Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя
Скачати 122.68 Kb.
НазваУкладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя
Дата конвертації09.08.2013
Розмір122.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
«Основи здоров’я»

Укладач: Сіваченко І.Г., методист Центру здорового способу життя
Відповідно до чинної Інструкції з ведення класного журналу розподіл кількості сторінок для навчального предмета «Основи здоров’я» відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

Ведення сторінок журналу, відведених для навчального предмета «Основи здоров’я», здійснюється класним керівником та вчителем основ здоров’я. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.

У розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета «Основи здоров’я» відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який його викладає.

Усі інші записи на сторінках навчального предмета (результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо) здійснює вчитель основ здоров’я.

Записи в журналі ведуться державною мовою.

Записи проводяться чорнилами (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

У разі неатестації учня робиться відповідний запис: «н/а» (не атестований(а)).

У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, практичної роботи тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, взяти інтерв’ю, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «Заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

У розділі III журналу «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій з основ здоров’я, що проводяться в терміни, визначені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України на ці види навчальної діяльності. Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.
^ Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне).

^ Проведення письмових контрольних робіт з основ здоров’я не передбачено.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 року № 329).
^ Виставлення оцінок до класного журналу

Поточний бал виставляється в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення уроку, коли здійснювалося оцінювання. ^ Практичні роботи з основ здоров’я проводяться у межах певного уроку і є його невід’ємною частиною, тому відведення окремої колонки для виставлення оцінки є недоцільним.

Ураховуючи специфіку предмета «Основи здоров’я», його практичну спрямованість і невелику кількість навчальних годин, що відводяться на вивчення предмета (0,5-1 год на тиждень), слід керуватися положенням Інструкції з ведення класного журналу про те, що при виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Отже, відведення окремого уроку для тематичного оцінювання є недоцільним.

Тематичний бал виставляється в колонку з надписом «Тематична» без дати і коригуванню не підлягає.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований(а)).

^ Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється «н/а» (не атестований(а)).

^ Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або «ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії (голова методичного об’єднання, учитель, який викладає предмет у цьому класі), а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться.

За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 червня поточного навчального року.

^ Підвищення семестрової оцінки учнями 9-х класів не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку «Річна» робиться запис «н/а» (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Оцінювання навчальних екскурсій та навчальної практики

Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчального предмета «Основи здоров’я» класного журналу і можуть оцінюватися вчителем.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61) навчальна практика оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу. Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.

Навчальна практика учнів 5–8 класів оцінюється за загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Бал за неї виставляється в колонку з надписом «НПБ» без дати і коригуванню не підлягає.

Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал як на окремих спеціально відведених сторінках журналу окремою колонкою з предмета, так і на сторінці обліку навчальних досягнень учнів з основ здоров’я.

^ Збільшення кількості годин на вивчення предмета

«Основи здоров’я»

У методичних рекомендаціях щодо викладання предмета «Основи здоров’я» у 2011-2012 н.р. (лист МОНМСУ від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 н.р.») зазначено, що кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіативної частини навчального плану, що у свою чергу надає можливість поширення і поглиблення змісту тем чинної програми. У такому разі вчитель використовує чинну програму, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. Додані навчальні години доцільно використовувати на виконання практичних робіт.

Якщо години варіативної складової виділяються на збільшення годин на вивчення предмета «Основи здоров’я», то в робочому навчальному плані в колонці «Інваріантна складова» навпроти предмета «Основи здоров’я» робиться запис 0,5+ Y, де 0,5 – це кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення основ здоров’я, а Y – це кількість годин варіативної складової, додатково виділених на вивчення цього предмета. Облік зазначених годин здійснюється у класному журналі на сторінці предмета «Основи здоров’я».
^ Зразок оформлення сторінок обліку

навчальних досягнень учнів з основ здоров’я (5-8 класи)

Основи здоров’я Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)
з/п

Місяць

і число

Прізвище

та ім’я учня (учениці)

02/09

.../…

21/10

Тематична

04/11

16/12

Тематична

23/12

І семестр

Скоригована

13/01

…/05

ІІ семестр

Скоригована

Річна

НПБ

1.
2.

^ Зразок оформлення сторінок обліку

навчальних досягнень учнів з основ здоров’я (9 клас)

Основи здоров’я Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)
з/п

Місяць

і число

Прізвище

та ім’я учня (учениці)

02/09

.../…

21/10

Тематична

04/11

16/12

Тематична

23/12

І семестр

Скоригована

13/01

…/05

ІІ семестр

Скоригована

Річна

1.

2.


^ Зразок оформлення сторінки обліку проведених

занять у класному журналі з основ здоров’я

Учитель ____________________________з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завданняІ семестр


Вступ. ^ Тема вступу

Пригадати приказки про здоров’я

1.

02/09

Тема уроку

Виконати завдання на стор. 6 зошитаТема 1. Назва теми
2.

…/…

Тема уроку

Скласти портрет сім’ї
…/…

^ Тема уроку.Практична робота № 1. Назва практичної роботи

Взяти інтерв’ю з питання…
21/10

^ Тема уроку

Підготувати виступ за планомТема 2. Назва теми04/11

^ Тема уроку

Виконати завдання на стор. 17 зошита

…/…

Тема уроку. Практична робота № 4. Назва практичної роботи


16/12

Тема уроку

ІІ семестр02/01

Тема уроку

Схожі:

Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя iconЗдорового способу життя
Малишко В. М. Формування в учнів навичок здорового способу життя засобами фізичної культури. Переяслав-Хмельницький. 2008. 77 с
Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя icon2012 рік Рік спорту І здорового способу життя в Україні Вебліографічний покажчик
Також розроблено проект Концепції «Загальнодержавної цільової соціальної програми Формування здорового способу життя молоді України...
Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя iconСучасні підходи до формування в школярів здорового способу життя
Стратегічним шляхом реалізації цього завдання є створення І розвиток системи валеологічної освіти, яка б передбачала розробку основних...
Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя iconУрок з основ здоров’я у 3 класі на тему: «Формування здорового способу життя»
Мета: формувати у дітей прагнення до здорового способу життя, дати учням поняття про вплив на здоровий спосіб життя, закріпити прагнення...
Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя iconУрок на тему: «Формування здорового способу життя школярів»
Президентом України Роком спорту та здорового способу життя. Лейтмотивом цього стали дві знаменні події – з 8 червня по 1 липня відбувся...
Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя iconНаказ
Віл-інфекції серед дітей, учнівської та студентської молоді, формування здорового способу життя у межах реалізації спільно з Всеукраїнською...
Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя iconПлан роботи бібліотеки цдют на січень 2012 Р
Роком спорту та здорового способу життя. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. №360-р «Про заходи щодо...
Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя iconНаказ
Відповідно до листа Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 11. 12. 2012 №154 та з метою...
Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя iconПрограма покращення здоров’я та забезпечення здорового способу життя...
Про місцеве самоврядування в Україні, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів в рамках загальнодержавної політики...
Укладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя iconВідомості про стан роботи загальноосвітніх навчальних закладів щодо...
Снід на 2009-2013 роки, листа Головного управління освіти І науки від 22. 10. 2009 року №01-11/5585 відділ освіти просить надати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка