Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів
Скачати 165.26 Kb.
НазваЗатверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів
Дата конвертації09.08.2013
Розмір165.26 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы


Затверджено Постановою Виконкому

Федерації спортивного туризму України

від 11.03.2002р., протокол № 18, п.№ 2


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ.
1.Загальні положення

1.1. Дане “Положення…” визначає основні принципи та вимоги до системи підготовки та підвищення кваліфікації туристських кадрів, поширюється на громадські кадри спортивного туризму (СТ) України, які залучаються до організації та проведення навчальних заходів, спортивних походів та змагань з техніки пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, автомобільного, мотоциклетного, спелеологічного та вітрильного видів спортивного туризму.

  1. Дане “Положення…” розроблене для категорій кадрів СТ, які відносяться до компетенції Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація), але може бути використане для державних і комерційних організацій при професійній підготовці туристських спортивних кадрів, з урахуванням специфіки завдань та діяльності цих організацій.

  2. Підготовка кадрів СТ здійснюється з метою:

 • ефективного розвитку туристсько-спортивного руху в Україні ;

 • посилення соціального значення, змістовності та екологічної культури туристсько-спортивного руху;

 • підвищення безпеки спортивних походів, змагань і подорожей;

 • підготовки людини до виживання в складних умовах природного середовища та в екстремальних ситуаціях;

 • створення правових умов розвитку туристсько-спортивного руху.

  1. Підготовку кадрів СТ можуть здійснювати Федерація та її осередки (федерації), туристські клуби та інші організації при наявності необхідного рівня викладацького складу (додаток 1.)


^ 2.Напрями і основні категорії підготовки та підвищення

кваліфікації кадрів СТ

  1. Підготовка та підвищення кваліфікації громадських кадрів СТ з присвоєнням відповідних звань здійснюється за такими напрямами і категоріями:

2.1.1.Напрям – туристсько-спортивні навчальні заходи, основою яких є спортивні походи.

Категорії – громадський туристський актив (організатори СТ, інструктори СТ різного рівня підготовки, судді змагань з туристських походів, члени комісій з видів туризму та комісій за напрямами роботи, керівники дитячих туристсько-краєзнавчих об’єднань, окремі категорії штатних працівників громадських та інших туристсько-спортивних організацій).

2.1.2. Напрям – туристсько-спортивні навчальні заходи, основою яких є змагання з техніки СТ з усіх його видів (див. п.1.1. “Положення…”).

Категорії – інструктори-тренери СТ; судді змагань; відповідальні за напрям представники комісій з видів туризму та комісій за напрямами роботи, керівники дитячих туристсько-краєзнавчих об’єднань, окремі категорії штатних працівників громадських та інших туристсько-спортивних організацій тощо.

2.1.3. Напрям – підвищення кваліфікації працівників громадських та інших організацій за туристсько-спортивним профілем

Категорії – штатні працівники громадських та інших туристсько- спортивних організацій (федерацій, клубів тощо), навчальних закладів, голови (президенти) та члени президій федерацій, начальники та члени пошуково-рятувальних загонів тощо.


 1. Принципи побудови системи підготовки та підвищення

кваліфікації кадрів СТ

3.1. Система підготовки кадрів СТ базується на наступних принципах:

3.1.1. За рівнями підготовки – система складається з 4-х рівнів: початковий, базовий, спеціалізований і вищий;

3.1.2. За змістом навчальних програм – це обов’язковий, єдиний, диференційований за видами туризму і рівнем навчання об’єм знань, навичок і вмінь для якісної підготовки кадрів СТ з чітко визначеними вимогами щодо досвіду та кваліфікації слухачів, стажерів, викладацького складу та випускників (додаток 1). Зміст програм повинен бути обов’язковим і єдиним для всіх організацій, що проводять таке навчання.

3.1.3. За механізмом випуску слухачів – це індивідуальна атестація, в основу якої закладено облік здібностей слухачів, рівня засвоєння знань та спортивного досвіду;

3.1.4. За організаційним принципом навчання – це поступове навчання від початкового до вищого рівня;

3.1.5. За організаційними формами навчання – навчальні заходи можуть проводитись як очні стаціонарні, очні виїзні та очно-заочні. Слухачі всіх рівнів підготовки мають право на екстернатне (дистанційне) навчання по теоретичній частині програм.

  1. Система підвищення кваліфікації туристсько-спортивних кадрів базується на спеціалізованих навчальних програмах, що розробляються окремо для кожної категорії у відповідності до запитів організації, яка проводить навчання.
 1. ^ Головні принципи і порядок здійснення

підготовки кадрів СТ

  1. Безпосередню підготовку та облік кадрів СТ здійснюють відповідна комісія з виду туризму (видова комісія) та комісія громадських туристських кадрів (комісія з кадрів).

  2. Випуск у навчально-тренувальний похід (НТП) здійснює відповідна маршрутно-кваліфікаційна комісія (МКК).

  3. Склад викладачів, стажерів та слухачів затверджує організація, що проводить навчання при обов’язковому дотриманні вимог, встановлених до кожного рівня підготовки (додаток 1).

  4. Навчання може бути організоване на безкоштовній, комерційній або спонсорській основі. Можуть бути змішані форми фінансування.

  5. Після закінчення повного навчального курсу організація, що проводить навчальний захід, проводить перевірку рівня засвоєних знань слухачами під час атестації у вигляді заліків і екзаменів та видає випускникам, що успішно пройшли теоретичну і практичну частини навчання, свідоцтва встановленого зразку, а також письмові рекомендації щодо можливості працювати в якості стажера, або підвищення кваліфікації на більш високому рівні, або про відсутність такої необхідності.

  6. Після завершення атестації випускників організація, що проводила навчальний захід, видає відповідні довідки викладачам і стажерам про їх роботу в цьому заході з рекомендацією про можливість їх подальшої роботи на відповідних рівнях підготовки кадрів СТ (додаток 2).

  7. Контроль за проведенням навчального заходу та підведенням підсумків здійснюють комісія по кадрах та комісія з виду туризму.

  8. З періодичністю, яка залежить від розвитку СТ і змін нормативних вимог, проводяться курси (школи, семінари) з підвищення кваліфікації відповідних категорій кадрів.
 1. Основні вимоги до навчально-тематичних планів

і навчальних програм

  1. Навчальні заходи по підготовці кадрів СТ проводяться за навчально-тематичними планами та робочими навчальними програмами окремо для різних категорій кадрів СТ, що розробляються на основі єдиних “Орієнтовних навчально-тематичних планів і навчальних програм” (Орієнтовні НТПП).

  2. Підготовку “Орієнтовних НТПП” здійснює комісія з кадрів Федерації, розглядає Виконком і затверджує Президія Федерації.

  3. Безпосереднє навчання проводиться за робочими НТПП, що готуються з участю відповідних видових комісій організацією, що проводить навчальний захід.

  4. В залежності від рівня підготовки слухачів та особливостей місцевих умов, організація, що проводить навчальний захід, має право корегувати до 15 % навчальних годин між розділами робочих програм у зрівнянні з розділами Типових НТПП.

  5. В навчальних заходах, які передбачають спортивні походи або змагання з техніки СТ, до 60 % навчальних годин повинно припадати на практичні заняття в цих змаганнях або навчально-тренувальних походах.

  6. В робочих програмах дозволяється скорочення загальної кількості лекційних годин з окремих тем за рахунок їх самостійного вивчення чи шляхом переносу занять на період проведення НТП або змагань.

  7. В загальний обсяг занять, необхідних для атестації тієї чи іншої категорії кадрів, входять:

- години аудиторних лекційних, семінарських і практичних занять;

- години лекційних, семінарських та практичних занять в НТП або у змаганнях з техніки туризму;

- години, витрачені на самостійну підготовку туриста при виконанні контрольних та інших залікових робіт;

- години роботи в якості стажера.

  1. Розрахунок годин навчальних занять, які йдуть у залік при атестації кадрів, проводиться таким чином:

- для аудиторних занять – у відповідності з затвердженим робочим навчальним планом;

- для тренувальних виходів та НТП – не більше, ніж 8 годин на добу;

- для виконання контрольних завдань години визначаються викладацьким складом і відображаються у звітних документах;

- для обліку часу роботи стажера години визначаються за затвердженою програмою та звітних документів, але не більше 8 годин на добу.


 1. ^ Порядок організації та проведення навчальних заходів

  1. При організації набору слухачів організація, що проводить навчальний захід, завчасно , не пізніше як за 4 місяці до початку заходу, вказує (в об’явах, афішах, ЗМІ, в електронній пошті тощо) про відповідний рівень підготовки, вид туризму, можливий район проведення НТП, орієнтовна дата початку навчального заходу і терміни проведення НТП.

  2. За рекомендаціями комісії по кадрах відповідної федерації не пізніше як за 2 місяці проводиться формування викладацького складу навчального заходу та узгоджується кандидатура керівника заходу.

  3. Після набору слухачів і оцінки їх досвіду згідно вимог табл. І даного “Положення”, формуються навчальні групи (для проведення лекційних занять) і підгрупи (для семінарських та практичних занять). Кількість слухачів в групах, як правило, не повинна перевищувати 30 осіб.

Мінімальна кількість слухачів у підгрупах всіх рівнів, як правило, не менше 6 осіб, а максимальна не повинна перевищувати 15 слухачів на початковому рівні і 12 осіб на інших рівнях.

  1. При наявності більше, ніж 3-х підгруп начальнику навчального заходу може бути призначений помічник-завідуючий навчальною частиною, якому зараховується досвід інструкторської роботи аналогічно начальнику навчального заходу.

  2. Для затвердження навчального заходу (курсів) у Федерації або місцевому осередку, організація, що проводить курси, подає такі документи:

- наказ про проведення навчального заходу, в якому вказується рівень підготовки, місце проведення занять, район проведення НТП, склад викладачів і стажерів;

- документи, які підтверджують досвід викладачів та стажерів;

- список слухачів з документами, що підтверджують їх досвід.

6.6. Викладацький склад курсів, у відповідності до діючих нормативних документів, затверджує у відповідній МКК маршрутні документи на проведення НТП.

  1. Після закінчення повного теоретичного і практичного курсу, слухач. (випускники) складають іспит і готують звіт у відповідну МКК про проведений НТП. Після прийняття звіту МКК видає довідки про участь (керівництво) в поході. Після успішного складання іспиту випускникам, викладачам і стажерам видаються відповідні довідки (додаток 2).

  2. Навчальні заходи з підготовки суддів змагань зі спортивного туризму проводяться за окремими спеціалізованими програмами.
 1. Умови і порядок присвоєння кваліфікаційних звань

  1. Категорія “Організатор спортивного туризму” присвоюється особам які досягли 14 років та успішно закінчили початковий рівень туристської підготовки (ПР), мають досвід участі у спортивних походах не нижче І категорії складності і досвід участі у спортивно-туристських масових заходів та судді (секретаря).

  2. Звання “Інструктор дитячо-юнацького туризму” присвоюється особам яким виповнилося 18 років, які виконали норматив на категорію “Організатор СТ” і мають досвід керівництва походам не нижче 3-го ступеню складності, мають суддівську категорію “Юний суддя зі спорту”.

  3. Звання “Інструктор спортивного туризму” присвоюється особам, яким виповнилося 19 років, які мають або виконали вимоги на звання “Інструктор дитячо-юнацького туризму”, успішно закінчили базовий рівень туристської підготовки (БР), мають досвід керівництва спортивними походами не нижче ІІ категорії складності, мають позитивну оцінку за роботу стажером ПР або закінчили БР та мають досвід керівництва походом ІІІ категорії складності (або екстернат за БР та керівництво походом ІІІ к.с.).

У стажування зараховується підготовка 10-ти значківців “Турист України” або робота в якості завідувача навчальною частиною на початковому рівні або викладача на початковому рівні.

  1. Категорія “Інструктор-тренер спортивного туризму” присвоюється особам, які мають звання “Інструктор СТ”, ІІ спортивний розряд з виду туризму, а також були тренерами команд або спортсменів, що посіли призови місце на окремих дистанціях не нижче ІІІ-го класу чи в загальному заліку на міських (Київ, Севастополь) або обласних першостях (Кубок, Чемпіонат) зі спортивного туризму.

  2. Звання “Старший інструктор спортивного туризму” присвоюється особам, яким виповнилося 21 рік, мають звання “Інструктор СТ”, успішно закінчили спеціалізований рівень (СР) туристської підготовки, мають не нижче І розряду з виду туризму та досвід керівництва походом ІV к.с., а також роботу стажером СР, або закінчили СР та мають досвід керівництва походом V к.с. (або екстернат за СР та керівництво походом V к.с.).

У стажування зараховується робота (з позитивною оцінкою) в якості начальника (або завідувача навчальною частиною) на базовому рівні або в якості викладача на спеціалізованому рівні.

7.6. Категорія “Старший інструктор-тренер СТ” присвоюється особам, що мають звання “Старший інструктор СТ” з виду туризму, а також в своїй тренерській діяльності виховали призерів-спортсменів (або команду) на окремих дистанціях або в загальному заліку на національних змаганнях зі спортивного туризму, що були включені до календарного плану Держкомспорту України.

  1. Звання “Інструктор СТ міжнародного класу” присвоюється особам, яким виповнювалось 25 років, які мають категорію “Старший інструктор СТ”, мають звання “Майстер спорту України” зі спортивного туризму і працювали стажером ВР.

За стажування зараховується робота (з позитивною оцінкою) в якості керівника (завідувача навчальною частиною) на спеціалізованому рівні або викладачем на вищому рівні.

  1. Категорія “Інструктор-тренер СТ міжнародного класу” присвоюється особам, що мають звання “Інструктор міжнародного класу” а також підготували призерів в міжнародних змаганнях зі спортивного туризму на окремих дистанціях або в загальному заліку.

  2. Звання та категорії до “Інструктор СТ” та “Інструктор-тренер СТ” присвоюються наказами виконкомів місцевих федерацій.

Звання “Старший інструктор СТ”, та категорія “Старший інструктор-тренер СТ”, присвоюються виконкомами обласних (міських Київської та Севастопольської) федерацій, що є осередками або асоційованими членами Федерації спортивного туризму України.

Звання “Інструктор СТ міжнародного класу” та категорія “Інструктор-тренер СТ міжнародного класу” присвоюються виконкомом Федерації.

  1. Документи на присвоєння інструкторських звань та тренерських категорій подаються видовими комісіями до комісій по кадрах.

7.11. Склад робочої комісії для розгляду матеріалів – не менше 3-х осіб:

 • для розгляду матеріалів на присвоєння “Інструктор дитячо-юнацького туризму” не менше ніж 2 члена комісії повинні мати звання “ Інструктор СТ” або категорію “Інструктор-тренер СТ”;

 • Для звання “Інструктор СТ” або категорії “Інструктор-тренер СТ” – не менше ніж 2 члени комісії повинні мати рівень “Старший інструктор СТ” або “Старший інструктор-тренер СТ”;

 • для звання “ Старший інструктор СТ” не менше ніж два члени комісії повинні мати звання “Старший інструктор СТ ” або категорію “Старший інструктор-тренер СТ”;

 • для звання “Інструктор СТ міжнародного класу” і категорії “Інструктор-тренер СТ міжнародного класу” – не менше трьох членів комісії повинні вже мати цей рівень.

  1. Для атестації на інструкторські звання подаються такі документи:

 • лист – подання з переліком всіх необхідних документів;

 • довідка про закінчення відповідного рівня навчання ( або за екстерном).

 • довідки про участь або керівництво спортивними походами, копії документів про присвоєння суддівської категорії;

 • довідка про інструкторську роботу;

 • посвідчення про присвоєння попереднього звання;

 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

7.13. Звання “Інструктор СТ міжнародного класу” і категорія “Інструктор-тренер СТ міжнародного класу” присвоюються за поданням комісії по кадрах Федерації президією (виконкомом) Федерації.

  1. Суддівські звання присвоюються у відповідності до “Положення про суддів зі спорту” затвердженим наказом Державного комітету молодіжної політики спорту і туризму України від 30.06.2000р., № 1007.

  2. Інструкторські звання, які були присвоєні в системі Рад з туризму і екскурсій (до 1991 року) відповідають таким новим званням:

Попереднє звання Нове звання

 • інструктор шкільного туризму; - інструктор дитячо-юнацького

туризму;

 • інструктор туризму; - інструктор спортивного туризму;

 • старший інструктор з туризму; - старший інструктор СТ;

 • старший інструктор – методист. - інструктор СТ міжнародного класу.
 1. Прав і обов’язки кадрів спортивного туризму

  1. Атестовані кадри СТ користуються переважним правом:

 • участі в навчальних заходах, експедиціях, походах та інших туристсько-спортивних заходах, які проводяться з метою підвищення кваліфікації активу СТ;

 • забезпечення на час навчальної роботи необхідним спорядженням за рахунок організації, яка проводить цей захід;

 • отримання від Федерації (або осередків) відповідних рекомендацій та направлень для роботи в державних, комерційних та громадських організаціях, на турбазах, фірмах тощо;

 • використання необхідної для роботи в навчальних заходах маршрутної інформації, туристського спорядження та іншої організаційно-методичної допомоги з боку Федерації та її осередків.

  1. Основні обов’язки всіх категорій кадрів СТ.

 • активно брати участь в розвитку спортивного туризму;

 • систематично підвищувати свою кваліфікацію;

 • сприяти посиленню соціального значення, змістовності і екологічної культури туристсько-спортивного руху;

 • проводити всі туристські заходи у відповідності з діючими нормативними документами.
 1. Заохочення та стягнення
  1. Виходячи з результатів діяльності атестованих кадрів СТ, їм може бути надане заохочення або накладене стягнення з боку Федерації або ії осередків.

  2. В якості видів заохочення можуть бути:

 • нагородження грамотою, пам’ятним (цінним) подарунком, грошовою премією;

 • запрошення на викладання (навчання) в навчальних і спортивних заходах на пільгових умовах;

 • надання у тимчасове користування або продаж туристського спорядження на пільгових умовах тощо.

9.3. Стягнення на кадри СТ можуть накладатися:

 • за порушення правил, положень і розпоряджень Федерації або іі осередків;

 • за недбале і несумлінне відношення до виконання своїх обов’язків під час навчальних заходів або на змаганнях;

 • за порушення морально-етичних норм поведінки;

 • за дії чи бездіяльність, які визнані порушеннями у відповідності з нормативними документами СТ.

9.4. В переліку стягнень, що накладаються на всі категорії кадрів, можуть бути такі:

 • обмеження роботи в комісіях і викладання в навчальних заходах терміном до 3-х років;

 • заборона роботи в навчальних заходах (відповідного рангу) терміном до 5 років;

 • пониження в званні чи позбавлення звання терміном до 3-х років;

 • пониження чи позбавлення звання до виконання певних умов (повторне стажування тощо);

 • позбавлення звання з правом повторного виконання нормативів і атестації

( або без них);

 • заборона роботи в навчальних походах тощо.

9.5. Зняття стягнення може відбутися автоматично (по закінченню терміну) або достроково за рішенням організації, яка наклала стягнення.

9.6. Відомості про заохочення і стягнення заносяться в посвідчення і облікову документацію комісії по кадрах чи суддівської колегії відповідної федерації.

Додаток 1.

Вимоги до слухачів, стажерів і викладацького складу навчальних заходів.


^ Рівні туристської підготовки

Категорії кадрів, які випускаються (найменування звань та категорій)

Вимоги до туристсько - спортивного досвіду слухачів навчальних заходів
^

Вимоги до


випускників

під час атестації

Вимоги до стажерів навчальних заходів

Вимоги до викладацького складу навчальних заходів

1

2

3

4

5

6

Початковий рівень

(ПР)

Організатор спортивного

туризму (СТ).Інструктор дитячо-юнацького туризму

ПДВ
І У або норматив

на значок

“Турист України”

Закінчити ПР + І У
Закінчити ПР + І К

(для груп дорослих)

або закінчити ПР + 3 ст.скл К

(для груп школярів)

Організатор СТ або

закінчити ПР + І К

Інструктор СТ або

закінчити БР + стажер

ПР + ІІ К, або закін-

чити БР + ІІІ К

Базовий рівень

(БР)


Інструктор СТ
Інструктор-тренер СТ*

(ІІ÷ІІІ) У

Закінчити БР + стажер

БР + ІІ К або закінчити (або екстернат) БР + ІІІ К

Закінчити БР + ІІ К

або екстернат за

БР + ІІ К + ІІІ У

Інструктор СТ

Спеціалізований


рівень

(СР)Старший інструктор СТ
Старший інструктор-

тренер СТ*

Інструктор СТ
^

Закінчити СР + стажер

СР + 1V К або закінчити СР, або екстернат за СР + ДП **

Закінчити СР + ІІІК

або екстернат за

СР + ІV К
Старший інструктор

СТ або стажер СР + ІV К або екстернат за СР + V К
^

Вищий рівень


(ВР)


Інструктор СТ

міжнародного класу
Інструктор-тренер СТ

міжнародного класу *

Старший інструктор СТ

Закінчити ВР + стажер ВР

(без обов'язкової участі у поході VІ к скл.) + ДП**

Закінчити ВР; пройти атестацію з позитив. характе-ристикою або екс-тернат за ВР + VІУ

Інструктор СТ міжнародного класу.


Скорочення: ПВД – похід вихідного дня; У – участь; К – керівництво; ДП – друкована праця.

Наприклад: І У – участь у поході І категорії складності; 3 ст.скл. К – керівництво походом 3 ступеню складності ( для школярів).
* Додаткові вимоги для всіх тренерських категорій викладені в розділі VІІ;

** Друкована праця по туристсько-спортивній тематиці подається у вигляді методичної розробки, статті на науково-практичній конференції

тощо (по програмі попереднього рівня підготовки).
Додаток 2.

Д О В І Д К А


Видана туристу _________________________________________________________________________________________


(прізвище, ім’я, по батькові)
в тому, що він (вона) _______________________________________________________________________________________

(пройшов навчання, стажування, працює в якості, здав іспит екстерном тощо
___________________________________________________________________________________________________________________________

з відповідного рівня підготовки, місця проведення)
___________________________________________________________________________________________________________________________
в термін з __________________ до ___________________ 200 року в обсязі _____________ годин.


Додаткові дані: _____________________________________________________________________________


(оцінка роботи, навчання, рекомендації тощо)
_______________________________________________________________________________________________________________________

М.П. Керівник


Схожі:

Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів iconЗатверджено постановою Президії Федерації спортивного туризму Сумської...
Сумській області як масового виду спорту та ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури та спорту
Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів iconЗатверджено виконкомом фсту 14. 06. 2007
Держкомспорту України" від 11. 09. 2003 №2195, наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження порядку...
Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів iconПротокол засідання Виконкому 17. 04. 2010, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, 10-00
Про проект календарного плану всеукраїнських змагань зі спортивного туризму на 2011 рік
Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів iconКалендарний план заходів Федерації спортивного туризму Сумської області...
Чемпіонат України зі спортивних туристських походів (суддівство звітів за 2012 рік)
Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів iconМетодичні рекомендації
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (протокол №6 від 26 листопада 2008 р.)
Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів iconДиректор кз „Чернівецький обласний
Правил змагань зі спортивного туризму в розділах 8. 10. 11. 12. 13. (Правила змагань зі спортивного туризму, затверджених заступником...
Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів iconПрезидент Федерації спортивного туризму в Чернівецької області
«Пам’яті Володимира Доцака» проводиться з метою подальшого розвитку велосипедного туризму, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів iconПро участь збірної команди області зі спортивного туризму у Кубку України з лижного туризму
З 2 по 5 лютого 2012 року на території Чернівецької області відбувся Кубок України з лижного туризму
Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів iconКабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ...
З метою вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері захисту населення І територій від надзвичайних...
Затверджено Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України від 11. 03. 2002р., протокол №18, п.№2 Положення про систему підготовки кадрів iconЗатверджую президент Федерації спортивного орієнтування України
Україні, виявлення найсильніших команд та спортсменів ветеранів, формування збірної команди України для підготовки та участі у міжнародних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка