Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури
Скачати 64.47 Kb.
НазваОснови ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури
Дата конвертації14.03.2013
Розмір64.47 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

(46 назв за 1999-2009 рр.)

Укладач: зав.сектору інформаційно-бібліографічного відділу

О.Б.Поліщук
Ландшафтна екологія – розділ екології, що досліджує природні (існуючі або потенціально можливі) складові ландшафту. Еколого-ландшафтні дослідження мають певні особливості. Зокрема, поряд з вивченням індивідуально-типологічних природно-територіальних комплексів (ПТК) – фацій, урочищ і т.п., важливого значення набуває дослідження індивідуальних природних територіальних одиниць – ландшафтних районів, областей тощо. Найбільшої уваги при цьому заслуговують ландшафтні райони, які характеризуються генетичною цілісністю, однорідністю природних умов за зональними і азональними ознаками та індивідуальною неповторністю. З господарської точки зору їм властивий певний тип природокористування, а з екологічної – вони являють собою природні екологічні райони з певним екологічним потенціалом.

У методичному плані регіональні еколого-ландшафтні дослідження грунтуються на цілій системі методів, особлива роль серед яких належить картографічному. З широким застосуванням в останнє десятиріччя цього методу для дослідження екологічних проблем пов’язано формування нового тематичного картографування – еколого-географічного. Використання при цьому ландшафтознавчого підходу зумовило становлення таких важливих методів дослідженння екологічних ситуацій (екоситуацій), як еколого-ландшафтознавче картографування і еколого-ландшафтознавче районування. Ландшафтознавчий аналіз екоситуації тієї чи іншої території грунтується на вивченні екологічного стану (екостану) конкретних ландшафтних комплексів.

Особливий інтерес в еколого-ландшафтознавчих дослідженнях представляє карта щільності населення по ландшафтних районах. З одного боку, вона відображає їх природний екологічний потенціал – більш заселені райони мають, відповідно, і більший потенціал. З другого, щільність населення свідчить про рівень антропогенного тиску на ландшафти. Порівняння карти щільності населення з картами антропогенних модифікацій та забруднення дає змогу встановити рівень екологічної небезпеки, що загрожує мешканцям населених пунктів в тих чи інших ландшафтних районах.

Даний список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ.

Список включає 46 джерел (книги, статті із журналів, газет, збірників) українською та російською мовами. Охоплює період з 1999 по 2009 рр. Матеріали в списку розташовано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Нумерація суцільна.

Список може бути використаний студентами та викладачами географічного та природничого факультетів.

І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. 911.5 (082) Антропогенні ландшафти // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями

Т 33 розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства. – Кривий Ріг,

2005. – С. 3 88.

 1. Васенькина Е.Ю. Экономическая оценка природного потенциала ландшафтов в ресурсных географических исследованиях / Е.Ю.Васенькина // Вестник МУ. Сер. География. – 2009. – № 1. – С. 36-44.
 1. Вронский В.А. Экология урбанизированных территорий / В.А.Вронский // География и экология в школе ХХІ века. – 2008. – № 6. – С. 11-17.

 2. Гетьман В. Пейзажне різноманіття заповідних ландшафтів / В.Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 20. – С. 8-10.

 3. Глобальная модель современных ландшафтов мира // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. - № 18-19. – С. 30-32.

 4. Голубець М. До питання про ландшафтну різноманітність / М.Голубець // Український географічний журнал. – 2005. – № 4. – С. 11-15.

 5. Горбунова И.А. Геоэкология и жизнь / И.А.Горбунова, Л.С.Чернято // Экология и жизнь. – 2005. – № 5. – С. 36-39.

 6. 911.5 (075.8) Гуцуляк В.М. Класифікація ландшафтів / В.М.Гуцуляк //

Г 97 Ландшафтознавство: теорія і практика. – Чернівці, 2008. –

С. 34-39.

 1. Денисик Г.У. Антропогенне ландшафтознавство: початок ХХ ст. / Г.У.Денисик // Український географічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 26-30.

 2. 712 (082) Денисик Г.У. Об’єкти національної спадщини в структурі

И 60 сучасних ландшафтів України / Г.У.Денисик, В.В.Бондар // Індустріальна

спадщина в культурі і ландшафті. – Кривий Ріг, 2008. – Ч.1. – С. 184-191.

 1. Денисик Г. Провісники ноосфери – садово-паркові ландшафти / Григорій Денисик, Ірина Кравцова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 24. – С. 3-5.

 2. Денисик Г. Такі звичні дорожні ландшафти / Г.Денисик, О.Вальчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 1. – С. 4-7.

 3. Дьяконов К.Н. Геофизические показатели функционирования ландшафтов для оценки антропогенных воздействий / К.Н. Дьяконов // Вестник МУ. Сер. География. – 2003. – № 1. – С. 15-18.

 4. Дьяконов К.Н. Интегрирующие функции ландшафтоведения / К.Н.Дьяконов // Вестник МУ. Сер. География. – 2007. – № 1. – С. 3-7.

 5. Європейська ландшафтна конвенція // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 46. – С. 4-7.

 6. 91 Исскулин В.С. Основные направления ландшафтно-экологических

Г 35 исследований / В.С.Исскулин // География и современность. – Л., 1990. –

Вып. 5. – С. 41-54.

 1. 581.5(477) Казаков В. Основні проблеми антропогенного ландшафтознавства /

П 78 В.Казаков // Проблеми екології та екологічної освіти: матер. І Міжнародної

науков. конференції. – Кривий Ріг, 2002. – С. 77-83.

 1. Калуцков В.Н. Этнокультурное ландшафтоведение / В.Н.Калуцков // Вестник МУ. Сер. География – 2006. – № 2. – С. 6-12.

 2. Карлович Н. Геоэкология – важнейший интегральный ресурс в оптимизации функционирования природной среды / И.Карлович, А.Кремень // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 21-22. – С. 15-17.

 3. Кочуров Б. Геоэкологическое прогнозирование / Б.И.Кочуров // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 23-24. – С. 9-12.

 4. Кочуров Б. Эстетика ландшафтов / Б.Кочуров, Н.Бугацкая // География и экология в школе ХХІ века. – 2008. – № 2. – С. 8-17.

 5. Кривульченко А. Обгрунтування до систематики ландшафтних комплексів Причорноморського сухого степу / А.Кривульченко // Український географічний журнал. – 2002. – № 4. – С. 10-16.

 6. 712.4 (075.8) Кучерявий В.П. Антропогенні ландшафти та їх класифікація /

К 95 В.П.Кучерявий // Озеленення населених місць: підруч. /

В.П.Кучерявий. – Львів, 2005. – С. 255-258.

 1. Ландшафтні дослідження // Український географічний журнал. – 2006.– № 3. – С. 9-29.

 2. Мамай І. Ландшафтознавство: становлення, розвиток, сучасний стан / І.Мамай // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. – № 39. – С. 8-11.

 3. Мельник А.В. Екологічний стан ландшафтних районів Івано-Франківської області / А.В.Мельник // Український географічний журнал. – 1999. – № 2. – С. 31-35.

 4. Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів // Український географічний журнал. – 2004. – № 2. – С. 22-32.

 5. Миркин Б.М. Беседы об устойчивости экосистем / Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова // Экология и жизнь. – 2005. – № 1. – С. 37-46.

 6. 911.5(075.8) Міхелі С. Галузеві напрями ландшафтознавства / С.Міхелі // Основи

М 69 ландшафтознавства / С.Міхелі . – К., 2002. – С. 93-118.

 1. Николаев В. Культурный ландшафт – геоэкологическая система / В.Николаев // Вестник МУ. Сер. География. – 2000. – № 6. – С. 3-7.

 2. Новикова В.І. Типізація регіонів України за ступенем розвитку рекреаційної діяльності / В.І.Новикова // Український географічний журнал. – 2007. – № 1. – С. 43-47.

 3. Николаев В.А. К теории ландшафтного полигенеза / В.А.Николаев // Вестник МУ. Сер. География. – 2006. – № 6. – С. 3-9.

 4. Николаев В. Ярусность ландшафтной оболочки / В.Николаев // Вестник МУ. Сер. География. – 2006. – № 4. – С. 8-14.

 5. 712 (082) Петлін В.М. Екологічні механізми та закономірності організації

И 60 антропогенно-модефікованих і антропогенних ландшафтних систем /

В.М.Петлін // Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті. – Кривий

Ріг, 2008. – Ч. 1. – С. 207-216.

 1. Релизов А.А. Методологические подходы к оценке эстетических качеств ландшафтов в географической науке зарубежной Европы // А.А.Релизов // География и экология в школе ХХІ века. – 2009. – № 9. – С. 14-16.

 2. 712 (082) Ситник О.І. Особливості формування антропогенних ландшафтів

И 60 міжзонального екотону Правобережного лісостепу та степу України /

О.І.Ситник, І.П.Козинська // Індустріальна спадщина в культурі і

ландшафті – Кривий Ріг, 2008. – Ч. 1. – С. 250-254.

 1. Сорокіна Л.Ю. Концептуальні засади досліджень ландшафтів, що перебувають під впливом техногенних об’єктів / А.Ю.Сорокіна // Український географічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 3-7.

 2. 504(075.8) Федоренко О.І. Екологічна географія та можливості навколишнього

Ф 33 середовища / О.І.Федоренко, О.І.Бондар, А.В.Кудін // Основи екології /

О.І.Федоренко, О.І.Бондар, А.В.Кудін. – К., 2006. – С. 479-485.

ІІ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛАНДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ


 1. Бендюк В. Ландшафти України. Загальне ландшафтознавство: [Експериментальна програма факультативних занять для середньої загальноосвітньої школи] / В.Бендюк, В.Герасимчук, Б.Розлог // Географія та основи економіки в школі. – 1999. – № 1. – С. 17-19.

 2. 712 (082) Варфоломєєва І.М. Методичні особливості вивчення антропогенних

И 60 ландшафтів в умовах профільної старшої школи / І.М.Варфоломєєва //

Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті. – Кривий Ріг, 2008. – Ч. 1. –

С. 181-183.

 1. Греханкина Л.Ф. Элективный курс-практикум для 8-х классов «Ландшафты и человек» / Л.Ф.Греханкина // География и экология в школе ХХІ века. – 2007. – № 3. – С. 39-42. 1. 911.5 (082) Жигунова Н.Б. Програма факультативу «Антропогенні ландшафти» для Т 33 учнів 10-11 кл. Загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням

географії / Н.Б.Жигунова // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями

розвитку антропогенної географії. – Кривий Ріг, 2005. – С. 207-208.

 1. 911.5 (082) Жилік В. Вивчення антропогенних ландшафтів у школі / В.Жилік,

Т 33 О.Жилік // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку

антропогенної географії. – Кривий Ріг, 2005. – С. 206-207.

 1. 911.3 Ландшафт: 8 кл.: Складна тема / упоряд. Н.Муніч. – К., 2005. – 128 с.

Л 22

 1. Новикова Я.Э. Задания для практических работ при исследовании ландшафтов своей местности / Я.Э.Новикова // География и экология в школе ХХІ века. – 2007. – № 3. – С. 43-45.

 2. Шищенко П. Ландшафт у теорії, методології, практиці / П.Шищенко, Н.Муніч // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – № 5. – С. 32-34.

Схожі:

Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури iconЛюдство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури
Ххі ст., засвоєння складних але надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистем І біосфери, життєствердних...
Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури iconМіжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури
Основне завдання сучасної середньої загальноосвітньої школи – дати молодому поколінні глибокі, міцні знання з точних наук, виробити...
Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури iconБіоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури
Системи моніторингу, побудовані на основі дослі­дження поведінки рослин І тварин, дають змогу оцінити біологічні ефекти від впливу...
Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури iconПізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Вивчення фізики є важливим засобом пізнання, всебічного розвитку учнів, формування в них наукового світогляду
Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури iconВашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик...
Вашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик путівник літератури «Книги, які допомагають жити» для молоді, людей...
Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури iconЬкий педагогічний інститут наукова бібліотека моє славетне криворіжжя...
Криворіжжя: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький...
Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури iconО. І. Салтовський основи соціальної екології
С16 Основи соціальної екології: Курс лекцій. — К.: Мауп, 1997. — 168 с. — Бібліогр в кінці лекцій
Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури iconФормування лідерських якостей підлітків рекомендаційний список літератури
Виховання сучасного лідера є умовою підготовки молодого покоління до керування власним життям та зміцнення Української держави
Основи ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури iconКонцепції та методологія географії рекомендаційний список літератури
Ми приходимо до зовсім іншої теоретичної ситуації, до картини світу, що включає саму людину, яка відкриває й описує цей світ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка