Оцінна картка військовослужбовця
Скачати 139.27 Kb.
НазваОцінна картка військовослужбовця
Дата конвертації12.10.2013
Розмір139.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра оборони України

07.02.2006 № 63

ЗМІНИ

до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 16 липня 2002 року № 237, та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України  9 серпня 2002 року за № 647/6935
1. У тексті Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України (далі - Інструкція) слова “атестаційна картка військовослужбовця”, “морально-етичні, професійні, ділові, особисті якості” у всіх відмінках замінити відповідно словами “оцінна картка військовослужбовця”, “військово-професійні, ділові та особистісні якості” у відповідних відмінках.
2. Розділ 5 Інструкції викласти в такій редакції:

“5. Атестування

5.1. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення щорічного оцінювання та періодичного атестування. У міжатестаційний період для прийняття кадрових рішень складається службова характеристика.

5.2. Щорічному оцінюванню підлягають усі особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани) Збройних Сил України, за винятком осіб, зазначених у пункті 5.3 цієї Інструкції.

5.3. Не підлягають щорічному оцінюванню:

посадові особи, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України;

військовослужбовці, які на час складання оцінної картки військовослужбовця знаходяться у розпорядженні відповідних командирів (начальників);

військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади, інших цивільних установ із залишенням на військовій службі;

військовослужбовці – жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною. Вони підлягають щорічному оцінюванню за умови перебування на службі не менше 6 місяців після повернення з відпустки;

військовослужбовці, які на час складання оцінної картки військовослужбовця проходять навчання (строком більше 6 місяців);

військовослужбовці у рік закінчення військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (ад’юнктури, докторантури);

військовослужбовці, направлені до іноземних держав для проходження військової служби і навчання.

5.4. Командири (начальники), які складають на своїх підлеглих оцінну картку військовослужбовця, відповідають за об’єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій.

5.5. У випадку визнання висновків оцінних карток військовослужбовців необ’єктивними, командири (начальники), відповідальні за їх складання, притягаються до дисциплінарної відповідальності.

5.6. Щорічне оцінювання проводиться в кінці навчального року протягом підготовчого періоду до нового навчального року зі складанням оцінної картки військовослужбовця.

5.7. Оцінна картка складається безпосереднім та прямим начальниками на своїх підлеглих відповідно до Методичних рекомендацій з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України, затверджених директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.

5.9. На офіцерів, прапорщиків (мічманів), які відбувають до нового місця служби менше ніж за 3 місяці до кінця навчального року, оцінна картка військовослужбовця складається за попереднім місцем служби за період до моменту вибуття з частини.

5.10.  Командири (начальники), які складають оцінну картку військовослужбовця, зобов’язані:

вивчити порядок щорічного оцінювання;

визначити на початку року основні завдання, які ставляться на навчальний рік перед військовослужбовцем;

проаналізувати службову діяльність підлеглих офіцерів, прапорщиків (мічманів) за рік та оцінити виконання ними службових обов’язків, рівень їх індивідуальної підготовки, виконання планів і програм бойової підготовки, індивідуальних результатів за підсумками контрольних занять, підсумкових перевірок, інспектувань тощо;

за результатами оцінювання скласти оцінну картку військовослужбовця та надати відповідні висновки і рекомендації.

5.11. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності військовослужбовців за рік командири (начальники), які складають на своїх підлеглих оцінну картку військовослужбовця, роблять висновки щодо відповідності або невідповідності посаді, яку вони займають, а також надають рекомендації стосовно перспектив їх подальшого службового використання.

^ Надаються рекомендації щодо:

зарахування до резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання;

виключення з резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання;

залишення на займаній посаді;

переміщення на рівну посаду із зазначенням причини (підпункт “б” пункту 35 Положення);

розгляду на атестаційній комісії на предмет відповідності займаній посаді.

5.12. Висновки та рекомендації, унесені до оцінної картки військовослужбовця, доводяться військовослужбовцям, які підлягали оцінюванню їх безпосередніми начальниками, під підпис у 7-денний термін після складання оцінної картки військовослужбовця, а тим, що перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, – у 3-денний термін після повернення їх до місця проходження військової служби.

5.13. Особа, на яку складена оцінна картка військовослужбовця, має право зазначити особисту точку зору стосовно викладеного, висловити мотивовану незгоду з оцінними висновками командирів (начальників), про що робиться відповідний запис в оцінній картці військовослужбовця.

^ Скарга на необ’єктивність та неповноту викладених в оцінній картці військовослужбовця відомостей подається в 10 - денний термін з дня ознайомлення військовослужбовця з висновками оцінної картки військовослужбовця та розглядається в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. Рішення за скаргою приймає прямий начальник військовослужбовця, який не брав участі в оцінюванні. У разі визнання скарги обґрунтованою до оцінної картки військовослужбовця вносяться відповідні зміни та доповнення або на військовослужбовця складається нова оцінна картка військовослужбовця.

5.14. Особи, які за результатами щорічного оцінювання мають висновок про невідповідність займаній посаді, розглядаються на засіданні атестаційної комісії після ознайомлення з висновками оцінної картки військовослужбовця. У разі оскарження результатів оцінювання вони розглядаються на засіданні атестаційної комісії після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше місячного терміну від дня доведення військовослужбовцю висновків оцінної картки військовослужбовця або прийняття рішення за скаргою.

5.15. Оцінна картка військовослужбовця складається в одному примірнику і зберігається в першому примірнику особової справи військовослужбовця.

5.16. Результати щорічного оцінювання обов’язково враховуються при атестуванні військовослужбовців та розгляді питань стосовно їх подальшого службового використання.
Директор Департаменту кадрової політики

Міністерства оборони України Ю.О.ЧЕРНИХ

Додаток 8


до пункту 5.6 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)

Збройних Сил України

^ ОЦІННА КАРТКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ  1. Загальні відомості


Військове звання Прізвище _____________________

Ім’я По батькові ______________________________

Займана посада _____________________________________________________

___________________________________________________________________

Термін перебування на посаді_________________________________________

Оцінка за період з ____ ___________20___ р. до _____ __________ 20__р.


  1. Побажання стосовно перспектив проходження військової служби

(заповнюється на початку навчального року)
Короткострокова перспектива

Середньострокова перспектива

Орієнтовна посада (напрямок діяльності)Місце служби(стисле викладення та пояснення можливих варіантів побажань)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

  1. Основні завдання, які ставляться на навчальний рік:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Продовження додатка 8


  1. Критерії службової діяльності та якостей військовослужбовця

4.1. Критерії характеристики:Прояви якостей військовослужбовця

Міра прояву

1

Дотримання етичних норм
2
^

Мотивація на військову службу та професійне вдосконалення

3

Лідерські якості

4

Уміння оцінювати підлеглих
5

Комунікабельність

6

Працездатність
4.2. Оцінні критерії:Критерії діяльності військовослужбовця

Кількість балів

1

Рівень професійних знань
2

Рівень професійних умінь та навичок
3

Виконання посадових обов’язків
4

Ефективність управлінської діяльності
5

Професійний розвиток підлеглих
6

Штабна культура (культура роботи з документами)
7

Уміння організовувати та проводити заняття
8

Зовнішній вигляд та стройова виправка
9
^

Стан фізичної підготовленості

СУМА БАЛІВ:

5. Додаткова інформація безпосереднього начальника:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновки та рекомендації безпосереднього начальника:

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Безпосередній начальник_____________________________________________


(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)


“ ____ ” __________ 20__ року

Продовження додатка 8
Висновок та рекомендації прямого начальника та його точка зору стосовно перспектив службового використання потенціалу офіцера:

Прямий начальник ________________________________________________


(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” __________ 20__ року

Ознайомлений:

______________________________________________________________________________________________________________________________________


(згода або мотивована незгода особи, яка оцінюється, з оцінними висновками командирів (начальників, керівників). Зазначення особистої точки зору)


Особа, яка оцінюється _______________________________________________


(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ “ __________ 20__ року


Директор Департаменту кадрової політики

Міністерства оборони України Ю.О.ЧЕРНИХ

Додаток 10

до пункту 5.30 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України

ПРОТОКОЛ № _______

засідання атестаційної комісії __________________________________

___________________________________________________________________

(найменування військової частини, органу військового управління)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Голова комісії ______________________________________________________

(посада, військове звання, ініціали, прізвище)

___________________________________________________________________

Заступник голови комісії _____________________________________________

(посада, військове звання, ініціали, прізвище)

___________________________________________________________________

Члени комісії: _____________________________________________________

(посада, військове звання, ініціали, прізвище)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Секретар комісії ____________________________________________________

(посада, військове звання, ініціали, прізвище)


Продовження додатка 10з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові та посада того, хто атестується

Висновок комісії

1

2

3

1

Капітан Іваненко Петро Іванович – командир танкової роти танкового батальйону

Займаній посаді відповідає. Гідний призначення на посаду начальника штабу – першого заступника командира танкового батальйону

2

Майор Петренко Іван Сергійович – начальник штабу – перший заступник командира танкового батальйону

Займаній посаді відповідає. Гідний направлення на навчання до Національної академії оборони України

в 2006 році

3

Підполковник Сидоренко Олексій Іванович – командир танкового батальйону

Займаній посаді не відповідає. Доцільно звільнити з військової служби за службовою невідповідністю

4

Капітан Григоренко Григорій Іванович – командир танкової роти

Займаній посаді не відповідає. Доцільно  звільнити з військової  служби після закінчення строку контракту

Примітка. У кінці протоколу вказуються військові звання, прізвища та ініціали офіцерів, які були додатково запрошені на засідання атестаційної комісії.
Голова атестаційної комісії

підполковник А.В.МАЙСТРЕНКО
Заступник голови атестаційної комісії

підполковник Г.І.ІВАНОВ
Члени атестаційної комісії:

підполковник В.С.ВАСИЛЕНКО

майор А.Б.ПИРЯТІН

капітан П.І.ПЕТРЕНКО
Секретар атестаційної комісії

капітан Д.Д.МАКАРЕНКО

“____” _________________ 200___ року


Директор Департаменту кадрової політики

Міністерства оборони України Ю.О.ЧЕРНИХ

Додаток 14


до пункту 5.19 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України

АТЕСТАЦІЯ


за період з ____________ 20____ р. до __________20___ р.
На

___________________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(посада, частина, штатна категорія, номер наказу про призначення)
Дата народження ____________Особистий номер_________________________
Служба в Збройних Силах України_____________________________________
Дата присвоєння військового звання____________________________________
Освіта: а)цивільна ___________________________________________________

___________________________________________________________________

б) військова (військово-спеціальна) ____________________________________

___________________________________________________________________
Висновок за попередньою атестацією за 200_ р.__________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Висновки та індивідуальний бал за результатами щорічного оцінювання у міжатестаційний період (за кожний рік)

за 20__р.___________________________________________________________

за 20__р.___________________________________________________________

за 20__р.___________________________________________________________

за 20__р.___________________________________________________________
Перебування в Резерві на посаду (навчання)_____________________________

_________________________________з ________________________________

Додаткові фактори, які можуть впливати на подальше проходження служби:

___________________________________________________________________

(соціально-побутові, медичні тощо та їх характеристика)

Продовження додатка 14
^ 1. ТЕКСТ АТЕСТАЦІЇ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище безпосереднього начальника)
“ ____ ” __________ 20__ року

Продовження додатка 14
^ 2. ВИСНОВКИ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКІВ

3. ВИСНОВКИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


Продовження додатка 14
4. РІШЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ЗАТВЕРДЖУЄ АТЕСТАЦІЮ

___________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
М.П.
“ ____ ” __________ 20__ року

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище начальника штабу або начальника органу роботи з особовим складом, який завірив копії атестації)


М.П.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

З атестацією ознайомлений ______________________________________________________________________________________________________________________________________(згода або мотивована незгода особи, на яку складається атестація з висновками командирів (начальників). Зазначення особистої точки зору)


“ ____ ” __________ 20__ року
_____________________________________


(підпис атестованого)

Директор Департаменту кадрової політики

Міністерства оборони України Ю.О.ЧЕРНИХ

Додаток 15

до пункту 5.41 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України

^ СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Військове звання ____________________________________________________

Прізвище_____________________ Ім’я____________По батькові____________

Займана посада _____________________________________________________  1. ^ ТЕКСТ СЛУЖБОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Продовження додатка 15

Безпосередній начальник _________________________________________

(посада, військове звання, прізвище, ініціали та підпис)

“ ____ ” __________ 20__ року
2. Рішення особи, яка затверджує службову характеристику

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище, ініціали та підпис)

М.П.

“ ____ “ __________ 20__ року
З характеристикою ознайомлений ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


(згода або мотивована незгода особи, на яку складається службова характеристика, з висновками командирів (начальників, керівників). Зазначення особистої точки зору)


___________________________________________________________________


(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)


“ ____ “ __________ 20__ року

Директор Департаменту кадрової політики

Міністерства оборони України Ю.О.ЧЕРНИХ


Схожі:

Оцінна картка військовослужбовця iconКонтрольно-оцінна діяльність як результат формування предметних компетентностей
Організація взаємодії учнів з інформацією, викладеною в підручниках, книгах, інструкціях
Оцінна картка військовослужбовця iconЗаходи медичної служби по захисту особового складу військ від зброї масового ураження
Найважливішим ланцюгом в цій системі є індивідуальний захист від зму кожного військовослужбовця. Надійність цієї системи залежить...
Оцінна картка військовослужбовця iconКартка первинного обстеження

Оцінна картка військовослужбовця iconФорма №1 реєстраційна картка

Оцінна картка військовослужбовця iconКартка динаміки розвитку учня

Оцінна картка військовослужбовця iconІнвентарна картка обліку основних засобів

Оцінна картка військовослужбовця iconКартка стану здоров’я І розвитку дитини*

Оцінна картка військовослужбовця iconПесональна картка Депутата Громадського парламенту України

Оцінна картка військовослужбовця iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Оцінна картка військовослужбовця iconАграрна біржа реєстраційна картка власника брокерського місця на Аграрній біржі

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка