Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас
Скачати 129.88 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас
Дата конвертації21.09.2013
Розмір129.88 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы

ПРОГРАМА


для загальноосвітніх навчальних закладів


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
11 КЛАС

(52 год.)
Рівень стандарту


К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

7

Вступ.

Завдання і структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами. Форми і методи організації навчальної діяльності на заняттях з курсу. Державні вимоги до рівня підготовки учнів.

^ Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.)

Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Возз’єднання Хотинщини, Південної Бессарабії і Північної Буковини з УРСР. Радянізація нових територій. Становище в Україні в 1939-у першій половині 1941 рр. Початок Великої Вітчизняної війни. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація. Військові події 1941—1942 рр. Окупація України. Колабораціонізм.

Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Колабораціонізм. Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в евакуації.

Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Утворення УПА.

Початок визволення України. Бої на Лівобереж­жі. Звільнення Києва. Звільнення Правобереж­ної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.

Завершення вигнання окупантів з України. Становище в західних областях. Завершення Ве­ликої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Культура в роки війни.

Наш край у 1939-1945 рр.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн початкового їх періоду та його основні етапи й співставляє зміст означених понять.

^ Спираючись на карту та інші джерела інформації, характе­ризує геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України, показує на карті території, де відбувались воєнні події Другої світової та Великої Вітчизняної війн і розгортався рух опору.

На основі різних джерел інформації:

порівнює ставлення до війни різних верств населення та полі­тичних сил в українських землях;

описує героїчні події Великої Вітчизняної війни;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з війною;

характеризує та порівнює діяльність національного та партизан­ського антифашистських рухів, дає їм власну оцінку;

порівнює різні точки зору щодо діяльності ОУН і УПА за часів війни, дає їм власну оцінку;

складає характеристики та політичні портрети видатних укра­їнських полководців та героїв війни;

порівнює різні точки зору, що існують в історичній науці, від­носно подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначає власну позицію;

розповідає про ціну перемоги та висловлює власну позицію щодо ролі війн у житті людства.


4

^ Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РО­КИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х рр.)

Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та економічне становище республіки. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.

Відновлення політики радянізації в західних областях України. Становище церкви. Ліквідація УГКЦ. Партизанські дії УПА. Операція «Вісла».

Освіта. Наука. Література і мистецтво. Становище творчої інтелігенції. Ідеологічні кампанії.

Наш край у 1945-на початку 50-х рр.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність головних подій відбудов­чого періоду.

Пояснює на основі карти зміни в адміністративно-територіаль­ному устрої та відбудовчі процеси у промисловості.

На основі різних джерел інформації:

характеризує зовнішньополітичну діяльність УРСР,

співставляє різні точки зору щодо цього питання та дає їй власну оцінку;

визначає умови і особливості відбудовчих процесів в Україні у порівнянні з загальноєвропейськими варіантами післявоєнної конверсії та відбудови;

розповідає про життя населення західних областей в умовах опору радянській владі;

порівнює першу та другу хвилі радянізації західних областей;

характеризує протистояння радянської влади та національно-визвольного руху в західних областях України.

співставляє різні точки зору щодо цього питання та дає їм власну оцінку;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з відбу­довчими процесами;

визначає зв'язки між відбудовчими процесами, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя.

1

Узагальнення1

^ Резервний час7

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУС­ПІЛЬСТВА (середина 50-х — середина 60-х рр.)

Внутрішньополітичне становище України у сере­дині 50-х рр. Стан промисловості та сільського госпо­дарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.

XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення бороть­би серед вищого партійного керівництва України.

Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій поло­вині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення у повсяк­денному житті населення.

Науково-технічна революція. Реформи осві­ти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Від­лига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.

Наш край у 1953-1964 рр.

Учень/учениця:

на основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х років XX ст.;

описує прояви процесів лібералізації в різних сферах життя укра­їнського суспільства, співставляє різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає сутність і значення дисидентського руху, характеризує особливості його зародження в Україні та його вимоги у порівнянні з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з проце­сами лібералізації суспільства;

аналізує явища суспільного життя, визначає причини та наслідки реформ;

характеризує основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство;

визначає зв'язки між процесами лібералізації суспільства, особ­ливостями політичного життя та суперечливими явищами у роз­витку культури та духовного життя;

доводить, що процеси лібералізації здійснили вплив на зрос­тання національної самосвідомості.

1

Узагальнення
1

^ Резервний час
8

Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕ­ДИНА 60-х — середина 80-х рр.)

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р.

Спроби реформування економіки в другій по­ловині 60-х років. Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.

Зміни в соціальній та у національній струк­турі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно - радянської номенклатури. Повсякденне „життя населення. Моральний стан радянського суспільства.

Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Формування опозиційних те­чій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.

Активізація опозиційного руху в другій поло­вині 60-х — на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.

Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність та зв'язки між головними подіями періоду «застою» в Україні.

Пояснює на основі карти основні тенденції економічного і со­ціального розвитку України у 60—80-ті роки XX ст.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 60-х — першій половині 80-х років XX ст.;

порівнює реформи за часів М. Хрущова з реформами другої по­ловини 60-х рр., визначаючи їх причини та наслідки;

визначає, пояснює на прикладах поняття «застій», дає власну оцінку цьому періоду життя України;

характеризує та порівнює основні вимоги дисидентського руху в Україні в умовах лібералізації суспільства з вимогами другої хвилі опозиційного руху наприкінці 60-х — в 70-ті рр., співвід­носить його прояви з міжнародними нормативно-правовими ак­тами щодо захисту прав людини»того часу;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з кризо­вими процесами у суспільстві періоду застою;

аналізує різні точки зору щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні;

визначає власну позицію щодо питання про системну кризу ра­дянського суспільства, зв'язки між цими процесами та особливостями політичного життя й суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя в Україні;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку культури другої половини 60-х — середини 80-х рр. XX ст.;

висловлює і аргументує власну точки зору щодо кризи суспільної свідомості та початку формування подвійної моралі радянського суспільства.

1

Узагальнення
1

^ Резервний час
6

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)

Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху.

Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи.

Активізація національного руху у другій по­ловині 80-х років. Формування національних громадських організацій і об'єднань. Початок та проблеми релігійного відродження.

Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Україна у загальносоюзних сус­пільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. Спроба державного перевороту в СРСР.

Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР.

Наш край у 1985-1991 рр.


Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні та проголошення незалежності, складає синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, в світі.

Показує на карті кордони незалежної України.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80-х — на початку 90-х рр. XX ст.;

аналізує та порівнює явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр., визначаючи причини активізації соціально-політичного життя населення;

співставляє різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає та характеризує причини розпаду СРСР і утворення незалежної України, аргументує власну позицію;

визначає та описує становище в Україні після розпаду СРСР;

порівнює процеси і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР у цей період, визначає спільне та особливе;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з процесами «перебудови» суспільного життя, розпаду СРСР та утворення незалежної України;

визначає зв'язки між процесами «перебудови» радянського суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя українського суспільства.

1

Узагальнення
1

^ Резервний час
10

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСті

Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту президентства в Україні.

Стан господарства після розпаду СРСР. Спро­би реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Со­ціальне та економічне становище населення. Еміграція.

Основні тенденції розвитку економіки в дру­гій половині 90-х років. Пошуки шляхів ста­білізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відно­сини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.

Демографічні зміни. Соціальна диференціа­ція суспільства. Міжнаціональні відносини.

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку нау­ки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.

Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробіт­ництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовід­носини державної влади та релігійних конфесій.

Основні принципи зовнішньої політики неза­лежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньо­політичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.

Розвиток краю в умовах незалежності України.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави.

Пояснює на основі карти співвідношення політичних сил в Україні, показує на карті території України, навколо яких періодично виникає напруженість у відношеннях із сусідніми державами.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне ста­новище України у 90-ті роки — на початку XXI ст., співставляє різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демокра­тичної, соціальної, правової держави та дає їм власну оцінку;

визначає та характеризує основні напрямки зовнішньої політики Укра­їни в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції;

описує зміни у повсякденному житті та свідомості населення, визначає їх взаємозв'язок з перетвореннями суспільного життя.

визначає власну позицію щодо питання про суперечливі процеси розбудови незалежної держави в Україні, зв'язки між ними та особливостями політичного й економічного життя;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.;

висловлює і аргументує власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України.

Учень/учениця:

показує на карті основні місця і території, пов'язані з сучасним

розвитком освіти, науки та мистецтва.

На основі різних джерел інформації:

визначає і характеризує основні чинники, особливості розвитку, явища, етносоціальні, культурні та інші процеси цього періоду;

порівнює ідеї та цінності, що були характерні для радянської культури з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців;

оцінює внесок окремих діячів у вітчизняну культуру;

порівнює шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу з аналогічними процесами у постсоціалістичних країнах та державах колишнього СРСР, які виникли у 90-ті роки XX — на початку XXI ст.;

визначає і характеризує основні тенденції етносоціального та культурного життя України, дає їм власну оцінку.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність подій, пов'язаних із участю України у світових процесах глобалізації та інтеграції.

На основі різних джерел інформації:

характеризує зміни у житті українського суспільства та діяльнос­ті держави в умовах глобалізації та інтеграційних процесів, співставляє різні точки зору щодо визначальних векторів інтеграції України у світове співтовариство та дає їм власну оцінку;

описує здобутки України щодо інтеграції у європейський, світо­вий, гуманітарний та освітній простір.

1

Узагальнення

1

Резервний час

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти І науки України та...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів всесвітня історія 11 клас
Економічні, соціальні та політичні перетворення у повоєнному світі та основні тенденції суспільного розвитку у др пол. ХХ поч. ХХІ...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас iconНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Що І як вивчає історія Середніх віків. Хронологічні межі та періодизація Середньовіччя....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас. Новітня історія україни
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет ресурсами....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Загальна характеристика стану українських земель в контексті загальноєвропейської історії початку ХХ ст
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 11 клас. Новітня історія україни
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас iconМіністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 клас / Під ред. М. Д. Зубалія. – К: «Початкова школа», 2002. – 110 с. Програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка