Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та
Скачати 391.27 Kb.
НазваТрудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та
Сторінка1/4
Дата конвертації15.03.2013
Розмір391.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Пояснювальна записка

Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер і виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого (у 4-10 та професійних класах чи училищах) професійно-трудового навчання. При цьому трудова підготовка розумово відсталих школярів має забезпечувати досягнення таких показників її ефективності, які відповідали б вимогам повноцінної праці у сфері побуту, матеріального виробництва, обслуговування, сільського господарства, тобто виконання видів діяльності, пов’язаних з найбільш поширеними галузями народного господарства та доступних для опанування даною категорією учнів. Основоположна роль у трудовому навчанні відводиться його змісту – педагогічно обґрунтованій, логічно впорядкованій і зафіксованій у навчальних програмах, підручниках і посібниках інформації, на основі якої учні засвоюють знання і трудові дії (навички та вміння), необхідні для їх трудової підготовки, та яка уможливлює проведення з ними корекційно-розвивальної роботи.

Добір змісту трудового навчання для допоміжної школи здійснюється щонайперше на основі принципів: достатності (необхідності) для навчання праці і корекції розвитку розумово відсталих дітей з метою їх підготовки для самостійного життя та доступності для сприймання і засвоєння цією категорією дітей.

Трудове навчання у допоміжній школі спрямоване на досягнення двох основних цілей: освітньої (засвоєння знань, вмінь, навичок) та корекційно-розвивальної (виправлення порушень розвитку, психофізичний розвиток у цілому).

Відповідно до освітньої мети, матеріал з трудового навчання будується за змістовими лініями, які передбачають:

1. Ознайомлення з основами трудового процесу:

1.1. Трудова діяльність як засіб задоволення власних і суспільних потреб.

1.2. Трудова діяльність (праця) як цілеспрямований процес поетапного виконання трудового завдання (аналіз, планування, організація, виготовлення виробу, контроль).

1.3. Складові трудової діяльності (праці): результат, предмет, засоби, процес праці.

1.4. Організація та режим праці.

2. Опанування техніко-технологічними знаннями та трудовими операціями:

2.1. Опанування знаннями про:

 • результат (об’єкт) праці – вироби, їх деталі та ін.;

 • предмет праці – матеріали (пластилін, глина, папір та картон, природні, текстильні матеріали та ін.);

 • засоби (знаряддя) праці – інструменти робочі (стека, ножиці, гладилка, голка, пензлик, олівець та ін.), контрольно-вимірювальні (лінійка, циркуль), допоміжні (підкладна дошка, наперсток та ін.);

 • трудові операції (дії) – розкачати, примазати, відрізати, розмітити, вирізати та ін., послідовність їх виконання;

 • організацію робочого місця, правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги.

2.2. Опанування трудовими операціями (діями) без використання інструментів і з використанням ручних інструментів, прийомами і послідовністю їх виконання.

Відповідно до корекційно-розвивальної мети, матеріал з трудового навчання будується за змістовими лініями, які забезпечують формування щонайперше:

1) готовності працювати у сфері побуту, матеріального виробництва, обслуговування, сільського господарства, зокрема позитивного ставлення до праці; бережливого ставлення до предметів і засобів праці і т.д.;

2) усвідомленої учбово-практичної діяльності, цілеспрямованості, організованості, охайності та інших важливих для праці якостей особистості, розвиток дитини в цілому.

Слід зауважити, що ознайомлення учнів з основами трудового процесу, проведення корекційно-розвивальної роботи здійснюється в процесі опанування техніко-технологічними знаннями та трудовими операціями на основі використання змісту навчання, що уможливлює цей процес. Таким чином, навчальна програма містить суто освітній предметний матеріал.

Реалізацію усіх визначених (відповідно до освітньої та корекційно-розвивальної цілей) змістових ліній побудови трудового навчання у підготовчому та 1-3 класах допоміжної школи пропонується здійснювати в процесі навчання видів праці за розділами: обробка матеріалів: паперу та картону (в т.ч. елементи графічної грамоти), пластиліну та глини, природних, текстильних матеріалів, а також дроту, деревини та ін. (при конструюванні та виконанні комбінованих робот); сільськогосподарські роботи (за належної матеріальної бази); конструювання, елементи комп’ютерної грамоти.

У процесі навчання за визначеними розділами передбачено також засвоєння елементів соціально-побутового орієнтування (відомості про особисту гігієну, одяг і взуття, посуд, меблі і приміщення, транспорт та ін., пов’язані з ними способи дій, культуру поведінки).

Навчальна програма подається у вигляді таблиці, що містить три колонки. У першій колонці наводиться зміст навчального матеріалу, який складається з трьох компонентів, що представлені у такій послідовності:

 • техніко-технологічні відомості,

 • трудові операції,

 • об’єкти виготовлення (праці).

Отже, в основу побудови змісту навчання покладаються техніко-технологічні відомості про матеріали, засоби праці, трудові операції та ін. Відповідно до відомостей передбачається опанування певними трудовими діями (операціями). Відповідно до відомостей та трудових операцій пропонується перелік можливих об’єктів виготовлення (виробів).

Відповідно до дібраного змісту трудового навчання, у другій колонці наводяться навчальні досягнення учнів, тобто ті знання та вміння, якими вони мають оволодіти в результаті засвоєння навчального матеріалу.

У третій колонці, відповідно до змісту навчання та очікуваних навчальних досягнень учнів, визначається спрямованість корекційно-розвивальної роботи на занятті, тобто виділяються вміння, розвиток яких уможливлюється конкретним змістом навчання. Формування наведених вмінь сприятиме становленню однієї із складових розвитку дитини: пізнавальної чи рухової сфери, емоційно-вольової чи особистісної, діяльності. У процесі засвоєння навчального матеріалу передбачається максимально можливе формування визначених умінь, враховуючи особливості та можливості розвитку учнів. Програма передбачає навчання за усіма визначеними розділами (обробка матеріалів, сільськогосподарські роботи, конструювання, елементи комп’ютерної грамоти). При відсутності належної матеріальної бази для проведення сільськогосподарських робіт пропонується збільшити кількість годин на навчання обробки матеріалів або використовуються розділи програми, визначені як альтернативні.

Вчитель, враховуючи матеріальні можливості школи, регіональні виробничі та національні традиції, в процес трудового навчання в 1-3 класах може вводити такі альтернативні розділи: виготовлення виробів із лози (обробка природних матеріалів); виготовлення аплікації із соломи (обробка природних матеріалів); виготовлення м’якої іграшки (обробка текстильних матеріалів, конструювання); в’язання спицями і гачком (обробка текстильних матеріалів); елементи комп’ютерної грамоти (на 10 і більше годин).

За основною навчальною програмою елементи комп’ютерної грамоти вивчаються в третьому класі у другому семестрі (третя та четверта чверті). Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги, правила організації робочого місця учні засвоюють протягом вивчення усіх тем за визначеними розділами, проте у програмі цей матеріал наводиться у зв’язку з ознайомленням дітей з новими засобами праці, матеріалами та правилами роботи з ними.

Передбачене програмою конструювання здійснюється на основі використання різних видів конструкторів та матеріалів (паперу, картону, текстильних, природних та інших придатних для цього матеріалів (дроту, деревини, поролону, пластиліну тощо)). Відповідно до матеріалів, вивчаються і необхідні для роботи інструменти, пристосування (засоби праці).

Змістом навчальної програми (побудованої як лінійним, так і концентричним принципом) передбачено систематичне повторення як теоретичного, так і практичного матеріалу з метою його закріплення. Рекомендується спрямовувати учня на обов’язкове застосування набутих знань (догляд за рослинами, санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпеки праці та ін.) у його повсякденній життєдіяльності.

Оскільки програмою передбачено використання вчителем альтернативних розділів, жорсткий розподіл годин на кожний вид праці не пропонується. Однак уможливлюється розподіл годин на різні види праці та розділи на розсуд вчителя у межах годин, відведених на кожний навчальний семестр, виходячи з матеріально-технічної бази школи, регіональних та національних традицій.

В процесі трудового навчання значна увага має приділятися засвоєнню учнями техніко-технологічних знань, зокрема знань про трудові дії, їх усвідомленості, оскільки учні вербально відтворюють переважно знання про об’єкти праці, їх деталі, а не про дії, які виконуються для їх виготовлення. Потребує значної уваги навчання учнів дій розмічання, контрольно-вимірювальних, організації робочого місця та праці в цілому, а також власне трудових дій (особливо з використанням знарядь) праці за показниками правильності та швидкості виконання.

^ Підготовчий клас

( 70 год., 2 год. на тиждень)


п\п

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи та очікувані результати

^ Перший семестр

(34 год.)

Перша чверть

1

2

6

4

Глина та пластилін

1) Техніко-технологічні відомості.

Властивості матеріалів: пластилін холодний – твердий, теплий – м'який; глина суха – тверда, розмочена – м'яка. Кольори пластиліну ( глини ). Правила роботи з пластиліном ( глиною ) – положення рук, використання підкладної дошки, мити руки після уроку.

2) Трудові операції.

Розминання, відщипування, розкачування долонями на підкладній дошці та між долонями. Скачування, сплющування між долонями. Вдавлювання поверхні. Примазування.

3) Об'єкти виготовлення.

Палички, кульки, м'ячики (великі, маленькі, однакові), яблуко, драбинка, ялинка, квадрат, трикутник із паличок.

^ Природні матеріали.

1) Техніко-технологічні відомості.

Природні матеріали: листя, квіти, плоди дерев – каштани, горіхи. Властивості природних матеріалів: форма, колір, крихкість засушеного листя.

2) Трудові операції. Збирання природного матеріалу, класифікація. Викладання композицій.

3) Об'єкти виготовлення.

Композиції з листя та квітів.
Учень:

Називає властивості матеріалу –твердий, м'який та кольори пластиліну за допомогою вчителя; визначає правила роботи за запитаннями вчителя.

Має уявлення про трудові операції з пластиліном, виконує трудові операції шляхом наслідування дій учителя.

Називає предмети виготовлення.

Виготовляє разом з учителем палички, кульки, яблуко, ялинку та інші предмети.

Називає природні матеріали за запитаннями вчителя: Що це? “Як називається?”.

Має уявлення про властивості природних матеріалів.

Розкладає матеріали за формою, розміром за допомогою та вказівкою вчителя.

Викладає композиції з листя, квітів за наслідуванням дій учителя.

Формування організаційних умінь навчально-практичної діяльності: розташовувати матеріали та інструменти на парті (пластилін, підкладна дошка).

Розвиток сприймання на основі формування дій обстеження предмета – виявлення властивостей матеріалу: дотику (пластилін холодний чи теплий, глина мокра тощо); стискування, надавлювання (пластилін твердий чи м'який).

Формування уявлення про пластилін і глину.
Формування діяльності на основі

розвитку рухів пальців рук, дрібної моторики в процесі виконання трудових дій з пластиліном: розминання, розкачування, сплющування.
Розвиток мовлення на основі

збагачення словника назвами трудових операцій та назв об'єктів виготовлення.

Розвиток просторових уявлень. Розвиток уваги

3


8

Папір


 1. Техніко-технологічні відомості.

Папір має колір. Основні кольори: білий, червоний, зелений, синій, жовтий, чорний.

Папір можна зім'яти, розірвати, скласти, розрізати ножицями, у воді розмокає, якщо

Підпалити – горить.

^ 2)Трудові операції. Розривання паперу, розривання шматочків, згинання паперу по прямих лініях у будь-якому напрямку, згинання аркуша паперу навпіл, поєднуючи кути і сторони; складання паперу з ріжка на ріжок.

3)Об'єкти виготовлення. Складання паперу. Розривання паперу. Виготовлення з паперу прямокутників, квадратів трикутників. Класифікація виготовлених з паперу геометричних форм за кольором, розміром, величиною (маленькі, великі). Складання візерунків на аркуші паперу.

Показує колір на вимогу учителя (“Покажи папір червоного кольору” і т.п.)

Відтворює назву дії за вчителем (“Я розрізаю папір”, “Яку дію я виконую?”).
Виконує трудові операції за наслідуванням: розриває папір, відриває шматочки, згинає по прямих лініях.

Розпізнає геометричні фігури – квадрат, трикутник. Складає візерунки з геометричних фігур за наслідуванням учителя: з квадратів різних розмірів однакового кольору; з квадратів різного кольору одного розміру; з трикутників різного розміру; з трикутників різного кольору.

Формування діяльності та мислення на основі початкових умінь аналізу природних матеріалів: визначати форму і колір.

Розвиток мислення на основі уміння класифікувати природні матеріали за видами (квіти, плоди, листя).

Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу.

Формування діяльності: вміння діяти за показом вчителя.

Розвиток сприймання на основі 1) добору кольорів за назвою, 2) навчанню дій виявлення властивостей паперу: зім'яти, розірвати, скласти, розрізати, розмочити, підпалити. Формування супроводжувального мовлення ( називання дій, що виконуються).

Розвиток мовлення на основі

Збагачення словника назвами трудових операцій – розірвати, зігнути, скласти та ін.

Формування особистісних якостей: уважності, спостережливості. Розвиток фізичної сфери: координації рухів рук та дрібної моторики.

Розвиток мислення на основі формування умінь класифікувати геометричні фігури за кольором, величиною.

Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу. Формування особистісної якості наполегливості

^ Друга чверть

4

5


6

6

4


6

Глина та пластилін.

 1. Техніко-технологічні відомості.

Застосування глини та пластиліну. Властивості пластиліну: можна розминати руками, розкочувати, відщипувати, вдавлювати, відрізати, витягувати, з'єднувати один з одним.

 1. Трудові операції.

Відщипування маленьких шматочків пластиліну. Скочування. Розкочування. Витягування між долонями. Зліплювання кінців паличок.

 1. ^ Об'єкти виготовлення.

Палички, кульки, бублики, огірок, морква, кружечок, букви.
Природні матеріали.

1) Техніко - технологічні відомості.

Властивості природних матеріалів, що використовуються на уроках: колір, форма, величина, тверда чи м'яка поверхня.

2)Трудові операції.

Класифікація природного матеріалу за формою, розміром, величиною, кольором. Викладання простих композицій за зразком.

3) Об'єкти виготовлення.

Композиції з листя, соломи, черепашок, кукурудзи та інших матеріалів.

Папір.

1)Техніко-технологічні відомості.

Використання паперу у побуті ( газети, книжки, зошити, серветки ). Властивості паперу (повторення).

 1. Трудові операції

Згинання аркуша паперу навпіл. Складання аркуша паперу. Складання візерунків з деталей геометричних фігур. Складання цілого з частин.

3)Об'єкти виготовлення.

Складання і розривання кольорового паперу. Виготовлення квадратів, трикутників – великих і маленьких. Складання візерунків у смужці паперу за зразком: а) з квадратів і трикутників одного кольору; б) з квадратів і трикутників різного кольору та розміру. Складання будиночка із квадратів та трикутника ( із готових деталей).


Учень:

Має уявлення про застосування пластиліну (глини), називає об'єкти праці з пластиліну, глини за запитаннями вчителя. Відрізняє ознаки властивості за показом дії учителя.

Виконує трудові операції за наслідуванням.
Називає об'єкти виготовлення – палички, кульки, кружечки та ін.

Виготовляє вироба з пластиліну за показом учителя.
Учень: має уявлення про колір, форму, величину природних матеріалів; називає колір, величину за допомогою учителя ( “Якого кольору солома?”, “Листя восени?”). Називає природні матеріали

Розкладає природний матеріал за видами, формою, розміром, кольоом.

Викладає композиції з природного матеріалу за наслідуванням дій учителя.

Учень має уявлення про використання паперу. Називає предмети виготовлені із паперу за запитаннями учителя ( “ З чого виготовлена книжка?”).

Називає трудові операції ( “згинаю папір”, “складаю папір”) шляхом повторення названого і показаного учителем.

Виконує трудові операції за наслідуванням (складання та розривання паперу).

Визначає великі та маленькі фігури (показує).

Складає візерунки на смужці паперу за наслідуванням.

Викладає за зразком із готових деталей ( квадрат і трикутник) будиночок.


Формування уявлень про властивості глини та пластиліну.

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами дій: розкачувати, вдавлювати та ін.

Розвиток пам'яті на основі запам'ятовування дій з пластиліном Формування уявлень про трудові дії з пластиліном.

Формування діяльності на основі розвитку
моторики пальців рук при виконанні трудових дій з пластиліну. Виховання особистісної якості охайності в роботі.

Розвиток мовлення на основі засвоєння назв оь'єктів виготовлення

Формування діяльності та мислення на основі вміння аналузу предмета (з'ясування форми за запитаннями вчителя).

Розвиток сприймання на основі формування дій обстеження предмета: дотику (поверхня тверда, м'яка, гладенька)
Розвиток мислення на основі уміння порівнювати та класифікувати природний матеріал завидами, формою, розміром, кольором.

Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу при складанні композицій. Формування діяльності на основі вміння співставляти виріб зі зразком

Розвиток уявлення про використання паперу у побуті. Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу словами-назвами предметів із паперу. Розвиток пам'яті на основі згадування основних властивостей паперу.

Розвиток діяльності та мислення на основі вміння аналізу предметів з паперу (їх частинах). Розвиток мовлення на основі засвоєння назв дій з папером. Формування супроводжуючого мовлення (дій, що виконуються)

Формування діяльності на основі розвитку точності та координації рухів.

Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу. Формування цілісної та структурності сприймання. Формування діяльності на основі вміння виготовляти виріб за зразком.

^ Другий семестр ( 36 год. )

Третя чверть

7

8

9

6

7

7

^ Глина та пластилін.

1) Техніко-технологічні відомості.

Вроби із пластиліну та глини ( посуд, іграшки).Кольори глини та пластиліну. Властивості пластиліну (повторення).

 1. Трудові операції.

Витягування із одного шматка окремих деталей – “голівку”, “носик” пташки. Розташування предметів на площині – вище, нижче, посередині. Згинання країв у розплющеного шматка. Вдавлювання на поверхні кулі.

 1. Об'єкти виготовлення.

Пташка (витягування голівки та носика), грибок, блюдечко, тарілка ( загинання країв у розплющеного шматка пластиліну), кухлик , викладання за зразком букви, цифри, геометричні фігури з паличок пластиліну.

^ Природні матеріали.

 1. Техніко-технологічні відомості.

Природні матеріали (залежно від місцевих умов) та їх характеристики щодо особливостей використання: шишки, жолуді, шкаралупа горіха та ін.

2)Трудові операції.

Класифікація природного матеріалу за кольором, розміром, призначенням. Назвою. З'єднання деталей за допомогою пластиліна. Створення композицій з природних матеріалів.

3)Об'єкти виготовлення.

Створення композицій за зразком.

Папір.

1)Техніко-технологічні відомості.

Правила складання візерунків на смужці паперу за кольором, розміром, формою. Шаблон. Застосування шаблона. Обведення олівцем. Вирізування по контуру. Правила безпечної праці.

2)Трудові операції.

Обведення шаблона олівцем, вирізування по контуру ножицями

3 ) Об'єкти виготовлення.

Обведення шаблонів, вирізування квадратів і трикутників. Складання візерунків з деталей у формі трикутника та квадрата на смужці паперу та візерунків на аркуші паперу ( будинок, ялинка) за зразком.


Учень називає посуд, іграшки зроблені із пластиліну, глини за готовими виробами та запитаннями учителя, розрізняє кольори.

Виконує трудові операції за наслідуванням: витягування пластиліну, вдавлювання, згинання країв.

Розташовує предмети на площині за зразком.

Виготовляє за допомогою та контролем учителя з пластиліну (глини) пташку, грибок, блюдечко. Викладає за наслідуванням букви, цифри, геометричні фігури .


Учень розпізнає і називає за наочною опорою ( натуральні предмети, малюнки) природні матеріали.

Розкладає природний матеріал за кольором, величиною, назвою, як продовження розпочатого учителем; розуміє, що деталі можна з'єднувати пластиліном; прикріплює, приєднує деталі пластиліном за наслідуванням.

Складає композиції за зразком.
Учень називає кольори паперу; знає назви інструментів та матеріалів: “ножиці”, “олівець”, “шаблон”; має уявлення про правила безпечної праці ножицями, олівцем.
Обводить шаблон олівцем за допомогою учителя.

Вирізує геометричну фігуру по прямій лінії – квадрат, трикутник.
Викладає візерунки на папері із трикутників та квадратиків за зразком та наслідуванням.


Формування організаційних вмінь навчально-практичної діяльності: розташовувати матеріали та інструменти. Розвиток мовлення на основі

збагачення словника назвами предметів, виготовлених із глини та пластиліну. Розвиток пам'яті на основі пригадування властивостей пластиліну.

Формування уявлень про дії з пластиліном. Розвиток дрібної моторики під час виконання трудових операцій з пластиліну.

Розвиток просторового орієнтування на площині – вище, нижче, посередині.
Формування діяльності на основі формування умінь копіювати дії та працювати за зразком. Розвиток просторових уявлень на основі виготовлення геометричних фігур, букв, цифр.

Конкретизація уявлень про посуд, геометричні фігури, тварини, що виготовлені з глини, пластиліну. Виховання охайності.
Розвиток сприймання на основі розпізнавання та називання природних матеріалів.

Розширення уявлення про природні матеріали.

Розвиток мислення на основі умінь порівнювати та класифікувати природний матеріал за кольором, величиною, призначенням. Формування уявлення про з'єднання деталей за допомогою пластиліна.

Формування діяльності на основі уміння працювати за зразком: порівнювати, співставляти результати своїх дій зі зразком, контролювати свої дії. Формування позитивного ставлення до праці на основі

усвідомлення значущості його результатів.

Розвиток мовлення на основі

збагачення словника назвами інструментів: шаблон, ножиці тощо.

Формування зосередженості уваги на діяльності. Розвиток просторових уявлень стосовно геометричних фігур під час обведення шаблона та вирізування.

Формування діяльності на основі розвитку координації та точності рухів рук.

Формування діяльності та мислення на основі

розвитку вмінь аналізувати зразки візерунків, окремих предметів за їх частинами та розташуванням. Формування особистісної якості цілеспрямованості діяльності.
  1   2   3   4

Схожі:

Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання
Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії
Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та iconОсвітня галузь «Технології» в 5-9 класах Неморозької загальноосвітньої...
«Трудове навчання» (обслуговуюча праця) І спрямована на формування технологічно освіченої особистості, конкурентоспроможної в умовах...
Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та iconРекомендації Секції вчителів, що викладають трудове навчання в 5-9...
...
Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та iconМетодичний лист щодо викладання предмету Трудове навчання (технології)...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та iconМетодичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та iconРинок дитячого туризму характеризується такими напрямами, як
Попит на дитячий туризм, так само як І пропозиція, носить яскраво виражений сезонний характер І залежить, як правило, від
Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та iconУ 5, 6, 9 класах – 1 год на тиждень; у 7-8 класах – 2 год на тиждень;...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та iconНавчання у початкових класах можна порівняти з фундаментом будинку,...
Необхідний деякий початковий рівень психічного розвитку дитини, без якого навчання у школі, як правило, буде сумним І з дуже низькими...
Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та iconМетодичні рекомендації щодо проведення
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Трудове навчання у підготовчому та 1-3 класах носить загальнотрудовий, загальнотехнічний характер І виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого у 4-10 та iconПлан роботи рмк на 2013 рік Вступ
Забезпечується оперативність, мобільність науково-методичної роботи, яка носить випереджаючий характер, практичну спрямованість,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка