Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України
Скачати 92.83 Kb.
НазваПро затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України
Дата конвертації18.03.2013
Розмір92.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Зб...

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України

Зміст документа

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Міністра оборони України

15.03.2004 N 82
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 березня 2004 р.

за N 385/8984

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України

З метою застосування єдиного порядку проведення службового розслідування стосовно військовослужбовців у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення службового розслідування у Збройних силах України, що додається.

2. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України Є.К.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України

15.03.2004 N 82
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 березня 2004 р.

за N 385/8984

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає підстави, порядок призначення і проведення службового розслідування стосовно військовослужбовців Збройних Сил України, які допустили правопорушення (порушення військової дисципліни та громадського порядку).

1.2. Службове розслідування проводиться у разі:

невиконання або неналежного виконання військовослужбовцем службових обов’язків, що загрожувало життю і здоров’ю особового складу, цивільного населення або заподіяло матеріальну чи моральну шкоду;

невиконання або недбалого ставлення до виконання вимог наказів та інших керівних документів, що могло негативно вплинути чи вплинуло на стан боєздатності, бойової готовності підрозділу чи військової частини;

неправомірного застосування військовослужбовцем фізичної сили, зброї або інших засобів ураження до інших військовослужбовців чи цивільного населення;

порушення правил несення вартової (вахтової) або внутрішньої служби, що могло спричинити тяжкі наслідки;

недозволеного розголошення змісту або втрати службових документів.

Службове розслідування може проводитися і в інших випадках з метою уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню, та встановлення ступеня вини посадових осіб.

У разі виявлення ознак злочину негайно повідомляються відповідний військовий прокурор, начальник органу управління Служби правопорядку та орган, який проводить досудове слідство.

1.3. Рішення про проведення службового розслідування приймається командиром (начальником), який має право видавати письмові накази та накладати на підлеглого дисциплінарне стягнення.

Інші посадові особи у разі необхідності клопочуть за підпорядкованістю про призначення службового розслідування.

Міністр оборони України та начальник Генерального штабу Збройних Сил України та їх заступники можуть призначати службові розслідування безпосередньо або доручати їх проведення підпорядкованим посадовим особам.

У разі скоєння правопорушення військовослужбовцями Збройних Сил України і непроведення службового розслідування з будь-яких причин відповідним командиром (начальником) або проведення його неповно чи необ’єктивно службові розслідування згідно з завданнями та функціями, визначеними військовими статутами Збройних Сил України, Законом України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України”, можуть проводитися також за письмовими наказами начальників органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

1.4. Посадові особи у разі виявлення правопорушення зобов’язані негайно повідомити про це командира (начальника), до компетенції якого входить призначення розслідування.

1.5. Службове розслідування призначається письмовим наказом командира (начальника), який вирішив притягнути військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. У наказі зазначаються підстави для призначення розслідування, особа (якщо вона встановлена), стосовно якої воно має бути проведено, термін проведення та посадові особи, яким доручено його провадження.

Службове розслідування може бути проведено особисто командиром (начальником) чи доручено іншій посадовій особі.

У разі потреби залучення фахівців до проведення службового розслідування командиром (начальником) призначається комісія у складі групи фахівців на чолі з головою комісії, про що оголошується в наказі.

1.6. Службове розслідування має бути завершено протягом одного місяця з дня його призначення командиром (начальником). У необхідних випадках цей термін може бути продовжено посадовою особою, якою він призначений, або старшим начальником, але не більше як на один місяць.

У термін службового розслідування не включається час перебування військовослужбовця, стосовно якого проводиться розслідування, у відпустці або на лікуванні.

1.7. До участі у проведенні розслідування не повинні залучатися особи, які є підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає розслідуванню, а також особи, які особисто зацікавлені в його результатах.

1.8. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, аварій та авіаційних подій проводиться у терміни, визначені відповідно до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 6 лютого 2001 року N 36, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за N 169/5360, та Положенням про порядок класифікацій, розслідування авіаційних подій та подання донесень про них у Збройних Силах України, введеним у дію наказом Міністра оборони України від 20 листопада 1995 року N 303.

Службові розслідування за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв проводяться з дотриманням вимог щодо забезпечення режиму секретності.

2. Порядок проведення службового розслідування

2.1. Особам, які проводять службове розслідування, надається право:

отримувати від військовослужбовців та працівників усні чи письмові пояснення, необхідні документи, довідки, консультативні та експертні висновки;

ознайомлюватися і вивчати, в тому числі з виїздом на місце події, відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати до матеріалів службового розслідування;

отримувати інформацію, пов’язану із службовим розслідуванням, від юридичних і фізичних осіб з дотриманням вимог чинного законодавства на підставі запиту посадової особи, яка призначила службове розслідування.

2.2. Посадові особи Збройних Сил України зобов’язані надавати правдиві письмові пояснення по суті предмета розслідування та поставлених їм питань, пред’являти відповідні документи чи матеріали.

Особа, стосовно якої проводиться службове розслідування, має право давати усні та письмові пояснення, робити заяви, подавати документи і порушувати клопотання про витребування та залучення нових документів, опитування відповідних осіб, проведення додаткових ревізій.

2.3. У разі відмови надати пояснення військовослужбовцем, стосовно якого проводиться службове розслідування, посадовою особою, що його проводить, складається відповідна довідка. Зміст такої довідки засвідчується підписами двох свідків цього факту.

2.4. Розслідування та його результати оформляються письмово.

За погодженням з особами, які опитуються, їх пояснення можуть фіксуватися технічними засобами. Такі пояснення оформляються надалі у письмовому вигляді і підписуються опитуваним.

3. Предмет службового розслідування

Розслідуванням повинно бути встановлено:

наявність чи відсутність події, з приводу якої було призначено розслідування, та її обставини (час, місце) і наслідки; осіб, з вини яких трапилася подія, та осіб, дії чи бездіяльність яких сприяли шкідливим наслідкам або створювали загрозу для їх спричинення;

наявність причинного зв’язку між подією, з приводу якої було призначено службове розслідування, та неправомірними діями військовослужбовця;

конкретні неправомірні дії військовослужбовця, якими вчинено правопорушення;

вимоги чинного законодавства чи інших нормативно-правових актів та керівних документів, які було порушено;

ступінь вини кожної з осіб, причетних до правопорушення;

форму вини (навмисно чи з необережності) та мотиви протиправної поведінки військовослужбовця і його ставлення до скоєного;

умови та причини, що сприяли правопорушенню;

чи вчинено правопорушення під час виконання військовослужбовцем службових обов’язків.

4. Оформлення результатів розслідування

4.1. За результатами службового розслідування складається акт, у якому, крім положень, що визначені пунктом 3 цієї Інструкції, обов’язково зазначаються:

посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, освіта, термін військової служби та термін перебування на останній посаді особи, стосовно якої проведено службове розслідування;

підстави службового розслідування;

час, місце, суть порушення, який нормативний акт порушено (його назва, дата прийняття);

обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність чи знімають вину;

заперечення, заяви та клопотання особи, стосовно якої проведено службове розслідування, мотиви їх відхилення чи підстави для задоволення;

пропозиція щодо притягнення винних осіб до відповідальності;

інші заходи, які пропонується здійснити.

4.2. Акт службового розслідування підписується особами, якими воно проводилося. Кожен учасник розслідування має право викласти свою окрему думку.

4.3. Після підписання акт службового розслідування подається на розгляд посадовій особі, яка призначила розслідування. До акта додаються всі матеріали розслідування.

4.4. У разі, якщо службове розслідування проводилося органом Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, акт та матеріали службового розслідування передаються на розгляд відповідним командирам (начальникам).

5. Прийняття рішення за результатами розслідування

5.1. Посадова особа, яка призначала службове розслідування, розглядає у 10-денний термін акт та всі інші матеріали службового розслідування і приймає відповідне рішення.

5.2. Про прийняте рішення повідомляється військовослужбовцю, стосовно якого проводиться службове розслідування, а у випадках, передбачених пунктом 4.4. цієї Інструкції, також начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

5.3. Притягнення військовослужбовця за результатами службового розслідування до відповідальності здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства. Дисциплінарне стягнення накладається у терміни, визначені Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

5.4. Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що правопорушення військовослужбовця чи іншої особи містить ознаки злочину, питання про порушення кримінальної справи вирішується відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05, 1002-05).

5.5. Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржено зацікавленими особами в порядку, встановленому розділом 5 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

5.6. Особи, які проводять службове розслідування, несуть персональну відповідальність за всебічне повне, своєчасне і об’єктивне його проведення та додержання законодавства України.

Начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України полковник С.Ф.Глєбов


© Інфодиск. “Законодавство України”

Схожі:

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України icon«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування» від...
«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування» від 25. 07,2012 №666
Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України iconПро внесення змін та доповнень до Положення про порядок забезпечення...

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України iconЗатверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від...
Збройних силах ", введеного в дію наказом мо СРСР 1979 року №260 та "Інструкції по організації обліку, зберігання І видачі стрілецької...
Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України iconІнструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини,...
Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових...
Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України iconІнструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини,...
Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових...
Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України iconІнструкція про організацію вартової служби у Збройних Силах України
З метою визначення єдиного порядку організації вартової служби у Збройних Силах України
Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України iconПро затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України
На виконання заходів, передбачених Національною доктриною розвитку фізичної культури І спорту, затвердженою Указом Президента України...
Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України iconНаказ
...
Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України icon"Дружба, військове товариство – славні традиції зс україни. Воїн,...
Пція вихов­­­ної роботи в Збройних Силах та інших військових формуваннях України сприяють плановому керованому характеру подальшого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка