1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Скачати 290.14 Kb.
Назва1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Сторінка1/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір290.14 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4


ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я

1-4 класи

загальноосвітніх навчальних закладів

Пояснювальна записка

Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання дітей.

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я — одне з найважливіших завдань сучасної школи, яке має стати атрибутом будь-якої освітньої діяльності у навчальному закладі і поза його межами. Але найповніше це завдання реалізується через предмет «Основи здоров’я».

^ Мета предмета «Основи здоров'я» – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку.

Головними завданнями предмета є:

    • формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням;

    • розвиток в учнів мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну його складові;

    • виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;

    • розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;

    • набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;

    • використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Реалізація мети та завдань предмета буде ефективною за умов:

    • постійного мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності;

    • застосування інтерактивних методів навчання, що забезпечують індивідуалізацію сприйняття, активну участь кожного учня і групову взаємодію;

    • урізноманітнення типів уроків (урок-тренінг, урок-екскурсія, урок-зустріч тощо);

    • переважання практичних дій і вправлянь учнів у засвоєнні навчального матеріалу;

    • забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями й можливостями їх практичного застосування;

    • забезпечення змістових та мотиваційних зв’язків предмета з навчальним матеріалом інших предметів початкової школи (фізична культура, природознавство, Я у світі, читання тощо);

    • наявності навчально-методичного забезпечення для всіх учасників навчально-виховного процесу;

    • наявності підготовленого педагога і відповідного освітнього середовища (зокрема, тренінгового кабінету);

    • співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми;

    • ціннісного ставлення вчителя до свого здоров’я, особистого прикладу дотримання правил здорового і безпечного способу життя;

    • здійснення моніторингу за відповідністю процесу навчання критеріям його ефективності.

     Змістову основу предмета складають такі базові поняття: здоров'я, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка, здоров’язбережувальна компетентність, здоров’язбережувальні компетенції (життєві і спеціальні навички).

     Здоров'я розглядається як:

    • стан загального фізичного, психологічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад (ВООЗ).

    • процес формування, збереження, зміцнення, відновлення фізичної, соціальної, психічної та духовної його складових.

^ Здоровий спосіб життя — спосіб життєдіяльності людини, метою якого є формування, збереження і зміцнення здоров’я.

Безпечна поведінка — поведінка людини, яка не загрожує її життю і здоров'ю та безпеці інших людей.

^ Здоров’язбережувальна компетентність – здатність учня застосовувати здоров’язбережувальні компетенції в умовах конкретної життєвої або навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення і формування здоров’я.

^ Здоров’язбережувальні компетенції (життєві та спеціальні) – це суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які сприяють здоров’ю у всіх сферах життєдіяльності людини.

Зміст програми для кожного класу структурується за такими розділами: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.

Розділ «Здоров’я людини» передбачає формування цілісного уявлення учнів про здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок із способом життя і навколишнім середовищем.

Розділ «Фізична складова здоров’я» спрямовано на вивчення чинників, що впливають на фізичне благополуччя дитини.

Розділ «Соціальна складова здоров’я» присвячено вивченню чинників, що впливають на соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому середовищі. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті формування в учнів навичок протидії негативним соціальним впливам.

Розділ «Психічна та духовна складові здоров’я» містить інформацію щодо чинників, які впливають на емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток учня. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті розвитку позитивної самооцінки, навичок критичного мислення й уміння приймати виважені рішення.

Програму побудовано за концентричним принципом. Зазначені розділи є наскрізними для всієї початкової школи, в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів. За умови дотримання державних вимог до результатів навчання послідовність і кількість годин на ці складові у підручниках і календарних планах можуть змінюватися відповідно до авторського викладу, робочого плану школи, необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в яких відбувається навчально-виховний процес (наближення епідемій, стихійне лихо, інфекційні хвороби тощо).

^ Особливість методики проведення уроків у початковій школі полягає в тому, що оволодіння здоров’язбережувальними компетенціями потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії. Тому необхідна організація практичної, ігрової, індивідуальної та колективної діяльності учнів, що базується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчителя з учнями і учнів між собою. Такий підхід отримав назву «освіта на основі набуття життєвих навичок» (ООЖН) і характеризується застосуванням інтерактивних методів навчання, що забезпечує ефективне засвоєння учнями навчального матеріалу і відпрацювання ними поведінкових навичок.

Особливістю структури уроків з основ здоров’я має бути гнучкість, органічне поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів, включати різні види діалогу, групової співпраці. Особливого значення для формування в учнів здорового способу життя та безпечної поведінки має емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення. Практичні роботи, зазначені в програмі, виконуються учнями в практично-дієвій формі під час опрацювання відповідної теми для досягнення мети уроку або вдома з батьками.

Узагальненим результатом навчання основ здоров’я у початковій школі є відповідний до віку рівень здоров’язбережувальної компетентності учнів. Деталізовані результати навчання у початковій школі представлено у вигляді державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

^ Оцінювання навчальних досягнень учнів має бути заохочувальним і здійснюватися переважно засобами моніторингу за прогресом у знаннях, ставленнях та уміннях учнів впродовж навчання у початковій школі.

Моніторинг доповнюється поточним (поурочним) і тематичним оцінюванням без виставлення академічних оцінок, що створюватиме умови для розвитку в учнів навичок самооцінювання, самоаналізу і розвитку внутрішньої мотивації до навчання, починаючи з початкової школи.

Тематичне оцінювання здійснюється після засвоєння учнями розділів чотири рази на рік: перше охоплює розділи «Здоров’я людини» і «Фізична складова здоров’я», друге і третє – «Соціальна складова здоров’я», четверте – «Психічна і духовна складові здоров’я».

ПРОГРАМА

предмета «Основи здоров’я»

1 клас

(34 години, із них 3 години ~ резервні)]

^ Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

^ 1. Здоров'я людини (3 год.)

Що вивчає предмет «Основи здоров'я». Безпека першокласника.

Здоров'я та його ознаки. Порушення здоров'я (травми, захворювання) та їх профілактика.

Ріст і розвиток людини.

Практичні роботи

Знайомство зі школою.

* Вимірювання зросту і маси тіла (за допомогою дорослих).1

* Фізкультхвилинки для зменшення втоми і підвищення працездатності (розслаблення очей і м’язів рук, тулуба)


Учні розповідають:

 • що вивчає предмет «Основи здоров’я»;

називають:

 • чинники, що впливають на здоров’я;

 • ознаки здоров’я і хвороби;

 • ознаки свого росту і розвитку;

пояснюють:

 • чому діти не повинні вживати ліки і незнайомі речовини самостійно;

уміють:

 • вільно орієнтуватися у класі і в приміщенні школи;

 • організовано виходити зі школи;

 • виконувати вправи для розслаблення очей і м’язів рук, тулуба;

дотримуються правил:

 • поведінки на уроках і на перерві;

 • безпеки у шкільних коридорах, на сходах, у дверях.

^ 2. Фізична складова здоров'я (8 год.)

Щоденне піклування про своє здоров'я. Розпорядок дня.

Постава. Як правильно сидіти за партою. Робоче місце першокласника.

Правила особистої гігієни. Догляд за руками.

Харчування і здоров’я. Овочі, фрукти, молочні продукти, їх значення для росту та розвитку.

Фізичні вправи і загартовування.

Активний і пасивний відпочинок.
Практичні роботи

*Складання розпорядку дня (з допомогою дорослих).

*Як складати портфель.

*Як правильно мити руки.

* Вправи для формування правильної постави і стопи.

Учні розповідають:

 • як вони піклуються про своє здоров’я;

називають:

 • ситуації, в яких треба мити руки;

наводять приклади:

 • деяких фізичних вправ і процедур загартовування;

розпізнають:

 • правильне і неправильне сидіння за партою;

 • предмети загальної та особистої гігієни;

 • корисні і шкідливі продукти і напої;

 • активний і пасивний відпочинок;

пояснюють:

 • чому важливо вчасно лягати спати;

 • чому дітям потрібно вживати овочі, фрукти та молочні продукти щодня;

уміють:

 • складати портфель, підтримувати порядок на робочому місці;

 • правильно мити руки, використовувати засоби гігієни;

 • визначати правильність своєї постави (з допомогою дорослих);

 • виконувати вправи для формування правильної постави і профілактики плоскостопості;

^ 3. Соціальна складова здоров'я (12 год.)
Піклування про здоров'я в сім'ї.

Дівчатка і хлопчики. Уміння товаришувати.

Безпечні місця для ігор і розваг.

Поведінка в небезпечних ситуаціях. Телефони аварійних служб.

Поведінка дитини в автономній ситуації у населеному пункті (якщо заблукав, загубився, відстав від класу).

Дитина вдома. Побутові небезпеки.

Місця підвищеної небезпеки у школі.

Мікрорайон школи. Вибір безпечного маршруту від школи додому.

Складові дороги. Безпечний перехід проїзної частини дороги.

Правила користування громадським транспортом.
Практичні роботи

Розігрування діалогів знайомства.

Спільні ігри для хлопчиків і дівчаток.

*Моделювання ситуації повідомлення про небезпеку за телефонами аварійних служб.

*Моделювання ситуації пошуку допомоги, якщо заблукав, загубився, відстав від класу.

Визначення безпечних місць для ігор на шкільному подвір'ї.


  Учні розповідають:

 • як піклуються про здоров’я у їх родині;

 • про одяг, заняття, спільні ігри для хлопчиків і дівчаток;

називають:

 • людей, до яких можна звернутися по допомогу, якщо заблукав чи загубився;

 • свою адресу, номери телефонів батьків, аварійних служб;

 • предмети, якими не можна гратися вдома і надворі;

 • правила поведінки у громадському транспорті;

наводять приклади:

 • небезпечних ситуацій у побуті (пожежа, несправність електроприладів, витік газу, порушення водопостачання);

розпізнають:

 • ситуації, в яких не можна повідомляти свою адресу і телефон;

 • основні частини дороги (проїзна частина, бордюр, тротуар, перехрестя, перехід);

 • дорожні знаки, що позначають пішохідний перехід,

 • сигнали світлофора;

пояснюють:

 • чому треба слухатися батьків;

 • небезпеку прогулянок далеко від дому без дорослих;

уміють:

 • підтримувати доброзичливі стосунки з однокласниками;

 • повідомляти батьків і вчителів про бійки, вимагання грошей, ображання, знущання тощо;

 • обирати безпечні місця для рухливих ігор і розваг;

 • відмовлятися від пропозицій погратися у небезпечному місці, відходити далеко від дому, від подарунків та пропозицій незнайомих людей;

 • у разі виникнення екстремальної ситуації звертатися по допомогу до дорослих, аварійних служб;

^ 4. Психічна і духовна складові здоров'я (8 год.)
Унікальність людини. Повага до себе та інших людей.

Народні традиції, родинні свята і здоров’я.

Емоції та настрій людини. Як покращити настрій.

Рішення і наслідки. Уміння приймати рішення. Рішення для здоров’я.
Практичні робота.

*Створення пам’ятки: «Як влаштувати веселе свято».

Вправи: «Вгадай емоцію», «Намалюй настрій».

*Ігри, що сприяють гарному настрою.

*Перегляд та обговорення поведінки персонажів мультфільмів, їхнє ставлення до свого здоров'я та до здоров'я інших.


Учні розповідають:

 • про свої улюблені свята;

  називають:

 • прислів’я та приказки про здоров’я;

розпізнають:

 • корисні і шкідливі традиції святкування;

 • ситуації, що покращують настрій;

 • вербальні і невербальні вияви емоцій;

 • знак «Курити заборонено»;

пояснюють:

 • що люди щодня приймають багато рішень;

 • що усі рішення мають наслідки;

 • що можна навчитися приймати правильні рішення;

 • необхідність звертатися за допомогою до старших для прийняття правильних рішень;

 • шкоду пасивного куріння;

уміють:

 • відшукувати схожі риси та відмінності;

 • оцінювати свій емоційний стан;

 • використовувати прийоми для самозаспокоєння;

 • уникати ситуацій пасивного куріння.
  1   2   3   4

Схожі:

1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх...
Затверджено Міністерством освіти І науки України (лист №1/П-6611 від 23. 12. 2004)
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти І спрямовується...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «я І українаі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти І спрямовується...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти І спрямовується...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка icon1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською...
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка iconОснови здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
У зв’язку з цим актуальною є орієнтація навчальних закладів України на збереження та зміцнення здоров’я учнів та формування у них...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка