Середовища
Скачати 475.11 Kb.
НазваСередовища
Сторінка1/4
Дата конвертації13.03.2013
Розмір475.11 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4

24. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩАЗагальна земельна площа – площа поверхні суші разом із внутрішніми водами, які знаходяться в межах державного кордону.

Споживання свіжої води – використання для задоволення потреб у воді всіх видів вод (поверхневих, підземних, пластових, шахтних, морських та ін.), забраних або одержаних із водозаборів, що належать підприємствам, а також комунальних водопроводів та інших водогосподарчих систем. До складу водовикористання не включаються обсяги оборотного та послідовного (повторного) використання вод, за винятком води, що надійшла на відшкодування втрат, а також колекторно-дренажні стоки.

^ Споживання води для виробництва (за винятком потреб сільського господарства) – обсяг використаної води для технічних (технологічних) потреб промисловості, транспорту, будівництва та інших галузей народного господарства, включаючи надходження свіжої води для поповнення систем оборотного водопостачання, а також обсяги води, яка використовувалась у ставковому господарстві

^ Відведення (скидання) зворотних вод – обсяги води, скинутої у природні водні об’єкти та переданої іншим водокористувачам.

Забруднені зворотні води – виробничі та побутові (комунальні) стоки (включаючи шахтні, рудникові, пластові, дренажні), а також залпові скиди, що надходять у поверхневі водні об’єкти без очищення або після недостатнього очищення і містять забруднюючі речовини в кількості, що призводить до порушення встановлених норм якості води у контрольному створі. До них не належать обсяги стоків, що надходять на поля фільтрації, в накопичувачі, на рельєф місцевості тощо.

^ Нормативно–очищені зворотні води – стоки, які пройшли очищення на відповідних спорудах та відведення яких після очищення у водні об’єкти не призводить до порушення встановлених норм якості води в контрольному створі або пункті водокористування.

^ Оборотне та послідовне (повторне) використання води – обсяг економії забору свіжої води за рахунок застосування системи оборотного та послідовного (повторного) водоспоживання, включаючи використання зворотних і колекторно-дренажних вод. До оборотного використання не належать витрати води в системах комунального та виробничого теплопостачання.

^ Потужність очисних споруд – це максимальний обсяг зворотних вод, які можна очистити на очисних спорудах протягом року.

Забруднююча речовина – це речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоровя людини та стан навколишнього природного середовища.

^ Парникові гази – гази, які затримують інфрачервоне випромінювання земної поверхні, що призводить до глобального потепління на планеті. До основних парникових газів належать: двоокис вуглецю (CO2), метан (CН4), оксид азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ) та гексафторид сірки (SF6).

^ Стаціонарне джерело забруднення – підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти.

^ Пересувне джерело забруднення – транспортний засіб, рух якого супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел – загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після проходження пилогазоочисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення. Сюди не включають викиди забруднюючих речовин у результаті ерозії ґрунтів (пилових бур), лісових пожеж і т.ін.

^ Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерелзагальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн під час роботи двигунів автомобільного, авіаційного, залізничного, водного транспорту та виробничої техніки.

Відходи – будь–які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення, та від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

^ Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними.

Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості – токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність, або містять збудників інфекційних хвороб.

^ Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

^ Оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь–яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою їх підготовки до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення

^ Утилізація відходів – це використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Наявність відходів – зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

^ Капітальні інвестиції, які здійснюються з метою охорони навколишнього природного середовища – це всі витрати звітного року на обладнання, технічне оснащення, будівництво природоохоронного призначення, обраховані у фактичних цінах без урахування податку на додану вартість. Сюди включають витрати на будівництво нових, розширення, реконструкцію, реставрацію, технічне переобладнання діючих підприємств та об’єктів, капітальний ремонт та придбання обладнання природоохоронного призначення довгострокового користування.

^ Витрати на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення – це всі витрати звітного року, пов’язані з поліпшенням об’єкта, яке призводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, в першу чергу очікуваної від використання об’єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.

^ Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища – це витрати, які здійснюються на підтримку (утримання та експлуатацію) об’єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані та входять до складу витрат поточного періоду.

^ Екологічні платежі включають збори за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти та розміщення відходів, штрафи за адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів, позови (претензії) про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
^ ЗЕМЛЯ
24.1. Землі м.Севастополя1
(на 1 січня 2011 року)
^ Площа, тис.га

Відсотків до

загальної площі

Усього земель

86,4

100,0

землі сільськогосподарського призначення

27,9

32,3

ліси та лісовкриті площі

35,5

41,1

забудовані землі

15,4

17,8

землі під водою

0,9

1,0

відкриті заболочені землі

інші землі

6,7

7,8

_______________

1 За даними Державного комітету України з земельних ресурсів, Головне управління Держкомзему у м.Севастополі.


^ ВОДНІ РЕСУРСИ
24.2. Основні показники водопостачання і водовідведення1
(млн.м3)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Спожито свіжої води

69,5

75,6

60,5

72,9

59,6

76,1

64,2

66,1

у тому числі для виробництва

32,3

41,3

27,3

40,1

27,5

46,7

36,5

8,8

Відведено (скинуто) зворотних вод

62,0

64,8

39,9

58,4

45,9

61,6

50,6

54,5

у тому числі

очищених

3,90,6

3,8

неочищених

4,2

7,3

7,1

1,8

3,8

3,7

3,4

8,4

недостатньо очищених

23,3

30,2

25,3

28,4

24,7

22,9

20,0

18,2

нормативно–очищених без очищення (морська вода)

30,6

27,3

7,5

28,2

17,4

35,0

26,6

23,4

Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води

14,8

87,9

16,8

7,3

21,2

30,4

24,7

24,4

Потужність очисних споруд

66,2

63,9

62,5

64,6

63,9

64,0

63,2

64,9

_______________

1 За даними Державного комітету водних ресурсів України, Кримське басейнове управління водних ресурсів.

^ ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН
24.3. Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря1

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, тис.т

19,6

25,8

23,8

20,4

20,6

20,4

20,9

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення у розрахунку на одну особу, кг

50,4

68,1

62,8

53,8

54,1

53,8

54,8

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення на км2, т

21,8

29,9

27,5

23,6

23,8

23,7

24,1

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення, тис.т

2,6

4,2

4,3

4,6

4,5

3,7

4,0

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на одну особу, кг

7,0

11,1

11,3

12,1

11,8

9,8

10,4

Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту, тис.т

17,0

21,0

18,9

14,9

15,3

16,2

16,3

Крім того, викиди діоксиду вуглецю, тис.т4,52

281,02

466,2

421,6

487,9

536,8

______________

1 У 2000 році наводяться дані щодо викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення та автотранспорту, починаючи з 2005 року включені дані щодо викидів від залізничного, авіаційного та водного транспорту, а з 2007 року – від виробничої техніки.
^

2 Тільки від стаціонарних джерел забруднення.

24.4. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря за районами міста1^ Усього, тис.т

У розрахунку на км2, т

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2000

2005

2007

2008

2009

2010

м.Севастополь

19,6

25,8

20,4

20,6

20,4

20,9

21,8

29,9

23,6

23,8

23,7

24,1

райони

Балаклавський

3,2

3,8

3,3

3,1

2,7

2,9

5,7

7,1

5,9

5,7

5,0

5,3

Гагарінський

4,6

6,7

5,5

5,5

5,6

5,5

76,3

109,9

89,9

89,6

91,0

90,4

Ленінський

7,1

9,8

7,4

7,5

7,3

7,6

273,1

377,3

284,3

288,4

282,2

290,7

Нахімовський

4,7

5,5

4,2

4,5

4,8

4,9

20,1

23,5

18,1

19,2

20,8

20,9

_______________

1 Див. першу виноску до табл. 24.3.
^ 24.5. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

за видами джерел забруднення
(т)
2005

2007

2008

2009

2010

Викиди забруднюючих речовин у повітря – всього

25821,1

20338,5

20552,5

20446,6

20850,0

у тому числі
стаціонарними джерелами забруднення

4187,4

4560,9

4495,2

3712,7

3956,9

з них
діоксид азоту

498,31

465,2

504,4

382,5

711,2

оксид азоту

...

8,7

8,7

31,9

151,8

оксид вуглецю

418,5

330,5

341,8

333,8

348,8

метан

382,0

390,7

395,0

365,8

379,3

неметанові леткі органічні сполуки

551,7

429,8

324,8

293,2

283,3

сажа
43,0

42,9

30,8

28,3

пересувними джерелами забруднення

21633,7

15777,6

16057,3

16733,9

16893,1

з них
діоксид азоту

1552,11

1553,1

1514,6

1486,3

1523,7

оксид азоту

...

14,7

14,3

13,5

13,1

оксид вуглецю

17154,6

11960,8

12257,4

12839,9

12935,3

метан

2707,32

57,6

55,3

57,5

57,8

неметанові леткі органічні сполуки

35,4

1892,5

1933,6

2062,6

2076,6

сажа

88,3

156,7

146,3

142,0

147,7

у тому числі пересувними джерелами забруднення за видами транспорту
автомобільним транспортом

21018,8

14931,1

15340,5

16236,5

16295,2

з них
діоксид азоту

1238,21

1178,0

1174,1

1239,6

1253,3

оксид азоту

...

8,0

8,1

9,0

9,1

оксид вуглецю

17017,2

11636,5

12006,5

12674,1

12715,0

метан

2625,52

51,8

53,6

56,4

56,2

неметанові леткі органічні сполуки1828,1

1879,9

2027,8

2029,2

сажа

60,7

119,4

112,1

117,7

119,4

авіаційним, залізничним, водним транспортом та виробничою технікою3

614,9

846,5

716,8

497,4

597,9

з них
діоксид азоту

313,91

375,1

340,5

246,7

270,4

оксид азоту

...

6,7

6,2

4,5

4,0

оксид вуглецю

137,4

324,3

250,9

165,8

220,3

метан

81,82

5,8

1,7

1,1

1,6

неметанові леткі органічні сполуки

35,4

64,4

53,7

34,8

47,4

сажа

27,6

37,3

34,2

24,3

28,3

Крім того, викиди діоксиду вуглецю − всього

4543,04

466173,0

421648,7

487940,5

536837,3

________________

1 Оксиди азоту.

2 У 2005 році по автомобільному транспорту – включені інші вуглеводні

3 Починаючи з 2007 року, включені викиди від виробничої техніки.

4 Тільки від стаціонарних джерел забруднення.
^ 24.6. Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

в атмосферне повітря за видами економічної діяльності

у 2010 році

^ Обсяги викидів

Викинуто в середньому одним підприємством, т

т

відсотків до попереднього року

Усього

3956,9

106,6

35,6

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

34,1

59,6

5,7

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1,6

100,0

1,6

Рибальства, рибництваДобувна промисловість

678,5

104,0

226,2

у тому числі


добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

678,5

104,0

226,2

Переробна промисловість

348,2

106,3

11,2

у тому числі


виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

134,5

118,0

26,9

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

7,2

98,3

3,6

виробництво гумових

та пластмасових виробів

8,2

100,0

8,2

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

112,7

99,8

37,6

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

8,6

247,7

2,9

виробництво машин та устаткування

1,1

146,6

0,6

виробництво транспортних засобів та устаткування

56,7

91,5

8,1

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

9,1

111,0

1,5

інші галузі промисловості

10,1

94,4

5,1

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1785,9

124,1

255,1

Будівництво

217,0

104,3

31,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

57,2

121,5

8,2

Діяльність готелів та ресторанівДіяльність транспорту та зв'язку

215,3

68,3

16,6

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2,0

122,1

2,0

Державне управління

580,1

95,2

17,1

ОсвітаОхорона здоров’я та надання соціальної допомоги

38,4

100,0

38,4

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

0,2

80,6

0,2
  1   2   3   4

Схожі:

Середовища iconТема: Вивчення інтегрованого середовища С
Вид інтегрованого середовища І її можливості залежать від типу І версії компілятора
Середовища iconУрок 14 Тема уроку: використання відлагоджувача середовища Турбо
Практична робота №19 «Відлагодження програми засобами середовища програмування Турбо Паскаль»
Середовища iconМіністерство охорони навколишнього природного середовища України
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
Середовища iconУточнення сутності поняття екологізації виробництва
Наслідки значного погіршення стану навколишнього середовища останнім часом змусили людство думати не тільки про прибутки, а І про...
Середовища icon5 Методи аналізу І прогнозування розвитку середовища організації
У стратегічному аналізі досить широко застосовуються різноманітні методи прогнозування параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища...
Середовища icon1. Українська мова та глобалізація інформаційного середовища
У демократичному суспільстві інформація як духовно-інтелектуальна національна вартість має вільно пульсувати по вертикалі – від покоління...
Середовища icon1. Українська мова та глобалізація інформаційного середовища
У демократичному суспільстві інформація як духовно-інтелектуальна національна вартість має вільно пульсувати по вертикалі – від покоління...
Середовища iconТема: Вплив антропогенних факторів на здоров'я людей
України; формувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, сприяти вихо-ванню в учнів активної життєвої позиції в боротьбі...
Середовища iconЗавдання І наукові основи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища
За кордоном це зрозуміли набагато швидше, І зараз у США на збереження природи витрачається на рік до 80 млрд дол при тому, що в Агентстві...
Середовища iconПрограма раціональної організації навчального середовища учнівсько-студентської...
Програма раціональної організації навчального середовища учнівсько-студентської молоді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка