Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ
Скачати 76.72 Kb.
НазваР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ
Дата конвертації30.03.2013
Розмір76.72 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 жовтня 2007 р. N 884-р
КиївПро затвердження плану заходів
з підготовки та проведення у 2008 році
Року туризму і курортів в Україні
1. На виконання Указу Президента України від 21 лютого
2007 р. N 136 ( 136/2007 ) затвердити план заходів з підготовки та
проведення у 2008 році Року туризму і курортів в Україні, що
додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити:

виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел;

надіслання МКТ до 1 січня 2009 р. інформації про результати
роботи для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України
до 1 лютого 2009 року.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 884-р

^ ПЛАН
заходів з підготовки та проведення
у 2008 році Року туризму і курортів в Україні
------------------------------------------------------------------

| Найменування заходу | Строк | Відповідальні за виконання|

| | виконання | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|1. Проведення |січень - лютий|МКТ, Держкомтелерадіо, |

|урочистостей з нагоди| |Рада міністрів Автономної |

|оголошення 2008 року | |Республіки Крим, обласні, |

|Роком туризму і | |Київська та Севастопольська|

|курортів в Україні | |міські держадміністрації |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Проведення: |

|----------------------------------------------------------------|

|міжгалузевої наради з|квітень |МКТ, інші центральні органи|

|питань підготовки до | |виконавчої влади, Рада |

|літнього туристично- | |міністрів Автономної |

|курортного сезону | |Республіки Крим, обласні, |

| | |Київська та Севастопольська|

| | |міські держадміністрації |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|тематичних |протягом року |Рада міністрів Автономної |

|науково-практичних | |Республіки Крим, обласні, |

|конференцій та | |Київська та Севастопольська|

|засідань за круглим | |міські держадміністрації, |

|столом | |МКТ, МОН |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|3. Організація | -"- |МКТ, Рада міністрів |

|проведення | |Автономної Республіки |

|виставково-ярмаркових| |Крим, обласні, Київська та |

|заходів | |Севастопольська міські |

| | |держадміністрації |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|4. Здійснення | -"- |Рада міністрів Автономної |

|культурних, | |Республіки Крим, обласні, |

|інформаційно- | |Київська та Севастопольська|

|рекламних та інших | |міські держадміністрації, |

|заходів з метою | |МКТ, Держкомтелерадіо за |

|популяризації | |участю громадських |

|національного | |організацій |

|туристичного продукту| | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|5. Випуск та введення| -"- |Мінтрансзв'язку |

|в обіг художніх | | |

|немаркованих | | |

|конвертів та серії | | |

|поштових марок | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|6. Розроблення | -"- |МКТ за участю громадських |

|логотипів та | |організацій і суб'єктів |

|виготовлення | |підприємництва |

|пам'ятного знака | | |

|знака | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|7. Забезпечення |протягом року |Держкомтелерадіо, МКТ |

|широкого висвітлення | | |

|в засобах масової | | |

|інформації заходів з | | |

|підготовки та | | |

|проведення Року | | |

|туризму і курортів в | | |

|Україні | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|8. Організація | -"- |МКТ, МЗС |

|проведення в Україні | | |

|засідання Ради з | | |

|туризму країн - | | |

|учасниць СНД | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|9. Розроблення | -"- |МКТ |

|проектів нормативно- | | |

|правових актів, | | |

|спрямованих на | | |

|розвиток внутрішнього| | |

|туризму, зокрема | | |

|сільського та | | |

|зеленого, туристичної| | |

|інфраструктури, а | | |

|також співробітництва| | |

|із зарубіжними | | |

|країнами в галузі | | |

|туризму | | |

|----------------------------------------------------------------|

|10. Організація та |

|проведення: |

|----------------------------------------------------------------|

|конкурсу серед | -"- |МКТ, Держкомтелерадіо, |

|засобів масової | |Рада міністрів Автономної |

|інформації на краще | |Республіки Крим, обласні, |

|висвітлення | |Київська та Севастопольська|

|туристичної і | |міські держадміністрації за|

|курортної тематики | |участю громадських |

| | |організацій і суб'єктів |

| | |підприємництва |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|III Всеукраїнського | -"- |Мінсім'ямолодьспорт, МОН, |

|молодіжного | |Держкомтелерадіо, МКТ, |

|туристичного | |Рада міністрів Автономної |

|фестивалю "Дивосвіт" | |Республіки Крим, обласні, |

| | |Київська та Севастопольська|

| | |міські держадміністрації за|

| | |участю громадських |

| | |організацій |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|конкурсу серед |I-III квартали|МКТ, МОН, |

|школярів "Україна | |Мінсім'ямолодьспорт |

|очима юних туристів" | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|Всеукраїнської |II квартал |МКТ, інші центральні та |

|науково-практичної | |місцеві органи виконавчої |

|конференції | |влади за участю громадських|

|"Екскурсійна справа в| |організацій |

|Україні: проблеми та | | |

|перспективи" | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|Всеукраїнського |III квартал | -"- |

|засідання за | | |

|круглим столом | | |

|"Інновації в туризмі:| | |

|сучасні тенденції" | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|спеціалізованої |вересень |МКТ, Держкомтелерадіо за |

|тематичної | |участю громадських |

|фотовиставки "Україна| |організацій і суб'єктів |

|і світ туризму" | |підприємництва |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|змагань на Кубок |вересень |Мінсім'ямолодьспорт, МКТ, |

|України із | |МОН, Рада міністрів |

|спортивного туризму | |Автономної Республіки |

| | |Крим, обласні, Київська та |

| | |Севастопольська міські |

| | |держадміністрації, |

| | |громадські організації |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|Всеукраїнського |вересень - |МКТ за участю громадських |

|фестивалю туристичної|жовтень |організацій |

|журналістики | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|урочистостей з нагоди|вересень |МКТ, Держкомтелерадіо, |

|відзначення | |МЗС, інші центральні органи|

|Всесвітнього дня | |виконавчої влади, Рада |

|туризму та Дня | |міністрів Автономної |

|туризму в Україні, | |Республіки Крим, обласні, |

|забезпечення | |Київська та Севастопольська|

|урочистого вручення | |міські держадміністрації |

|державних та | | |

|інших нагород | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|Всеукраїнського |жовтень |МОН |

|зльоту ветеранів | | |

|дитячого туризму | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|міжгалузевої наради |жовтень - |МКТ, інші центральні органи|

|з питань підбиття |листопад |виконавчої влади, Рада |

|підсумків підготовки | |міністрів Автономної |

|та проведення | |Республіки Крим, обласні, |

|літнього туристично- | |Київська та Севастопольська|

|курортного сезону | |міські держадміністрації |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|у рамках |листопад |МКТ за участю громадських |

|спеціалізованої | |організацій |

|виставки "Індустрія | | |

|гостинності" | | |

|Всеукраїнського | | |

|семінару "Інвестиції | | |

|в розвиток | | |

|туристичної та | | |

|курортної галузей" | | |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|Всеукраїнського |IV квартал |МКТ, Держспоживстандарт, |

|семінару "Готельна | |інші центральні та місцеві |

|індустрія: | |органи виконавчої влади за |

|європейські стандарти| |участю громадських |

|якості" | |організацій |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|Всеукраїнського |грудень |МКТ, інші центральні органи|

|туристичного форуму | |виконавчої влади, Рада |

|"Туризм і курорти в | |міністрів Автономної |

|Україні: стратегія | |Республіки Крим, обласні, |

|подальшого розвитку" | |Київська та Севастопольська|

| | |міські держадміністрації |

|---------------------+--------------+---------------------------|

|11. Підбиття | -"- | -"- |

|підсумків Року | | |

|туризму і курортів | | |

|в Україні | | |

------------------------------------------------------------------

Схожі:

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ iconВід 11. 05. 2007 №2-07, від 21. 06. 2007 №5, від 20. 07. 2007 №8,...
Клієнтам) Відкритим акціонерним товариством втб банк (надалі банком). Винагорода за операції та послуги, яка не обумовлена цими тарифами,...
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ
Затвердити Державну цільову соціальну програму "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ
Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 6 червня 2007 р. N 803 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 порядок відчуження об'єктів державної власності
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 листопада 2007 р. N 1314 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 порядок
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ iconДодаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації від 25 грудня 2007 року №467/2007-р склад
Головчинці, реконструйованої частини приміщення підвалу адмінбудинку районного споживчого товариства під магазин приватного підприємця...
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ
Затвердити план дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки (далі план дій), що додається
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ iconЗакон: Кабінет Міністрів України
Постанова від 12 жовтня 1992 р. N 576 Київ Із змінами, внесеними згідно з Постановами км
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ iconП О С Т А Н О В А від 22 лютого 2008 р. N 86 Київ
Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 256
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ iconЦивільний процесуальний кодекс україни
Ввр, 2006, n 35, ст. 303 N 424-v ( 424-16 ) від 01. 12. 2006, ввр, 2007, n 9, ст. 67 N 483-v ( 483-16 ) від 15. 12. 2006, ввр, 2007,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка