Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу
Скачати 95.38 Kb.
НазваРеферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу
Дата конвертації05.04.2013
Розмір95.38 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Туризм > Реферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
Реферат
На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок НС від господарської діяльності людини.

Роботу виконав:

Студент 5-го курсу

Денної форми навчання

Махинько Юрій Олексійович

Київ – 2013

План

Вступ

 1. Визначення ерозії земель та основні причини погіршення земель.

 2. Чинники та умови виникнення ерозійних процесів.

 3. Вплив людської діяльності на ерозію земель.

 4. Правові наслідки від господарської діяльності людини що призвели до Нс.

Висновок

Список використаної літератури

Ґрунт займає особливе становище в природних ландшафтах і в екосистемах. Він є найважливішим блоком екосистем, виступає як фактор родючості для рослин і як найбільш насичена організмами кошти життя.

Порушення (руйнування) ґрунтів є складним комплексом антропогенних і природних процесів зміни фізико-хімічних та механічних характеристик ґрунту. Як правило, першопричиною порушення фунтів є процеси, ініційовані діяльністю людини (наприклад, механічна обробка ґрунтів, трансформація шарів землі в будівництві, переущільнення ґрунтів внаслідок руху транспорту, випасу худоби, забруднення ґрунтів та ін.). Наслідки цих первинних змін можуть багаторазово посилюватися під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків тощо. Тобто ґрунт є дуже складною і вразливою системою, що формувалася протягом століть, але може бути зруйнована неправильними діями людини за лічені роки, місяці і навіть дні.

 1. ^ Визначення ерозії земель та основні причини погіршення земель.

Ерозія ґрунтів (від лат. erosio - роз'їдання) - процес руйнування верхніх, найбільш родючих шарів ґрунту і підстильних порід під впливом природних і антропогенних чинників. Внаслідок ерозії ґрунт може втрачати родючість доти, доки не перетвориться на пустелю, тобто поступово відбувається процес спустелення. Залежно від переваги тих чи інших факторів, які впливають на хід ерозійних процесів, розрізняють декілька форм ерозії.

Залежно від природних чинників руйнування ґрунту, розрізняють водну та вітрову ерозію.

Однак справжнім бичем землеробства у нас в країні і в світі залишаються водна ерозія (до неї схильний 31% суші) і вітрова ерозія (дефляція), активно діюча на 34% поверхні суші. У США еродованих, тобто схильна ерозії, 40% всіх сільськогосподарських земель, а в посушливих районах світу ще більше – 60% від загальної площі, з них 20% сильно еродовані.

Ерозія має суттєвий негативний вплив на стан ґрунтового покриву, а в багатьох випадках руйнує його повністю. Падає біологічна продуктивність рослин, знижуються врожаї і якість зернових культур, бавовни, чаю та ін.

Вітрова ерозія (дефляція) ґрунтів. Під вітрової ерозією розуміють видування, перенесення і відкладення дрібних ґрунтових частинок вітром. Інтенсивність вітрової ерозії залежить від швидкості вітру, стійкості ґрунту, наявності рослинного покриву, особливостей рельєфу і від інших факторів. Величезний вплив на її розвиток надають антропогенні фактори. Наприклад, знищення рослинності, нерегульований випас худоби, неправильне застосування агротехнічних заходів різко активізують ерозійні процеси.

Розрізняють місцеву (повсякденне) вітрову ерозію і пилові бурі. Перша проявляється у вигляді буревій і стовпів пилу при невеликих швидкостях вітру. Пилові бурі виникають при дуже сильних і тривалих вітрах. Швидкість вітру досягає 20-30 м / с і більше. Найбільш часто пилові бурі спостерігаються в посушливих районах (сухі степи, напівпустелі, пустелі). Пилові бурі безповоротно забирають самий родючий верхній шар ґрунтів; вони здатні розвіяти за кілька годин до 500 т ґрунту з 1 га ріллі, негативно впливають на всі компоненти навколишнього природного середовища, забруднюють атмосферне повітря, водойми, негативно впливають на здоров'я людини.
За ступенем прояву ерозію ґрунтів поділяють на нормальну і прискорену.

 • Нормальна, або геологічна ерозія проявляється у природних умовах (без втручання людини) і відбувається повільніше, ніж формування профілю ґрунту під час процесів ґрунтоутворення. Вона спостерігається на цілинних землях, у лісах, на луках і, як правило, не призводить до утворення еродованих ґрунтів.

 • Прискорена, або антропогенна ерозія виникає внаслідок нераціональної господарської діяльності людини і відбувається інтенсивніше, ніж процеси ґрунтоутворення. Вона призводить до утворення еродованих ґрунтів. 1. ^ Чинники та умови виникнення ерозійних процесів

Чинники, які впливають на виникнення та інтенсивність ерозійних процесів, ділять на дві групи: природні та соціально-економічні, пов'язані з господарською діяльністю людини. Хоча в аспекті даної праці нам більше цікаві чинники пов’язані з господарською діяльністю людини, але сучасна ерозія, як правило, проявляється у випадку поєднання обох груп чинників. Природні чинники створюють умови для виникнення ерозії, а неправильна виробнича діяльність людини є основною причиною, що призводить до інтенсифікації її розвитку.

До природних чинників належать:

 • рельєф місцевості,

 • клімат,

 • опади,

 • вітер,

 • температура повітря,

 • рослинність

 • ґрунт.

Щодо господарської діяльності людини то варто зазначити, що останнім часом людина вже намагається дослуховуватися до порад екологів, також навіть не маючи спеціальних знать помітно до яких руйнівних впливів природи призводить діяльність люди. Але нажаль свідомих людей громадян не так вже й багато, та навіть не всі держави розуміють важливість даного питання. В даному аспекті прояв господарської діяльності відбувається у вирубці лісів, зміні цільових призначень ґрунтів, будуванні доріг, мостів, недобросовісному ставленні до свої обов’язків суб’єктами господарювання, що зумовлюється розорюванням земель використанням різних хімічних добрив та ін. впливів на ґрунти, що поєднуючись із природними чинниками і призводять до негативних наслідків.

 1. ^ Вплив людської діяльності на ерозію земель.

Під впливом господарської діяльності людини відбуваються зміни природних компонентів ландшафтів. Під час будівництва міст, доріг, гребель на річках, видобування корисних копалин порушується рельєф. Неправильний обробіток ґрунтів призводить до їх водної і вітрової ерозії, площинного змиву. Розорювання степів, луків, зведення лісів, осушення боліт позначаються на видовому складі рослинності, а отже, і тваринного світу: природні угруповання рослин витісняються культурними (поля, сади, виноградники), збіднюється видовий склад тварин.

Вплив господарського освоєння території України на її природні умови і ресурси був неоднаковим у часі і в різних природних зонах. До кінця XVIII ст. були в основному розорані лучні степи лісостепової зони і почалося землеробське освоєння степових ландшафтів України. Воно супроводжувалось зведенням природної степової рослинності, що призвело до зменшення зволоженості ґрунтів та висихання степів, і тому з другої половини XIX ст. в степовій зоні України спостерігаються посухи, пилові бурі, вітрова ерозія та ін. Освоєння земель з крутими схилами, неправильна оранка сприяли утворенню ярів, висиханню малих річок, замуленню озер, зниженню рівня ґрунтових вод. На сільськогосподарське користування припадає 80 % земельного фонду України: лісостепові, степові ландшафти розорані на 75—85 %.

На орних землях розвивається водна і вітрова ерозія, що супроводжується змивом гумусного горизонту, видуванням, засипанням озимих культур, садів, виноградників, лісосмуг, каналів, доріг. Водна ерозія нині проявляється на площі 12 млн гектарів. Щорічно до 3 тис. гектарів земель руйнується ярами. В степових ландшафтах через екстенсивну технологію землеробства втрати гумусу за останні 20 років становлять

1,5—2,5 % в орному шарі.

У зоні мішаних лісів України орні землі займають близько 40 % земельного фонду, мало їх у гірських районах: Українських Карпатах — 16,8, Кримських горах — 21,4 % земельного фонду.

Отже можливо цілком впевнено сказати що вплив людини є самим головним фактором ерозії земель, та ін. антропогенного впливу на природне середовище.

 1. ^ Правові наслідки господарської діяльності людини що призвели до НC.

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

У разі виникнення НС техногенного та природного характеру сили постійної готовності залучаються для термінового реагування. Для ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру відповідно до закону можуть залучатися частини та підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання у сфері захисту населення і територій НС техногенного та природного характеру:

• планують і здійснюють необхідні заходи для захисту своїх працівників, об’єктів господарювання та довкілля від НС техногенного та природного характеру;

• розробляють плани локалізації і ліквідації аварій (катастроф) з подальшим погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і території від НС техногенного та природного характеру;

• підтримують у готовності до застосування сили і засоби із запобігання виникненню та ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру;

• створюють та підтримують матеріальні резерви для попередження та ліквідації НС техногенного та природного характеру; • забезпечують своєчасне оповіщення своїх працівників про загрозу виникнення або про виникнення НС техногенного та природного характеру. Об’єднання громадян можуть брати участь у заходах щодо ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру відповідно до цього Закону та Закону України “Про аварійно-рятувальні служби”. Громадяни України у сфері захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру зобов’язані:

• дотримуватися заходів безпеки, не допускати порушень виробничої дисципліни, вимог екологічної безпеки; • вивчати основні способи захисту населення і територій від наслідків НС техногенного та природного характеру, надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами захисту;

• дотримуватися відповідних вимог у разі виникнення НС техногенного та природного характеру. Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і території від НС техногенного та природного характеру.

Функції запобігання щодо надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру в Україні виконує ^ Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, положення про яку затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1198.

Ця система включає в себе:

 • центральні та місцеві органи виконавчої влади

 • державні підприємства

 • установи та організації, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної і природньої безпеки, організація проведення роботи по запобіганню НС з метою захисту населення, території та довкілля.

Висновок

З розвитком суспільства постала нагальна потреба заощадження природних ресурсів та збереження навколишнього природного середовища. Бо якщо люди буде лише думати про сьогоднішній день не задумуючись про екологію, про майбутнє нашої плането то швидко нас настигнуть техногенні катастрофи та різноманітного характеру надзвичайні ситуації.

На мою думку наше суспільство і так знаходиться на межі, розглядаючи сумну статистику земель підданих ерозії та це є не єдиною нашою проблемою, включаючи безпощадне використання ресурсів та різноманітних технологій ще при СРСР, але на той час ті технології та методи застосування відповідали тому часу, і тим потребам суспільства. На теперішній час ми використовуємо застаріли методи та засоби виробництва що призводить до різних негативних наслідків в тому числі до ерозії сільськогосподарських земель що в свою чергу взаємодіючи з іншими факторами тягне за собою різні надзвичайні ситуації можливо навіть техногенного характеру.

Тому необхідно в першу чергу підвищувати правову звідомить та правову культуру громадян, підвищувати поінформованість населення про стан земель водних ресурсів екології взагалі, переходити до екологічного, так званого зеленого виробництва , що має не лише позитивний вплив на природу взагалі, а й є вигіднішим та економічно обгрунтованішим. Також необхідно проводити заходи щодо недопущення ерозії земель та підвищення родючості земель, щоб в подальшому відвернуту Надзвичайні ситуації різного характеру. Невід’ємною складовою є обізнаність населення щодо необхідних дій в різних надзвичайних ситуаціях, тому на мою думку введення Цивільного Захисту як загальнообов’язкового предмету є обмовленою необхідністю, але даний курс потребує більш поглибленого вивчення не тільки в університетах, а й в шкільній програмі.

Список використаної літератури

  1. Ніколайкін Н.І. Екологія: Підручник для вузів / Н.І. Ніколайкін, Н.Є. Ніколайкіна, О.П. Меліхова – 3-е вид., Стереотип. – М.: Дрофа, 2004. - 624 с.

  2. Коробкін В.І. Екологія. Підручник для вузів / В.І. Коробкін, Л.В. Передельський. – Вид. 10-е. – Ростов н/Д: Фенікс, 2006. – 576 с.

  3. Гражданская оборона / Под ред. Е. П. Шубина — М.: Просвещение, 1991

  4. Безпека життєдіяльності / Під ред. Я. Бедрія — Львів: Видавнича фірма «Афіша», 1998.

  5. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності. — Львівський банківський коледж, 1998

  6. Закон України «Про охорону земель» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.349 )

  7. Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 4, ст. 25 )Схожі:

Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу iconМ'який, вологий клімат Карпат сприятливий для розвитку лучної рослинності....
Площі первинних природних луків надзвичайно розширені внаслідок господарської діяльності людини. Великі масиви гірських луків це...
Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу iconПро порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней І паводків
З метою мінімізації економічних, соціальних та екологічних збитків від затоплення земель внаслідок повеней І паводків Кабінет Міністрів...
Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу iconРозділ I основні засади господарської діяльності
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу iconКиївський університет права
На тему: Правові наслідки в разі порушень законодавства про інформацію при надзвичайних ситуаціях
Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу iconРеферат на тему “володимир великий”
Володимир упровадив далеко конструктивніший підхід до управління державою. На відміну від попередників у центрі його уваги був насамперед...
Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу iconТема: «Юридичні права державних органів при здійснені перевірок господарюючих право суб’єктів.»
Правові аспекти здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу iconРеферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста
...
Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу iconПравова охорона земель в Україні
Предметом дослідження виступає правова охорона земель, як система правових держави, що спрямовані на раціональне використання земель,...
Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу iconРішення виїзного засідання колегії Великобурлуцької районної державної...
Розглянувши стан справ щодо догляду за посівами сільськогосподарських культур в сільгосппідприємствах району колегія відмічає, що...
Реферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини. Роботу iconЗакону України “Про основні засади державного нагляду (контролю)...
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка