Міністерство охорони здоров'я україни
Скачати 484.54 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни
Сторінка4/5
Дата конвертації07.03.2013
Розмір484.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
1   2   3   4   5

^ Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль

з.п.

ТЕМА

Кількість годин

^ Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять

9

Поточний контроль на практичних заняттях

2.
^

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:
2.1

Спадкові захворювання нирок.


1

Підсумковий контроль

2.2
^

Системні скелетні дисплазії.


1

Підсумковий контроль

2.3

Основи екологічної генетики, фармакогенетики.

1

Підсумковий контроль

3.

Індивідуально дослідницька самостійна робота студента

1

Поточний контроль на практичних заняттях^

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля


2


РАЗОМ


15
^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

за порядком

Модуль 1

(поточна навчальна діяльність)

^ Кількість балів

1.

Змістовий модуль 1Тема 1

12

2.

Змістовий модуль 2Тема 2

12

3.

Змістовий модуль 3Тема 3

12

4.

Змістовий модуль 4Тема 4

12
Тема 7

12

5.

Змістовий модуль 5Тема 8

12

6.

Змістовий модуль 6Тема 9

12

7.

Змістовий модуль 7Тема 10

12

8.

Змістовий модуль 8Тема 12

12
Індивідуальна самостійна робота студентів

12
Разом змістові модулі з СРЗ

120

Підсумковий контроль засвоєння модуля, в тому числі:

80

практичної підготовки
теоретичної підготовки
^ РАЗОМ сума балів

200Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” –12 балів, “4” – __8___бали, “3” – __4__ бали “2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 40 балів.

^ Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю
Змістовий модуль 1. Спадковість і патологія. Роль спадковості в патології людини

 1. Предмет та завдання медичної генетики.

 2. Значення генетики для медицини.

 3. Частота природженої та спадкової патології у різні періоди онтогенезу.

 4. Питома вага природженої та спадкової патології у структурі захворюваності й смертності.

 5. Мінливість спадкових ознак як основа патології.

 6. Роль спадковості та середовища у розвитку патології.

 7. Класифікація спадкової патології.

Змістовий модуль 2. Методи медичної генетики

 1. Роль параклінічних методів дослідження у діагностиці природженої та спадкової патології.

 2. Цитогенетичний та молекулярно-цитогенетичні методи. Показання до проведення цитогенетичних досліджень.

 3. Клініко-генеалогічний метод.

 4. Методика складання родоводу.

 5. Типи успадкування.

 6. Мітохондріальна спадковість.

 7. Біохімічні методи.. Показання до проведення досліджень.

 8. Молекулярно-генетичні методи. Показання та можливості методу.


Змістовий модуль 3. Пропедевтика спадкової патології.

  1. Семіотика спадкових хвороб.

  2. Особливості клінічних проявів природженої та спадкової патології.

  3. Загальні принципи клінічної діагностики природженої та спадкової патології.

  4. Особливості огляду та фізичного обстеження хворого і членів його родини.

  5. Природжені вади розвитку.

  6. Природжені морфогенетичні варіанти.

  7. Синдромологічний підхід у діагностиці природженої та спадкової патології.


Змістовий модуль 4. Моногенні хвороби.

 1. Моногенні хвороби. Визначення поняття. Етіологія та класифікація.

 2. Загальні закономірності патогенезу моногенної патології.

 3. Головні риси клінічної картини моногенної патології.

 4. Клінічний поліморфізм моногенної патології та його причини.

 5. Генетична гетерогенність моногенних захворювань.

 6. Клініка, генетика та діагностика нейрофіброматозу.

 7. Клініка, генетика та діагностика вродженого гіпотиреозу.

 8. Клініка, генетика та діагностика фенілкетонурії.

 9. Клініка, генетика та діагностика муковісцидозу.

 10. Клініка, генетика та діагностика синдрому Марфана.

 11. Клініка, генетика та діагностика гомоцистинурії.

 12. Клініка, генетика та діагностика адреногенітального синдрому.

 13. Клініка, генетика та діагностика синдрому Елерса-Данлоса.

 14. Клініка, генетика та діагностика онтогенетичних синдромів.

 15. Геномний імпринтинг. Визначення поняття.

 16. Хвороби геномного імпринтингу. Етіологія, патогенез, клінічні форми.

Змістовий модуль 5.Хромосомні хвороби.

 1. Хромосомні хвороби. Визначення поняття. Етіологія та класифікація.

 2. Ефекти хромосомних аномалій в онтогенезі.

 3. Патогенез хромосомних хвороб.

 4. Загальна характеристика хромосомних хвороб.

 5. Клініко-генетична характеристика синдрому Патау.

 6. Клініко-генетична характеристика синдрому Едвардса.

 7. Клініко-генетична характеристика синдрому Дауна.

 8. Клініко-генетична характеристика трисомії 22.

 9. Клініко-генетична характеристика синдрому Шерешевського-Тернера.

 10. Клініко-генетична характеристика полісомій за статевими хромосомами.

 11. Клініко-генетична характеристика синдромів часткових анеуплоїдій.

 12. Клініко-генетична характеристика мікроцитогенетичних синдромів.

 13. Фактори підвищеного ризику народження дітей з хромосомними хворобами.


Змістовий модуль 6. Мітохондріальні хвороби.

 1. Загальна характеристика мітохондріальної патології.

 2. Класифікація мітохондріальних хвороб.

 3. Мітохондріальна спадковість.

 4. Загальні принципи діагностики та лікування мітохондріальної патології.

 5. Мітохондріальні хвороби, що зумовлені мутаціями мітохондріальної ДНК.

 6. Клініка, генетика, діагностика, терапія синдрому Кернса-Сейра.

 7. Клініка, генетика, діагностика, терапія синдрому MELAS.

 8. Клініка, генетика, діагностика, терапія синдрому MERRF.

 9. Клініка, генетика, діагностика, терапія синдрому Лебера.

 10. Клініка, генетика, діагностика, терапія синдрому Пірсона.

 11. Мітохондріальні хвороби, що зумовлені мутаціями ядерної ДНК.


Змістовий модуль 7. Хвороби із спадковою схильністю.

 1. Хвороби із спадковою схильністю. Визначення поняття. Загальна характеристика.

 2. Моногенні та полігенні форми хвороб із спадковою схильністю.

 3. Механізми розвитку хвороб із спадковою схильністю.

 4. Значення спадкової схильності у загальній патології людини.

 5. Спадково обумовлені патологічні реакції на дію зовнішніх факторів.Змістовий модуль 8. Профілактика спадкової патології. Медико-генетичне консультування та пренатальна діагностика.

  1. Профілактика природженої та спадкової патології. Види профілактики.

  2. Генетичні основи профілактики природженої, спадкової та мультифакторіальної патології.

  3. Рівні профілактики.

  4. Питання планування сім’ї та преконцепційна профілактика.

  5. Охорона навколишнього середовища як складова профілактики.

  6. Медико-генетичне консультування (МГК).

  7. Загальні положення та показання до МГК.

  8. Функції лікаря-генетика при МГК.

  9. Ефективність МГК.

  10. Пренатальна діагностика (ПД). Загальні питання. Показання. Терміни проведення.

  11. Масовий та селективний ультразвуковий скринінг вагітних.

  12. Неінвазивні методи ПД. Методики. Показання. Терміни проведення. Можливості методу.

  13. Інвазивні методи ПД. Методики. Показання. Терміни проведення. Можливості методу. Протипоказання. Можливі ускладнення.

  14. Доклінічна діагностика та профілактичне лікування.

  15. Скринінгові програми. Масові та селективні скринінгові програми.

  16. Генетичний моніторинг природженої та спадкової патології.


^ 8. Форми контролю

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття. Рекомендується застосовувати види обєктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки студентів..

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:


^ Традиційна оцінка

Конвертація у бали

Модуль 1

5”

10

4”

8

3”

6

2”

0
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України, Профспілка працівників охорони здоров'я України
У зв'язку з надходженням численних запитів щодо порядку виплати допомоги на оздоровлення медичним та фармацевтичним працівникам державних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни наказ
Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах
Міністерство охорони здоров\Міністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров'я україни
Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах
Міністерство охорони здоров\Державний комітет україни у справах сім'ї та молоді міністерство...
На виконання п. 2 Державної програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки, затвердженої Указом Президента України...
Міністерство охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров\11. Кабінету Міністрів України протягом року розробити проекти законів...
Передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Вивчення небезпечності для здоров'я людини певного чинника навколишнього середовища з метою обґрунтування системи профілактичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка