«погоджено» «затверджую»
Скачати 443.25 Kb.
Назва«погоджено» «затверджую»
Сторінка1/3
Дата конвертації21.03.2013
Розмір443.25 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
«ПОГОДЖЕНО»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Центрального методичного Кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України
^ Начальник Головного управління освіти, науки та інформаційно- аналітичного забезпечення МОЗ України
^ ПРОГРАМА З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
Програма

для студентів вищих медичних

навчальних закладів

ІІІ-ІV рівнів акредитації
Київ-2000

Програма з офтальмології розроблена співробітниками кафед­ри очних хвороб Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця — чл.-кор. АМН України, проф. Г.Д. Жабоєдовим, доц. Г.С. Бондарєвою, доц. Р.Л.Скрипник.
Рецензенти:

Професор Г.Ю. Венгер (зав. кафедрою офтальмології Одеського медичного університету).

Професор Ватченко А.О. (зав. кафедрою офтальмології Дніпропетрівської державної медичної академії).
Відповідальний редактор:

- спеціаліст Центрального медичного кабінету з вищої медичної освіти Т.О. Міїна.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Навчальна програма розроблена з метою оптимізації викладання офтальмології на всіх факультетах вищих медичних навчальних закладів України.

З 1995 по 2000 рік в Україні видано наказ Президента України № 832/95 "Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні" (12.09.95р.), постанову № 201 "Про організацію виконання Наказу Президента України" (09.11.95р.), додаток до наказу МОЗ України №116 (16.04.97р.), наказ №40 "Про зміни до навчального плану підготовки лікарів у вищих навчальних закладах" (03.04.96р.), спрямовані на вдосконалення навчальних технологій у вищих навчальних закладах нашої держави.

Щорічно зміст курсу офтальмології збагачується новими методами діагностики, лікування та профілактики захворювань органа зору. В 1999 видано перший український підручник з офтальмології для студентів вищих медичних навчальних закладів України за редакцією член.-кор. АМН України, професора Г.Д. Жабоєдова та член-кор. АМН та НАН України, професора М.М.Сергієнка. Навчального-методичний процес тепер більше включає соціо-психологічних методів педагогіки. Вищенаведене обумовило перегляд попередньої програми та створення на її основі нової програми для студентів вищіх медичних навчальних закладів.

В основу програми покладено кількість годин, рекомендованих Центральним методичним кабіне­том з вищої медичної освіти МОЗ України, лекційні питання і теми практичних занять з урахуванням вивчення обсягу вікових аспектів анатомії, фізіології, патології органа зору, профілактики захворю­вань і травматичних пошкоджень.

Визначено питання, які повинні вивчати студенти стоматологіч­ного факультету залежно від майбутньої професії. Запропоновану програму розроблено з урахуванням майбутнього навчання лікаря в інтернатурі та магістратурі.

До програми включено теми поширеної патології зору дорослих і дітей. Відбір тем обумовлено особливостями клінічних проявів і необхідністю твердого засвоєння принципів діагностики лікування цих хворих.

На лекціях викладаються основні питання офтальмології від­повідно до профілю факультету. Лекційний курс має проблемний характер. Особливу увагу приділено профілак­тиці захворювань, професійним пошкодженням очей (виробничий травматизм, професійні захворювання очей), охороні зору дітей і підлітків (аномалії рефракції, дитячий травматизм очей, косоокість тощо), новим організаційним і лікувально-профілактичним формам роботи, враховуючи їхнє значення у зниженні очних захворюва­нь та боротьбі із сліпотою (травматизм очей, глаукома та ін.).

Предмет викладається на основі вчення про єдність очних і цілісність організму, про роль навколишнього середовища в патогенезі та при­чинах захворювань.

У кожній лекції залежно від теми висвітлюються питання з історії зарубіжної та вітчизняної офтальмології.

Викладання очних хвороб повинно тісно інтегруватися з навчан­ням на кафедрах нормальної і патологічної анатомії, нормальної і патологічної фізіології, фармакології, рентгенології, акушерства і гінекології, терапії, дитячих хвороб, інфекційних захворювань, ней­рохірургії, епідеміології, на кафедрах гігієнічного і стоматологічного профілю.

Мета вивчення очних хвороб — оволодіння етико-деонтологічними основами охорони зору людей різного віку і статі. На основі вивчення вікової анатомії і фізіології органа зору, етіології, патогене­зу захворювання, класифікації і найважливіших симптомів опанува­ти основні методи обстеження та лікування.

В результаті вивчення офтальмології студент повинен знати:

— загальні питання організації офтальмологічної допомоги;

— причини розвитку патологічних процесів, клінічну симптома­тику основних захворювань органа зору, тактику їх лікування.

Студент повинен уміти:

— поставити попередній діагноз поширених очних захворювань

і пошкоджень;

— надати першу лікарську допомогу хворому і прийняти рі­шення щодо наступної лікарської тактики;

— висвітлити зв'язок патологічного процесу в організмі хворого із захворюванням зору, визначити і дати лікарські пропозиції;

— на основі знання епідеміології, ролі факторів зовнішнього середовища, генетичних і соціальних факторів, сучасних досягнень офтальмології вміти проводити профілактичні заходи щодо запо­бігання виникненню епідеміологічних спалахів, пошкоджень органа зору і розвитку тяжкої форми інвалідності — сліпоти.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ВСТУП

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Історія офтальмології. Основні діагностичні методи. Сліпота. Поняття норми та патології органа зору. Досягнення сучасної оф­тальмології.

Предмет офтальмології та його місце серед інших медичних дис­циплін. Нарис розвитку офтальмології (Гельмгольц, Грефе, Ельшніг, Дондерс). Історія вітчизняної офтальмології, її витоки в народній медицині Київської Русі. Перші очні клініки. Основоположники вітчизняної офтальмології — Е.В.Адамюк, Л.Г.Беллярмінов, ЛЛ.Гіршман, В.І.Добровольський, А.Н.Маклаков. Подальший роз­виток вітчизняної офтальмології (А.А.Крюков, С.С.Головін, В.П.Філатов, І.О.Меркулов, В.І.Дашевський, Н.А.Пучковська та ін.). Очна захворюваність: структура і рівень, динаміка очної захво­рюваності на кон'юнктивіт, кератит, запалення і дистрофію судин­ного тракту і сітківки, косоокість, прогресуючу міопію, пухлини. Частота, географія, сезонність, строки та причини пошкоджень очей, професійна патологія очей. Відмінність структури і рівня очної пато­логії у дітей і дорослих.

Основні причини зниження зору у людей різного віку і статі. Питання крайової очної патології.

Сліпота. Характеристика абсолютної, предметної і побутової, професійної сліпоти. Найчастіші захворювання, що призводять до сліпоти людей різного віку. Відмінність причин сліпоти у дітей і дорослих.

Роль Українського товариства сліпих в організації всебічної до­помоги сліпим.

Організація офтальмологічної допомоги дорослому і дитячому населенню. Характеристика медичної мережі: очні кабінети поліклі­нік, міжрайонні кабінети охорони зору дітей, консультативні полі­клініки, очні стаціонари, диспансери, травмпункти. Спеціалізовані очні санаторії, спеціалізовані очні дитячі садки, санаторні очні табо­ри тощо. Функції та підпорядкування цих закладів. Школи для тих, хто слабо бачить, і сліпих, показання до прийому в ці школи за станом гостроти і поля зору.

Заходи щодо охорони зору дітей в дошкільних закладах і школах. Показання і протипоказання до трудового навчання та ін. Роль учи­телів, вихователів, лікарів, активу.


^ АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ОКА


Три відділи зорового аналізатора: очне яблуко, провідні шляхи (зоровий нерв, зоровий тракт), підкоркові центри, зорові центри кори головного мозку.

Очне яблуко — периферичний відділ зорового аналізатора. Його зовнішня капсула — склера, рогівка. Особливості будови рогівки, її іннервація, живлення, функції (світлозаломна і захисна). Судинна оболонка та три її відділи: райдужна, війкове тіло, chorioidea (власна судинна оболонка). Райдужка, її будова, функції, кровопостачання, іннервація. Війкове (ціліарне) тіло, ціліарні відростки, будова та функції (утворення внутрішньоочної рідини). Акомодаційний м'яз, його особливості та іннервація. Chorioidea (власна судинна оболонка), її будова і взаємодія із сітківкою. Дві системи кровопостачання судинної оболонки, їх роль у виникненні і поши­ренні запальних процесів.

Сітківка, її зорово-нервові елементи (пігментні клітини, колбоч­ки та палички). Жовта пляма, особливості її будови. Зоровий акт. Теорія зору. Основні елементи зорового акту: світловідчуття, пери­феричний зір, формений зір, бінокулярний зір.

Зоровий нерв як продовження внутрішнього шару сітківки, час­тковий зоровий перехрест (хіазма), зоровий тракт, підкоркові зорові центри, зорові центри кори головного мозку.

Вміст очного яблука та камери ока. Кришталик, функції (світло­заломна і акомодаційна), особливості його будови, живлення. Циннова зв'язка (війковий поясок). Скловидне тіло. Передня камера, її вміст. Внутрішньоочна рідина, її склад та роль у внутрішньоочному обміні. Кут передньої камери (райдужно-рогівковий), фонтанові простори. Шлеммів канал (венозний синус склери). Задня камера. Шляхи відтоку внутрішьоочної рідини. Вплив центральної нервової системи через вазомоторний і трофічний апарати на ваутрішньоочний обмін. Очна ямка, стінки орбіти. Отвори очної ямки: зоровий отвір (зоровий нерв, очна артерія); верхня орбітальна щілина (окоруховий, відвідний та блоковидний нерви, перша гілка трійчастого нерва); нижня очноямкова щілина. Відношення орбіти до додаткових пазух носа і порожнини черепа. Вміст орбіти: заорбітальна клітковина, нерви, ціліарний вузол, окорухові м'язи; місце їхнього початку і прикріплення, іннервації, функції. Тенонова капсула, теноновий простір, їхнє значення. Тарзоорбітальна фасція, її значення.


^ ФУНКЦІЇ ОРГАНА ЗОРУ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Дослідження центрального зору. Гострота зору, одиниця її ви­міру, кут зору. Величина мінімального кута зору. Принцип побудови таблиць для вимірювання гостроти зору. Визначення гостроти зору за допомогою таблиць. Необхідність точного фокусування зображень на сітківці для здійснення роздільного сприйняття двох точок під мінімальним кутом зору. Роль оптичної системи ока.

Дослідження кольорового зору. Колір і його основні ознаки. Умо­ви, необхідні для розпізнавання кольорів. Трихроматизм нормального людського ока. Дихромазія. Пояснення помилок, допущених дихроматом. Діагностика кольоросліпоти. Поліхроматичні таблиці.

Дослідження периферичного зору — поля зору. Нормальні гра­ниці поля зору, фізіологічна скотома. Способи визначення поля зору: контрольний, периметрія, кампіметрія. Концентричне звуження по­ля зору. Сектороподібні дефекти, половинне випадіння поля зору обох очей (геміанопсія), обмежені дефекти в полі зору (скотома), центральна скотома.

Дослідження сутінкового зору. Пороги розпізнавання і под­разнення, їхня не сталість. Адаптація. Теорія двоїстості зору. Адап­таційні криві. Гемералопія. Методи виявлення гемералопії. Феномен Пуркин'є і метод С.В.Кравкова. Гемералопія симптоматична і есенціальна, їхній зв'язок із загальним станом організму, професій­ними і побутовими умовами.

Дослідження бінокулярного зору. Бінокулярний зір та його сут­ність. Поняття про відповідні і невідповідні точки сітківки. Фізіо­логічне подвоєння. Умови глибинного зору. Роль кори головного мозку в стереоскопічності зору. Схема роботи окорухових м'язів. Фіксаційні та фузійні рухи очей. Виховання рефлексу фузії. Оцінка глибини, окомір. Способи визначення бінокулярного зору: устано­вочний рух за допомогою двох олівців, дослід з «отвором у долоні». Порушення бінокулярного зору.

Флюоресцентна ангіографія. Методика проведення. Оцінка хоріоідальної, артеріальної та венозної фаз.


^ РЕФРАКЦІЯ ТА АКОМОДАЦІЯ
Вчення про рефракцію. Оптична система очей, її складові части­ни. Одиниця виміру рефракції — діоптрія Поняття про фізичну рефракцію ока і вікова динаміка її розвитку. Характеристика клініч­ної рефракції та її різновиди: еметропія, міопія, гіперметропія. Астиг­матизм. Методи дослідження. Поняття про співрозмірну і неспіврозмірну клінічну рефракцію (еметропія, аметропія, анізометропія). Вікова характеристика та питома вага різних видів ре­фракції. Залежність клінічної рефракції від заломленої сили оптичних середовищ та довжини вісі ока. Об'єктивні і суб'єктивні методи визначення клінічної рефракції.

Еметропія, її клінічна характеристика, поширення, методи виз­начення.

Гіперметропія (далекозорість). Вікова динаміка, поширення. Особливості оптичної корекції гіперметропії.

Міопія (короткозорість). Характеристика, вікова динаміка і по­ширення. Природжена і прогресуюча короткозорість. Зміни в оболонках ока під час прогресуючої короткозорості. Патогенез, класифікація, роль несприятливих факторів. Принципи медикаментозного та хірургічного лікування. Профілактика. Оптимальна окулярна ко­рекція, контактна корекція, рефракційна хірургія за допомогою ексимерного лазеру.

Астигматизм. Характеристика, поширення, вікова динаміка. Ви­ди астигматизму, методи його визначення. Особливості скелець, що застосовуються для корекції астигматизму. Контактні лінзи.

Акомодація. Кон­вергенція та її роль при акомодації. Довжина та об'єм акомодації. Зміни акомодації, пов'язані з віком. Спазм і параліч акомодації, їх причини. Діагностика спазмів акомодації та їх профілактика. Зорова втома (астенопія) і методи ЇЇ лікування. Пресбіопія (віковий, старечий зір) і її корекція залежно від вихідної клінічної рефракції та віку. Гігієна зорової роботи в дитячому та похилому віці.
^ ЗАХВОРЮВАННЯ ПОВІК
Блефарит, ячмінь, халязіон, абсцес, флегмона повіки. Ураження нервово-м'язової системи повік. Птоз, лагофтальм. Природжені аномалії (колобома повік, анкілоблефарон, заворот, виворіт повік, епікантус, птоз). Захворювання повік, спричинені демодекозом (особливості клінічної картини, діагностика, лікування та профілактика).

Новоутворення повік (доброякісні, злоякісні). Показання до хірургічного лікування, кріодеструкції, електроексцизії, променевої терапії, діатермокоагуляції та хіміотерапії.

^

ЗАХВОРЮВАННЯ СЛІЗНИХ ОРГАНІВПрироджені аномалії слізної залози. Дакріоаденіт. Етіологія, клініка, методи діагностики, перебіг, ускладнення. Принципи лікування. Синдром Сьєгрена ("сухий" синдром під час ураження слізних та інших екзокринних залоз). Патогенез, стадії клінічного перебігу, наслідки. Одночасне ураження слинних, бронхіальних за­лоз, травного каналу, суглобів. Методи діагностики. Методи терапії. Роль лікаря загального профілю у своєчасній діагностиці і комплек­сному лікуванні синдрому Сьєгрена. Новоутворення слізної залози (аденокарцинома). Клініка, перебіг, методи діагностики, лікування, прогноз.

Природжені і набуті зміни сльозовідвідних шляхів. Відсутність або дислокація слізних точок, звуження або облітерація слізних канальців, дивертикул слізного мішка, стеноз слізноносового каналу. Ме­тоди діагностики, принципи і термін оперативного лікування.

Дакріоцистит новонароджених. Клінічні ознаки, причини і час появи. Методи діагностики та лікування, можливі ускладнення.

Дакріоцистит хронічний. Клініка, причини, перебіг, ускладнен­ня. Методи оперативного лікування. Профілактика. •

Дакріоцистит гострий (флегмона слізного мішка). Клініка, пе­ребіг, наслідки. Принципи лікування і профілактики.

Професійний відбір, трудова та військова експертиза при пато­логії слізних органів.
^ ХВОРОБИ КОН'ЮНКТИВИ
Кон'юнктивіт. Гострий кон'юнктивіт, скарги, виділення, виг­ляд кон'юнктиви, кон'юнктивальна ін'єкція очного яблука і на відміну від перикорнеальної. Етіологія. Методи лікування. Профілактика поширення кон'юнктивіту в дитячих закладах. Епідемічний кон'юн­ктивіт субтропічних і тропічних широт, викликаний паличкою Коха-Уікса. Заходи масової профілактики, санітарно-гігієнічні заходи. Особливості діагностики гострою кон'юнктивіту (диплобацилярного, пневмококового, дифтерійного) та лікування.

Гонобленорея новонароджених і дорослих. Їі профілактика та лікування. Дифтерія кон'юнктиви, її симптоми, ускладнення вираз­кою рогівки. Наслідки. Лікування загальне і місцеве.

Вірусний кон'юнктивіт (герпесвірусний, аденовірусний). Особливості діагностики та лікування. Кіревий та віспяний кон'юнктивіт: діагностика, клінічний перебіг, лікування та профілактика.

Кон'юнктивіт хронічний. Необхідність виявлення і усунення хронічно діючих факторів. Хронічний кон'юнктивіт як професійна патологія і заходи його профілактики у промисловості й сільскому гос­подарстві. Трахома. Визначення. Етіологія. Патогенез. Чотири стадії розвитку трахоми. Наслідки. Ускладнення. Паратрахома. Етіологія. Патогенез. Особливості діагностики та лікування. Диференціальна діагностика з фолікульозним і фолікулярним кон'юнктивітом. Лікування: медикаментозне, хірургічне, за­гальне. Лікування ускладнень. Поширення і епідеміологія трахоми та паратрахоми. Боротьба з трахомою в Україні.

Дистрофічні зміни кон'юнктиви (крилоподібна пліва, пінгвекула). Показання до хірургічного лікування.

Пухлини кон'юнктиви. Доброякісні (дермоїд, папілома), злоякісні (меланома, рак). Показання до променевої терапії, діатермокоагуляції, хірургічного лікування.
^ ЗАХВОРЮВАННЯ РОГІВКИ
Кератит екзогенного походження. Інфекційний кератит бак­теріального походження. Виразки рогівки. Умови виникнення вираз­кового процесу в рогівці. Повзуча виразка рогівки (ulcus согпеае sегрепs). Клініка, перебіг, наслідки. Роль хронічного дакріоциститу. Лікування. Профілактика: дакріоцисториностомія, захист очей робітника.

Кератит вірусної етіології. Аденовірусний кератокон'юнктивіт. Клініка. Перебіг. Лікування місцеве і загальне. Епідеміологія. Профілактика. Кератит, обумовлений захворюваннями кон'юнкти­ви, повік і мейбомієвих (тарзальних) залоз. Лікування. Профілак­тика. Катаральний кератит під час гострого кон'юнктивіту. Профілактика, лікування.

Кератит ендогенного походження. Інфекційний кератит. Кера­тит під час природженого сифілісу (паренхіматозний). Клініка. Цикліч­ність перебігу. Наслідки. Причини виникнення. Симптоми природженого сифілісу. Серологічні показники. Лікування специфічне, загальнозміцнююче і місцеве симптоматичне.

Туберкульозний кератит. Гематогенний туберкульозний кератит під час туберкульозного метастатичного іридоцикліту. Клініка трьох різних його форм. Патогенез. Лікування загальне: специфічне комплексне, десенсибілізуюче, загальнозміцнююче; лікування місцеве: симптоматичне і специфічне.

Туберкульозно-алергічний кератит. Клініка і перебіг. Загальний стан дитячого організму. Лікування загальне: специфічне, десен­сибілізуюче та загальнозміцнююче. Лікування місцеве: специфічне і симптоматичне. Профілактика туберкульозних уражень.

Нейрогенний кератит. Нейропаралітичний кератит під час ураження трійчастого нерва. Клініка -- відсутність чутливості, ареактивність ока. Герпетичний кератит. Клініка різних форм. Перебіг. Наслідки. Теорії патогенезу. Лікування. Кератит під час оперізу­ючого лишаю. Клініка уражень рогівки, шкіри і загального стану. Лікування загальне і місцеве.

Грибкові ураження рогівки. Клініка, перебіг, особливості діагностики. Специфічні методи лікування.

Авітамінозний кератит. Ураження рогівки при авітамінозі А. Прексероз. Ксероз рогівки. Кератомаляція. Клініка. Перебіг. Лікування. Профілактика.

Дистрофія рогівки. Первинна дистрофія: дегенерація Гренува, плямиста дистрофія Фера, Решітчаста дистрофія Діммера, епітеліальна дистрофія Месманна, дегенерація рогівки Шнідера, сімейна крапчаста дистрофія Франсуа. Вторинна дистрофія рогівки. Причини виникнення, особливості клініки та лікування.
^ ПАТОЛОГІЯ СКЛЕРИ
Етіологія, патогенез захворювань склери (склериту, епісклериту, ектазії, стафіломи склери, склеромаляції). Діагностика та сучасні ме­тоди лікування. Новоутворення склери, діагностика, лікування.
^ ПАТОЛОГІЯ СУДИННОГО ТРАКТУ
Частота захворювань судинного тракту серед загальної очної патології. Тяжкі наслідки захворювань судинного тракту як причина слабого зору та сліпоти. Структура захворювань судинного тракту (запальні, дистрофічні процеси, новоутворення, природжена аномалія).

Запалення судинного тракту (увеїт). Найчастіші причини ви­никнення увеїту у людей різного віку. Патогенетичні механізми розвитку увеїту: інфекційно-метастатичні і токсико-алергічні. Класифікація увеїту за перебігом, локалізацією, клініко-морфологічної картиною, етіологією, імунологічним стату­сом. Основні морфологічні, функціональні ознаки і механізми увеїту (хоріоїдиту, панувеїту). Вікові особливості перебігу і наслідків увеї­ту. Диференціальний діагноз захворювань судинного тракту залеж­но від їх етіології за клінічною, лабораторною (необхідність допоміжних методів дослідження: рентгенологічних, електрофізіо­логічних та імунологічних) картиною (грипозний, колагенозний, вірусний, туберкульозний, сифілітичний, токсоплазмозний, фокаль­ний та ін.). Організація, принципи, методи загального і місцевого лікування переднього і заднього увеїту залежно від етіології та харак­теру процесу. Наслідки. Профілактика.

Дистрофічні захворювання райдужки та ціліарного тіла. Причини виникнення. Форми (хронічна дис­функція ціліарного тіла, синдром Фукса). Диференціальний діагноз з переднім увеїтом. Клініка, перебіг, принцип лікування.

Аномалії розвитку судинної оболонки (колобома райдужки, колобома війкового тіла, колобома хоріоідеї, аніридія, полікорія, хоріодермія, альбінізм, залишкова зінична мембрана).

Новоутворення судинної оболонки. Доброякісні (кіста, невус, нейрофібром, невринома, лейоміома). Особливості клініки, принципи лікування. Злоякісні пухлини (меланома, меланосаркома). Діагностика. Показання до хірургічонго та лазерного лікування.


^ ПАТОЛОГІЯ ОКОРУХОВОГО АПАРАТУ
Зміни окорухового апарату, які найчастіше виявляються. Розлад глибинного (бінокулярного) зору. Уявна та прихована косоокість. Співдружня і паралітична косо­окість. Принципи лікування співдружньої та паралітичної косо­окості. Профілактика косоокості.

Ністагм. Причини виникнення, принципи лікування.
^ ЗАХВОРЮВАННЯ ОРБІТИ
Запальні захворювання орбіти: остеоперіостит, флегмона орбіги, тромбоз печеристої пазухи, пов'язані із захворюванням зубощелепної системи (періодонтит гострий і хронічний, прикоренева гранулема, остемієліт щелеп, флегмона і абсцес щелепно-лицьової ділянки та шиї, фурункул або карбункул обличчя, бешиха обличчя).

Шляхи поширення інфекції в орбіту (по венозним і лімфатичним судинам, гематогенно-метастатичним шляхом). Загальна симптома­тика, характерна для запального процесу в орбіті.

Методи діагностики запальних захворювань орбіти, клініка і перебіг.

Новоутворення очної ямки. Доброякісні пухлини (кіста, дермоідна кіста, ангіома, остеома). Злоякісні пухлини (саркома, карцинома). Використання рентгенографії, комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, венографії, каротидної ангіографії, термографії в діагностиці пухлин орбіти. Особливості клінічного перебігу. Методи лікування.
^ ХВОРОБИ КРИШТАЛИКА
Катаракта природжена та стареча, її розвиток, патогенез, кла­сифікація. Ознаки зрілості катаракти. Методи лікування. Показання до операції. Афакія, методи корекції. Катаракта природжена. Аномалії розвитку кришталика. Аномалії положення кришталика (вивих, підвивих).
^ ПАТОЛОГІЯ СКЛОВИДНОГО ТІЛА
Природжена патологія скловидного тіла (первинна гіперплазія, за­лишки гіалоїдної артерії). Діагностика, лікування. Набута патологія скловидного тіла (крововилив, деструкція, сторонні тіла). Діагностика, сучасні методи лікування.
ГЛАУКОМА
Визначення і кардинальні симптоми. Класифікація. Значення стану серцево-судинної і нервової системи у виникненні і перебігу глаукоми. Відкрито- та закритокутова глаукома (діагностика, клінічний перебіг). Гострий приступ глаукоми. Скарги. Симптоми місцеві і загальні. Перебіг. Наслідки лікувального і нелікувального гострого приступу. Диференціальна діагностика з гострим іритом. Лікування невідкладне: консервативне загальне і місцеве. Показання і строки хірургічного лікування. Диференціаль­на діагностика глаукоми з початковою старечою катарактою. Пе­ребіг. Лікування: режим міотиків, показання до хірургічного та лазерного лікування, принципи хірургічного лікування. Режим хво­рого на глаукому.

Природжена глаукома (етіологія, патогенез), особливості клініки та лікування.

Вторинна глаукома, клінічні форми, принципи діагностики та лікування.

Сліпота внаслідок глаукоми. Профілактика, методи ранньої діагностики глаукоми. Активне виявлення хворих на глауко­му. Диспансеризація хворих на глаукому.
^ ЗАХВОРЮВАННЯ ЗОРОВОГО НЕРВА, ХІАЗМИ І ЗОРОВОГО ТРАКТУ
Класифікація і поширення захворювань зорового нерва у дорос­лих і дітей.

Запалення (неврит) зорового нерва. Папіліт і ретробульбариий неврит. Клініка. Етіологія. Особливості офтальмоскопічної картини і стану зорових функцій. Частота. Роль розсіяного склерозу у виник­ненні невриту. Принципи лікування. Прогноз. Наслідки. Ішемічна нейропатія. Етіологія. Клініка. Невідкладна допомога. Принципи лікування. Наслідки. Механічне пошкодження зорового нерва.

Гострі та хронічні отруєння (деревний, етиловий спирти, сви­нець, хінін, наркотики, тютюнопаління). Клініка. Принципи ліку­вання. Невідкладна допомога.

Застійний диск зорового нерва. Причини. Стадії розвитку і вла­стиві їм офтальмологічні зміни та стан зорових функцій.

Принципи патогенетичного і симптоматичного лікування. Ди­ференціальна діагностика застійного диска і невриту зорового нерва. Атрофія зорового нерва. Аномалії розвитку диска зорового нерва (колобома, гіпоплазія, ямка, мієлінові волокна, псевдоневрит).

Запалення хіазми (хіазміт, оптико-хіазмальний арахноїдит). Клініка. Принципи лікування. Ураження зорового канатика (зорово­го тракту). Роль дослідження поля зору в діагностиці захворювань хіазми і зорового тракту.
^ ЗАХВОРЮВАННЯ СІТКІВКИ
Гостра непрохідність центральної артерії сітківки та її гілок. Клініка. Невідкладна допомога. Тромбоз центральної вени сітківки та її гілок. Клініка, прогноз, наслідки.

Запальні і дистрофічні захворювання сітківки. Перифлебіт сітківки. Ретиніт. Ретролентарна фіброплазія. Пігментна дистрофія. Дистрофія сітківки в ділянці жовтої плями.

Відшарування сітківки. Етіологія. Скарги. Офтальмоскопічна картина. Строки і методи оперативних втручань. Роль фото- і лазерокоагуляції у профілактиці та лікуванні відшарування сітківки. На­слідки. Новоутворення сітківки.
^ ПОШКОДЖЕННЯ ОРГАНА ЗОРУ
Класифікація травм органа зору. Тупі травми органа зору.

Контузія повік і кон'юнктиви. Крововилив під шкіру повік, їх джерела. Підшкірна емфізема. Контузія очного яблука: пошкоджен­ня рогівки, склери, райдужки, субкон'юнктивальні розриви склери, ціліарного тіла, крововилив у скловидне тіло, розриви цинкової зв'язки, пошкодження кришталика (травматична катаракта), струс (помутніння) сітківки оболонки, розрив та відшарування сітківки, пошкодження зорового нерва. Симптоми і методи дігностики. Лікування наслідків контузії очного яблука.

Сторонні тіла в кон'юнктивальному мішку і заглиблені в повер­хневі шари рогівки. Методи виявлення і видалення їх.

Проникаючі пошкодження очного яблука, вірогідні та сумнівні ознаки проникаючого поранення. Класифікація, на­слідки. Принципи спеціалізованої допомоги.

Опік ока та його придатків. Симптоми і клінічний перебіг опіку повік, кон'юнктиви і рогівки при кислотному, лужному і термічному впливі. Опік променистою енергією (ультрафіолетове, інфрачервоне, рентгенівське, ультразвукове випромінова). Невідкладна допомога. Лікування патогенетичне, симптоматич­не, медикаментозне, хірургічне. Ускладнення та сучасні методи їх лікування.

Професійні пошкодження органа зору. Травматизм очей в мета­лообробній промисловості, його причини, характер і заходи боротьби з ним. Особливості сільськогосподарського травматизму очей. Ор­ганізація правильної само- і взаємодопомоги та доставка до спеціаліста. Пошкодження очей в хімічній промисловості. Причини. Методи боротьби з ним.

Професійні хвороби очей. Дія механічного пилу на повіки, кон'юнктиву, рогівку. Наслідки постійної дії хімічно активних речо­вин безпосередньо на очі і в результаті загальної інтоксикації. Про­фесійні захворювання очей внаслідок постійної дії променистої енергії. Принципи організації боротьби з очним травматизмом: захо­ди санітарно-технічні, індивідуального захисту.
^ ЗМІНИ ОРГАНА ЗОРУ ПРИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
Зміни ока при серцево-судинних захворюваннях (гіпертонічна і гіпотонічна хвороба, атеросклероз, інфаркт міокарда).

Зміна органа зору під час захворювання крові (лейкоз, зло­якісна анемія), токсикозі вагітних, хворобах нирок.

Зміни органа зору під час захворювання ендокринної системи (діабет, хвороби щитовидної залози, гіпофіза).

Іридодіагностика як метод оцінки конституційних можливостей і особливостей реакції організму на патологічний процес.
^ ЕКСПЕРТИЗА В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
Лікарська експертиза очних захворювань. Вирішення питання про тимчасову втрату працездатності, й строки, а також стійкої осіб зі значно зниженою і втраче­ною зоровою функцією. Українське товариство не­працездатності у зв'язку з професією. Визначення групи інвалідності. Працевлаштування сліпих (УТС).

Симуляція, агравація, дисимуляція зорових функцій. Суб'єктивні та об'єктивні методи їх виявлення.
^ ВИМОГИ, ДО ОРГАНА ЗОРУ ПІД ЧАС ВІДБОРУ В ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ
Список хвороб, які обмежують придатність і визначають непри­датність для служби в армії. Військово-лікарська експертиза. Комісії, їхній склад та функції. Методи з'ясування симуляції і дисимуляції зорових порушень.
^ ОРГАНІЗАЦІЯ ОЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
Обласні і районні окулісти. Очні кабінети районних поліклінік і медсанчастин, їхня лікувальна і профілактична робота. Очні стаці­онари. Офтальмологічні інститути.

  1   2   3

Схожі:

«погоджено» «затверджую» icon” Погоджено “ «Погоджено» ” Затверджую“

«погоджено» «затверджую» icon“Погоджено” «Погоджено» “Затверджую”

«погоджено» «затверджую» iconЗатверджую погоджено

«погоджено» «затверджую» iconПогоджено: Затверджую Голова Ради школи Директор езош №6

«погоджено» «затверджую» iconПогоджено затверджую санітарний лікар директор лзош №11 лозівської райсес

«погоджено» «затверджую» iconПогоджено” “Затверджую”
Відповідно до цілей, зазначених у п цього положення, служба охорони праці вирішує завдання
«погоджено» «затверджую» icon«Схвалено»                      «Погоджено» «Затверджую»
Кожен учень зобов'язаний знати І виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі —
«погоджено» «затверджую» iconПогоджено затверджую
Укрмонтажспецбуд. На місцях в інструкцію можуть бути внесені адміністрацією доповнення або зміни у відповідності зі специфікою місцевих...
«погоджено» «затверджую» iconПогоджено: Погоджено: Управління Державного Державна податкова казначейства в адміністрація в

«погоджено» «затверджую» icon«погоджено» «затверджую» Заступник директора з нвр директор школи
«Формування ключових компетенцій педагогічного та учнівського колективу на основі використання інтерактивних технологій у навчально-виховному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка