Міністерство охорони здоров'я україни
Скачати 484.54 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни
Сторінка1/5
Дата конвертації07.03.2013
Розмір484.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО”

Заступник Міністра
_____________В.В. Лазоришинець

«____» _____________ 2009 р.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ-ІV рівнів акредитації УКРАЇНИ

Медична генетика.

Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа»

7.110104 « Педіатрія»

7.110105 « Медико-профілактична справа»

ПОГОДЖЕНО”

Директор Центрального

методичного кабінету з вищої

медичної освіти МОЗ України
________________І.С.Вітенко
“____”__________2009 р.
Київ – 2009

^ ПРОГРАМА СКЛАДЕНА співробітниками кафедри медичної генетики Харківського національного медичного університету членом-кореспондентом АМН України, д.мед.н., професором Гречаніною О.Я. (зав. кафедри), доцентами Здибською О.О., Молодан Л.В., Озеровою Л.С., Гречаніною Ю.Б., асистентом Бугайовою О.В.; в співавторстві з кафедрами: педіатрії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (завідувач кафедри д.мед.н., професор Волосовець О.П.), факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету (завідувач кафедри д.мед.н., професор Недельська С.М.), кафедрою педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету (завідувач кафедри д.мед.н., професор Дудник В.М., завідувач курсом медичної генетики, доцент Сенчук Н.І.).

Рецензенти:

Завідувач кафедри біології та генетики Івано-Франківського державного медичного університету, д.мед.н, професор Л.Є. Ковальчук
Професор кафедри медичної генетики та ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, д.мед.н., І.А. Жадан

^ ПРОГРАМА ОБГОВОРЕНА І УХВАЛЕНА комісією з напрямку «Медицина» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол №_____ «____» _______________ 2009)

Відповідальний редактор ____________________________________________


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Згідно з положенням сучасної медицини, будь-яка патологія людини в більшій чи меншій мірі пов'язана із спадковістю. Це положення є основою викладання і вивчення медичної генетики як клінічної та профілактичної дисципліни. Оскільки спадковість і мінливість є невід'ємними складовими життя, генетика повинна бути основою теоретичної та клінічної підготовки лікаря. Необхідність генетичних знань для лікаря визначається також постійним збільшенням питомої ваги спадкової патології в структурі захворюваності, смертності та інвалідізації населення.

Зміст генетичної освіти у широкому розумінні слова, включаючи спадкову патологію, у вищих медичних закладах можна розділити на три ступені: загальна генетика (І і ІІ курси - кафедри загальної біології, гістології та ембріології, біологічної хімії, мікробіології), загальні питання медичної генетики (ІІІ курс - кафедри патологічної фізіології, патологічної анатомії, пропедевтики внутрішніх хвороб), клінічна генетика і спадкова патологія (V курс - кафедра медичної генетики та всі кафедри клінічного профілю).

На початку доклінічної підготовки студенти поглиблено вивчають основи сучасної генетики (І курс), одержують інформацію з молекулярної і біохімічної генетики (І-ІІ курси), цитології й цитогенетики (І-ІІ курси).

На ІІІ-ІV курсах студенти вивчають роль спадковості в різних формах патології людини, механізми реалізації патологічної мутації, загальні закономірності й характеристики спадкової патології, прояви деяких спадкових хвороб (кафедри педіатрії, терапії, акушерства та гінекології, хірургії, ортопедії та ін.).

Під час клінічної підготовки студентів (V-VI курси) медична генетика вивчається як клінічна дисципліна. Саме даний розділ, тобто клінічна генетика, є предметом викладання кафедри медичної генетики.

Для студентів V курсу медико-профілактичних факультетів предметом вивчення є медична генетика як профілактична дисципліна.

На клінічних кафедрах вивчаються ті нозологічні форми спадкових хвороб, що відповідають профілю кафедри.

Загальна концепція викладання медичної генетики в вищих медичних закладах полягає в інтеграції генетичних знань і клінічного мислення майбутнього лікаря. У зв'язку з цим педагогічна діяльність повинна бути спрямована, у першу чергу, на допомогу студентам щодо активного усвідомленого використання раніше отриманих теоретичних знань з генетики в клінічній практиці, поповнення знань з медичної та клінічної генетики, особливо сучасних проблем діагностики, лікування та профілактики спадкової патології, вивчення ряду "нових" поширених нозологічних форм спадкових хвороб.

Програма складена у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239, експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТС) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005,№52. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, а базова медична підготовка - протягом 5 років, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма для зазначених спеціальностей. Вивчення курсу „Медична генетика” здійснюється впродовж IX-X семестрів 5-го року навчання.

Програма структурована і складається з модуля, змістових модулів, тем у відповідності з вимогами „Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. №492).

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма курсу „Медична генетика” структурована і включає модуль, до складу якого входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредиті ЕСТS – залікового кредиту, який зараховується студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Курс «Медична генетика» структурований на 1 модуль:
Модуль 1. Медична генетика

Змістові модулі:

  1. Спадковість і патологія. Роль спадковості в патології людини.

  2. Методи медичної генетики.

  3. Пропедевтика спадкової патології. Методика опису фенотипу. Синдромологічний аналіз.

  4. Моногенні хвороби.

  5. Хромосомні хвороби.

  6. Мітохондріальні хвороби..

  7. Хвороби із спадковою схильністю.

  8. Профілактика спадкової патології. Медико-генетичне консультування та пренатальна діагностика.


Кредитно – модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) практичні заняття, б) самостійна робота студентів (СРС).
Практичні заняття передбачають:

1. Оволодіння навичками огляду хворих та їх родичів, спрямованого на виявлення природженої й спадкової патології, визначення клінічних особливостей спадкової патології та статусу пацієнтів, оцінка діагностичної, прогностичної цінності симптомів, що виявляються, і морфогенетичних варіантів (мікроаномалій розвитку).

2. Оволодіння клініко-генеалогічним методом, правильний збір генетичного анамнезу, складання родоводу, визначення типу успадкування.

3. Розуміння природи спадкових захворювань людини, їх етіології, патогенезу, причин широкого клінічного поліморфізму етіологічно єдиних форм і генетичної гетерогенності клінічно подібних станів.

4. Навчання підходам і методам виявлення індивідів з підвищеним ризиком розвитку мультифакторіальних захворювань.

5. Здобуття знань і оволодіння навичками з діагностики найбільш поширених форм спадкової патології.

6. Розуміння цілей, знання методів і можливостей медико-генетичного консультування, пренатальної діагностики і просіюючих (скринуючих) програм.

7. Розуміння цілей і можливостей сучасних методів цитогенетичної, біохімічної та молекулярно-генетичної діагностики.

8. Знання принципів взаємодії медико-генетичної служби з усіма службами практики охорони здоров'я й показань до організації потоку хворих.

Рекомендується студентам на практичних заняттях на основі синдромологічного, клініко-генеалогічного і лабораторного обстеження хворого і його родичів не тільки встановити правильний діагноз, вибрати оптимальну терапію, але й вміти виявляти осіб з підвищеним ризиком розвитку як спадкового, так і мультифакторіально обумовленого захворювання, правильно організовувати і проводити профілактичні заходи в родині й на популяційному рівні.

Кафедри медичної генетики мають право вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, гено-географічних особливостей регіону, але мають виконати в цілому обсяг вимог з навчальної дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень, трактування та оцінка їх результатів, аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції організму людини, його систем та органів; контроль практичних навичок, інші.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по його завершенню.

^ Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як оцінка засвоєння відповідного модулю і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі: під час зимових канікул або в останні 2 тижні навчального року.
^ Опис навчального плану з навчальної дисципліни

Медична генетика”

для студентів медичних факультетів^ Структура дисципліни «Медична генетика»

Кількість годин, з них

Рік нав-чан-ня

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

45

10

20

15

5
Кредитів ЕСТS

1,5
Модуль 1:

Змістових модулів 9

45 год. / 1,5 кредит ЕСТS

10

20

15
Поточний та підсумковий (стандартизований)

В тому числі, підсумковий контроль засвоєння модуля

4,5 год./0,15

кредитів ЕСТS
2

2,5
_”_
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України, Профспілка працівників охорони здоров'я України
У зв'язку з надходженням численних запитів щодо порядку виплати допомоги на оздоровлення медичним та фармацевтичним працівникам державних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни наказ
Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах
Міністерство охорони здоров\Міністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров'я україни
Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах
Міністерство охорони здоров\Державний комітет україни у справах сім'ї та молоді міністерство...
На виконання п. 2 Державної програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки, затвердженої Указом Президента України...
Міністерство охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Вивчення небезпечності для здоров'я людини певного чинника навколишнього середовища з метою обґрунтування системи профілактичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка