Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії
Скачати 192.9 Kb.
НазваУрок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії
Дата конвертації10.06.2013
Розмір192.9 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Туризм > Урок


Урок-конференція
вчитель фізики Лазар І.М.


Т е м а :


Конференція. Проблеми пошуку і використання нових, екологічно чистих джерел енергії.
Цілі уроку: узагальнити знання учнів про основні принципи виробництва електроенергії та його вплив на навколишнє середовище; розширити кругозір учнів щодо оцінки наслідків діяльності людини; продовжити виховання екологічного мислення у дітей, допомогти їм відчути себе част­кою матері-природи; розвивати навички самостійної робо­ти з літературою; розвивати ініціативу, активність учнів, інтерес до навчання, прищеплювати інтерес до читання науково-популярної і технічної літератури.

Тип уроку: урок-конференція, узагальнення та систематизація знань.

Обладнання: таблиці, плакати.

^ ПЛАН УРОКУ

1. Вступ.

2. Доповіді:

 1. Енергетика в історії людства.

 2. Виробництво електроенергії на ГЕС та еко­логія.

 3. Виробництво електроенергії на ТЕЦ та еко­логія.

 4. Виробництво електроенергії на АЕС та еко­логія.

 5. Альтернативні джерела енергії.

3. Виступ експерта.

4. Підбиття підсумків уроку. Заключне слово вчителя.
^ ХІД УРОКУ

 1. Вступ

Учитель. Багата і щедра природа нашої Батьківщини, її ресурси забезпечують інтенсивний розвиток усіх галузей народного господарства. Вона є дже­релом фізичного і морального здоров'я людини, неодмінною умовою суспільного розвитку. Про­те використовувати природу можна по-різному. Можна — й історія людства знає чимало таких прикладів — залишати за собою безплідні, поз­бавлені життя, ворожі людині простори. Але мож­на і треба облагороджувати природу, допомагати їй повніше розкривати життєві сили.

На жаль, людство ще не навчилося дбайливо і раціонально використовувати природу в інтере­сах усіх мешканців планети, внаслідок чого воно зіткнулося з проблемою навколишнього середо­вища, яка сьогодні доповнюється рядом гострих соціальних проблем.

Проблема охорони навколишнього середови­ща є супутницею розвитку науково-технічного прогресу, наслідком недостатнього врахування екологічного фактора під час економічного роз­витку. Минули часи, коли такими наслідками можна було нехтувати без істотної шкоди для природи. Тепер, коли потенціал впливу людського суспільства на природу прирівнюється до геоло­гічних сил самої природи, екологічні прорахунки і нігілізм стосовно охорони навколишнього сере­довища можуть поставити під загрозу існування життя на Землі.

Серед придатних до використання й економічно вигідних форм енергії особливе місце посідає електрична енергія. Ціла низка її переваг стали причиною того, що електро­енергія використовується у сучасному суспільстві широко. 3-поміж переваг електрики можна виділити такі, як:

1) легко може бути отримана за рахунок інших видів енергії;

2) порівняно просто здійснити зворотний процес;

3) цю енергію можна передавати з дуже незначними втратами на великі відстані від місця виробництва до місця споживання;

4) електрична енергія легко дробиться.

На сьогодні немає жодної галузі народного господарства, жодного підприємства, що не споживали б електроенергію. Електричний струм проникає усюди. Енергетика сьогоден­ня і майбутнього, її проблеми — ось про що піде сьогодні розмова.


 1. Доповіді учнів

2.1. Історик «Енергетика в історії людства»

Під енергетикою розумі­ють комплекс різних видів енергії та технічних засобів використання її для практич­них потреб людства. Енерге­тика і практика завжди пере­бували в діалектичному взає­мозв'язку: потреби практики спричиняли пошуки і розши­рення енергетики, збагачен­ня енергетики зумовлювало зміст техніки і організації ви­робничої діяльності людства. Окреслимо характерні риси цього процесу в історичному розвитку людства. Розглянемо хронологічну таблицю:

№ п/п

Назва формації

Вид

діяльності

Вид енергії, що

застосовується

Примітки

1.

Первісно-общинна: початкова стадія
пізніша стадія


збирання плодів рослин, полювання і рибальство
землеробство і тваринництво


Власна біоло­гічна енергія


енергії тварин, вітру і води
2.

"Трипільська куль­тура"

використання вогню, відкриття ме­талів, пізнання технології їх добування і використання для виготовлення досконаліших знарядь праці.

внут­рішня енергія природи

(енергія вогню)
3.

Рабовласницька

розширене вироб­ництво заліза, впровадження простих і складних машин, водопідіймальних конструк­цій, покращення доріг, побу­дова річкових і морських су­ден, військових укріплень

домінуючим джерелом енер­гії була мускульна сила раба

природні енергетичні ресур­си води, вітру, палива вико­ристовувалися дуже мало

4.

Феодалізм

вільні землеробці і ремісники

енергія води і вітру, широке використанням во­дяного колеса (як двигуна)

криза гідроенергетики,

альтернативою гідроенер­гетиці того часу могла стати лише теплоенергетика.

5.

Капіталізм

розвиток мета­лургії та машинобудування, кам'яновугільної промисло­вості, транспорту, а також на­уки

теплова енергія, механічна енергія.

зародилася елек­тродинаміка. (початок ХІХ ст.)

6.

Капіталізм і соціалізм

стрімкий розвиток всіх галузей господарства.

електрична енергія – легко і з ве­ликим ККД перетворюється в інші види енергії.  1. ^ Виробництво електроенергії на ГЕС та еко­логія.

Енергетика — галузь господарства, яка виробляє енер­гію — має важливе значення для розвитку економіки, науки й культури країни. Зараз значну питому вагу з ви­роблення електроенергії мають механічні джерела енер­гії - ГЕС.

Уперше людина використала енергію води за допомо­гою водяного колеса.

Одним із принципів гідроелектробудування є максималь­не використання гідроенергії річок. Згідно з цим принци­пом, на річках будуються не окремі ГЕС, а каскади та­ких станцій і створюються водосховища для регулювань річного стоку вод. Стік більшості річок нерівномірний протягом року. Так, у Дніпрі в період весняного паводку, тобто приблизно протягом одного місяця, у море стікала половина всіх водних запасів річки, у літні місяці рівень води різко знижувався. Внаслідок цього ГЕС влітку пра­цювала з половинною потужністю. Створення великого водосховища біля ГЕС різко змінило становище. Тепер весняні води Дніпра вже не стікають без усілякої ко­ристі в море, а зберігаються у водосховищі, а потім пла­номірно використовуються протягом року гідростанція­ми. Це дало змогу не лише збільшити річне вироблення електроенергії, а й знімати пікові навантаження в енер­госистемі району розміщення ГЕС. Сучасні ГЕС будують із таким розрахунком, щоб за їхньою допомогою комп­лексно розв'язувалися задачі вироблення електроенер­гії, зрошення земель, водопостачання тощо.

Гідроенергетичні технології мають чимало переваг, але є й значні недоліки. Наприклад, низькі водні ресурси під час посухи можуть серйозно впливати на кількість виробленої енергії. Це може стати значною проблемою там, де гідроенергія складає значну частину в енерге­тичному комплексі країни; будівництво гребель є при­чиною багатьох проблем: переселення мешканців, за­мулення водосховищ, водних суперечок між сусідніми країнами, значної вартості цих проектів. Будівництво ГЕС на рівнинних річках призводить до затоплення ве­ликих територій. Значна частина площі водойм, що утво­рюються,— мілководдя. У літній час за рахунок сонячної радіації в них активно розвивається водяна рослинність, відбувається так зване «цвітіння» води.

Греблі перешкоджають міграції риб. Багатокаскадні ГЕС перетворюють річки на низку озер, де виникають болота. У цих річках гине риба, а навколо них змінюється мікро­клімат, ще більше руйнуються природні екосистеми.

  1. ^ Виробництво електроенергії на ТЕЦ та еко­логія.

Енергія людини здавна була спрямована на пошуки за­собів полегшення виконання необхідних для її існування робіт. Для цього використовувалися усілякі інструменти й механізми, приручені тварини, але лише теплова ма­шина значно розширила можливості людини, приско­рила технічний прогрес.

Теплова машина — це система, яка дає змогу перетво­рити теплову енергію в інші форми енергії — механіч­ну, електричну.

На теплових ЕС енергія, яка виділяється під час згоряння різних видів палива — вугілля, газу, нафти, торфу, горю­чих сланців — за допомогою електрогенераторів, що при­водяться в обертання паровими і газовими турбінами або двигунами внутрішнього згоряння, перетворюється в елек­тричну енергію. Більша частина енергії палива втрачається разом із гарячою (відпрацьованою) парою. Цю відпрацьовану на турбінах гарячу пароводяну суміш використовують для опалення житлових приміщень і виробничих потреб, що підви­щує коефіцієнт корисної дії теплових електроцентралей (ТЕЦ). Слід зауважити, що на ТЕЦ 80 % енергії згорян­ня палива використовують ефективно.

Запаси органічного палива на Землі розподілені вкрай нерівномірно, і за теперішніх темпів споживання вугілля вистачить на 150—200 років, нафти — на 40-50 років, а газу—приблизно на 60 років.

Можна відзначити, що ТЕС, яка працює на вугіллі, ви­кидає в атмосферу більше радіоактивних речовин, ніж АЕС такої ж потужності. Це пов'язано з викидом різних радіоактивних елементів, що містяться у вугіллі у вигляді вкраплень (радій, торій, полоній тощо). У наш час в атмосферу щорічно викидається 20—30 млрд тонн оксиду Карбону. Прогнози свідчать, що за збережен­ня таких темпів у майбутньому до середини століття се­редня температура на Землі може підвищитися на декілька градусів, що призведе до непередбачених глобальних клі­матичних змін. Порівнюючи екологічну дію різних енергоджерел, необхідно враховувати їхній вплив на здоров'я людини. Високий ризик для працівників у випадку вико­ристання вугілля пов'язаний із його видобутком у шах­тах, транспортуванням і з екологічним впливом продуктів його спалювання. Останні дві причини стосуються наф­ти й газу та впливають на все населення. Встановлено, що глобальний вплив викидів від спалювання вугілля й на­фти на здоров'я людей діє приблизно так само, як аварія типу Чорнобильської, що повторюється раз на рік. Це — «тихий Чорнобиль», наслідки якого безпосередньо неви­димі, але постійно впливають на екологію. Концентрація токсичних домішок у хімічних відходах стабільна і, вре­шті-решт, усі вони перейдуть в екосферу.

  1. ^ Виробництво електроенергії на АЕС та еко­логія.

Основа атомної енергетики — атомні електростанції, які перетворюють ядерну енергію в електричну. АЕС вико­ристовують теплоту, що виділяється в ядерному реак­торі внаслідок ланцюгової реакції поділу ядер важких елементів, переважно 235U, 238U, 239Pu. Потім, як і на звичайних ТЕС, теплова енергія перетворюється в електричну. При кінцевому поділі 1 г ізотопу урану чи плу­тонію вивільнюється приблизно 22,5 МВт • год енергії, що рівноцінно енергії 2,8 т умовного палива.

Від уведення в дію першої АЕС минуло понад 45 років. За цей час у техніці АЕС сталися неабиякі зміни: різко зросли по­тужності ядерних реакторів, підвищилися техніко-економічні показники АЕС. Зараз для районів, віддалених від ре­сурсів хімічного палива, собівартість 1 кВт • год для АЕС менша, ніж для теплових електростанцій.. АЕС практично не виділяють в атмосферу хімічних забруднюва­чів. Якщо за їхньої нормальної роботи розуміти такий ре­жим експлуатації, за якого додаткова доза опромінення від станції не перевищує значень флуктуацій природного фону, то, як правило, ця умова дотримується. У цілому реальний радіаційний вплив АЕС на природне середовище є значно (у 10 і більше разів) меншим припустимого.

Цікаво відзначити, що, за даними групи англійських медиків, особи, які працювали протягом 1946—1988 рр. на підприємствах британської ядерної промисловості, живуть у середньому довше, а рівень смертності серед них від усіх причин, включаючи рак, значно нижчий. Якщо враховувати реальні рівні радіації та концентра­ції хімічних речовин в атмосфері, то можна стверджу­вати, що вплив останніх на флору в цілому доволі знач­ний порівняно із впливом радіації.

Наведені дані свідчать, що за нормальної роботи енер­гетичних установок екологічний вплив атомної енерге­тики у десятки разів нижчий, ніж теплової.

Невиправним лихом для України залишається Чорно­бильська трагедія. Аварія на Чорнобильській АЕС 26 квіт­ня 1986 року показала, яку загрозу несуть для людства атомні електростанції. Радіаційне забруднення прилеглих територій було таким великим, що людей відселили і ви­никла так звана зона відчуження. Радіаційне забруднен­ня водойм було мінімальним тільки тому, що вчасно були проведені роботи щодо їх захисту. Підрахувати збитки від аварії дуже важко, адже від радіаційного випроміню­вання виникли захворювання, які досить важко підда­ються лікуванню. Люди навіть через 19 років після аварії хворіють. Фізіологічна дія радіоактивного проміння пов­ністю не вивчена, але згубна його дія очевидна.

^ 2.5. Альтернативні джерела енергії. (Перший учень)

Зростання масштабів використання електричної енергії, загострення проблем охорони навколишнього середови­ща значно активізували пошуки екологічно чистих спо­собів вироблення електричної енергії. Інтенсивно розроб­ляються способи використання непаливної відновлюваної енергії — сонячної, вітряної, геотермальної, енергії хвиль, припливів і відпливів, енергії біогазу тощо. Джерела цих видів енергії — невичерпні, але потрібно розумно оцінити, чи зможуть вони задовольнити усі потреби людства.

^ Вітрові електростанції (ВЕС)

За оцінками різних авторів, загальний вітроенергетич­ний потенціал Землі становить 1 200 ТВт, однак можли­вості використання цього виду енергії в різних районах Землі не однакові. Новітні дослідження спрямовані пе­реважно на вироблення електричної енергії за рахунок енергії вітру. Споруджуються ВЕС переважно постійно­го струму. Вітряне колесо приводить у рух динамо-ма­шину — генератор електричного струму, який одночас­но заряджає паралельно з'єднані акумулятори.

Сьогодні вітроелектричні агрегати надійно забезпечують струмом нафтовиків; вони успішно працюють у важкодоступних районах, на далеких островах, в Арктиці, на ти­сячах сільськогосподарських ферм, де немає поблизу ве­ликих населених пунктів і електростанцій. Широкому застосуванню вітроелектричних агрегатів за звичайних умов поки що перешкоджає їхня висока собівартість. При використанні вітру виникає серйозна проблема: надлишок енергії у вітряну погоду і нестача її в період безвітря. Використання енергії вітру ускладнюється тим, що вітер має малу густину енергії, а також змінюється його сила і напрям. Вітроустановки здебільшого вико­ристовують у тих місцях, де добрий вітровий режим. Для створення вітроустановок значної потужності необхідно, щоб вітродвигун мав великі розміри, крім того, повітря­ний гвинт потрібно підняти на достатню висоту, оскіль­ки на більшій висоті вітер більш постійний і має більшу швидкість. Лише одна електростанція, що працює на ор­ганічному паливі, може замінити (за кількістю виробле­ної енергії) тисячі вітрових турбін.

В Україні є спеціальна програма щодо використання енергії вітру. Вона працює під пат­ронатом Президента України із залученням іноземних інвестицій. Для будівництва ВЕС є умови у горах Кри­му, в Карпатах, у приазовських регіонах, де є неродючі землі і потужні вітри.

Вітроагрегати працюють на достатній висоті, але існує помірне шумове забруднення. Добре себе зарекоменду­вали Чудацька та Трускавецька ВЕС.

^ Енергія припливів і відпливів

Віками люди розмірковували над причиною морських припливів і відпливів. Сьогодні ми достовірно знає­мо, що це природне явище — ритмічний рух морських вод — викликають сили тяжіння Місяця й Сонця. Енер­гія припливів величезна, її сумарна потужність на Зем­лі становить близько 1 млрд кВт, що більше за сумарну потужність усіх річок світу.

Принцип дії припливних електростанцій дуже простий. Під час припливу вода, обертаючи ротор гідротурбіни, заповнює водоймище, а після відпливу вона з водойми­ща виходить в океан, знову обертаючи ротор турбіни. Го­ловне — знайти зручне місце для встановлення греблі, в якому висота припливу була б значною. Будівництво й експлуатація електростанцій на морі — складне завдан­ня. Морська вода спричиняє корозію більшості металів, деталі установок обростають водоростями. В Україні умов для використання енергії припливів і відпливів немає.

^ Геотермальна енергія

Геотермальна енергетика використовує високі темпера­тури надр земної кори для вироблення теплової енергії. У деяких місцях Землі, особливо на краю тектонічних : плит, теплота виходить на поверхню у вигляді гарячих джерел — гейзерів і вулканів. В інших областях підвод­ні джерела протікають крізь гарячі підземні пласти, і цю теплоту можна використовувати через системи теплооб­міну. Ісландія є прикладом країни, де широко викорис­товується геотермальна енергія.

(Другий учень) Енергія Сонця

Тепловий потік сонячного випромінювання, який сягає Землі, дуже великий. Він більш ніж у тисячі разів переви­щує сумарне використання всіх видів паливно-енергетичних ресурсів у світі. Серед переваг сонячної енергії—виняткова екологічна чистота. Сонячна енергія надходить на всю по­верхню Землі, лише полярні райони планети страждають від її нестачі. Тобто практично на всій земній кулі лише хмари та ніч заважають користуватися нею постійно. Така загаль­нодоступність робить цей вид енергії неможливим для мо­нополізації, на відміну від нафти і газу. Звичайно, вартість 1 кВт • год сонячної енергії значно вища, ніж отримана тра­диційним методом. Лише п'ята частина сонячного світла перетворюється в електричний струм, але ця частка дедалі зростає завдяки зусиллям учених та інженерів.

Оскільки енергія сонячного випромінювання розподілена на великій площі (іншими словами, має низьку густину), будь-яка установка для прямого використання сонячної енергії повинна мати збиральний пристрій із достатньою поверхнею. Найпростіший пристрій такого роду — плоский колектор — чорна плита, добре ізольована знизу.

Сонячна енергетика належить до найбільш матеріалоємних видів виробництва енергії. Великомасштабне використання сонячної енер­гії спричиняє гігантське збільшення потреб у матеріалах, а отже, у трудових ресурсах, та видобутку сировини, отримання матеріалів, виготовлення геліостатів, колекторів, іншої апаратури, їхнє перевезення. Ефективність соняч­них електростанцій у районах, віддалених від екватора, доволі мала через нестійкі атмосферні умови, відносно слабку інтенсивність сонячної радіації, а також її коли­вання, зумовлені чергуванням дня і ночі.

У 1986 році сонячна електростанція в Криму дала першу електричну енергію. 1 200 геліостатів (дзеркал), що розміщені колом, спрямовують свої со­нячні зайчики на парогенератор, що височить у цен­трі кола. Вода у парогенераторі нагрівається і кипить, перетворюється у пару, яка потім і бере участь у вироб­ленні електричної енергії. СЕС у Криму переживає те­пер не кращі часи. Вироблення нею електроенергії ста­ло проблематичним.

^ Біогаз. Біотехнологія

Зараз розроблено технології, які дають можливість добу­вати горючі гази з біологічної сировини в результаті хіміч­ної реакції розпаду високомолекулярних сполук на низь­комолекулярні за рахунок діяльності особливих бактерій, які беруть участь у реакції без доступу кисню з повітря.

Схема реакції: біомаса + бактерії → горючі гази + інші гази + добрива.

Біомаса — це відходи сільськогосподарського виробниц­тва (тваринництва, переробної промисловості). Основною сировиною для виробництва біогазу є гній, який достав­ляють на біогазову станцію. Головним продуктом біогазової станції є суміш горючих газів (90 % у суміші складає метан). Цю суміш постачають на електростанції.

Відновлювані джерела (крім енергії води, що падає) ма­ють спільний недолік: їхня енергія дуже слабо сконцен­трована, а це створює чималі труднощі для практичного використання. Вартість відновлюваних джерел (не вра­ховуючи ГЕС) значно вища, ніж традиційних. Як сонячна, так і вітрова та інші види енергії, можуть успішно використовуватись для вироблення електроенергії в діапазоні потужностей від кількох до десятків кіловат. Але ці види енергії не перспективні для створення по­тужних промислових енергоджерел.

Підсумок виступів можна зробити у вигляді таблиці: (на початку уроку таблиця закрита плакатами з написами типу електростанції)п/п

Тип ЕС

Потужність,

ККД

Де розташована

Переваги

Недоліки

1

ГЕС

100 МВт;

95 %
1) відсутність під час роботи витрат на паливо;

2) від­творюване джерело;

3) дешева енергія.

1)посуха-низькі водні ресурси;

2) будівництво гребель :

 • переселення мешканців,

 • за­мулення водосховищ,

 • водні супе-речки між су-сідніми краї-нами,

 • значна вар-тість цих про-ектів,

 • затоплення ве­ликих тери-торій.

2

ТЕС,

ТЕЦ

1500-3600 МВт;

33-55 %

Великі промислові центри.

1) близько біля споживача, рів-номірне розта-шування;

2) різні види ор-ганічного пали-ва.

1) забруднення повітря продуктами згорання;

2) теплове за-бруднення води;

3) обмежена кількість паль-ного;

4) згорання 10-25% кисню, що утворюється;

5) люди ризи-кують життям при добуванні палива.

3

АЕС

1000-5000 МВт;

Запоріжжя,

Південноукраїнськ, Рівне, Хмельницьк.

 1. низька собі вартість енергії;

 2. великі запаси пального;

 3. немає хіміч-них забрудню-вачів.

1) теплове забруднення води;

2) радіоактив-ність відходів.

4

ВЕСПотенціал 1200 ТВт.

Р=40 кВт

10 %

Крим, Трускавці,

США, Данія.

Екологічно чисте.

 1. нестабільність роботи;

 2. мала густина енергії, зміна сили і напряму вітру;

 3. шумове забруднення;

 4. велика робоча площа;

5

Енергія припливів і відпливів.

Потенціал

1 млрд. кВт.
Екологічно чисте.

Відновлювальне джерело.

1) корозія мета-лів від морської води обро-стання водоро-стями;

6

СЕС


5 МВт;12 %

Крим,

Керч

Екологічно чисте.

Відновлювальне джерело.

1) висока собівартість;

2) мала густина енергії;

3) велика робо-ча площа;

7

Геотермальна енергія

1,5-2 ГВт.

Ісландія, Крим, Карпати.

Екологічно чисте.

Відновлювальне джерело.
8

БіогазЕкологічно чисте.

Відновлювальне джерело.

1) мала концен-трація енергії.

3. Експерт.

Чому, вимикаючи зайве освітлення у кварти­рі, ви сприяєте охороні навколишнього середовища?

Зекономивши електричну енергію, ми тим са­мим зменшимо викиди в навколишнє середовище шкід­ливих речовин, меншим буде використання води.

Вироблення електричної енергії потре­бує великих затрат. Кількість людських і природних ресурсів, що використовуються при виробленні електричної енергії, підрахувати складно, проте наслідки негативно­го впливу на живу та неживу природу можуть прояви­тися значно пізніше. Тому зараз стоїть питання береж­ливого використання електричної енергії. Першочергове значення має бережливе використання електричної енергії. Не рідко можна зустріти таке яви­ще: горить електрична лампа, працює телевізор чи маг­нітофон, а в кімнаті нікого немає. Це означає, що енер­гія витрачається марно.

Конструктори працюють над електроприладами, які б споживали меншу кількість електричної енергії при не­змінних потужностях. Тож, чим сучасніший електропри­лад, тим менше електроенергії він споживає. Ми думає­мо, що ця тенденція буде зберігатися й надалі. Природні ресурси постійно зменшуються. Наше завдання — берег­ти природу.

Спалювання великої кількості вугілля, нафти, природного газу, робота атомних електростанцій сприяють тепловому забрудненню атмосфери. Вирубу­вання лісів, садів, лісопосадок призводить до накопи­чення в атмосфері великої кількості вуглекислого газу. За останні роки вміст вуглекислого газу в повітрі збіль­шився на 17 %. У земній атмосфері цей газ діє, як скло в теплицях чи парнику: він вільно пропускає до поверх­ні Землі сонячні промені, але утримує тепло розігрітої Сонцем поверхні Землі.

Це викликає розігрівання атмосфери — парниковий ефект.

На висоті 20—50 км в атмосфері повітря містить підвищену кількість озону. Останнім часом вчені надзвичайно занепокоєні зниженням вмісту озо­ну в озоновому шарі атмосфери. Над Антарктидою ви­явлено «дірку» в цьому шарі, де вміст його менший від звичайного на 40—50 %. Ця озонова діра за рік збіль­шує свою площу, й сьогодні вона вже більша за мате­рик Антарктиди. Тривожні повідомлення надходять і з Північної півкулі: й тут виявлено озонову діру, щоправда менших розмірів, ніж антарктична. Зниження вмісту озону в атмосфері загрожує зменшенням врожаїв сільсь­когосподарських рослин, захворюваннями тварин і лю­дей, збільшенням шкідливих мутацій тощо. А якщо він зникне з атмосфери?

^ 4.Підсумок уроку. Заключне слово вчителя.

На уроці ми розглянули напрямки в розвитку енергетики. Рух науки в наші дні відбувається настільки стрімко, що нерідко буває важко відстежити останні відкриття і пропозиції. Можна лише сказати, пройде ще небагато часу й існуючі джерела енергії поповнюються багатьма новими, і ті з них, що поки оточені серпанком незрозумілості, нерозкритості, через кілька років здобудуть право на життя. Для підтвердження важливості нашої теми пропоную вам виконати слідуюче практичне завдання:

1 група – дослідіть, користуючись домашнім газовим лічильником, визначте й запишіть, скільки газу споживається у вашій квартирі за тиждень(місяць). Протягом наступного тижня (місяця) намагайтеся економити газ, коли це можливо. Визначте, користуючись лічильником, скільки ви зуміли зекономити газу. Запропонуйте рекомендації щодо можливої економії газу.

2 група – дослідіть, користуючись домашнім електричним лічильником, визначте й запишіть, скільки електроенергії споживається у вашій квартирі за тиждень(місяць). Протягом наступного тижня (місяця) намагайтеся економити електроенергію, коли це можливо. Визначте, користуючись лічильником, скільки ви зуміли зекономити електроенергії. Запропонуйте рекомендації щодо можливої економії електроенергії.

Схожі:

Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії iconКонспект уроку з фізики на тему: «екологічні проблеми електроенергетики....
Мета: формування знань про сучасне виробництво електроенергії та проблеми екології, які при цьому виникають, пошук І використання...
Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії iconУроків з використанням опорних конспектів та опорні конспекти з предмету...
Використовуються такі нетрадиційні форми уроків як: робота в малих групах, урок – квк, бінарні уроки, урок – «конференція», урок...
Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії iconКонференція молодих вчених «Сучасні проблеми теоретичної фізики»
Организаторы: Національна академія наук України, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії iconАльтернативні види палива та енергії
Потенціал відновлюваних (екологічно чистых) джерел енергії в Україні (джерело – Інститут відновлюваної енергетики нан україни)
Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії iconХристиянська конференція Media Mobilization
Київська область для християн різних деномінацій та конфесій відбудеться конференція з медіа
Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії iconДонецька обласна державна адміністрація
Донецького національного університету 17 листопада 2012р проводиться V обласна науково-практична конференція школярів та студентів...
Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії iconМіжнародна науково-практична конференція
Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану філологічних наук в...
Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії iconАтлас
Характерною прикметою сучасної енергетики України є рух в напряму розвитку екологічно чистої енергетики на основі нетрадиційних та...
Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії iconVіі всеукраїнська науково-краєзнавча конференція учнівської молоді
Розпочалась конференція урочистим відкриттям в головному корпусі Донецького державного університету, де зустрілися всі учасники конференції,...
Урок-конференція вчитель фізики Лазар І. М. Тема : Конференція. Проблеми пошуку І використання нових, екологічно чистих джерел енергії iconРинок праці Чернігівщини мовою цифр
Низько кваліфіковані робітничі кадри є значним основним гальмом запровадження інноваційної активності промислових підприємств, впровадження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка