Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес
Скачати 110.38 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес
Дата конвертації24.03.2013
Розмір110.38 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Туризм > Методичні рекомендації


Методичні рекомендації щодо впровадження Основних

орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес

загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011р. № 1243 затверджено Основні орієнтири виховання учнів 1 -11 -х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Орієнтири).

Метою Орієнтирів є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських і загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України.

Основні орієнтири складаються із V розділів:

І. Пояснювальна записка.

II.Визначення проблеми.

III.Мета, чинники, проектно-технологічний підхід, структура
моделі, принципи та зміст виховання.


IV.Вікові особливості учнів.
V. Зміст виховної діяльності.

У І розділі «Пояснювальна записка» зазначено, що метою Основних орієнтирів виховання є побудова цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України та визначено завдання, передбачені для досягнення означеної мети.

Особлива увага звертається на створення відповідних психолого-педагогічних умов у навчальному закладі і наголошується, що виховання учнів реалізується у процесі організації навчально-виховної діяльності, позаурочної та позакласної діяльності, позашкільної освіти, роботи органів учнівського самоврядування, взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

^ У II розділі «Визначення проблеми» зазначено,що нині значно розвинулися громадянські цінності виховання, освітні заклади стали відкритими для батьків, розширюється кількість суб'єктів виховного впливу, узгоджуються їхні дії. Поряд з ознаками позитивних змін у вихованні загострилися і пенні протиріччя. Розробники Орієнтирів підкреслюють, що стан духовної культури і моралі суспільства в Україні викликає занепокоєння, а корозія усталених духовних цінностей за своїми масштабами становить глобальну соціальну проблему.

Про це свідчать надані результати опитування учнівської молоді та керівників навчальних закладів, що проведено у 2010 році в межах міжнародного проекту «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України», а саме: збільшенні поширеності тютюнокуріння та вживання алкоголю, наркотиків, зростання кількості долучених до цього дівчат, зменшення віку початку статевого життя, збільшення кількості випадків насильства тощо. Все це свідчить про нагальну потребу посилення ефективності профілактичної роботи шляхом упровадження Орієнтирів у навчально-виховний процес ЗНЗ України. Сучасне виховання має стати засобом розвитку духовної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей, особистісної відповідальності дітей та молоді.
^ Розділ III. «Мета, чинники, проектно-технологічний підхід, структура моделі, принципи та зміст виховання розкриває мету та чинники сучасного виховання. Першим і найважливішим чинником виховання, як зазначено в документі, є сім'я. яка через власну культуру, мову, цінності звичний вплив на виховання підростаючого покоління. Другим важливим чинником виховання визначено школу, яка сьогодні покликана стати осередком виховання і тому головний акцент має переносились із засвоєння знань на виховання особистості з урахуванням її унікальної природи і вже на цій основі формувати у неї моральні цінності. Важливим чинником у вихованні, зазначено в Орієнтирах, мають виступати і соціальні інститути, які дають змогу покращувати та коригували виховання школярів. У розділі III також розкрито проекційно-технологічний підхід у вихованні, що дає змогу перейти від «педагогіки заходів» до педагогіки цілеспрямованого формування особистісних рис і якостей молодої людини, структуру виховної моделі національного виховання,основні принципи та зміст сучасного виховання. Наголошено, що головним завданням сьогоднішньої практики є створення виховного простору розвитку особистості.

^ У IV розділі «Вікові особливості учнів» розкрито вікові особливості учнів початкової, основної та старшої школи та надано форми виховної діяльності, які доцільно використовувати під час роботи з ними.

^ V розділ «Зміст виховної діяльності» розкриває тематичний імісі виховної діяльності з учнями 1-11 класів та визначає виховні досягнення, які мають набути учні початкової, основної та старшої школи у результаті упровадження Орієнтирів.

Даний нормативний документ містить також перелік тематичних екологічних екскурсій, експедицій, маршрутів «вихідного дня», виїзних форм навчання у школах та позашкільних закладах України; комплексних навчально-тематичних екскурсій з учнівською та студентською молоддю (з відвідуванням визначних історичних, краєзнавчих, географічних, історичних, етнографічних об'єктів) онлайн-ресурсів, рекомендованих для дітей, календар свят.
^ На що звернути увагу педагогам
Уся система виховної роботи у навчальних закладах середньої освіти має базуватися на Основних орієнтирів виховання. Упровадження даного документа розраховано на весь період виховної діяльності з учнями 1-4, 5-9, 10-11 класів з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей.

У документі зазначено, що основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність, а провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе.

^ Метою виховання, наголошено у документі, є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Педагогам-вихователям слід звернути увагу на те, що виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та критерієм ефективності виховного процесу.

У Орієнтирах йдеться про зміст виховання, що складає науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва і самої себе.

Орієнтирами визначено сім'ю та школу найважливішими чинниками виховання та зазначено, що успішність виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя, який наділений високими моральними якостями, грунтовними знаннями, педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, що необхідні для практичної діяльності.

Рекомендуємо педагогам-вихователям, перш за все, опрацювати Орієнтири та звернути увагу на зміст та тлумачення таких термінів, як: громадянин, сім'янин, професіонал, виховна система, виховний простір, виховна програма, форми виховної діяльності (замість «заходів»), проектування виховної діяльності тощо.
^ Як упроваджувати Основні орієнтири виховання
Рекомендації керівникам навчальних закладів та заступникам

директорів з виховної роботи
Керівникам навчальних закладів слід створити належні умови для задоволення базових потреб особистості (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) та особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу.

Для ефективного упровадження Орієнтирів у педколективі слід здійснити відповідні заходи, що передбачають доведення та актуалізацію мети виховання, ознайомлення з навчальними і виховними програмами, спеціальну підготовку вчителів, організацію педагогічної і психологічної допомоги сучасній родині у вихованні підростаючого покоління, комунікативу, інтерактивну взаємодію всіх суб'єктів виховного процесу.

Звертаємо увагу заступників директорів на реалізацію у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах, оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової та масової.

Наголошуємо на тому, що практичне впровадження Орієнтирів передбачає створення нових виховних проектів як для навчального закладу в цілому, іак і дня окремого класу у формі плану виховної діяльності конкретної спільноти (учнів, педагогів, батьків), що визначає цілі (мету, завдання) та виховні справи, що забезпечують процес формування особистості.

Під час створення виховних проектів рекомендуємо враховувати, що його орієнтовними структурними елементами можуть бути:

 • назва, у якій має бути закладена основна ідея програми;

 • пояснювальна записка, в якій чітко визначається актуальність програми, аналіз виховної ситуації, мета й завдання програми, принципи та концептуальні підходи до її реалізації, зміст виховання, форми і методи виховної діяльності, очікувані (прогнозовані) результати;

 • вікові особливості учнів;

 • тематичний зміст, виховні досягнення та форми виховної діяльності;

 • основні ключові поняття та терміни;

 • використана література.

Перед розробкою виховних проектів необхідно, перш за все, здійснити аналіз виховної ситуації та виявити проблеми в організації виховного процесу. Наступним кроком є розробка змісту виховання, що спрямована на технологічне забезпечення усунення виявлених проблем, та організація діяльності протягом певного періоду роботи з учнями. Розробляти виховні проекти слід на весь період виховної роботи з учнями 1-4 класів, 5-9 та 10-11 класів з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей.

Реалізація виховних проектів обов'язково має здійснюватися шляхом співпраці з органами учнівського самоврядування та інтеграції зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.
Рекомендації класним керівникам загальноосвітніх навчальних

закладів
У процесі виховання класним керівникам (вихователям) слід керуватися принципами особистісно орієнтованого підходу щодо розвитку здібностей, нахилів кожної дитини, створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей. Основними орієнтирами виховання передбачено реалізацію інтерактивних, діалогічних форм виховної діяльності, де учень - не просто виконавець розроблених вчителем «заходів», а, за висловом

Ш.О.Амонашвілі, «активно допомагає у створенні самого себе». Рекомендуємо під час планування впроваджувати різноманітні форми виховної діяльності, що передбачають спільну діяльність і продуктивне спілкування дорослих і дітей.

Особлива увага приділяється організації виховної діяльності учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей. Для кожної вікової категорії дітей прийнятними с використання індивідуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові та рольові ігри), колективних (проекти) форм діяльності.

Так, учні 1-4 класів, беручи участь у спільних видах діяльності, вчаться будувати свої взаємини з однолітками, входити в колектив ровесників; у них виникає потреба до взаємовимогливості та взаємодопомоги. Тому перед вчителем-вихователем постає важливе завдання: вирізняти мотиви вчинків, роз'яснюючи дитині їх сутність і правильність в різних типових життєвих ситуаціях, даючи їй можливість емоційного "переживання" разом із практичним застосуванням отриманих знань. Учитель мас допомогти дитині розвиватись від елементарних навичок поведінки до такою рівня, для якого необхідні самостійність у прийнятті рішенень, і моральний вибір.

Ураховуючи нову соціальну позицію підлітків 5-9 класів, завданнями педагогів є розвиток вольової поведінки учнів, навчання умінню володіти своїми емоціями, усвідомлювати їх тощо. Рекомендовано спрямовувати виховну діяльність учнів даного віку на формування їхнього вміння оцінювати власні можливості, ставити мету, навчатися розробляти власні програми самовдосконалення.

Класним керівникам 10-11 класів слід звернути увагу на розвиток мислення старшокласників, на становлення нових мотивів професійного та життєвого самовизначення, допомагати їм визначати та складати плани свого індивідуального розвитку.
Рекомендації вчителям-предметникам
Головною умовою дня ефективного запровадження

Орієнтирів є забезпечення єдності навчально-виховної діяльності, тобто інтеграції навчання й виховання як двох взаємозалежних складових системи освіти.

Учитель-предметник засобами свого навчального предмета має формувати систему цінностей особистості, що виявляється через її власне ставлення до себе і людей, суспільства і держави, природи, праці та мистецтва.

З метою розкриття в учнів власних потенційних можливостей, нахилів і здібностей кожен учитель, формулюючи виховну мету уроку, має враховувати критерії виховних досягнень учнів відповідно до вікових особливостей учнів, зазначених в Орієнтирах, варіювати форми і методи діяльності, моделювати різні форми проведення уроків.

Так, пріоритетними у проведенні уроків для учнів 1-4 класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, бесіда, тематичний зошит, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, інсценізація, вікторина, екскурсія, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування тощо.

Рекомендованими формами проведення уроків для учнів 5-9 класів є відверта розмова, тренінг, гра-експрес, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча справа (КТС), проект, колективне ігрове спілкування, похід, спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова програма, пошукова гра, екологічна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, трудовий десант, інтелектуальна гра тощо.

Враховуючи вікові особливості учнів 10-11 класів (потребу в життєвому самовизначенні, спрямованості на майбутнє, визначенні свого життєвого шляху, майбутньої професії), рекомендовано проводити такі форми уроків, як: диспут, брифінг, відверту розмова, етичний тренінг, конкурс, ділову зустріч, етичний тренінг, тестування, екологічний десант, турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, проект, брейн-ринг, сократівську бесіду, філософський стіл, дебати, бенефіс, колаж, презентацію, прес-шоу, круглий стіл, прес-конференцію, фоторепортаж, презентацію-захист, відкриту кафедру, тематичний діалог, захист проектів, поетичну вітальню, самотестування тощо.

Виховна мета уроку може формулюватися так:

 • викликати у дітей інтерес до...;

 • сприяти формуванню ціннісного ставлення до...;

 • виховувати почуття доброти;

 • пробуджувати співчуття до...;

 • формувати толерантність, вміння поважати інших;

 • заохочувати співробітництво дітей;

 • розвивати здатність до уяви;

 • виховувати турботливість і увагу до своїх рідних, старших людей;

 • формувати почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості;

 • виховувати шанобливе ставлення до народних традицій;

 • формувати розуміння краси в природі, предметах побуту, праці, людських взаєминах тощо.

Таким чином, результати навчання і виховання мають бути представлені у формі ставлень, умінь реалізовувати їх у різних поведінкових ситуаціях, у звичках та вчинках, у різноманітних людських якостях.Схожі:

Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес iconМетодичні рекомендації щодо впровадження в навчально-виховний процес...
Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав І свобод людини, формування громадянського...
Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в 2012-2013 навчальному році
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний...
Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес iconМетодичні рекомендації щодо проведення Уроку ґендерної грамотності...
Засідання шкільного методичного об’єднання класних керівників «Гендерне виховання школярів»
Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання...
Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес iconМетодичні рекомендації: Започаткувати у гімназії з 1 вересня 2008-2009н...
Вайновська М. К. дає методичні рекомендації вчителям-філологам щодо використання основних положень «Концепції громадянського виховання...
Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес iconВиховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний...
Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес iconМетодичні рекомендації Про виховання культури поведінки учнів
На виконання плану Міністерства освіти І науки на 2010 рік Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти розроблені методичні...
Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Людина І світ», який з 2011/12 навчального року став обов’язковим для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає...
Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес iconПро план заходів щодо забезпечення виконання в області Державної...
Року» та з метою забезпечення виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів...
Методичні рекомендації щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес iconВ конкурсі беруть участь всі загальноосвітні навчальні заклади
України за №1133 від 17. 12. 2007 року «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка