Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до
Скачати 135.39 Kb.
НазваДипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до
Дата конвертації01.02.2014
Розмір135.39 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Туризм > Диплом
Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до наказу Міністерства освіти, молоді та спорту №969/922/216 від 21.10.2010 року «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» у кваліфікаційних роботах бакалаврів, дипломних роботах, проектах магістрів і спеціалістів обов’язковим є розділ «Охорона праці та цивільний захист».
1. Загальні вказівки
Розділ «Охорона праці та цивільний захист» дипломної роботи магістра та спеціаліста повинен мати аналіз прогнозування та запобігання надзвичайним ситуаціям природної та техногенної безпеки, захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, гарантованого захисту життя і здоров’я людей, земельного, водного і повітряного простору, об’єктів виробничого і соціального призначення у допустимих межах показників ризику, критерії яких встановлюються для конкретного періоду розвитку з урахуванням вітчизняного та світового досвіду у цій галузі.

Студент у процесі дипломного проектування виконує конкретне завдання, яке в подальшому може мати практичну реалізацію. Тому будь-які помилки та неточності при виконанні роботи в частині охорони праці можуть у майбутньому створити пряму або опосередковану загрозу для життя та здоров’я людей, стати причиною нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві. Це необхідно пам’ятати і відповідально ставитися до виконання поставленого завдання.

Метою цих методичних вказівок є надання студентам-дипломникам вимог щодо розділу «Охорона праці та цивільний захист» у дипломних роботах магістрів і спеціалістів.
^ 2. Організація виконання розділу «Охорона праці та цивільний захист»
Для виконання розділу «Охорона праці та цивільний захист» у дипломних роботах за кожною групою закріпляється викладач-консультант кафедри «Прикладна екологія». Перелік викладачів і закріплених за ними груп визначається кафедрою «Прикладна екологія» і надсилається в кожний деканат та випускову кафедру університету. Розклад консультацій з охорони праці кожного викладача-консультанта вивішують на інформаційній дошці кафедри «Прикладна екологія».

Студенти отримують завдання для виконання розділу у викладача-консультанта. Виконане завдання друкується на чернетках і передається (або надсилається електронною поштою) на перевірку викладачу-консультанту.

У чорновому варіанті необхідно вказати прізвище, групу, номер залікової книжці, місце проходження практики, тему дипломної роботи. В кінці подається перелік використаних джерел, на які мають бути посилання в тексті. Цей документ має бути оформлений у максимальній відповідності до вимог оформлення дипломної роботи. Якщо надсилається електронний варіант електронною поштою (або передається на носіях), то він має бути оформлений у повній відповідності до вимог для дипломної роботи.

До кожної наступної консультації студентом аналізуються зауваження викладача-консультанта, одержані на попередній консультації, і подається виправлений варіант.

На перевірку консультанту дається до 10 днів залежно від навчального навантаження. Після перевірки й узгодження усіх питань консультант дає дозвіл на внесення розділу до чистового варіанта дипломної роботи.

Факт виконання студентом-дипломником розділу «Охорона праці та цивільний захист» у належному обсязі викладач-консультант візує підписом на титульному аркуші та листі-завдання. На цій стадії роботи перевіряється відповідність розділу наведеному змісту роботи, а також відповідність нумерації посилань на використану літературу. За відсутності такого підпису дипломна робота до захисту не допускається.

Згідно з наказом №969/922/216 від 21.10. 2010 року п. 4.4. викладач-консультант з охорони праці та цивільного захисту повинен входити до складу державної екзаменаційної комісії під час захисту дипломних робіт та складання державних екзаменів. У доповіді студента має бути відведений час на лаконічне висвітлення змісту розділу «Охорона праці та цивільний захист». За можливості основні результати аналізу та розрахунки з питань цього розділу можуть бути винесені на плакат (слайд).
^ 3. Охорона праці під час переддипломної практики
Перший збір інформації для розділу «Охорона праці та цивільний захист» студент виконує під час проходження переддипломної практики. На місці практики необхідно узагальнити такі дані:

1) загальні відомості про підприємство, установу, організацію (коротко подаються загальна характеристика, напрям діяльності, спектр продукції або послуг. Наводяться відомості про службу охорони праці, її склад, підпорядкованість. Подається характеристика загального стану охорони праці підприємства);

2) інформація щодо охорони праці безпосередньо на місці проходження практики (відділ, дільниця, підрозділ і т.п.): проводиться визначення основних шкідливих та небезпечних факторів, що впливають на умови праці на робочому місці й визначають рівень безпеки для працюючого. При цьому необхідно визначити перелік нормативних документів, які регламентують допустимі рівні безпеки і показати їх граничні значення.

При визначенні нормативних документів, які регламентують умови праці, необхідно опрацьовувати документацію всіх рівнів: закони та кодекси, державні та міждержавні стандарти (ДСТУ, ГОСТ) нормативні акти з охорони праці (НПАОП), нормативні акти пожежної безпеки (НАПБ), будівельні стандарти та норми (СНіП, ДБН), санітарні правила і норми (ДСН, ДержСанПіН), галузеві нормативи та ін.

Результати аналізу рекомендується подати у вигляді таблиці (додаток А).

Приділити увагу та провести аналіз наявних засобів індивідуального захисту працюючих на місці проходження практики.

Перелік шкідливих та небезпечних факторів відрізнятиметься залежно від типу виробничих процесів та характеру робіт. Це можуть бути освітленість, температура в приміщенні, вологість, швидкість переміщення повітря, шум, вібрація, ультразвук та інфразвук, дія електромагнітних полів, дія іонізуючого випромінювання, електробезпека, запиленість та загазованість робочої зони, робота з ємностями під тиском та ін. Проводиться аналіз пожежної безпеки, наявних засобів пожежної сигналізації та пожежогасіння.

З наявних даних служби охорони праці та документів безпосередньо на місці проходження практики необхідно визначити фактичні рівні небезпечних факторів (за даними вимірювань санітарної лабораторії підприємства, розрахунків відділу охорони праці, дані перевірок та результатів вимірювань контролюючих органів і т.д.).
^ 4. Обсяг, зміст, порядок висвітлення розділу «Охорона праці та цивільний захист» у дипломній роботі
Розділ «Охорона праці та цивільний захист» є невід’ємною складовою пояснювальної записки до дипломної роботи. Він повинен складатися орієнтовно з 10-15 сторінок тексту, сюди входять рисунки, схеми, таблиці, які можна розміщати по тексту або виносити в додатки.

Розділ «Охорона праці та цивільний захист» у дипломній роботі складається з трьох частин:

4.1. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів приміщення.

4.2 Інженерне рішення щодо забезпечення необхідних умов праці (видав).

4.3 Моніторинг і прогнозування обстановки у надзвичайних ситуаціях (видав).
^ 4.1. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів приміщення
Для написання цього підрозділу використовується матеріал, який студент зібрав у період переддипломної практики.

Характеристику приміщення необхідно розпочинати з обґрунтування вибору самого приміщення як об’єкта дослідження з точки зору теми дипломної роботи.

Об’єктом дослідження може бути:

 • приміщення, у якому написана робота;

 • приміщення підрозділу, в якому отримана вихідна інформація для написання роботи;

 • приміщення, у якому планується реалізація питань, вирішених у дипломній роботі.

Навести план приміщення (вигляд зверху, вигляд збоку), на якому відобразити розміщення робочих місць, основного обладнання і меблів. Дотримуючись пропорції розмірів або вибраного масштабу, нанести розміри:

 • габаритні розміри приміщення: довжину, ширину, висоту;

 • розміри вікон: ширину, висоту;

 • розміщення вікон за висотою приміщення: висоту від підлоги до підвіконня та висоту верху вікна стосовно рівня робочої поверхні, яка розміщена на висоті 0,8 м від підлоги;

 • відстань від вікна до найбільш віддаленого робочого місця стосовно вікна.

Необхідно розрахувати площу приміщення, що припадає на одного працівника, оцінити це значення відповідно до СНіП 2.09.04-87 [3]. Цим документом установлено, що на кожного працюючого повинно припадати в управлінських приміщеннях не менше 4 кв. м робочої площі і не менше 6 кв.м на одного працюючого в конструкторських бюро та обчислювальних центрах. Висота приміщення від підлоги до стелі повинна бути не менше 2,5 м.

Наводиться перелік шкідливих та небезпечних факторів, що впливають на працюючого на робочому місці. Вказуються основні нормативні документи (ГОСТ, СНіП, ДБН, галузеві нормативи і т.д.), які встановлюють вимоги з охорони праці та техніки безпеки для даного фактора.

За матеріалами аналізу додаються висновки щодо санітарних умов і безпеки праці в приміщенні, а також пропозиції щодо поліпшення охорони праці на підприємстві.
^ 4.2. Інженерне рішення щодо забезпечення необхідних умов праці
У другій частині на підставі проведеного аналізу студент повинен розрахунками підтвердити ефективність запропонованих рішень. Обсяг та зміст необхідних розрахунків визначається викладачем-консультантом з охорони праці та цивільного захисту зі списку розрахунків (додано мною на кожного студента).

Дані для розрахунків студент бере на виробництві, в установі, де проходив переддипломну практику, або задається викладачем.
^ 4.3. Моніторинг і прогнозування обстановки у надзвичайних ситуаціях
У третій частині студент проводить моніторинг і прогнозування обстановки у надзвичайних ситуація. Обсяг та зміст необхідних розрахунків визначаються викладачем-консультантом з охорони праці та цивільного захисту зі списку питань (додано мною на кожного студента).
Додаток А

(обов’язковий)


№ з/п

Шкідливий (небезпечний) фактор

Допустимий рівень фактора

Фактичний рівень

Нормативний документ

1

2

3

4

5

Додаток Б
Класифікація надзвичайних ситуацій (НС), що можуть виникнути на території Україні внаслідок відповідних подій

Вид надзвичайних ситуацій

Вид надзвичайних ситуацій

При-мітка

1

2

3

НС техногенного характеру

 • транспортні аварії (катастрофи),

 • пожежі,

 • неспровоковані вибух чи їх загроза,

 • аварії з викидами (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин,

 • раптове руйнування споруд та будівель,

 • аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення,

 • гідродинамічні аварії на греблях та дамбах;
НС природного характеру

 • небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища,

 • деградація ґрунтів чи надр,

 • природні пожежі,

 • зміни стану повітряного басейну,

 • інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин,

 • масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками,

 • зміна стану водних ресурсів та біосфери
НС соціально-політичного характеру

 • реальні загрози терористичного акту,

 • збройний напад,

 • захоплення і затримання важливих об'єктів ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку і телекомунікацій,

 • напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна,

 • викрадення чи спроба викрадення або знищення суден,

 • захоплення заручників;

 • встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях,

 • викрадення або захоплення зброї,

 • виявлення застарілих боєприпасів тощо.
НС воєнного характеру

 • застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні чинники ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних відходів, нафтопродуктів, вибухівок тощо

Конкретні індивідуальні завдання (у випадку збігу – різний матеріал!!!)Прізвище ім’я по батькові студента

ТемаАфанас`єва Ю.В.

2. Розрахувати бокове одностороннє природне освітлення для даного приміщення.

3. План дій органів управління, сил і структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану на об’єкті громадської діяльності.Василега І.О.


2. Розрахувати систему загального рівномірного освітлення з лампами розжарювання для даного приміщення

3. Стан техногенно-екологічної безпеки в областіВоєводін Ю.В.

2. Розрахувати систему загального рівномірного освітлення люмінесцентними лампами для даного приміщення.

3. Можливі аварії, катастрофи, стихійні лиха, причини виникнення подій та їх наслідки для області та України в цілому згідно з класифікатором (Додаток Б)Ворона Б.В.

2. Визначити потужність освітлювального пристрою та кількість світильників у приміщенні при умові створення на робочих місцях загальної рівномірної освітленості, що відповідає нормі.

3. Основні параметри, необхідні для оцінки радіаційної обстановки на об’єктах господарської діяльності у надзвичайних ситуаціяхГорбатенко О.О.

2. Визначити освітленість на робочу місці

3. Основні параметри, необхідні для оцінки хімічної обстановки на об’єктах господарської діяльності у надзвичайних ситуаціяхКібкало С.В.

2. Виконати розрахунок штучного заземлювального пристрою за відсутності природних заземлювачів

3. Основні параметри, необхідні для оцінки інженерної обстановки на об’єктах господарської діяльності у надзвичайних ситуаціяхКаленіченко І.І. (пускай поднесут одногрупники)

2. Розрахувати зону захисту одинарного стержневого блискавковідводу

3. Основні параметри, необхідні для оцінки пожежної обстановки на об’єктах господарської діяльності у надзвичайних ситуаціяхКисіль О.В.

2. Визначити відповідність заходів щодо евакуації людей із приміщення встановленим нормам пожежної безпеки та розрахувати можливий час евакуації

3. Послідовність прогнозування та оцінка можливої обстановки на об’єктах господарської діяльності.Куділь П.М.

2. Розробити систему пожежної сигналізації для конкретного приміщення (загальна площа будівлі, кількість кімнат)

3. Організація дозиметричного контролю на об’єктах господарської діяльності.Лазаренко Т.С.

2. Визначити категорію будівлі за вибухопожежною та пожежною небезпекою

3. Організація хімічного контролю на об’єктах господарської діяльностіМакарян К.С.

2. Розрахунок природного освітлення робочого приміщення

3. Організаційна структура цивільної оборони на об’єкті господарської діяльності та планування її роботиМихайлішин М.А.

2. Розрахувати бокове одностороннє природне освітлення для даного приміщення.

3. Організація забезпечення засобами індивідуального захисту працівників та інших категорій населення у надзвичайних ситуаціях.Пархоменко О.М.

2. Розрахувати систему загального рівномірного освітлення з лампами розжарювання для даного приміщення

3. Організація евакуаційних заходівПрилепа Д.В.

2. Розрахувати систему загального рівномірного освітлення люмінесцентними лампами для даного приміщення.

3. Організація пристосування приміщень під захисні споруди.Савченко О.О.

2. Визначити потужність освітлювального пристрою та кількість світильників у приміщенні при умові створення на робочих місцях загальної рівномірної освітленості, що відповідає нормі.

3. Захист приміщення від проникнення радіоактивного пилу і небезпечних аерозолівБондаренко Я.О.

2. Визначити освітленість на робочу місці

3. Основні способи захисту людей під час аварій на хімічно-небезпечних об’єктахСафонов О.А.

2. . Виконати розрахунок штучного заземлювального пристрою за відсутності природних заземлювачів

3. Прогнозування обстановки під час аварії на підприємстві з пожежонебезпечними технологіями.Федоренко О.І.

2. Розрахувати зону захисту одинарного стержневого блискавковідводу

3. Чинники, що впливають на виникнення і поширення пожеж будівель та спорудЧирва А.С.

2. Визначити відповідність заходів щодо евакуації людей із приміщення встановленим нормам пожежної безпеки та розрахувати можливий час евакуації

3. Заходи, необхідні для прогнозування пожежної обстановки.Чуйко І.Ю.

2. . Розробити систему пожежної сигналізації для конкретного приміщення (загальна площа будівлі, кількість кімнат)

3. Основні вимоги до будівництва населених пунктів з точки зору інженерно-технічних заходів цивільного захисту

Схожі:

Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Спеціальність 08. 00. 11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до iconРозділ І. Методика навчання інформатики. Інформатика в школі як навчальний предмет
Методика навчання інформатики як наука І як навчальний предмет у вищому педагогічному навчальному закладі
Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу “
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснюється відповідно...
Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до iconРозпорядження
Саніних” від 25. 12. 2011 року, в зв’язку з досягненням повноліття Плоткіної Наталії Миколаївни та її навчанням у вищому навчальному...
Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження великий Бурлук
Холод Надії Олександрівни, 15. 12. 1993 року народження, про виведення її зі складу дітей-вихованців, в зв’язку з досягненням повноліття,...
Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до icon< у разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі
Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації
Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до iconОпорний конспект лекцій з дисципліни Університетська освіта для спеціальності 030508 „Фінанси”
Принципи та методика організації контрольних заходів у вищому навчальному закладі
Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до iconРозділ I. Методика навчання інформатики. Інформатика в школі як навчальний...
Методика навчання інформатики як наука І як навчальний предмет у вищому педагогічному навчальному закладі
Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до iconНа дипломний проект: „Проект автопоїзда самоскида вантажопідйомністю 200 кН”
Пояснювальна записка виконана в об’ємі стр., графічна частина — в кількості 10 листів
Дипломний проект (робота) є випускною кваліфікаційною роботою, що становить завершальну стадію навчання студента у вищому навчальному закладі. Відповідно до iconМетодичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з дисципліни...
Курсова робота є індивідуальною роботою студента, що має самостійний науковий характер І є важливим етапом навчального процесу та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка