборам Учасників або органу, що призначив ліквідацію. Згідно із законодавством України до передання ліквідаційного балансу на розгляд Зборів Учасників або суду, він повинен бути перевірений незалежним аудитором або аудиторською фірмою, призначеною Ліквідаційною Комісією.

22.10.   Ліквідаційна Комісія подає уповноваженим органам України всі необхідні документи, що стосуються ліквідації Товариства. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

 

Стаття 23. Підписи Учасників

1. ______, паспорт: ________, виданий ____РВ __УМВС України _____ міста (обл ). ”__” _____200__року, який проживає за адресою:Україна, м. Київ, ______, кв. __. Ідентифікаційний номер: _____. _________

2. ______, паспорт: ________, виданий ____РВ __УМВС України _____міста (обл ).”__” _____200__року, який проживає за адресою: Україна, м. Київ, ______, кв. __. Ідентифікаційний номер: _________

3. ______, паспорт: ________, виданий ____РВ __УМВС України _____міста (обл ).”__” _____200__року, який проживає за адресою: Україна, м. Київ, ______, кв. __. Ідентифікаційний номер: _____.

______________________________


Схожі:

«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників) iconЗатверджено
Статутний фонд це сукупність вкладів (у грошовому або майновому вираженні) учасників та засновників у майно ат для забезпечення його...
«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників) iconЗареєстровано: Затверджено
Черкаським обласним Установчими зборами громадської організації управлінням юстиції “Черкаська обласна федерація бейсболу ”
«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників) iconЗагальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”

«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників) iconПротоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р
Товариство з обмеженою відповідальністю "іванов25" (надалі – Товариство) створено у відповідності з діючим законодавством України...
«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників) iconМакет колективного договору Колективний договір
Договір набуває нової чинності з дня його прийняття загальними зборами (конференцією) трудового колективу (якщо ними не встановлено...
«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників) iconСтату т громадської організації “Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній
Міністерством юстиції України Загальними зборами громадської організації “Міжнародна асоціація
«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників) iconЗміст
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників) iconЗміст
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників) iconПоложення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників) iconПоложення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка