Постанова президії Центрального правління утос
Скачати 69.17 Kb.
НазваПостанова президії Центрального правління утос
Дата конвертації22.03.2013
Розмір69.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы

ПОСТАНОВА

Президії Центрального правління УТОС

16 травня 2012 року № 5 - 8 м.Київ

Про початок оздоровчого сезону 2012 року в санаторії ім. Наговіцина і Боярському будинку відпочинку УТОС та затвердження цін на путівки в ці оздоровниці.

Осадчий О.М.

Савченко О.В.

У зв’язку з наближенням літнього оздоровчого сезону 2012 року та проведення оздоровлення у санаторії ім. Наговіцина та у Боярському будинку відпочинку УТОС серед інвалідів по зору УТОС, Президія Центрального правління УТОС постановляє:

 1. Розпочати літній оздоровчий сезон 2012 року з 11 червня 2012 року в санаторії ім. Наговіцина і з 18 червня 2012 року у Боярському будинку відпочинку.

 2. Директору санаторію ім. Наговіцина (Байдецькому В.В.) і директору Боярського будинку відпочинку ( Титову В.М.):

  1. Підготувати оздоровчі заклади, спальні корпуси до роботи у літньому оздоровчому сезоні 2012 року.

  2. Розробити та надіслати до Центрального правління УТОС до 5 червня 2012 року графіки заїздів в оздоровниці УТОС.

  3. У термін до 5 червня 2012 року надіслати у Центральне правління УТОС лист, узгоджений з санітарною службою про кількість місць, які відповідають санітарним умовам лікування та оздоровлення інвалідів по зору.

  4. Приймати на лікування або оздоровлення тільки тих інвалідів по зору, які зазначені в путівці, та на термін, який вказаний в путівці.

 3. Затвердити вартість путівок у санаторій ім.Наговіцина з терміном перебування 19 днів :

 • вартість путівки, яка придбана за рахунок фінансової підтримки з Держбюджету – 3600 грн;

 • вартість путівки, яка придбана за власні кошти підприємства, кошти організацій УТОС на одну добу одного ліжко - місця :

 • для інвалідів по зору – 200 грн. (з лікуванням);

 • для супроводжуючих – інвалідів та дітей до 18 років - 200 грн. (без лікування);

 • для супроводжуючих – не інвалідів – 240 грн. (без лікування).

 1. Затвердити вартість путівки у Боярський будинок відпочинку з терміном перебування 18 днів за рахунок фінансової підтримки з Держбюджету - 2504 грн.

 2. Придбані за власні кошти путівки, підприємства та організації УТОС можуть видавати своїм працівникам і членам їх сімей по пільговим цінам або безоплатно, в залежності від фінансового стану підприємства та колективних угод. Терміни перебування по цим путівкам можуть самостійно визначатися керівництвом та громадськими організаціями УВО, УВП УТОС.

 3. Директорам УВО, УВП та організацій УТОС, головам обласних правлінь вжити заходи по максимальному оздоровленню інвалідів по зору, вишуковувати кошти на закупівлю путівок в санаторій за рахунок УВО, УВП та коштів місцевого бюджету, профспілкових організацій, спонсорської допомоги, благодійництва та фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 4. Директору санаторія ім.Наговіцина Байдецькому В.В. та заступнику директора по фінансам Волковій В.Ю.:

  1. Вести суворий контроль за реалізацією комерційних путівок і за коштами від їх отримання. Бухгалтерський облік вести окремою графою з відображенням усіх даних по усім напрямам витрат по цих путівках.

  2. При заїзді інвалідів по зору в санаторій проводити з ними інструктаж, в якому довести до їх відома режим роботи санаторія та їх поведінку під час перебування в санаторії, ознайомити їх з правилами поведінки на пляжі і установити контроль за виконанням цих правил.

 5. Головам обласних правлінь УТОС :

  1. Особисто контролювати розподіл путівок правліннями первинних організацій УТОС.

  2. Категорично заборонити проводити поділ путівок на двох і більше осіб, які придбані за кошти фінансової підтримки з Держбюджету.

  3. Своєчасно представляти в Центральне правління УТОС звіти, згідно встановленої форми, про розподіл і видачу путівок, які придбані за рахунок фінансової підтримки з Держбюджету для інвалідів по зору. Звіти надсилати в термін, який встановлений в постановах президії про розподіл путівок.

 6. Головам обласних правлінь, правлінь первинних організацій УТОС :

9.1. Суворо дотримуватись Інструкції “Про порядок обліку, зберігання,

розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально- оздоровчих установ за рахунок бюджетної підтримки в Українському товаристві сліпих” при видачі інвалідам І групи по зору і їх супроводжуючим та інвалідам II групи путівок в санаторій і будинок відпочинку, придбаних за рахунок фінансової підтримки з Держбюджету.

9.2. При видачі путівок інвалідам по зору в обов’язковому порядку попередити їх під розпис в спеціальному журналі, що на лікування в санаторії або оздоровлення в Боярському будинку відпочинку будуть прийматися лише особи, які зазначені в путівці.

 1. Керівникам підприємств УТОС, на балансі яких знаходяться бази відпочинку, кошти від можливої реалізації частини путівок направляти в першу чергу на утримання баз відпочинку.

 2. Покласти на голів обласних правлінь УТОС персональну відповідальність за розподіл та видачу путівок первинним організаціям.

 3. Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника голови ЦП УТОС Осадчого О.М.

Голова

президії ЦП УТОС В.М. БільчичЗа секретаря

президії ЦП УТОС П.В. КлецкоПОСТАНОВА

президії Центрального правління УТОС

12 червня 2012 року № 6 – 2р. м. Харків

Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåíü äî ïîñòàíîâè ïðåçè䳿 ÖÏ ÓÒÎÑ

5-8 від 16 травня 2012 р. «Про початок оздоровчого сезону 2012 року в санаторії ім. Наговіцина і Боярському будинку відпочинку УТОС та затвердження цін на путівки в ці оздоровниці».

Осадчий О.М.

Савченко О.В.

Враховуючи недостанє фінансування з Держбюджету України в 2012 р. на утримання санаторія ім. Наговіцина УТОС, із - за заборгованості УВО, УВП УТОС перед ЦП УТОС і необхідністю погашення цієї заборгованості,

^ Президія Центрального правління УТОС постановляє:

Âíåñòè äîïîâíåííÿ äî ïîñòàíîâè ïðåçè䳿 ÖÏ ÓÒÎÑ ¹ 5-8 â³ä 16 òðàâíÿ 2012 ð. «Ïðî ïî÷àòîê îçäîðîâ÷îãî ñåçîíó 2012 ðîêó â ñàíàòî𳿠³ì. Íàãîâ³öèíà ³ Áîÿðñüêîìó áóäèíêó â³äïî÷èíêó ÓÒÎÑ òà çàòâåðäæåííÿ ö³í íà ïóò³âêè â ö³ îçäîðîâíèö³»:

 1. Íàäàòè çãîäó êåð³âíèêàì ÓÂÎ, ÓÂÏ ÓÒÎÑ çàêóïîâóâàòè ïóò³âêè ó

ñàíàòîð³é ³ì.Íàãîâ³öèíà çà êîøòè â³ä ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî âàðòîñò³

на одну добу одного ліжко - місця :

 • для інвалідів по зору – 200 грн. (з лікуванням);

 • для супроводжуючих – інвалідів та дітей до 18 років - 200 грн. (без лікування);

 • для супроводжуючих – не інвалідів та зрячих працівників підприємств – 240 грн. (без лікування).

2. Головному бухгалтеру ЦП УТОС Ісаєвій Г.В. при наявності під­тверджуючих документів про проведену закупівлю путівок за кошти господарської діяльності у санаторій Наговіцина проводити залік суми на взаєморозрахунки.

3. Контроль за виконанням даної постанови покласти на головного бухгалтера ЦП УТОС Ісаєву Г.В.

Голова Президії

Центрального правління В.М.Більчич

УТОС
За секретаря

Президії ЦП УТОС П.В.Клецко

Схожі:

Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Про затвердження Централізованих заходів Центрального правління утос на 2013 рік
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального Правління утос
За 11 місяців 2009 року, станом на 15 грудня 2009 року профінансовано з Держбюджету по даній програмі підприємства та організації...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Станом на 01. 01. 2011 року згідно зі звітними даними, на підприємствах І в організаціях утос працює 5942 інваліди всіх нозологій...
Постанова президії Центрального правління утос iconПрезидії Центрального правління утос
Утос, які не використовуються у виробничій та господарській діяльності структур Товариства, недопущення порушень у цих питаннях,...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
П-18 затвердити премію керівним працівникам за основні результати господарської діяльності за 4 кв. 2010 р в розмірах в залежності...
Постанова президії Центрального правління утос iconПрезидії Центрального правління утос
Протягом 1 півріччя 2007 року об'єднання І підприємства Товариства виготовили товарної продукції на 141,3 млн грн
Постанова президії Центрального правління утос iconПоложення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос
Цп утос (в подальшому – Рада) створюється за рішен­ням президії Центрального правління І є дорадчим органом з питань вдосконалення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка