Реферат Тема: Сучасна сім'я, її сутність та
Скачати 91.51 Kb.
НазваРеферат Тема: Сучасна сім'я, її сутність та
Дата конвертації27.02.2013
Розмір91.51 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Туризм > Реферат
Реферат

Тема: Сучасна сім'я, її сутність та

функції.

План:

 1. Сім'я: визначення, сутність, історичний аспект.
 1. Сучасна сім'я, її функції.

 2. Духовність виховання. Звичай

 3. Трудове виховання

 4. Головні життєві цінності

 5. Елементи самопізнання і саморозвит­ку

 6. Тілесне виховання

 7. Сексуально-інтимна функція сім'ї.

 8. Сім'я і школа.

 9. Література


Сім'я: визначення, сутність, історичний аспект.

Дитина виховується в сім'ї і в школі. Школа створює сприятливі умови для всебічно­го формування особистості. Проте основа характеру, життєвої позиції, елементарна вихова­ність — бере початок у сім'ї.

Антон Семенович Макаренко назвав сім'ю природним первинним осередком, де реа­лізується краса людського життя, куди приходять відпочивати переможні сили людини, де ростуть і живуть діти — головна радість життя.

Проблема становлення і виховання дитини в сім'ї сягає в глибину історії розвитку пе­дагогічної думки на Україні.

О.В.Духнович — видатний письменник і мислитель на Закарпатті середини XIX ст. виявив глибокий інтерес до проблем виховання підростаючого покоління. Сімейне вихован­ня він розглядав як природний обов'язок батьків, які повинні підготувати дітей до трудового і суспільного життя, виховати їх гідними громадянами. Вирішальну роль у вихованні людсь­кої особистості, на думку Духновича, відіграє учитель: "Хто дав тобі виховання, той більше тобі дав, ніж той, хто дав тобі життя". Вчителів він називав просвітителями народу.

З глибокою симпатією писав Тарас Григорович Шевченко про виховання дітей у сім'ях трудівників.

Великого значення сімейному вихованню надавав М.С.Драгоманов, який разом з Х.Д.Алчевською відстоювали відкриття шкіл для дорослих. На їх думку, ці школи повинні були навчати дорослих не лише грамоті, а й виховувати їх як майбутніх батьків, вихователів своїх дітей, допомагати школі вирішувати цю проблему.

М.Ф.Левицький, палкий послідовник ідей К.Д.Ушинського в питанні сімейного вихо­вання, надавав особливого значення гуманному ставленню до дітей. Розроблені ним методи­чні матеріали містили новий підхід до навчання і виховання і тому широко використовували­ся вчителями і вихователями на Україні.

Проблема виховання підростаючого покоління в сім'ї і школі отримала глибоке і все­бічне висвітлення в працях сучасних педагогів — А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, В.Г.Постового, Ю.П.Азарова, А.М.Барзіна, О.Я.Савченко, В.П.Кравця, М.Г.Стельмаховича таін.

Сім'я (родина) — це засноване на шлюбі чи кровній спорідненості об'єднання людей, пов'язаних спільністю побуту та взаємною відповідальністю. Як і інші народи, українці вба­чали в сім'ї найважливішу й неодмінну умову життя кожної людини, господарську та мо­ральну основу правильного способу життя.

Головна господарська функція сім'ї українців, як і інших народів, — створення і відт­ворення матеріальної основи власного економічного добробуту. Наприкінці XIX — початку XX ст. основною формою сім'ї на Україні була мала, індивідуальна сім'я. Вона складалася часто з батьків і неодружених та одружених дітей. У той же час в різних місцевостях України існувала й інша форма сім'ї — нероздільна сім'я, що складалася з непрацездатних старих ба­тьків і з двох-трьох жонатих синів, які жили разом і спільно вели господарство.

Мала сім'я істотно відрізнялась від нероздільної не тільки своєю формою, а й внутрі­шньою будовою та характером. Значною була залежність і підлеглість членів сім'ї їх главі, а в побуті зберігалося чимало пережитків.

Такі сім'ї створювали підґрунтя для збереження традиційного розподілу виробничо-господарських відносин між їх членами, звичаїв, традицій, особливостей духовного життя.

Історичні зміни, економічна необхідність, повна демократизація сімейних взаємин поступово підривали багатовікові звичаї. Як стверджує М.Г.Стельмахович, сучасна сім'я за­лишається життєдайним осередком, що приводить на світ божий, плекає найвищу цінність людства — дітей, цвіт нації, майбутнє народу, завдяки яким кожен батько і мати мають ре­альну можливість повторити та продовжити себе в своїх потомках.

Подружня пара — це вісь сім'ї. Традиційним українським ідеалом є така сім'я, де вза­ємини складаються на основі рівноправності чоловіка й жінки, на засадах взаємного кохання і поваги, духовної спільності, трудового співробітництва та взаємодопомоги у вихованні ді­тей.

Ті чоловік і жінка, які вміють творити велике безцінне духовне багатство подружнього життя — взаємну повагу і любов, мають у своєму домі найсприятливіший клімат для форму­вання духовності дітей.

Сучасна сім'я, її функції.

В.О.Сухомлинський надавав великого значення матері як берегині домашнього вог­нища, духовному, моральному стрижню сім'ї. Мета матері — повернути дитині духовну, мо­ральну самосвідомість народу, його традиції, культуру, елементи побуту ті моральні основи, які відображають загальнолюдські цінності.

Основою виховання дитини є духовність сім'ї, яка виражається в суспільній моралі, етиці, естетиці та формуванні поведінки як певної системи відносин, дій, вчинків, зумовле­них суспільними умовами та обставинами, в цьому полягає загальносоціальна функція сім'ї.

Духовність виховання — це система, уклад життя сім'ї, умова, яка забезпечує здійснення розумового, інтелектуального, емоційно-чуттєвого розвитку дитини та формування її світогляду. Вона сприяє передачі молодим поколінням морально-етичних ідеалів, ідей, уявлень народу, виражених у народній творчості: казках, піснях, легендах та інших художньо-мистецьких цінностях, у повсякденній поведінці та поглядах батьків, у їх ставленні до виконання найважливіших громадських обов'язків. Таким чином, сім'я виконує функцію морального та естетичного виховання.

Як визначив А. С. Макаренко, могутня духовна сила виховання закладена в тому, що діти вчаться дивитися на світ очима батька, вчаться у батьків поважати, шанувати матір, ба­бусю, жінку, Людину.

Дотримання звичаїв свого народу — суттєва ознака духовної культури особистості. ^ Звичай — загальноприйнятий порядок, правило поведінки людей, що історично увійшло в побут і свідомість народу. Звичаї виникли внаслідок повторювання однакових вчинків, які згодом набули загального значення, стали нормою життєдіяльності.

Поняття "звичай" може визначати уклад суспільного життя сім'ї, нації; традиційний порядок відзначення будь-яких подій, свят, використання відповідних символів, атрибутів, спосіб дій, правила поведінки, норми, що регулюють стосунки людей в різних ділянках ви­робничого, громадського і родинного співжиття.

Побут кожної сім'ї характеризує сукупність звичаїв, які переймає дитина змалку і які регламентують становлення її духовності.

Виховання в сім'ї повинно бути трудовим, що відповідає віковим традиціям україн­ської сім'ї. Тобто дитина повинна брати участь у веденні господарства і знати ціну матері­альним речам, брати участь у їх створенні.

Сім'я виконує господарсько-економічну функцію, котра полягає у формуванні уста­новки на домашню працю та її різноманітний розподіл, практично-господарській підготовці, економічному вихованні, вихованні розумних потреб.

У сім'ї закладаються поняття про головні життєві цінності, до яких прагне людина. Ієрархія життєвих цінностей народу відбиває його розуміння добра, щастя, справедливості, розуміння сутності оточуючого світу, взаємозв'язку і взаємозалежності явищ природи.

Коли батьки разом з дітьми у свій вихідний день виходять на природу, то у дитини виникає величезна кількість запитань, наприклад, чому ялинка і сосна зеленіють взимку, а береза і дуб скидають листя тощо. Якщо батьки виявляють інтерес до різноманітних явищ природи, дають дитині правильну відповідь на її питання, то з року в рік у дитини розвиває­ться спостережливість, допитливість. Такі спільні прогулянки батьків і дітей у ліс, до річки, в поле дають можливість ширше пізнати оточуючий світ і виховати любов до рідного краю. Батьки можуть допомогти дітям провести такі спостереження:

 1. За сезонними змінами в природі: виділити характерні ознаки кожної пори року.
 1. Познайомити з рослинним світом своєї місцевості: назвати культурні рослини, бур'яни, польові рослини.
 1. Познайомити з тваринним світом: свійськими та дикими тваринами, птахами, комахами.
 1. Ознайомити з працею людей, виховуючи повагу до людини-трудівника.


Саме так відбувається озброєння дитини елементами самопізнання і саморозвит­ку, формується вміння володіти своїми емоціями та тілом. У цьому полягає психологічна і регулятивна функція сім'ї.

Духовне та розумове виховання знаходиться в органічній єдності з тілесним. Тілес­ним вихованням є діяльність батьків, спрямована на вироблення навичок здорового способу життя, необхідних для досягнення правильного фізичного розвитку дітей. До них слід відне­сти гігієнічні навички, часову регуляцію діяльності, організацію дозвілля, раціональне хар­чування.

Важливою є сексуально-інтимна функція сім'ї. У період статевого дозрівання в ді­тей закладаються психологічна і емоційна основи сексуальності, зростає інтерес дитини до представників іншої статі, актуалізується інформація сексуального характеру, формується чоловіча і жіноча психологія, ширше проявляються форми поведінки, прямо чи опосередко­вано визначені статевими ролями, урізноманітнюються види сексуальної діяльності, активно використовуються вторинні рольові атрибути, уявляються психологічні новоутворення — почуття дорослості, утвердження самостійності, інтерес до зовнішності і власного внутріш­нього світу.

Первинна підготовка до сімейного життя і регуляція статевої поведінки повинна від­буватися в сім'ї.

Сім'я і школа.

Школа і сім'я мають спільну мету — становлення суб'єктності людини. Соціальне замовлення сучасної школи — навчити особистість бути конкурентноздатною в суспільстві з ринковою економікою, виробити вміння планувати стратегію власного життя, орієнтуватись у системі найрізноманітніших суперечливих і неоднозначних цінностей, визначати своє жит­тєве кредо і стиль.

Школа приймає від сім'ї естафету формування особистості дитини. Але це зовсім не означає, що сімейне виховання закінчується тоді, коли дитина приходить до школи, що при цьому слабшає роль батьків.

Вивчення взаємодії школи з сім'єю доводить, що багато педагогів застосовують най­різноманітніші форми: відвідування родин вихованців, анкетування батьків, індивідуальні бесіди, консультації, методична допомога, педагогічний всеобуч, налагодження зв'язку з підприємствами, на яких вони працюють.

Для підвищення педагогічної культури батьків учителі організовують педагогічний всеобуч батьків, де відбувається координація дій, вирішуються різні педагогічні ситуації. Прикладом такої співпраці може бути пропонована нами анкета та пам'ятка для батьків.

Література:

 1. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. – С.-Птб.:Петрополис,1992. – 124 с.
 1. Василюк Ф.Е. Психология переживания.-М., 1984. 1. Нойберт Р. Новая книга о супружестве. Проблемы брака в настоящем и будущем.-М.,1997.

 2. Семенов Н.С. Происхождение семьи и брака.-М.:Мысль, 1974.

 3. Формм Э. Искуство любви. Исследование природы любви.- Минск, 1990.

 4. Харчев А.Г., Маяковский М.С. Современная семья и ее проблемы.-М., 1978.-192 с.

Схожі:

Реферат Тема: Сучасна сім\Вступ
Роздуми про сім’ю, її природу, сутність, призначення складали значну частину філософських теорій Арістотель, Платона, Фіхте, Гегеля...
Реферат Тема: Сучасна сім\Лекція з правознавства Тема. Сутність громадянства України
Мета. Розкрити сутність громадянства України; ознайомити з підставами набуття громадянства України
Реферат Тема: Сучасна сім\Увага! Тестовий доступ!
Бостон, США. BiblioRossica містить книги, підручники монографії, журнали гуманітарного напряму, оригінальні англомовні колекції –...
Реферат Тема: Сучасна сім\Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації Районний методичний...
...
Реферат Тема: Сучасна сім\Програма курсу «Сучасна єврейська філософія»
Курс «Сучасна єврейська філософія» створено для студентів першого року навчання сертифікатної програми з юдаїки
Реферат Тема: Сучасна сім\Тема Організація позалікарняної терапевтичної допомоги при найпоширеніших...
Сім’я може позитивно І негативно впливати на фізічне та психічне здоров’я кожного з її членів. Вкажіть та поясніть основні функції...
Реферат Тема: Сучасна сім\Неблагополучні, асоціальні, конфліктні сім'ї та сім'ї соціального ризику
Сучасні сім'ї різноманітні, І від того, в якій ро­дині живе дитина, залежить, яким змістом напов­нюється процес формування її особистості....
Реферат Тема: Сучасна сім\Реферат на тему: “Нестор Літописець про Золоті ворота”
Ярослав город великий Київ, у цього ж города ворота суть Золотії. Заклав він також церкву святої Софії, премудрості Божої, митрополію,...
Реферат Тема: Сучасна сім\Тема: Сутність маркетингу товарної політики

Реферат Тема: Сучасна сім\Сучасна реклама та рекламна діяльність
Сучасна реклама та рекламна діяльність : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кпі двнз «Криворізький національний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка