Наказ
Скачати 105.81 Kb.
НазваНаказ
Дата конвертації21.05.2013
Розмір105.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы

Міністерство оборони України

НАКАЗ

Міністра оборони України

20.03.2006 м. Київ № 149

Про затвердження Положення про Ради

офіцерів у Збройних Силах України
На виконання вимог Президента України, Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки щодо забезпечення ефективного захисту національних інтересів держави та з метою збереження духовних традицій українського війська, підвищення авторитету офіцерського складу, подальшого згуртування військових колективів, сприяння соціальних та правовій захищеності офіцерів та членів їхніх сімей
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення про Ради офіцерів у Збройних Сил України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року № 65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України» вважати таким, що втратив чинність.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С. Гриценко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра оборони України

      1. №149ПОЛОЖЕННЯ

Про Ради офіцерів у Збройних Силах України.


  1. Загальні положення.

1.1 Положення про Ради офіцерів у Збройних Силах України (далі - Положення) визначає призначення, основні завдання, структуру, напрямки та порядок діяльності Рад офіцерів у Збройних Силах України (далі Ради офіцерів).

1.2 Рада офіцерів є постійно діючим громадським органом офіцерського складу Збройних Сил України, який на добровільних та демократичних засадах обирається зборами офіцерів.

Діяльність Рад офіцерів ґрунтується на принципах законності, демократизму, гласності, спільності інтересів і рівності прав їх членів, гуманізм та добровільність.

У свої діяльності Рада офіцерів керуються Конституцією України, законами України, статутами Збройних Сил України, актами Президента України та Кабінету міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, Кодексом честі офіцерів Збройних Сил України та цим Положенням.

2. Мета та завдання Рад офіцерів.

2.1 Ради офіцерів створюються з метою збереження та розвитку військових традицій, захисту законних соціальних, духовних та інших спільних інтересів військовослужбовців, членів їхніх сімей, ветеранів військової служби.

Ради офіцерів сприяють діяльності Збройних Сил України, розвитку кращих військово-патріотичних традицій, забезпеченню соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, ветеранів військової служби, реалізації їх конституційних прав, військово-патріотичному вихованню військовослужбовців та громадян держави, формуванню позитивного іміджу Збройних Сил України.

2.2 Ради офіцерів взаємодіють на громадських засадах з органами військового управління, Громадською колегією при Міністрові оборони України, громадськими організаціями патріотичного спрямування, благодійними, профспілковими, ветеранськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами, які своєю діяльністю сприяють реалізації завдань, покладених на Ради офіцерів.

2.3 основними завданнями, що покладаються на Ради офіцерів, є:

сприяння розвитку Збройних Сил України, підтриманню бойової готовності, виконанню завдань за призначенням, збереженню матеріальних цінностей, удосконаленню професійної майстерності та бойового вишколу;

надання допомоги командирам у роботі щодо згуртування офіцерських колективів, дотримання морально-етичних норм Кодексу честі офіцера Збройних сил України;

підвищення активності офіцерів у виконанні громадських і службових обов’язків, підтримання кращих традицій та товариських відносин в офіцерських колективах, виховання шанобливого ставлення до усього офіцерського корпусу, культивування понять офіцерської честі й гідності, порядності, гордості за належність до Збройних Сил України;

відстоювання конституційних прав і свобод офіцерів та членів їхніх сімей, забезпечення соціально-правового захисту офіцерів;

участь у реалізації програм, спрямованих на вирішення соціально-економічних проблем, поліпшення матеріально-побутового та медичного забезпечення, організації культурних, спортивних заходів, інших видів колективного відпочинку офіцерів та членів їхніх сімей;

зміцнення моральних засад сім’ї, надання допомоги в навчанні, вихованні й оздоровленні дітей офіцерів;

шефство над сім’ями офіцерів, що направлені для виконання завдань у складі миротворчих контингентів, та сім’ями офіцерів, які загинули, отримали поранення або каліцтво під час виконання службових обов’язків;

сприяння національно-культурному розвитку Збройних сил України;

робота щодо прискорення соціальної адаптації офіцерів, які звільнені у запас, надання їм психологічної, інформаційної та правової допомоги;

взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, профспілковими, правозахисними, науковими, релігійними і творчими організаціями, засобами масової інформації та іншими організаціями, які сприяють обороноздатності держави, діяльності Збройних Сил України, військово-патріотичному вихованню особового складу Збройних Сил України;

проведення військово-патріотичної роботи з допризовною молоддю в місцях дислокації військових частин.

3. Права і обов’язки Рад офіцерів

3.1 Для досягнення мети та виконання завдань Ради офіцерів мають право у встановленому порядку:

ініціювати проведення зборів офіцерів;

брати участь у розробці пропозицій щодо удосконалення службової діяльності, зміцнення стану військової, трудової та виконавської дисципліни, дотримання принципів справедливості при розв’язуванні проблем проходження військової служби, поліпшення соціально-побутового забезпечення організації дозвілля офіцерського складу;

порушувати клопотання перед безпосередніми командирами (начальниками)щодо висування офіцерів на вищі посади, для відзначення державними нагородами та присвоєння почесних звань, переміщення офіцерів по службі з урахуванням професійних здібностей, сімейного стану, стану здоров’я офіцерів та членів їхніх сімей;

здійснювати громадський контроль за роботою об’єктів соціально-побутового, культурно-просвітницького, оздоровчого та спортивного призначення, надавати пропозиції відповідним командирам щодо усунення виявлених недоліків в їх роботі;

надавати офіцерам правову, консультаційну, методичну, інші види допомоги;

захищати і представляти законні інтереси офіцерів та членів їхніх сімей, ветеранів військової служби у державних та громадських органах і організаціях;

на базі культурно-просвітницьких та спортивних закладів організовувати клуби, гуртки, лекторії, курси, проводити вечори відпочинку та інші заходи культурно-масової роботи з офіцерами та членами їхніх сімей;

запрошувати на свої засідання представників командування військової частини, офіцерів військової частини, тощо;

ініціювати перед зборами офіцерів питання щодо: заохочення офіцерів за активну участь у громадській роботі та якісне виконання офіцерами військового обов’язку; направлення до суду клопотання про звільнення обвинуваченого офіцера від кримінальної відповідальності з передачею його на поруки колективу; висловлення недовіри офіцеру та направлення командуванню рекомендації про його звільнення з військової служби або переміщення по службі.

3.2 Члени Ради офіцерів зобов’язані:

брати участь у роботі Ради офіцерів;

дотримуватись вимог цього Положення та Кодексу честі офіцера Збройних сил України;

усіляко сприяти створенню в офіцерському колективі атмосфери взаємної поваги, товариства, нетерпимості до негативних явищ.

3.3 Робота зборів офіцерів, які скликані за ініціативою Ради офіцерів, проводиться на демократичній основі та в обстановці гласності, доброзичливості. Молодший за званням, нижчий за посадою може звернутися до старшого з будь-яким питанням.

Порядок і форма виборів Ради офіцерів, регламент прийняття рішень та ведення зборів визначається учасниками зборів офіцерів.

Рішення зборів та обраних Рад офіцерів мають рекомендаційний характер і подаються на розгляд відповідному командиру (начальнику) для прийняття рішень.

Рада офіцерів здійснює свою діяльність на підставі рішень зборів офіцерів.

4. Структура та організація роботи Рад офіцерів

4.1 Ради офіцерів створюються у:

Міністерстві оборони України;

Генеральному штабі Збройних Сил України;

командуваннях видів збройних Сил України;

гарнізонах;

об’єднаннях, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України.

4.2 Члени Ради офіцерів обираються на зборах офіцерів відповідних органів військового управління, гарнізонів, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій (далі – військові частини).

4.3 Зі складу Рад офіцерів за рішенням зборів офіцерів обираються:

голова Ради офіцерів та його заступник;

секретар Ради офіцерів.

Рішення зборів офіцерів щодо обрання Ради офіцерів оголошується наказом відповідного командира (начальника).

4.4 Командир (начальник)військової частини сприяє обранню Рад офіцерів, забезпечує їх необхідним приміщенням, засобами зв’язку, створює необхідні умови для їх роботи. Командир військової частини та його заступники не можуть бути обраними головою Ради офіцерів або його заступником.

4.5 Ради офіцерів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України для вирішення питань, які віднесені до їх компетенції, мають право ініціювати проведення зборів офіцерів Збройних Сил України.

Голови Рад офіцерів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України забезпечують організацію виконання рішень зборів офіцерів збройних Сил України та координують роботу інших Рад офіцерів.

4.6 Голови Рад офіцерів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України можуть бути присутніми на засіданнях громадської колегії при Міністрові оборони України, Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України, розширених нарадах, що проводяться керівництвом Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, під час розгляду питань, віднесених до компетенції Рад офіцерів.

4.7 Ради офіцерів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України проводять свої засідання за необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал.

4.8 Ради офіцерів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України мають право вносити пропозиції керівництву Міністерства оборони України, Генерального штабу збройних сил України щодо удосконалення процесів розвитку Збройних сил України, соціального захисту офіцерів та членів їхніх сімей.

4.9 У командуваннях виді в Збройних Сил України, об’єднаннях та з’єднаннях Рада офіцерів має право ініціювати проведення зборів офіцерів видів, об’єднань та з’єднань.

Голови Рад офіцерів командувань видів Збройних Силу України, об’єднань та з’єднань забезпечують організацію виконання рішень відповідних зборів офіцерів та координують роботу Рад офіцерів підпорядкованих військових частин.

4.10 Ради офіцерів командувань видів Збройних Сил України, об’єднань та з’єднань включаються до складу відповідних атестаційних комісій, мають право бути присутніми на засіданнях військової ради, нарадах під час розгляду питань, віднесених до компетенції Рад офіцерів.

4.11 Ради офіцерів командувань видів Збройних Сил України, об’єднань та з’єднань проводять свої засідання не рідше, ніж один раз у квартал.

4.12 Ради офіцерів командувань видів Збройних Сил України, об’єднань та з’єднань мають право вносити пропозиції командуванню щодо удосконалення процесів розвитку Збройних Сил України, соціального захисту офіцерів та членів їхніх сімей.

4.13 Рада офіцерів гарнізону має право ініціювати проведення зборів офіцерів гарнізону.

Голови Рад офіцерів гарнізону можуть обиратися до складу житлових комісій гарнізону, мають право бути присутніми на засіданнях гарнізонних житлових комісій, нарадах, що проводять начальники гарнізону, під час розгляду питань, віднесених до компетенції Рад офіцерів гарнізону.

4.14 Ради офіцерів гарнізону проводять свої засідання не рідше, ніж один раз на квартал.

4.15 Рада офіцерів гарнізону має право:

клопотати перед начальником гарнізону, житловою комісією гарнізону, органами місцевого самоврядування про надання житла сім’ям офіцерів, які потребують негайного вирішення соціально-побутових проблем;

звертатися до начальника гарнізону, місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються соціального захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей, ветеранів військової служби, розвитку соціальної інфраструктури гарнізону.

4.16 Рада офіцерів військової частини здійснює свою діяльність на підставі рішень зборів офіцерів, завдань, що стоять перед офіцерським складом військової частини, заяв та пропозицій офіцерів.

У військових частинах Ради офіцерів мають право ініціювати проведення зборів офіцерів військової частини.

4.17 Рада офіцерів військової частини має право:

клопотати перед командиром військової частини, житловою комісією військової частини, органами місцевого самоврядування, про надання житла сім’ям офіцерів, які потребують негайного вирішення соціально-побутових проблем;

звертатися до командира військової частини, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються соціального захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей, ветеранів військової служби, розвитку соціальної інфраструктури військових містечок, сприяння створенню робочих місць для осіб, які звільнені з військової, та членів сімей військовослужбовців;

здійснювати заходи щодо вшанування офіцерів у зв’язку з досягненням успіхів у службовій діяльності;

ініціювати проведення зборів офіцерів у разі погіршення стану справ у військовій частині, зниження рівня її бойової готовності, бойової підготовки, військової дисципліни та звертатися до командира військової частини з пропозиціями щодо вирішення існуючих проблем.

4.18 Командир повинен розглянути звернення ради офіцерів та у місячний термін поінформувати її щодо вирішення порушених питань.

У разі, якщо вирішення порушених Радою офіцерів питань виходить за рамки повноважень командира військової частини або обґрунтовані пропозиції ради офіцерів не знаходять належного реагування, Голова ради офіцерів може надіслати письмову заяву старшому командирові до Міністра оборони України включно.

4.19 Діяльність Ради офіцерів не може порушувати принцип єдиноначальності та діяльності командира військової частини в межах його повноважень.

4.20 Голова Ради офіцерів військової частини:

керує повсякденною діяльністю ради офіцерів;

проводить підготовку та організовує роботу зборів офіцерів;

призначається до складу атестаційної комісії військової частини;

підписує затверджену зборами офіцерів громадську характеристику на офіцера, яка надається на прохання офіцера або запит командування вищого рівня чи на прохання органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Начальник Головного управління

з гуманітарних питань та

соціального захисту Збройних Сил –

заступник начальника Генерального штабу

Збройних Сил України

генерал-майор О.В. КОПАНИЦЯ

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Наказ iconНаказ «15» березня 2012 р. №30  а м. Київ Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської
Україна» (наказ Міністерства освіти І науки від 14. 06. 2010 №561), листів Українського державного центру туризму та краєзнавства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка