П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ
Скачати 85.48 Kb.
НазваП О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ
Дата конвертації23.03.2013
Розмір85.48 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
                             герб україни                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 13 червня 2007 р. N 821
КиївПро внесення змін до Правил надання
населенню послуг з газопостачання
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Правил надання населенню послуг з газопостачання,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня
1999 р. N 2246 ( 2246-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 50, ст. 2446; 2004 р., N 16, ст. 1101; 2006 р., N 27, ст. 1965,
N 50, ст. 3321), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2007 р. N 821

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання населенню
послуг з газопостачання ( 2246-99-п )
1. У пункті 1:

в абзаці першому слова "громадянами - споживачами газу
(далі - споживачі)" замінити словами "фізичними особами -
споживачами газу";

в абзаці другому слова "одна організація" замінити словами
"одне підприємство".

2. У пункті 2:

в абзацах другому, шостому і сьомому слово "(організація)"
виключити;

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом
такого змісту:

"споживач - фізична особа, якій надаються послуги з
газопостачання відповідно до договору;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий вважати
відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим.

3. Доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:

"У разі розташування декількох об'єктів споживача за однією
адресою укладається один договір.".

4. У пункті 6:

абзац четвертий після слова "встановлених" доповнити словами
і цифрами "в абзаці чотирнадцятому пункту 10";

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого
змісту:

"відмови споживача від встановлення лічильника газу з
ініціативи і за кошти газопостачального підприємства;".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

5. У пункті 10 абзаци другий і третій замінити абзацами
такого змісту:

"Застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від
річних обсягів споживання, у поточному році для споживачів
здійснюється залежно від річного обсягу фактичного використання
природного газу (зафіксованого на кожному особовому рахунку
споживача) у попередньому році.

Річні обсяги споживання природного газу у поточному році для
споживачів, внутрішньобудинкова система газопостачання яких не
була раніше підключена до газорозподільної мережі, визначаються за
12 місяців відповідно до встановлених законодавством норм
споживання залежно від виду споживання та кількості осіб,
зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, шляхом
підсумовування даних про обсяг газу.

Річні обсяги споживання природного газу у попередньому році
визначаються:

у разі нового підключення внутрішньобудинкової системи
газопостачання споживача до газорозподільної мережі протягом
попереднього року - шляхом додавання визначеного за нормами
споживання обсягу природного газу з початку попереднього року до
моменту підключення та обсягів фактично використаного природного
газу з моменту підключення до кінця попереднього року;

у разі підключення окремих газових приладів і пристроїв
споживача до внутрішньобудинкової системи газопостачання в
газифікованому житловому фонді протягом попереднього року (за
відсутності лічильника газу) - шляхом додавання визначеного за
нормами споживання обсягу природного газу з початку попереднього
року до моменту підключення та обсягів фактично використаного
природного газу з моменту підключення до кінця попереднього року;

у разі встановлення в газифікованому житловому фонді протягом
попереднього року лічильника газу - шляхом додавання визначеного
за нормами споживання обсягу природного газу з початку
попереднього року до моменту встановлення лічильника газу та
обсягів фактично використаного природного газу за показаннями
лічильника з моменту його встановлення до кінця попереднього року.

Річні обсяги споживання природного газу (крім обсягів,
використаних для опалення) у попередньому році для споживачів,
зареєстрованих у гуртожитку, що перебуває на балансі підприємства
або організації, визначаються за 12 місяців згідно з нормами
споживання залежно від виду споживання однією особою,
зареєстрованою у гуртожитку, шляхом підсумовування даних про обсяг
газу.

Річні обсяги споживання природного газу у попередньому році
для споживачів, що проживають у комунальних квартирах,
визначаються:

за наявності лічильника газу - шляхом поділу показань
лічильника газу за попередній рік пропорційно кількості осіб,
зареєстрованих у кімнатах комунальної квартири;

за відсутності лічильника газу - за 12 місяців згідно з
нормами споживання залежно від виду споживання окремою особою,
зареєстрованою у кімнаті комунальної квартири, шляхом
підсумовування даних про обсяг газу.

Під час визначення річних обсягів споживання природного газу
обсяги, оплата яких зарахована в погашення заборгованості за
минулі роки, не враховуються.

Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на
1 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу
та суми нарахованих пільг окремо щодо кожного споживача залежно
від обсягу фактичного використання газу у попередньому році та від
диференційованих залежно від річних обсягів споживання роздрібних
цін, що діяли в зазначеному році. Якщо за підсумками попереднього
року фактичне використання природного газу споживачем не
відповідає обсягам, на підставі яких визначалась ціна на природний
газ, зокрема:

у разі перевищення обсягу використаного природного газу
порівняно з встановленим у попередньому році (V2 > V1), споживач
зобов'язаний протягом трьох місяців з дати здійснення перерахунку
сплатити газопостачальному підприємству різницю його вартості,
розрахунок якої здійснюється за формулою

Вс = (Ц2 х V2) - (Ц1 х V2),

де Ц1 - роздрібна ціна на природний газ, встановлена для
оплати природного газу у попередньому році;

V1 - річний обсяг, згідно з яким була визначена ціна у
попередньому році;

Ц2 - встановлена для оплати природного газу роздрібна ціна,
що застосовується для споживача згідно з фактично використаним у
попередньому році обсягом;

V2 - річний обсяг, фактично використаний споживачем у
попередньому році;

Вс - вартість природного газу, яку споживач повинен сплатити
за результатами перерахунку;

Вгп - вартість природного газу, яку газопостачальне
підприємство зараховує на особовий рахунок споживача в рахунок
майбутніх платежів;

у разі зменшення обсягу використаного природного газу
порівняно з встановленим у попередньому році (V2 < V1), різниця у
вартості газу залишається на особовому рахунку споживача і
зараховується в рахунок майбутніх платежів. Розрахунок вартості у
цьому разі здійснюється за формулою

Вгп = (Ц1 х V2) - (Ц2 х V2).

Такий перерахунок здійснюється до 1 лютого поточного року.

За ініціативою газопостачального підприємства або заявою
споживача газопостачальне підприємство проводить станом на 1 липня
перерахунок оплати вартості використаного природного газу залежно
від обсягу його фактичного використання у першому півріччі
поточного року та від роздрібних цін, що діяли в першому півріччі
поточного року, аналогічно перерахунку, який проводиться за
підсумками року станом на 1 січня. При цьому слід враховувати, що
обсяг фактично використаного споживачем природного газу у першому
півріччі поточного року становить 60 відсотків річного обсягу
споживання природного газу, згідно з яким застосовуються роздрібні
ціни на природний газ. Такий перерахунок здійснюється до 1 серпня
поточного року.

Газопостачальні підприємства подають управлінням праці і
соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та
Севастополі держадміністрації, структурним підрозділам з питань
праці і соціального захисту населення виконавчих органів міських,
районних у місті рад інформацію про роздрібну ціну, встановлену
для оплати природного газу, щодо кожного споживача - отримувача
субсидії для перерахунку розмірів наданих субсидій:

до 1 серпня - за перше півріччя поточного року;

до 1 лютого - за попередній рік.

На підставі зазначеної інформації управління праці і
соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та
Севастополі держадміністрації, структурні підрозділи з питань
праці і соціального захисту населення виконавчого органу міської,
районної у місті ради протягом I та III кварталу поточного року
здійснюють перерахунок розмірів наданих населенню субсидій.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами двадцять восьмим і двадцять дев'ятим.

6. В абзаці третьому пункту 15 слово "навмисного" виключити.

7. Абзац другий пункту 16 виключити.

8. Доповнити Правила пунктом 16-1 такого змісту:

"16-1. Періодична повірка лічильників газу, їх технічне
обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт (у тому числі
демонтаж, транспортування та монтаж) здійснюються за рахунок
газорозподільного підприємства.

На час зняття лічильника газу для проведення його періодичної
повірки та ремонту, пов'язаного з такою повіркою, розрахунки із
споживачем здійснюються відповідно до середньомісячного обсягу
споживання природного газу в аналогічному періоді (опалювальному
або міжопалювальному) попереднього року або фактичному періоді
споживання, якщо він становить менш як шість місяців.".

9. Останній абзац пункту 22 виключити.

10. Пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. Про порушення в роботі лічильника газу, несправність,
виявлення зовнішнього пошкодження лічильника газу або виникнення
сумнівів щодо достовірності його показань споживач зобов'язаний
невідкладно повідомити газопостачальне підприємство.

Експертиза лічильника газу проводиться відповідно до
Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених
у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті,
затвердженого наказом Мінпаливенерго від 27 грудня 2005 р. N 619
( z0053-06 ).

Експертиза проводиться на вимогу і за кошти як споживача, так
і газопостачального підприємства.".

11. Доповнити пункт 28 абзацом такого змісту:

"проведення у строки, передбачені пунктом 10 цих Правил,
звіряння фактично використаних у попередньому році та першому
півріччі поточного року обсягів природного газу з підписанням
відповідного акта.".

12. Доповнити пункт 29 абзацом такого змісту:

"проводити на вимогу газопостачального підприємства у строки,
передбачені пунктом 10 цих Правил, звіряння фактично використаних
у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів
природного газу з підписанням відповідного акта.".

13. Доповнити пункт 30 абзацом такого змісту:

"проводити щороку станом на 1 січня та 1 липня разом із
споживачем звіряння фактично використаних у попередньому році та
першому півріччі поточного року обсягів природного газу з
підписанням відповідного акта.".

14. Доповнити пункт 32 абзацами такого змісту:

"визначати на основі фактичних обсягів використання
природного газу споживачем у попередньому році та першому
півріччі поточного року величину роздрібної ціни на природний газ
для споживача на поточний рік та відповідно друге півріччя
поточного року відповідно до пункту 10 цих Правил;

проводити за підсумками року станом на 1 січня перерахунок
оплати споживачем вартості спожитого в попередньому році
природного газу залежно від обсягу його фактичного використання в
попередньому році за роздрібними цінами, що діяли в попередньому
році;

проводити за підсумками першого півріччя поточного року
станом на 1 липня перерахунок оплати споживачем вартості спожитого
в першому півріччі поточного року природного газу залежно від
обсягу його фактичного використання в першому півріччі поточного
року за роздрібними цінами, що діяли в першому півріччі поточного
року.".

15. Абзац шостий пункту 33 викласти в такій редакції:

"проводити безоплатно ремонт лічильників газу, пов'язаний з
періодичною повіркою, та протягом одного місяця з дати настання
строку періодичної повірки лічильників газу проводити таку повірку
та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж,
транспортування та монтаж);".

16. В абзаці п'ятому пункту 34 слово "навмисне" виключити.

17. У тексті Правил слова "газопостачальна організація" та
"газотранспортна організація" в усіх відмінках і формах числа
замінити відповідно словами "газопостачальне підприємство" та
"газорозподільне підприємство" у відповідному відмінку і числі.

( Дoкумeнт взятo з сайта Bерховної Pади )

Схожі:

П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ iconП О С Т А Н О В А від 6 червня 2007 р. N 803 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 порядок відчуження об'єктів державної власності
П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ iconП О С Т А Н О В А від 4 червня 2007 р. N 795 Київ
Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, що
П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ
На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2007 р. N 136 ( 136/2007 ) затвердити план заходів з підготовки та
П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ iconП О С Т А Н О В А від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 ( 963-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1015), І на яких...
П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ iconВід 11. 05. 2007 №2-07, від 21. 06. 2007 №5, від 20. 07. 2007 №8,...
Клієнтам) Відкритим акціонерним товариством втб банк (надалі банком). Винагорода за операції та послуги, яка не обумовлена цими тарифами,...
П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ iconП О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. N 1071 Київ
Затвердити Державну цільову соціальну програму "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 серпня 2007 р. N 1016 Київ
Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ iconП О С Т А Н О В А від 8 листопада 2007 р. N 1314 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 порядок
П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ iconПостанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного...
Враховуючи умови Договору про заснування Європейської Співдружності, та, зокрема, Статті 37 даного Договору
П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 821 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 вересня 2007 р. N 731-р Київ
Затвердити план дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки (далі план дій), що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка