Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу
Скачати 113.03 Kb.
НазваСпостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу
Дата конвертації03.03.2013
Розмір113.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Фронтальний експеримент: спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу.

Повідомлення:

• Діапазони швидкостей у природі, побуті та техніці.

• Як виникають звуки у різних музичних інструментах (скрипка, рояль, труба, орган, барабан тощо).

Дослідницькі та експериментальні завдання:

1. Виготовте простий прилад зі скляної трубки довжиною близько 50 см і діаметром приблизно 10 мм, яку заповніть водою, залишивши 1 см повітря. Закрийте трубку з обох кінців пробками, помістивши у труб­ку невелику кульку з парафіну.

а) Вивчіть, як рухаються пухирець повітря та кулька, якщо трубку перевертати.

б) З'ясуйте, з якою швидкістю рухається трубка, коли ви її переміщуєте так, щоб пухирець повітря або кулька зачиталися у спокої. Яке явище спостерігали?

2. Розробіть способи вимірювання та виміряйте цими способами

а) швидкість бігу товариша, оцініть похибку вимірювання;

б) швидкість (максимальну або середню, вкажіть самі) руху пальця, руки, ноги; швидкість реакції людини.

3. Виготовте з відрізку шнура довжиною 10 — 20 м і двох консервних банок „телефон». Поясніть принцип його дії. Дослідіть, як залежить частота звуку на протилежному кінці шнура від його натягу, довжини та розміру жерстянок.

4. Дослідіть, як рухаються точки гітарної струни після того, як її відтягнути за середину, як залежить зву­чання струни від зміни її довжини. Надайте звіт про те, що ви спостерігали, в якому поясніть фізичну суть спостережуваних явищ.

Домашня лабораторна робота: визначення середньої швидкості руху до школи.

^ ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ:

Учень називає: види механічного руху, одиниці шляху, швидкості; одиниці періоду та частоти обертання; оди­ниці періоду та частоти коливання, види маятників, характеристики звуку;

наводить приклади: проявів механічного руху в природі, відносність руху; проявів обертального та ко­ливального рухів у природі та техніці; джерел звуку, відбивання звуку, шкідливого впливу вібрацій і шумів на функціонування живих організмів;

розрізняє: види механічного руху за формою траєкторії та зміною швидкості, поняття траєкторії і шля­ху; затухаючі та незатухаючі коливання;

формулює: означення механічного руху, траєкторії, швидкості; означення періоду та частоти коливань тіл; амплітуди, періоду та частоти коливань;

записує: формули пройденого шляху, швидкості рівномірного прямолінійного руху, середньої швид­кості, періоду обертання, частоти коливань;

може описати: рух Місяця навколо Землі; коливання математичного маятника, поширення та відбивання звуку;

класифікувати: рухи за формою траєкторії і характером зміни параметрів руху;

характеризувати: різні види механічного руху за його параметрами; сприймання звуку людиною (гуч­ність, висота тону), залежність швидкості поширення звуку від середовища, властивості звуку, інфра­звуку, ультразвуку;

пояснити: відмінність траєкторії та швидкості в різних системах відліку; аналізувати: графіки руху тіл і визначати за ними його параметри;

розв'язувати: задачі, застосовуючи формули швидкості тіла, середньої швидкості; періоду і частоти обертання, періоду і частоти коливань;

будувати: графіки залежності швидкості тіла від часу, пройденого шляху від часу для рівномірного пря­молінійного руху;

оцінити: вплив коливань на живі організми;

здатний спостерігати: різні механічні рухи і за їх параметрами визначати їх різновид; поширення звуку в різних середовищах;

вимірювати: швидкість руху; період обертання; період і частоту коливань;

користуватися: приладами для вимірювання часу й відстані;

представляти: результати вимірювань у вигляді таблиць, графіків;

користуватися: камертоном

^ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА – ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ

Фронтальний експеримент:

• спостереження взаємодії тіл за допомогою 2-х алюмінієвих брусків, пінцета та нитки з петлею;

• спостереження за виникненням сили пружності при деформації тіла за допомогою смужки картону, покладеної на дві книжки, та мішечка з піском;

• вивчення залежності результату дії сили від її значення, напряму та точки прикладання за допомогою дерев'яного бруска на нитці.

Повідомлення:

• Як враховують особливості взаємодії тіл у різних видах спорту.

• Світ без тертя.

Дослідницькі та конструкторські завдання:

1. Дослідіть, чим відрізняється переміщення малих та крупних тварин та комах. Порівняйте їхню рухо­мість. Дайте пояснення вашим спостереженням з фізичної точки зору.

2. Вивчіть, як деякі бобові рослини використовують взаємодію тіл та явище інерції при розкиданні свого насіння.

3. Встановіть, яке призначення пружних волосків на підошві лапок зайця, кроля, кішки. Яке значення мають щетинки на поверхні тіла дощового черв'яка або гусениць?

4. Розробіть способи сортування насіння сільськогосподарських рослин за їх масою, об'ємом, густиною. Перевірте, чи впливають ці параметри на всхожість, врожайність та ін.

^ ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ:

Учень

називає: види сил, способи їх вимірювання, одиниці сили, моменту сили;

наводить приклади: взаємодії тіл, прояву інерції, різних видів сил, застосування важелів і блоків;

формулює: означення інерції, сили, закон Гука, умови рівноваги тіл моменту сили, сили тертя;

розрізняє: поняття ваги і маси тіла, сили тяжіння й ваги;

дотримується правил: складання сил;

записує: формули сили тяжіння, сили пружності, ваги тіла, сили тертя ковзання, моменту сили, умови рівноваги важеля;

може

описати: різні прояви механічної взаємодії, земне тяжіння, виникнення сили пружності при деформа­ції тіла; зображати: силу, зазначаючи напрям, значення й точку прикладання; класифікувати: види сил за їхньою природою;

характеризувати: механічні властивості твердих тіл, залежність сили пружності від деформації, спосо­би зменшення й збільшення сили тертя;

пояснити: причину виникнення сили тяжіння, невагомості, сили тертя, сили пружності; розв'язувати: задачі, застосовуючи формули сил тяжіння, тертя, пружності, моменту сил, умови рівно­ваги тіл, закон Гука.

здатний

спостерігати: наслідки механічної взаємодії тіл, конструювати динамометр; вимірювати: сили, вагу тіл;

користуватися: динамометром

^ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

Фронтальний експеримент: з'ясування залежності тиску від площі поверхні та сили тиску (робота в гру­пах); обчислення виграшу в силі, який дають інструменти на основі важеля. Повідомлення:

1. Діапазони тисків у природі, техніці, побуті.

2. Як використовують архімедову силу.

3. Виникнення та розвиток повітроплавання.

4. Дирижабль. Чи є у нього майбутнє?

Дослідницькі та конструкторські завдання:

1. З'ясуйте, яке взуття найбільш підходить до походів по різній місцевості (чоботи, кросівки тощо).

2. Запропонуйте різноманітні конструкції та виготовте моделі приладів: для демонстрації залежності тис­ку від площини поверхні, демонстрації закону Паскаля, визначення тиску деяких тіл на опору.

3. Запропонуйте способи вимірювання гостроти ножика.

4. Сконструюйте, виготовте та проградуюйте барометр (ареометр).

5. Сконструюйте, виготовте та проградуюйте і дослідіть дію манометра (що дає заміна сорту рідини, на­хил манометра, зміна діаметра трубки).

Домашні лабораторні роботи:

• Визначення тиску свого тіла на земну поверхню.

• Визначення маси й густини повітря в кімнаті.

• Визначення об'єму й густини свого тіла.

• Дія архімедової сили на тіло людини у воді

^ ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ:
Учень

називає: одиниці тиску, причини виникнення атмосферного тиску, способи його вимірювання, умови

плавання тіл;

наводить приклади застосування сполучених посудин;

формулює: закони Паскаля, Архімеда, означення сили тиску;

розрізняє: поняття тиск і силу тиску;

записує: формули сили тиску, виштовхувальної сили;

може

описати: дослід Торрічеллі, залежність атмосферного тиску від висоти;

характеризувати: залежність тиску рідини на дно і стінки посудини від висоти й густини;

пояснити: причину виникнення тиску в рідинах і газах, встановлення рівня рідин у сполучених посу­динах, принцип дії водопроводу, шлюзів, гідравлічного преса, насосів;

обгрунтувати: існування тиску в рідинах і газах на основі молекулярно-кінетичних уявлень;

розв'язувати: задачі, застосовуючи закони Паскаля, Архімеда;

здатний

вимірювати: тиск, атмосферний тиск, застосування гідростатичного методу для зважування тіл;

користуватися: манометром, барометром

^ РОБОТА Й ЕНЕРГІЯ

Фронтальний експеримент:

• вимірювання роботи при підйомі тіла;

• спостереження рівноваги сил і рівності робіт на похилій площині (за допомогою котка від трибометра).

Повідомлення:

1. Діапазони потужностей у природі та техніці.

2. Джерела механічної енергії в природі та ефективність їх використання.

Дослідницькі та конструкторські завдання:

1. Запропонуйте спосіб та виміряйте роботу, яку ви виконуєте, ідучи пішки до школи. Знайдіть, яку по­тужність при цьому розвиваєте. Перевірте, чи залежить робота від того, чи йдете ви повільно, чи біжите.

2. З'ясуйте, чому не зустрічаються в природі та техніці надто великі моменти і великі співвідношення плеч сил.

3. Знайдіть моменти і плечі сил важелів, які є в організмі людини
^ ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ:

Учень

називає: види механічної енергії, одиниці роботи, потужності, енергії, прості механізми;

наводить приклади: використання машин і механізмів, перетворення одного виду механічної енергії в іншу;

формулює: закон збереження механічної енергії, «золоте правило» механіки;

записує: формули роботи, потужності, ККД механізму, кінетичної енергії, потенціальної енергії тіла,

піднятого над поверхнею Землі;

може

описати: перетворення кінетичної енергії в потенціальну і навпаки;

характеризувати: машини й механізми за їх потужністю;

пояснити: «золоте правило» механіки як окремий випадок закону збереження енергії;

розв'язувати: задачі, застосовуючи формули роботи, потужності, кінетичної та потенціальної енергії,

коефіцієнта корисної дії, закон збереження механічної енергії;

здатний

спостерігати: перетворення енергії в механічних процесах;

вимірювати: потужність і ККД механізмів;

користуватися: простими механізмами (важіль, блок, похила площина)


^ ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ

Фронтальний експеримент:

• спостереження зміни внутрішньої енергії тіл при виконанні роботи;

• спостереження теплопровідності води й повітря.

Повідомлення:

1. Як навчилися вимірювати температуру.

2. Як треба поводитися на кухні, щоб уникнути опіків. -

3. Поради завзятим туристам (як користуватись знаннями про теплоту).

4. Де «прихована» внутрішня енергія, або що ми знаємо про паливо.

5. Теплове забруднення. Чи існує межа виробництва енергії на Землі?

6. Великий закон природи, що відкрили люди.

Дослідницькі та експериментальні завдання:

1. З'ясуйте, на яких уроках ви найбільш значно підвищували внутрішню енергію оточуючих тіл. Спробуй­те оцінити це підвищення.

2. Працюючи, ви витрачаєте вашу внутрішню енергію. Оцініть свої витрати енергії за добу та з'ясуйте, чим ви її поповните (орієнтовні витрати енергії за 1 год на 1 кг маси людини: виконання уроків —6 кДж, зарядка — 16 кДж, лежачи — 4 кДж, під час плавання — ЗО кДж, уві сні — 4 кДЖ, при ходьбі — 15 кДж; невитрачена енергія запасається у жировому шарі).

3. Визначте тепловий баланс вашої оселі (квартири), школи. Запропонуйте заходи щодо збереження теп­ла та оцініть їх ефективність.

4. Розробіть методику вимірювання теплопроводності речовин у різних агрегатних станах та проведіть ці вимірювання.

5. Проведіть експериментальне дослідження конвекції в рідині: а) залежно від градієнта температур; б) залежно від в'язкості рідини.

6. Вивчення залежності швидкості нагрівання (охолодження) рідин від форми, розмірів та матеріалу посу­дини.

7. Вивчення залежності швидкості нагрівання (охолодження) твердого тіла від його форми, розмірів та матеріалу.

Домашня лабораторна робота: дослідження видів теплопередачі
^ ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ:

Учень

називає: способи вимірювання температури, види теплопередачі, одиниці температури, кількості теп­лоти;

наводить приклади: теплової рівноваги, теплообміну;

розрізняє: види теплопередачі (теплопровідність, конвекція, теплове випромінювання); формулює: ознаки теплового балансу;

записує: формули кількості теплоти, що йде на нагрівання, ККД нагрівника рівняння теплового балан­су у випадку змішування гарячої та холодної води;

дотримується правил: безпеки під час роботи з нагрівниками;

може

класифікувати: види теплопередачі;

характеризувати: напрям, у якому відбуваються теплові процеси у природному середовищі;

пояснити: перебіг теплових процесів під час теплообміну, тепловий баланс як наслідок закону збере­ження енергії в теплових процесах;

розв'язувати: задачі, застосовуючи формули кількості теплоти, теплоти згоряння палива, ККД нагрів­ника, рівняння теплового балансу;

здатний

спостерігати: за перебігом різних теплових процесів;

вимірювати: питому теплоємність речовини, ККД нагрівника;

користуватися: термометром; калориметром
^ ЗМІНА АГРЕГАТНИХ СТАНІВ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ

Фронтальний експеримент:

• спостереження поглинання енергії при випаровуванні води;

• спостереження залежності швидкості випаровування рідини від її роду, площі поверхні та швидкості видалення парів.

Повідомлення:

1. Особливості теплообміну теплокровних істот з навколишнім середовищем.

2. Принципи роботи домашніх холодильників.

3. Теплові труби.

4. Двотактні двигуни внутрішнього згоряння.

5. Двигун Стерлінга.

Дослідницькі та експериментальні завдання:

1. Розробіть метод вимірювання споживання води рослинами. З'ясуйте, яку кількість вологи споживають рослини у різних фазах розвитку.

2. Дослідіть залежність міцності дроту від попередньої термообробки.

3. Проведіть дослідження залежності температури кристалізації водних розчинів (солей, цукру) від кон­центрації.

4. Проведіть дослідження залежності температури кипіння водних розчинів від концентрації.

5. Проведіть вимірювання питомої теплоти пароутворення при різних температурах.

6. Дослідіть, у яких випадках і чому випаровується більше вологи з грунту після дощу: почва темна і світ­ла; на південних і північних схилах; при підвищенні і зниженні вологості. Спосіб дослідження запропо­нуйте самостійно. Надайте аргументований звіт.

7. Поясніть після відповідних досліджень і спостережень, чому навколо окремих снігових заметів, що збе­реглися на полях, запас води у грунті більший, ніж на відстані від них. Яке практичне значення це має?
^ ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ:

Учень

записує: формули теплоти плавлення, теплоти пароутворення;

наводить приклади: теплових двигунів, застосування теплотехніки в житті людини;

дотримується правил: безпеки під час роботи з нагрівниками;

може

описати: плавлення й кристалізацію твердих тіл, випаровування й конденсацію рідин, кипіння, прин­цип дії теплових машин, вплив теплотехніки на навколишнє середовище;

аналізувати: графіки теплових процесів, зокрема під час плавлення твердого тіла;

характеризувати: напрям, за яким відбуваються теплові процеси у природному середовищі, умови пе­реходу речовини з одного агрегатного стану в інший; вплив теплотехніки на навколишнє середовище;

обгрунтувати: зміни агрегатного стану речовини на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини;

пояснити: принцип дії двигуна внутрішнього згоряння, парової турбіни;

розв'язувати: задачі, застосовуючи формули кількості теплоти плавлення й кристалізації, теплоти па­роутворення й конденсації, рівняння теплового балансу

Схожі:

Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу iconТема: згинання І складання паперу. Аплікація з паперу І картону....

Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу icon"Общий (укр.)"
Бланк цінного паперу, який видається власнику цінного паперу (цінних паперів) І містить визначені законодавством реквізити та назву...
Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу icon"Виробництво паперу (укр.)"
Пластична маса з паперу, картону тощо І клеючих речовин, з якої роблять іграшки, маски
Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу iconУроку
Спостереження та досліди. Практична робота. Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи
Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу iconТема. Виготовлення квітів з паперу
Удосконалювати навички роботи з папером, вчити виготовляти квіти з паперу застосовуючи різні техніки /квілінг, паперопластика І т...
Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу iconПлан Виникнення Уільям Міллер Єлена Уайт Організація І чисельність
Христа, дотримує сьомий день тижня (суботу) як день спокою І відпочинку, у виконання божественної заповіді (Ісх 20: 8-11). Назва...
Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу iconII. природа взимку. Практична робота. Спостереження за формою сніжинок за допомогою лупи
Тема V. Природа влітку. Екскурсія до будинку природи (відділ природи краєзнавчого музею)
Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу iconОрганізаційно-діяльнісна гра
Матеріали: для кожного учасника: листки паперу (квадратики) 4-х кольорів, паперові серветки; для групи: матеріали гри «Лото», схеми...
Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу iconХризантема із залишків скрап-паперу Майстер клас
Сьогодні я розповім, як можна зробити квітку хризантему,для оформлення сторінки або листівки, із залишків скрап-паперу або смуг для...
Спостереження відносності спокою та руху за допомогою бруска та листа паперу iconУрок 34 Тема. Початок громадівського руху наприкінці 50-х в 60-і роки
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка