Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія”
Скачати 98.81 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія”
Дата конвертації03.02.2014
Розмір98.81 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Туризм > Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації

до самостійного вивчення

Дисципліна “Екологія”

Спеціальність 5.03050702

«Комерційна діяльність»Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»

Однією з форм навчальної діяльності студентів «Комерційна діяльність» є самостійна робота.

Кожен студент повинен засвоїти програмовий матеріал з дисципліни, сформувати уміння та навички працювати самостійно. Під час самостійної роботи у студентів повинно сформулюватися особистісне відношення до екологічних проблем світу, рідного краю, галузі майбутньої діяльності.

На самостійну роботу студентів виноситься частина теоретичного матеріалу, 8 годин. Контроль за виконанням самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях.

Рекомендації щодо роботи студентів з літературою

1. Зосередитись на тому, що Ви читаєте;

2. Виділіть головне з прочитаного тексту;

3. Розділіть на частини текст, якщо він великого розміру;

4. До кожної частини прочитаного тексту поставте свої запитання;

5. Дайте відповіді на ці запитання;

6. Запишіть головні визначення, які допоможуть Вам пригадати прочитаний текст.

Методичні рекомендації при підготовці рефератів

Студент отримує тему реферату, в якому мають бути логічно викладені окремі теоретично-практичні проблеми з дисципліни “Екологія”. Щодо технічного оформлення. Текст пишеться чітким і розбірливим почерком, може бути набраний на комп’ютері. Обов’язковими являються таки записи як зміст, вступ (мета), висновки; кожна сторінка з полями нумерується. Обсяг реферату не повинен перевищувати 12–18 сторінок, а як доповіді — 3–5 сторінок. В кінці наводиться список використаної літератури, ставиться підпис студента і дата виконання

^ Розділ 3. Організація раціонального природокористування та охорони природного середовища

Студенти повинні вміти: користуватися матеріалами національних доповідей України про стан довкілля; застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при формуванні особистого відношення до об’єктів природи й суспільства, при ствердженні життєвої позиції і формування світоглядних орієнтирів на основі нових екологічних концепцій; , здійснювати пропаганду екологічних знань; вести природно-виховну роботу серед населення; виявляти види забруднень і їх вплив на живі організми.

п/н

Тема для самостійного вивчення

Вид навчального завдання

^ Форма контролю

Література

1

Основні категорії заповідних об’єктів

Скласти таблицю

Перевірка таблиць

8, стор. 60-63,

2, стор. 258-265

2 стор. 255-257

Базові питання з теми 1. Що таке заповідна справа?

 2. Роль заповідної справи в збереженні біорізноманіття.

 3. Класифікація природно-заповідного фонду України.

 4. Природні території та об'єкти.

 5. Штучно створені об'єкти.

 6. Динаміка розвитку природозаповідання.
2

Заповідні території України

Підготувати реферати, презентації.

Захист рефератів

1.Природа України http://pryroda.in.ua/

2.Eco-time http://www.eco-time.com.ua/eco-situation-ukraine.html

3.GreenHome http://greenhome.com.ua


Базові питання з теми

Скласти реферати, підготувати презентації на основі певного прикладу про один з:

 1. Державних заповідників.

 2. Біосферних заповідників.

 3. Державних природних національнихпарків.

 4. Державних заказників республіканського або місцевого значення.

 5. Державних пам’ятників природи.

 6. Державних ботанічних садів.

 7. Державних дендрологічних парків.

 8. Державних зоологічних парків.

 9. Державних заповідних урочищ.

 10. Державних парків - пам’ятників садово-прикладного мистецтва.

Розділ 4. Господарський та економіко-правовий механізм управління природокористуванням.

Студенти повинні вміти: виконувати нескладні екологічні узагальнення, робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій; ефективно користуватися екологічними довідниками, нормативними документами та іншою екологічною документацією, користуватися національними законодавчими і нормативними документами; брати участь у вирішенні локальних, обласних, галузевих й національних екологічних проблем на рівні громадських експертиз; здійснювати пропаганду екологічних знань; володіти методологією вирішення професійних завдань, соціальних та екологічних заходів організації між людських відносин.

п/н

Тема для самостійного вивчення

Вид навчального завдання

^ Форма контролю

Література

3

Екологічна паспортизація підприємств.

Скласти план-конспект

Фронтальне опитування

4, стор 215 -220

Базові питання з теми 1. Мета екологічної паспортизації.

 2. Необхідні для паспортизації норми

 3. Необхідні для паспортизації стандарти.

 4. Етапи розробки екологічного паспорта.
4

Екологічний маркетинг

Скласти план-конспект

Перевірка конспектів7, стор.620 - 636

Базові питання з теми 1. Концепція екологічного маркетингу.

 2. Екологічні потреби.

 3. Екологічні товари.

 4. Стимулювання екологічного попиту.
5

Стан навколишнього природного середовища України

Скласти конспект

Перевірити конспект

6, стор. 196 - 206

Базові питання з теми

 1. Охарактеризуйте стан навколишнього природного середовища України.

 2. Які основні причини погіршення екологічного стану?

 3. Які екологічні характеристики впливають на стан здоров’я?

 4. Які основні причини виникнення екологічної кризи в Україні, її регіонах?
6

Екологічний рух в Україні. Роль громадських організацій в збереженні природи.

Скласти таблицю «Міжнародні та громадські організації в Україні»

Перевірити таблицю

6, стор. 217 - 219

Базові питання з теми

 1. Коли і чому з’явилась необхідність створення органів охорони природи?

 2. Ефективність роботи міжнародних органів охорони природи.

 3. Де і коли з’явились в Україні перші громадські організації охорони природи?

 4. Що таке екологічні фонди, які їх цілі?

 5. Охарактеризуйте громадські природоохоронні організації, які діють в Україні.

 6. Охарактеризуйте роль громадських організацій в збереженні природи.

7

Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств.

Підготувати повідомлення.

Перевірити повідомлення.

4, стор 230 – 231

7, стор. 270 - 282

Базові питання з теми 1. Сутність і розрахунки еколого-економічного збитку.

 2. Фактри формування збитку.

 3. Класифікація збитків.

 4. Форми виявлення збитків.

 5. Оцінка збитків.
8

Міжнародні природні ресурси

Скласти конспект

Перевірити конспект

4, стор. 134 - 142

Базові питання з теми 1. Міжнародні вичерпні природні ресурси.

 2. Міжнародні невичерпні природні ресурси.

 3. Заходи по збереженню вичерпних природних ресурсів закордоном.

 4. Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Рекомендована література

Базова

 1. Білявський Г.О. Основи екології: Підручник / Г.О. БІлявський, Р.С. Фурдій, І.Ю. Костіков.- К.: Либідь, 2004.-408с.

 2. Бойчук Ю.Д. Основи екології та екологічного права. Суми-Київ: «Універсітетська книга», 2005.-366с.

 3. Бойчук Ю.Д. та ін. Екологія і охорона навколишнього середовища. – Суми-Київ: «Університетська книга», 2007

 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навч. посібник.- К.: Знання, 2000.- 2003 с.

 5. Збірник чинних законів України про охорону природи.

 6. Мягченко О.П. Основи екології Київ «Центр учбової літератури» 2010

 7. Підручник Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням. Під ред. Мельника Л.Г. та Шапочки М.К.. Суми «Університетська книга» 2008.

 8. Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М. Екологія. Підручник для 11 класу, рівень стандарту, академічний рівень. Київ. «Генеза», 2011.

Допоміжна

 1. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.

 2. Івашура А.А., Орєхов В.М. Екологія6 теорія та практикум.- Харків: ВД»ІНЖЕК», 2004.-254.

 3. Кліменко Л.П. Технологія. Одеса: Фонд Екопринт, 2000.-232с.

 4. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология .- Москва: «Дрофа», 2005

 5. Основы экологии и рационального природопользования Учебное пособие http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook101/01/part-008.htm

 6. Тягунов Г.В., Ярошенко Ю.Г. Экология.- Москва: «Логос», 2005.

15. Інформаційні ресурси

 1. Eco-time http://www.eco-time.com.ua/eco-situation-ukraine.html

 2. GreenHome http://greenhome.com.ua

 3. Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха населенных мест http://environments.land-ecology.com.ua/zakony/18-sanitarnye-pravila-i-normy/115--gosudarstvennye-sanitarnye-pravila-oxrany-atmosfernogo-vozduxa-naselennyx-mest-ot-zagryazneniya-ximicheskimi-i-biologicheskimi-veshhestvami--201-prinyat-09-07-1997-dejstvuyushhij.html

 4. Зеленая энергия - популярно об экологии, химии, технологіях http://b-energy.ru/biblioteka/ekologiya-konspekt-lekcii.html

 5. Конспект лекцій з екології http://b-energy.ru/biblioteka/ekologiya-konspekt-lekcii.html

 6. Портал «Изба-читальня» http://uchebnikfree.com/page/dikanuch/ist/ist-3--idz-ax233.html

 7. Природа України http://pryroda.in.ua/

 8. Промислова екологія http://eco.com.ua/

 9. Українські підручники он-лайн http://pidruchniki.ws/ekologiya/.

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія” iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія” iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
«Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних І дорожніх машин та обладнання»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія” iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами...
Основи економічної теорії. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей /...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія” iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія” iconМетодичні рекомендації Технологія
Дидактичний матеріал та методичні рекомендації збірника нададуть викладачеві можливості для творчої роботи учнів на уроці української...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія” iconБухгалтерський облік методичні вказівки І завдання до контрольних робіт
Дисципліна “Бухгалтерський облік” має велике значення для подальшого вивчення фінансового обліку І визначення його місця в системі...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія” iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія” iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія” iconІнформатика, січень, 2012 Руденко В. Д. Сучасні підходи до вивчення...
Руденко В. Д. Сучасні підходи до вивчення інформатики. Методичні рекомендації для вчителя
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії в 2011-2012 н р. На вивчення...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка