Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет
Скачати 315.23 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет
Сторінка1/2
Дата конвертації11.01.2014
Розмір315.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи з дисципліни

«ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ»

для студентів напряму підготовки

7.070801 та 8.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

денної форми навчання

Київ 2010
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсової роботи з дисципліни

«ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ»

для студентів напряму підготовки

7.070801 та 8.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

денної форми навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні Навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №___від «___»____________2010 р.

Перший проректор,

професор______________^ М.О. БІЛЯКОВИЧ

Київ 2010
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічний аудит» для студентів напряму підготовки 7.070801 та 8.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання /Укладач: О. В. Барабаш– К.: НТУ, 2010. – 30с.

Укладач: О. В. Барабаш, доцент
Відповідальний за випуск – проф. В.П. Матейчик

пояснювальна записка

Здійснення ефективної екологічної політики у корпораціях та на підприємствах, фірмах неможливо без екологічного аудиту, що передбачає всебічну інвентаризацію на кожному підприємстві і в першу чергу на забруднених територіях.

Особливістю екологічного аудиту є аналіз оцінки впливу підприємства на стан середовища, здоров’я виробничого персоналу, екологічну ситуацію в регіоні, дані про наявність і величину викидів (скидів) забруднюючих речовин.

Переваги проведення екологічних аудитів багаточисельні і включають наступне: зниження відповідальності і потенційних екологічних штрафів; забезпечення відповідності законодавству; зниження витрат на поводження з відходами; зниження витрат на водопостачання та енергію; налагодження зв'язків з громадськістю (при публікації результатів аудиту).

В процесі написання курсової роботи студенти проводять екологічний аудит підприємств України, з’ясовують основні напрямки екологічної політики і екоменеджменту, проводять оцінку потенційної небезпеки підприємства, яке піддається аудиту. Студенти повинні в ході курсової роботи набути вміння і навички по проведенню перевірки діяльності у відповідності з нормами та приписами щодо охорони навколишнього середовища; оцінці ефективності функціонування системи управління навколишнім середовищем; наданню рекомендацій щодо природоохоронних заходів; вартісній оцінці витрат, пов'язаних з природокористуванням.

Метою курсової роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» є закріплення набутих теоретичних знань та набуття практичних навичок студентами під час виконання обов’язків фахівця-еколога підприємства. Для досягнення вказаної мети ставляться наступні задачі:

збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої
діяльності об'єкта екологічного аудиту та формування на її основі
висновку екологічного аудиту;

встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту
вимогам законодавства про охорону навколишнього природного
середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;

оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан
навколишнього природного середовища;

оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що
вживаються для охорони навколишнього природного середовища на
об'єкті екологічного аудиту.
^ 1. Загальні положення
Курсова робота є обов’язковим елементом професійної підготовки студентів, зокрема студентів спеціальності 7.070801 та 8070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Національного транспортного університету. Навчальним планом передбачається виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічний аудит» на 5-му курсі навчання.

Метою курсової роботи є актуалізація знань і закріплення навичок не лише з дисципліни «Екологічний аудит», але й знань одержаних з лекцій дисциплін „Екологічний менеджмент”, „Екологічна стандартизація та сертифікація”, „Екологічне право”, „Економіка природокористування”, „Екологічна паспортизація”, „Екологічний моніторинг” та „Екологічна експертиза”.

Студенти повинні навчитися визначати актуальність теми, її наукове та практичне значення, формулювати мету та завдання роботи, проводити інформаційний пошук із заданої проблеми визначати структуру роботи, оформляти результати, ілюстрації, а також набути навичок у побудові доповіді і захисті висновків, створених на основі одержаних результатів.
^ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБСЯГУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1. Структура роботи

Курсова роботи, оформлена у вигляді комп’ютерного тексту, має складатись із наступних елементів:

 1. титульна сторінка (див. Додаток А)

 2. завдання на курсову роботу (див. Додаток Б)

 3. зміст (див. Додаток В)

 4. вступ

 5. основна частина

 6. висновки

 7. список використаної літератури

 8. додатки

Вступ

Об’єм – 2-3 сторінки. Вступ повинен містити наступні елементи:

 • актуальність теми (обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України).

 • мета і задачі дослідження (формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети).

 • наукова та практична новизна одержаних результатів.

 • практичне значення одержаних результатів (надають відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання).

^ Основна частина

Це – центральний розділ роботи. Розділ містить текстову частину, яка складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів; таблиць; діаграм і графіків; ілюстрацій (фотографії, малюнки, карти, схеми).

Кожний розділ починають з нової сторінки. В кінці кожного розділу формулюють висновки.

У розділах основної частини роботи звичайно подають:

– загальні відомості про об'єкт та замовника екологічного
аудиту;
– підстави для проведення екологічного аудиту, його мету,
завдання, програму та обсяг виконаних робіт;

– відомості про виконавців екологічного аудиту;

– перелік основних законодавчих актів та інших нормативних
документів, для перевірки на відповідність яким проводився
екологічний аудит;

– характеристику фактичного стану об'єкта екологічного аудиту,
включаючи оцінку ефективності та достатності його природоохоронної
діяльності, систем екологічного управління, стану природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час установлення, амортизація, придатність; відомості про сплату екологічних зборів і платежів, включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість, збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам.

Висновки

Викладають найбільш важливі результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової чи практичної проблеми (задачі), її значення для науки або практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. висновки екологічного аудиту щодо виявлених невідповідностей екологічних характеристик об'єкта екологічного аудиту вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів, а також рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених невідповідностей.

^ Список використаних джере

Список використаних джерел слід розміщувати в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією.

Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

– проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;
– таблиці допоміжних цифрових даних;

– протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту:

– інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПЕОМ, які розроблені в процесі виконання курсової роботи;

– ілюстрації допоміжного характеру.

^ 2.2. Об’єм роботи

Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 20-30 сторінок друкованого тексту формату А4.

Ілюстративний матеріал для захисту курсової роботи може підшивається до курсової роботи в додатках або представлятись за допомогою комп’ютерних мультимедійних засобів. Зміст ілюстративного матеріалу повинен з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.

Курсова робота має бути присвячена дослідженню конкретного об’єкту (підприємства), яке реально існує.

^ 2.3. Оформлення роботи

Курсова робота повинна бути виконана за допомогою комп’ютера. Для підготовки і друкування курсової роботи рекомендується використовувати текстовий редактор Microsoft Word.

Робота оформлюється на аркушах формату А4(210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали з висотою знаків не менше 1,8 мм. Розміри полів: верхнє, нижнє та ліве – 25 мм, праве – 10 мм. Для комп’ютерного набору рекомендується: шрифт – Times New Roman, 14 пт; абзац – одинарна міжрядкова відстань, відступ зліва і справа – 0, відступ першого рядка – 1 см.

Структурні елементи „ВСТУП”, „ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ”, „ЗМІСТ”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” не нумерують, а їх найменування є заголовками структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів та розділів необхідно розміщувати на середині рядка та друкувати великими літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів необхідно починати з абзацу. Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 тощо.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті сторінок зі збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульний аркуш теж включають до нумерації як перша сторінка, але номер сторінки не ставлять.

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. На всі запозичені ілюстрації також повинні бути посилання в списку літератури. Всі ілюстрації, які виносяться на захист, необхідно навести в основній частині курсової роботи, або в додатках.

Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу таким чином: «Рис. 2.3.» - третій рисунок другого розділу і т.д. Після цього має слідувати назва рисунку.

^ Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Також у таблицях розміщують структуровану текстову інформацію. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після першого посилання на неї, або на наступній сторінці. Посилання робиться за типом: «Дані наведені в табл. 2.1.». Посилання в тексті повинні бути на всі таблиці. Нумерують таблиці арабськими цифрами. Номер таблиці складається з номеру розділу та порядкового номеру таблиці в межах розділу. Кожна таблиця повинна мати змістовний заголовок. Слово „Таблиця” розміщується справа над таблицею.

Додатки слід оформлювати у вигляді окремої частини в кінці роботи. Їх розміщують в порядку посилань на них у тексті. Кожний додаток має починатися з нової сторінки. Додатки позначають з правого краю строки словом «Додаток» та великими літерами в алфавітному порядку.(А, Б, В...). Наприклад, „Додаток А”. Нижче, симетрично до тексту, друкується заголовок додатка. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Якщо додаток являє собою документ, який має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документа даного виду, то перед його копією вкладають аркуш, на якому посередині друкують „ДОДАТОК ____” та його найменування.

^ 3. Підготовка до захисту та захист КУРСОВОЇ роботи
Виконана курсова робота подається студентом науковому керівникові не пізніше ніж за два тижні до початку захисту робіт. Захист відбувається на кафедрі екології та безпеки життєдіяльності. Захист відбувається згідно встановлених деканатом строків у присутності комісії, яка призначається завідувачем кафедри.

На захист курсової роботи надається 10 хвилин. За цей час студент повинен викласти основний зміст роботи та висновки.

Після захисту курсової роботи студент отримує остаточну оцінку по 100 бальній шкалі, яка заноситься до екзаменаційної відомості, залікової книжки та індивідуального плану. Всі ці дані представляються до деканату автомеханічного факультету за формою:

Студент групи ЕО-V-_____________________ Дата_______________

п/п

Розподіл та етапи виконання курсової роботи

Бали

^ Результат (бали)

1.

Вступ

5
2.

Основна частина

40
3.

Висновок

5
4.

Використання матеріалу рекомендованої літератури

10
5.

Якість оформлення курсової роботи

10
6.

Захист курсової роботи

20
7.

Вчасне виконання курсової роботи

10Всього

100
Викладач _______________ ____________________

(підпис) (підпис)

Викладач ______________ ___________________

(підпис) (підпис)


^ 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ
Для того, щоб успішно виконати курсову роботу і поставлені перед студентом завдання потрібно знати етапи планування програми екологічного аудиту, які можна розписати у вигляді таких стадій:

 1. попередній збір, узагальнення і організація вихідних даних по основних екологічних документах підприємства;

 2. аналіз вихідних даних, визначення основних об’єктів аудиту, критерії оцінок;

 3. формування власне програми екологічного аудиту.


^ Попередній збір, узагальнення і організація вихідних даних.

Збір, узагальнення і організація вихідних даних по об’єктах аудиту і відповідно їх оцінка представляють одну з найбільш важливих стадій програми екологічного аудиту. Як правило на кожному підприємстві (території) накопичені значні дані про дію на оточуюче середовище, використання ресурсів технологій виробництва.

Однак, найчастіше використання цих даних утруднюється через їх розкиданість у різних власників, протиріччя відсутності узагальнення і систематизації, незручної форми у вигляді просторових таблиць і описів. Найчастіше офіційна позиція підприємства або території в конкретних питаннях (наприклад, характеристики відходів і джерел дії на оточуюче середовище) буває невизначеною.

Враховуючи відмічене, попередній збір і узагальнення вихідних даних для оцінки фактичної дії на середовище потрібно максимально чітко і ясно визначити офіційну (задекларовану) позицію підприємства (території) по питаннях що розглядаються, формуючи інформаційні бази подальшої оцінки і рекомендацій. Як один з методів збору, узагальнення і організації основних вихідних даних програми екологічного аудиту можливо використовувати методику «анкетування».

Для формування основних вихідних даних програми аудиту потрібно використовувати такі документи (звичайно за останні 3-5 років діяльності об’єкту аудиту):

 • екологічні паспорти підприємств;

 • томи ПДВ;

 • паспорти водного господарства;

 • екологічна статистична звітність за декілька років;

 • довідки про сплату за використання природних ресурсів, забруднення оточуючого середовища і розміщення відходів;

 • акти про вживання еколого-правової та еколого-економічної відповідальності;

 • данні інвентаризації джерел впливу на оточуюче середовище і відходів;

 • ліцензії і договори за спеціальне і комплексне природокористування;

 • територіальні екологічні програми і плани;

 • проекти районного планування;

 • виробничі плани заходів з охорони оточуючого середовища і довідки про їх фактичне виконання;

 • довідки про використання сировини, реагентів, матеріалів, об’єми виробництва готової продукції;

 • існуючі технологічні регламенти з експлуатації с середовищезберігаючих технологій та обладнання;

 • проекти будівництва (реконструкції, технічного переозброєння) основних виробництв, систем очищення стічних вод, систем розміщення і видалення відходів;

 • існуючі екологічні ситуаційні плани, карти-схеми та ін. картографічні матеріали.^ Основний етап програми екологічного аудиту

Основний етап програми екологічного аудиту здійснюється безпосередньо на об’єктах. Під час виконання його проводяться:

 • визначення маршруту і проведення «оглядових» турів по об’єктах аудиту;

 • ознайомлення з робочою документацією та інтерв’ювання персоналу;

 • уточнення і доповнення вихідних даних під час роботи на об’єктах аудиту.


Заключний етап програми екологічного аудиту

Заключний етап аудиту включає такі стадії:

 • аналіз і оцінка отриманих даних, розробка конкретних рекомендацій і пропозицій за результатами програми аудиту;

 • надання даних програми екологічного аудиту;

 • підготовка звіту за результатами аудиту.^ 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Матеріали, що потребують аналізу:

 1. Звіт про використання води.

 2. Інформація про вміст забруднювальних речовин у стічних водах.

 3. Звіт про викиди забруднювальних речовин в атмосферу.

 4. Звіт про відходи виробництва.


РОЗДІЛ 1

^ ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
1.1. Історія питання і характеристика підприємства. Опис місця знаходження підприємства, на якому проводився аудит і членів аудиторської групи. Імена, посади і номери телефонів членів керівництва і представників місцевих органів влади та компетентних організацій, з якими проводилися бесіди.

Основні компоненти аудиту: протокол аудиту, інспекція підприємства, ознайомлення з документами, опитування персоналу та ін. Масштаб аудиторської перевірки. Короткий опис підприємства, його основних будівель та споруд, головних технологічних процесів і основних елементів виробничої програми. Коротке резюме про поточну діяльність, включаючи спрощену схему/ характеристику процесу виробництва, інформацію про сировину, матеріали і готову продукцію

1.2. ^ Місце знаходження, історія підприємства і характеристика навколишнього середовища. Зазначити місце знаходження підприємства з переліком населених пунктів та районів, які близько розташовані і прилягають до житлового фонду, інших промислових і сільськогосподарських угідь. Зазначте розташування ближніх річок і великих наземних водосховищ.

Опис підприємства, особливо його історії: імена попередніх власників, технологічні процеси (роботи), матеріали, в т.ч. джерела енергії, які використовувались раніше. Опис основних змін на підприємстві: місце знесення будівель або їх резервуарів, будь-яких смітників на території підприємства тощо. Короткий опис інженерно-геологічних досліджень і гідрогеологічних обставин (за даними, що отримані на підприємстві, або за аналізом об’єктивної інформації). Опис прилеглої території з позначенням розташованих поряд промислових підприємств, житлового фонду, шкіл і найближчих поверхневих джерел води.

РОЗДІЛ 1

^ ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 2
ОГЛЯД ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ (ЕКОМЕНЕДЖЕМЕНТ)
2.1. Структура екологічного управління. Детальний опис організації екологічного управління, розподіл прав і обов’язків. Які системи управління, процедури і політика застосовуються в галузі управління навколишнім середовищем. (екологічна політика, мета, завдання).

^ 2.2. Енергія і її зберігання. Опис типів енергії та джерел енергопостачання. Інженерні мережі та елементи спільного користування, наприклад, трансформатори та ін. детальний опис планів заходів щодо зберігання енергії, цілей, виділених коштів, графіків і досягнень. Цілі і плани на майбутнє стосовно зберігання енергії.

^ 2.3. Викиди в атмосферу. Основні випадки викидів в атмосферу, їх джерела, відповідні вимоги до охорони навколишнього середовища. Чи реально зареєструвало підприємство свої викиди в атмосферу. Зазначте склад і кількість характеристик. Опис систем безперервного контролю на підприємстві та їх відповідність вимогам місцевих нормативно-правових актів. Випадки невідповідності вимогам (зробіть посилання на копії, що відповідають документам у додатках курсової роботи) і складіть перелік будь-яких аварійних ситуацій, що пов’язані з викидами в атмосферу, претензій і заходів щодо їх задоволення. Опис будь-яких інших недоробок або порушень, які пов’язані з політикою компанії і не відповідають існуючим нормам і правилам або прогресивному досвіду.

^ 2.4. Чиста вода і стічні води. Опис джерел питної та іншої води, основних видів рідини у витоках. Технології, які використовуються для переробки рідини у витоках. Механізм виникнення витоків, як і куди вони відводяться з підприємства. Опис усіх дренажних систем, які включають санітарні колектори і дощовий/стічний дренаж (який може бути як єдиним, так і роздільним). Чи здійснюють підприємство і компетентні організації безперервний контроль за витоками зливами?

Чи відповідають умови на підприємстві нормативно-правовим вимогам, чи має воно відповідні дозволи і ліцензії? Опис порушень вимог (зробіть посилання на документи в додатках). Зазначте випадки зливів, які викликали скарги і претензії, та вжити заходи. Яка ймовірність забруднення зливів в результаті звичайної виробничої діяльності, аварії тощо – які заходи і обладнання застосовуються для зменшення ризику (наприклад, пастки, сепаратори).

^ 2.5. Такелажна обробка та складування матеріалів. Опис законодавства, яке застосовується відносно складування хімічних речовин (нафтопродуктів), розчинників тощо. Перелік резервуарних парків, окремих резервуарів (поверхневих і підземних), ділянок розміщення барабанів, зберігання паливних матеріалів тощо. Особливу увагу звернути на запобігання зливам і аварійним ситуаціям та контроль за ними. Чи мають резервуари і барабани достатні засоби аварійного огородження і захисту? Яких заходів вжито у випадку появи зливу при розвантажуванні (завантажуванні) автомобільних цистерн, барабанів та ін.. Чи перевіряються цистерни на герметичність? Яка звичайна послідовність перевірки цистерни і як часто вона проводиться?

Чи відповідає існуючий порядок роботи з матеріалами, їх складування вимогам, рекомендаціям?

^ 2.6. Небезпечні матеріали. Опис типів місцезнаходження та засобів герметизації поверхні, технологічних процесів, що використовуються, об’ємів щорічного споживання. Відповідність вимогам та рекомендаціям чинного законодавства.

^ 2.7. Азбест, порошки та волокнисті матеріали. Опис використання на підприємстві будь-яких матеріалів із вмістом азбесту безпосередньо у виробничому процесі або при виготовленні будівельних матеріалів. Яка нормативно-правова база існує для цього?

^ 2.8. Обробка відходів. Опис основних відходів та їх джерел (тверді, рідини, шкідливі матеріали). Чи надало підприємств повний перелік своїх відходів? Опис аналізів, які може роботи підприємство. Опис споруд для зберігання відходів. Опис практики переробки та видалення відходів.

2.9. Прибирання території. Описати стан екологічної чистоти підприємства.

2.10. Техніка безпеки та охорони здоров’я. Короткий опис про техніку безпеки на підприємстві, охорони здоров’я, умов праці, організації медичного обстеження, порядку реєстрації та інформування про нещасні випадки на виробництві.

2.11. Шум та інші фактори. Надати дані по моніторингу шуму на виробництві.

2.12. План дій в екстремальний умовах. Опис планів підприємства на випадок аварії, забезпечення безпеки персоналу на випадок виникнення екологічно небезпечної обстановки.

2.13. Забруднення ґрунтових вод і ґрунту. Опис потенційної можливості забруднення ґрунту та ґрунтових вод і територій підприємства.

2.14. Відзнаки в галузі охорони навколишнього природного середовища, позови, штрафи, приписи, скарги та реагування на них.

Надати інформацію про відзнаки, нагороди, сертифікати, грамоти, подяки, пов’язані з діяльністю об’єкту аудиту з охорони навколишнього природного середовища; про результати перевірок державними контролюючими органами об’єкту аудиту в сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, приписи, їх причини та поточний статус; про відшкодування об’єктом аудиту шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок порушення природоохоронного законодавства; щодо наявності скарг громадян, пов’язаних з забрудненням навколишнього середовища та реагування на них.
РОЗДІЛ 3

^ ВІДПОВІДНІСТЬ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ВИМОГАМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Проаналізувати відповідність екологічного стану підприємства вимогам нормативно-правових актів в галузі.
У Довідці подати інформацію про:

№п/п

Огляд екологічного управління

Екологічна політика підприємства

Вимоги нормативно-правових актів

1.

Викиди в атмосферу

Надаються копії документів, текстова інформація, статистична звітність

Вказується нормативно-правововий акт і його вимоги

2.

Енергія та її економія

Надаються копії документів, текстова інформація, статистична звітність

Вказується нормативно-правововий акт і його вимоги

3

Чисті (стічні) води

Надаються копії документів, текстова інформація, статистична звітність

Вказується нормативно-правововий акт і його вимоги

4

Порядок роботи з матеріалами та їх складування

Надаються копії документів, текстова інформація, статистична звітність, товарно-транспортні накладні по вивозу відходів, договори

Вказується нормативно-правововий акт і його вимоги

5

Відходи небезпечні та безпечні

Надаються копії документів, текстова інформація, статистична звітність, товарно-транспортні накладні по вивозу відходів, договори

Вказується нормативно-правововий акт і його вимоги

6

Техніка безпеки та охорона здоров’я на підприємстві

Надаються копії документів, текстова інформація, статистична звітність, інструкції

Вказується нормативно-правововий акт і його вимоги

7

Плани дій в екстремальних умовах

Надаються копії документів, текстова інформація, інструкції

Вказується нормативно-правововий акт і його вимоги

8

Забруднення ґрунту

Надаються копії документів, текстова інформація, статистична звітність

Вказується нормативно-правововий акт і його вимогиРОЗДІЛ 4

^ НЕВІДПОВІДНОСТІ, КОРЕКТУЮЧІ ДІЇ ТА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ДІЇ
Згідно виданих завдань студенти повинні встановити, впровадити і виконати процедуру поводження з реальними або потенційними невідповідностями і визначити проведення коректуючих і попереджувальних дій.

Описані ситуації в завданнях потрібно ретельно вивчити і (форма 1):

a) Якщо студент думає, що є досить об'єктивних доказів невідповідності, потрібно заповнити звіт про невідповідність.

b) Якщо студент вважає, що немає достатніх об'єктивних доказів невідповідності, потрібно вказати причини нижче за рамку звіту. Потрібно, також визначити подальші дії аудитора, тобто, якщо дані потрібно перевірити, перш, ніж зробити висновок про те, чи має місце невідповідність або ні.

Якщо визначена невідповідність і складений звіт про невідповідність, студент повинен подумати про відповідну коректуючу дію. Оскільки причини невідповідності можуть бути не очевидні, необхідно описати альтернативні рішення.


Форма 1

Номер випадка ______

^ ЗВІТ ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ


Аудит підприємства: Номер невідповідності


Перевірена ділянка: ISO 14001, пункт _______


Невідповідність:


Аудиторабо

Якщо Ви вважаєте, що докаів невідповідності недостатньо, вкажіть причини Вашого рішення і вкажіть подальші дії аудитора.


^ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ
У висновках надати інформацію про екологічні проблеми підприємства (фактичні і потенційні) виходячи з наведених даних у Довідці. Надати рекомендації щодо усунення існуючих екологічних проблем даного підприємства.

ДОДАТКИ

Рисунки – карта району дослідження, план розміщення підприємства і його споруд.

Фотографії – наводяться лише при потребі обґрунтування висновків

^ Допоміжна документація – копії дозволів

Додаток А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА


ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


^
КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни „Екологічний аудит”
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМенеджмент
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки України національний технічний університет...

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Д. Кожарін – к т н., ст н с., секція №2, тел. 454-9478, e-mail: Kozharin @psf ntu-kpi kiev ua
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка