Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна
Скачати 141.5 Kb.
НазваРозвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна
Дата конвертації10.03.2013
Розмір141.5 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування.
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Пізнавальна активність, інтерес до пошуку, перетворення нової інформації проявляються лише в певному розвивальному середовищі, де немає примусу, імперативності. Процес пізнавальної активності є природним для дитини, тому створення умов для виникнення пізнавальної мотивації в обдарованих дітей дошкільного віку є не таким і складним.

Загальновідомим є факт, що успішною буде така діяльність, яка є приємною і супроводжується позитивними емоціями. Так, в старшому дошкільному віці такими виступають продуктивна діяльність дитини (малювання, аплікація, конструювання та ін) та сюжетно – рольова гра, яка стає провідною діяльністю і сприяє розвитку особистості дитини. Дослідники психічного розвитку дошкільників зазначають, що лише перебування в умовах провідного виду діяльності сприяє тому, що у дитини виникають новоутворення, які і свідчать про досягнення певного рівня психічного розвитку. Так, уява є центральним психологічним новоутворенням дітей старшого дошкільного віку. Якщо проаналізувати Державні програми навчання і виховання дітей дошкільного віку, то уваги цьому психічному процесу приділяється якнайменше. Причиною такої ситуації є складність самого процесу розвитку уяви. І, як зазаначає О. Є. Кравцова, уяві неможливо навчити|вчити| так само, як ми навчаємо|виучуємо| дітей складати числа або читати|упізнавати| слова. Проблемі формування і розвитку уяви дошкільника приділяється досить мало уваги, хоча останні роки з’явились роботи О. М. Дьяченко, О. Є. Кравцової, О. Є. Сапогової, З. Н. Новлянської та інших дослідників.

У роботі з обдарованими дошкільниками необхідність розвитку уяви зумовлена ще й тим, що вона є не тільки новоутворенням віку, але й характерною якістю особистості дитини.

Щоб вирішити дану проблему, ми бачимо необхідність орієнтації навчально-виховного процесу на використання перспективно – тематичного планування, яке вміщує в себе різні засоби формування особистості дитини – дошкільника, включаючи і засоби розвитку уяви. У структуру перспективно-тематичного планування ми заклали методи, форми, прийоми і способи навчання, що враховують поетапне і паралельне формування всебічно розвинутої особистості дошкільника через реалізацію розширеного змісту освітньої програми. Створення умов для одночасного формування нових психічних утворень і розвитку якостей особистості обдарованої дитини сприяло появі пізнавального мотиву та підвищенню рівня пізнавального інтересу дитини.

Основи тематичного інтегрування були закладені в концептуальних положеннях про процеси навчання американського філософа, педагога і психолога Дж. Дьюї. Він підкреслював, що навчальна програма не повинна бути серією пізнавальних дисциплін (предметів), ізольованих один від одного, а тим більше від повсякденного життя дітей. Саме тому він виділяв як особливий педагогічний метод постійне спостереження за інтересами дітей та їх діяльністю у процесі реалізації проектів і тем. Особливе значення для формування системи проектно-тематичного навчання має положення Дж. Дьюї безпосередньо на основу життєвого досвіду дитини.

Значний вплив на формування і розвиток ідеї проектно-тематичного навчання маленьких дітей справили висновки Ж. Піаже, який висунув ідею освітньої практики, тобто конструювання знань дітей через їх практичні дії.

Чотири принципи Ж. Піаже стали основними теоретичними положеннями для створення системи проектів і тем.

1. Діти конструюють свої знання, скоріше, зсередини, ніж набувають їх із зовнішніх ресурсів. Відповідно до цього принципу, навчання стає успішним, коли воно є приємним для дитини. Мотивація до навчання підтримується, створюються ситуації успіху.

2. Соціальна взаємодія має значний вплив на процес конструювання дитячих знань. Працюючи спільно за проектами і темами, діти навчаються приймати і поважати точку зору інших, а також критично мислити, описуючи власні проекти, обговорюючи їх з іншими. При цьому використовуються питання відкритого типу, коли передбачається неоднозначна відповідь. Дітям надається можливість протягом дня перебувати в різних соціальних ролях: помічника, доповідача, організатора, відповідального за матеріали, дослідника тощо. Вони вчаться працювати поодинці, у парах, в малих групах, з цілою групою. Навчально-виховний процес за проектно-тематичним принципом виховує почуття відповідальності у дитини. Успіх колективної роботи залежить від успіху кожної і кожного, у тому числі і дорослих, від уміння працювати в колективі.

3. Діти мають право на помилку. Ризикуючи і помиляючись, вони вчаться критично мислити. Створюючи умови для вільного вибору способу навчальної діяльності, діти відповідають за свій вибір. Для цього педагогами підтримується атмосфера, коли можна не погоджуватися з думкою інших. Підтримуються питання: "Що б ти запитав у зайчика?", "Що б ти змінив у цій ситуації?". Для формування позитивної самоконцепції дитини важливу роль відіграє принцип персоніфікації, тобто уміння говорити від свого імені, а не повторювати чужі думки-"шаблони".

4. Моральна та інтелектуальна незалежність (автономія) дитини є дуже важливою освітньою метою. Успішний досвід співробітництва розвиває у дітей усвідомлення взаємної залежності. Група, яка працює за типом проектно-тематичного планування, стає місцем, де формується дитяче товариство, в якому кожна дитина - унікальна особистість, яка має свободу інтелектуальної діяльності і моральної самостійності. Педагог виконує роль керівника, помічника, стає членом дитячого товариства. Соціальна взаємодія дітей - це ключ до процесу пізнання.

Важливого значення для використання проектно-тематичного планування діяльності дітей дошкільного віку набуває положення Л. С. Виготського про зону наближеного розвитку, яка вплинула на розвиток багатьох теорій навчання і виховання дитини. Л. С. Виготський сформулював положення про те, що розумовий розвиток дитини має два рівні:

перший - рівень актуального розвитку (РАР);

другий - рівень потенційного розвитку (РПР).

Перший рівень відповідає віковим особливостям, тобто нормам у різних галузях психічного та фізичного розвитку дитини: в моторній, інтелектуальній, соціальній та емоційній сферах.

Другий рівень орієнтований на формування знань та умінь і відповідає можливостям дитини на більш високому рівні розвитку, який вони досягають за участю дорослих або у співробітництві з більш розвиненими однолітками.

Як бачимо, вчення Л. С. Виготського про зону наближеного розвитку дозволяє при проектно-тематичному підході планувати навчально-виховний процес таким чином, щоби передбачувати потреби розвитку і реальні можливості кожної дитини в умовах найбільш ефективної форми реалізації проектів і тем - спільної пізнавальної діяльності, тобто діти навчаються у зоні наближеного розвитку.

Таким чином, відповідно до психологічних закономірностей, вихователь, працюючи за проектно-тематичним принципом, повинен цілеспрямовано (за державними стандартами), спеціально (за результатами спостережень), планомірно (плануючи щоденно), виробляти у дитини нові форми пізнання, поведінки і діяльності, що означає організацію повноцінного психічного і фізичного розвитку.

Основним завданням перед освітянами, що ставить Національна доктрина розвитку освіти в Україні на найближчі двадцять п'ять років, є перехід до особистісно зорієнтованих технологій навчання. Змінюється зміст процесу отримання освіти: це буде не процес передачі суми знань або інформації, не повторення готових результатів, а формування життєвої компетентності, досвіду, самореалізація на основі природних даних та розвитку здібностей дитини. Тому саме тематичне планування і може допомогти вихователю дошкільного закладу освіти в реалізації поставлених завдань.

Проведене нами тематичне навчання передбачало об'єднання різних занять навчального плану певною спільною темою (подія, явище, предмет). Цю тему продовжували вивчати під час різних занять, завдяки чому діти починали розуміти зв'язки між різними заняттями, а також реальним життям. Адже чим більше дитина отримує вражень, тим різноманітніше її ігри, тим більше простору для розвитку її уяви. Важливо, щоб дитина навчилася доводити задумане до кінця, не відступати перед невдачею і реалізовувати свої маленькі творчі плани.

У своїй програмі ми спиралися на змістовний аспект Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, зокрема, брали за основу сфери життєдіяльності („Я”, „Люди”, „Культура”, „Природа”). Саме тому тематика планування включає всі названі сфери життєдіяльності дитини.

Аналіз перспективних і календарних планів вихователів дошкільних закладів показав, що використання перспективно – тематичного планування не завжди включає в себе питання створення належних умов для формування психологічних новоутворень віку. Не завжди прослідковується інтеграція в освітньому процесі. Так, тематичне планування, найчастіше, розглядається як поділ програмового матеріалу на теми: рослини, тварини, транспорт, іграшки і т. д. Закінчення вивчення однієї теми передбачає перехід до іншої, причому часто не поєв’язаною з попередньою.

Розроблене нами перспективно-тематичне планування впроваджувалося в усьому дошкільному закладі. Наша робота не дублювала програмовий матеріал, а лише сприяла розширенню досвіду обдарованих дітей, гармонійно вплітаючись у загальну освітню систему закладу. Особливістю нашого планування було використання глобальних, широких тем, що давало можливість дитині поринути в атмосферу явища і цілісно сприйняти особливості середовища. Так, ми не виділяли окремо теми „Тварини”, „Рослини”, „Птахи”, „Сезонні явища в природі”, „Фрукти”, тощо. В осінній період ми виділили тему „Осінь в лісі (парку)”, в рамках якої ми вивчали тварин, птахів, комах, рослини даної місцевості восени. Важливим компонентом було включення безпеки життєдіяльності дітей на природі. Це дало нам можливість побачити взаємозв’язки між різними об’єктами природи, встановити причинно-наслідкові зв’язки. Аналогічно весною вивчалася тема „Весна в лісі (парку)”. Тема „Осінь на городі” включала ознайомлення не тільки з рослинами, але і з комахами, що мешкають на городі, з працею людини, одягом для праці, приладдям, БЖД. Тема „Дитячий садок” включала ознайомлення з професіями, транспортом на території ДНЗ, іграшками, розвагами, рослини в ДНЗ (кімнатні та клумбові квіти, дерева, кущі та ін.), тваринами в ДНЗ (на території та в куточку природи, БЖД), друзями (їх імена, поняття „хлопчик-дівчинка”, одяг, відносини між дітьми).

Головний принцип підбору тем – послідовність. Ми починали вивчення від найближчого, найменшого та самого знайомого – з себе (ім’я, походження імені, будова тіла, догляд за тілом, поняття „хлопчик-дівчинка”, їх одяг). Переходили до вивчення теми сім’я (професії, поняття „чоловік-жінка”, розваги в родині, традиції в сім’ї, відносини), потім – квартири (кімнати та іх призначення, меблі, квіти кімнатні, електроприлади, БЖД), одягу та харчування (продукти та їх виготовлення, професії, транспорт). Наступними були теми, пов’язані з двором та друзями у дворі (в рамках даної теми вивчалося: друзі, будівлі, професії, рослини, тварини, БЖД. Це те найперше та найближче оточення дитини, в якому вона зростала. Далі вивчали дитячий садок, вулицю, на якій живе дитина, місто, в якому вона мешкає (історичні місця, легенди, розваги (кінотеатр, театри (різні види), зоопарк, цирк), переходили до вивчення України (Я-українець, українська символіка, одяг, народні промисли (вишивка, гончарство (посуд) та ін.), українська хата, двір, козацтво). Розширюючи межі пізнання оточуючого світу ми з дітьми продовжували віддалятися від домівки і переходили до вивчення теми „Навколо світу”: транспорт, інші країни, нації, морська прогулянка, північний полюс, африка, екзотичні фрукти, овочі, екзотичні тварини, спорт (Зимова Олімпіада). Все далі і далі сягали наші подорожі. Так, ми досягли космічного простору, вивчали Планету Земля, природу Космосу, назви та особливості інших планет Сонячної системи, професії, космічний транспорт. Останньою була тема, пов’язана з мандрівкою на машині часу: в минуле та майбутнє. Так, дітям в минулому було цікаво знати про життя динозаврів, тому ми не могли обійти цю тему. Попереду їх чекає школа, тому майбутнє було пов’язане з вивченням особливостей шкільного начання та стосунків з вчителем і однолітками. Сезонні явища та свята вивчалися відповідно пір року, вплітаючись в тему, що передувала.

В роботі з обдарованими дошкільниками ми невипадково обрали для себе метод проектів, як найкращий шлях реалізації тематичного планування. Він цікавий тим, що з одного боку, дозволяє створити умови для розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих дітей, а з іншого боку, проект дає можливість брати участь у цікавій та результативній роботі всім дітям. Крім того, типологія проектів дозволяє дітям обрати собі найбільш комфортний характер діяльності. Кожен проект розроблявся та втілювався колективом педагогів дошкільного закладу за участю групи обдарованих дітей. Під час реалізації проектів активну участь приймали вихователі, психолог, музичний керівник, методист, завідуюча дошкільним закладом, батьки та діти інших груп. Позитивним на етапі реалізації проекту є залучення дітей з інших груп, що сприяє збагаченню досвіду спілкування, демонстрації своїх досягнень та підвищенню самооцінки, формуванню суспільних мотивів робити не тільки для себе, але і для інших, прагнення реалізувати свої здібності, активно заявити про себе світу.

Типологія проектів дозволила дітям обрати собі найбільш комфортний характер діяльності. Були діти, яких ми називаємо „я сам”. Їм цікаво все робити самим від початку і до кінця, тому для них найкращим варіантом стають індивідуальні проекти. Інші віддають перевагу роботі в групах. Але на практиці ми спостерігали, як ідеї окремих індивідуальних проектів трансформувалися в групову проектну діяльність. Серед проектів, в яких, на наш погляд, нам вдалося не тільки залучити дітей до нового виду діяльності, але і використати можливості методу проектів для розвитку творчих здібностей та лідерських якостей.

Загальновідомим є факт, що дошкільники за своєю природою дослідники. Особливо це притаманне дітям із підвищеним рівнем розумових здібностей. Невтомна жага нових вражень, допитливість, постійна потреба в експериментуванні виокремлює їх. Щоб задовольнити цих дітей, ми впровадили „дослідницьке навчання”, суть якого полягала в тому, що педагог озвучує проблему, а розв 'язання її дитина шукає самостійно. У нашій діяльності знайшла підтвердження думка про те, творча взаємодія з однодумцями та опонентами часто робить стимулюючий вплив і на продуктивність творчого процесу, і на розвиток творчих якостей особистості. Тому в нашій експериментальній роботі, під час здійснення проектної діяльності, ми багато уваги приділяли процесам організації спільної творчої, дослідницької діяльності дітей.

У такій діяльності акцент зміщувався з репродуктивної діяльності і пасивного засвоєння на індивідуальну дослідницьку практику. Діти самі визначали інтенсивність і тривалість занять, вільно планували свій час, часто вибираючи не тільки тематику, але і предмети для власних досліджень. Таким чином, самостійно визначаючи об'єм, засоби і темп процесу розвиваючого навчання.

Ми в цій системі повністю звільнилися від “диктаторських” функцій. Наш головний обов'язок – заохочувати та делікатно направляти дослідницьку ініціативу дитини, самими різними способами прагнути розвинути в неї незалежність, винахідливість і творчу ініціативу.

Стимулювання та саморегуляція діяльності в цих умовах здійснювалася в основному за рахунок допитливості дітей і її постійного стимулювання з нашого боку і предметно-просторового оточення дитини. Важливим стимулюючим чинником, як було помічено в дослідженні, являється ділова взаємодія дітей один з одним. Діти могли довільно групуватися та перегруповуватися відповідно до спільних цілей і інтересів. Тісний контакт один з одним, обмін ідеями і способами їх втілення дозволяє включати та активно використовувати взаємне навчання. На таких заняттях ми формували уміння дітей:

- виявити проблему;

- проаналізувати різні варіанти її рішення;

- оцінити гідність кожного варіанту;

- узагальнити усе знайдене і т. д.

Розвиток цих умінь пов'язаний як з дослідницьким уміннями, так і з умінням критично мислити.

Кожен проведений нами проект розроблявся і втілювався колективом педагогів дошкільного закладу за участю дітей старшої групи. Психолого – педагогічне проектування передбачає участь дітей всієї групи, тому в цій діяльності були задіяні не лише обдаровані діти. Під час реалізації проектів активну участь приймали вихователі, психолог, музичний керівник, методист, директор дошкільним закладом, батьки та діти інших груп. Позитивним на етапі реалізації проекту є залучення дітей з інших груп, що сприяє збагаченню досвіду спілкування, демонстрації своїх досягнень та підвищенню самооцінки, формуванню суспільних мотивів робити не тільки для себе, але і для інших, прагнення реалізувати свої здібності, активно заявити про себе світу.

На прикладі розкриємо особливості організації та проведення деяких проектних видів діяльності. Тема „Найхолодніші місця планети” була реалізована шляхом проектування карти холодних місць планети – Арктики та Антарктиди. На першому етапі проведеного проекту (мотиваційному) ми запропонували дітям відповісти на запитання: чи їдять білі ведмеді пінгвінів? Усі діти відповіли, що так. Опитані педагоги підтвердили думку дітей. На справді ж, якщо поцікавитися життям цих тварин, виявляється що вони ніколи, навіть, не зустрічаються. Тому ми запропонували дітям сформувати „снігові кульки цілей”, що вони хотіли б дізнатися про тварин і рослини найхолодніших місць планети. Протягом періоду реалізації даного проекту обдаровані діти змогли більше дізнатися про відомих їм тварин та особливості їх життя в холодних умовах, встановити причинно-наслідкові зв’язки та порівняти умови життя в Арктиці та Антарктиді. Діти розширили свої знання про північне сяйво та айсберги. Дошкільники із задоволенням не тільки отримували нову інформацію, а й ділилися особистим досвідом, який вони отмали через перегляд документальних фільмів, мультфільмів та читання казок про Північний полюс та Антарктиду.

Тема „Весна на городі” була реалізована шляхом проектування ділянки городу на території дошкільного закладу. Обдаровані діти змогли самостійно виростити розсаду, прослідкувати етапи розвитку рослин, порівняти їх розвиток в різних умовах. Дошкільники за бажанням поділилися на групи, які вирощували квіти, помідори, буряк, моркву, цибулю, часник та цитрусові (апельсин та лимон). На заняттях діти ознайомлювалися з цікавинками про вирощувані рослини, дивилися відеофільми про розвиток рослин, самостійно шукали відповіді на поставлені проблемні запитання. Кожна група дослідників вела щоденник спостережень, де фіксувалися зміни в розвитку рослин. Інтерес до рослинного світу у дошкільників є природнім, тому зацікавити було не так і важко. Головними агрономами в кожній групі назначалися діти, які проявляли беззаперечний інтерес до світу рослин

Таким чином, відповідно до психологічних закономірностей, працюючи за проектно-тематичним принципом, ми цілеспрямовано (за державними стандартами), спеціально (за результатами спостережень), планомірно (плануючи щоденно), виробляли у обдарованих дітей нові форми пізнання, поведінки і діяльності, що сприяло повноцінному психічному і фізичному розвитку. Виходячи з цього, ми сформулювали визначення самого поняття проектно-тематичного навчання: це глибоке, інтенсивне та тривале вивчення дітьми (спільно з дорослими) визначеної проблеми або питання.

У процесі реалізації проектно-тематичного планування ми широко використовували метод sandplay (дослівно – пісочна гра) – незвична техніка, завдяки якій дитина будує свій світ в мініатюрі з піску і невеличких фігурок. Граючись, дитина виражає на піску те, що спонтанно виникає в її свідомості. Під час ігор з піском дітям надавався невідомий всесвіт, всередині якого діти створювали свій індивідуальний і неповторний світ.

Педагогічна пісочниця розвиває творчий потенціал дитини, активізує просторову уяву, образно-логічне мислення, тренує дрібну моторику руки, не нав’язливо налаштовує дітей на усвідомлення моральних істин добра і зла, будує гармонійний образ світу.

Формувати творчість дитини необхідно перш за все такими засобами, які сприяють формуванню дитячої уяви. Для створення нових образів необхідна організація внутрішньої взаємодії мислення, уяви і довільності. І таку взаємодію забезпечують ігри дітей з піском.

Самостійне створення дитиною, або за допомогою дорослого піщаного світу, дає можливість відчувати себе чарівником; дитина не боїться щось змінювати, будувати нове та ламати старе. А дорослі можуть бути впевнені: якщо в дитячому пісочному царстві господарстві все спокійно, то і на душі у дитини спокій і гармонія. Пісочниця розвиває творчий потенціал дитини, активізує просторову уяву, образно-логічне мислення, тренує дрібну моторику руки, не нав’язливо налаштовує дітей на усвідомлення моральних істин добра та зла, будує гармонійний образ світу.

Стикаючись з піском, ми маємо справу з невизначеністю, страхами і пісок вчить нас використовувати це на свою користь. Застосуванням піску в групі, досягається атмосфера довірливих стосунків, цілісності і спілкування з мудрістю як кожного окремого учасника, так і групи в цілому. В пісочниці створюється додатковий акцент на тактильну чутливість, „мануальний інтелект” дитини. Тому перенос традиційних навчальних і розвивальних завдань в пісочницю і створює додатковий ефект. З одного боку, суттєво підвищується мотивація дитини до занять, а з іншого – більш інтенсивно і гармонійно відбувається розвиток пізнавальних процесів.

Таким чином, ігри дітей з піском є ефективним засобом загального розвитку дітей і творчості зокрема, вони позитивно впливають на емоційне благополуччя дітей, а також пісок є прекрасним засобом для розвитку та саморозвитку дошкільників.

У своїй роботі ми використовували пісок як допоміжний матеріал для розвитку творчості дітей. При проведенні роботи з піском намагалися дотримуватися такого правила – максимально заохочувати творчий підхід та фантазію, повністю виключаючи негативну оцінку як діям дітей, так і результатам їх діяльності.

Схожі:

Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна iconДіагностика творчої уяви старших дошкільників. Яценко Тетяна Володимирівна
...
Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна iconПсихолого-педагогічні аспекти ознайомлення обдарованих дошкільників...
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна iconПостановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими...
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології імені Г. С. Костюка напн україни
Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна iconМультісенсорне середовище, особистісно-орієнтована освітня технологія....
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна iconРекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу у днз
Навчання, спрямовану на розвиток І саморозвиток дітей, необхідне цілеспрямоване, раціональне планування. З цією метою було підготовлено...
Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна iconОсобливості сформованості творчої уяви у дошкільників з підвищеним...
Ключові поняття: психічний розвиток, новоутворення віку, сензитивний період, пізнавальна активність, інтелектуальна обдарованість,...
Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна iconРозвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі...
Чабаненко Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів, Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №63 Криворізької міської...
Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна iconПостановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими...
Особливості використання перспективно-тематичного планування в роботі з обдарованими дошкільниками
Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна iconМ. Вільногірськ Мотуз Тетяна Володимирівна 2 м. Дніпропетровськ

Розвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна iconТеоретико-методологічні проблеми обдарованості на різних етапах розвитку...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка