Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Скачати 67.59 Kb.
НазваВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дата конвертації21.03.2013
Розмір67.59 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы


ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ
Директор школи _________________ Заступник директора школи
____________________________

/ОЛЕКСИШИН Б.П./ / /

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ
УЧИТЕЛЯ-ОРГАНІЗАТОРА ОСНОВ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,
ДОПРИЗИВНОІ ПІДГОТОВКИ

ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ступенів

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
УЧИТЕЛЬ-ОРГАНІЗАТОР ОСНОВ

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,

ДОПРИЗИВНОІ ПІДГОТОВКИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики учителя-організатора основ безпеки жит­тєдіяльності, допризивної підготовки (далі - учитель-організатор ОБЖ),затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31.08.1995р., №463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції
України.

При складанні інструкції враховані також "Примірні рекомендації про організацію служби охорони праці в загальноосвітньому закладі системи Міністерства освіти України", затверджені наказом Міністерства освіти України від 27.02.1995р., №92.

 1. Учитель-організатор ОБЖ призначається і звільняється з посади директором школи.

 2. Учитель-організатор ОБЖ повинен мати вищу професійну освіту і спеціальну підготовку з цивільної оборони (ЦО) або вищу чи середню війсь­кову освіту без вимог до стажу роботи.

 3. У своїй діяльності учитель-організатор ОБЖ керується Конститу­цією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання, оборони, ЦО і забезпечення функціонування закладу при незви­чайних ситуаціях правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель-організатор ОБЖ дотримується Конвенції про права дитини.
2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності учителя-організатора ОБЖ є:

 1. Викладання основ безпеки життєдіяльності.

 2. Організація у відповідності з законодавством допризивної підготовки учнів і обліку військовозобов'язаних.

 3. Організація і проведення в школі заходів з цивільної оборони.

  1. Підготовка школи до функціонування в умовах стихійного лиха.


^ 3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Учитель-організатор ОБЖ виконує такі посадові обов'язки:

 1. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки кур­сів основ безпеки життєдіяльності і допризовної підготовки.

 2. Сприяє формуванню загальної культури особистості учнів, забезпе­чує дотримання їх прав і свобод.

 3. Планує, організовує і проводить навчальні, в тому числі факульта­тивні і позаурочні заняття, прикладну фізичну підготовку відповідно до на­вчального плану школи.

 1. Використовує різноманітні форми, прийоми, методи і засоби на­вчання, підвищує свою кваліфікацію.

 2. Бере участь у плануванні і проведенні заходів з охорони праці, жит­тя і здоров'я учнів і працівників школи, в роботі педагогічної ради і нарад при директору школи з питань виконання посадових обов”язків.

 1. Взаємодіє з зацікавленими закладами і організаціями з питань забезпечення безпеки життєдіяльності, допризивної підготовки, цивільної оборони.

 2. Спільно з закладами охорони здоров'я організовує проведення ме­дичного обстеження юнаків допризивного і призивного віку для приписки їх до військоматів.

 1. Надає військоматам допомогу в відборі юнаків для вступу до війсь­кових навчальних закладів.

 2. Веде облік військовозобов'язаних у школі і представляє відповідні звіти в військомат.

 1. Розробляє план цивільної оборони школи.

 2. Організовує заняття з цивільної оборони з працівниками школи.

 3. Готує і проводить командно-штабні, тактико-спеціальні навчання та інші заходи з цивільної оборони.

3.13. Бере участь в забезпеченні функціонування школи при виникненні різних надзвичайних ситуацій.

 1. Забезпечує обладнання захисних споруд, індивідуальних засобів захисту і формувань цивільної оборони, підтримує їх у належному стані (готовності).

 2. Проводить практичні заняття і тренування учнів і працівників школи з навчання їх правильним діям в екстремальних ситуаціях-

 3. Забезпечує створення і вдосконалення навчально-матеріальної ба­зи, дотримання учнями правил безпеки при проведенні занять з курсів основ безпеки життєдіяльності і допризивної підготовки, відповідає за збереження майна цивільної оборони, прийнятого на відповідальне збереження згідно відповідних документів.

 4. Проводить навчання, консультації, інструктажі працівників школи і учнів з питань безпеки життєдіяльності.

 1. Бере участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями, в здійсненні адміністративно-господарського контролю з питань охорони праці.

 1. Проходить періодичні медичні обстеження.

 1. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадсь­ких місцях, що відповідають суспільному статусу педагога.


4.ПРАВА

Учитель -організатор ОБЖ має право:

 1. Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.

 2. На захист професійної честі і гідності.

 3. Знайомитися з скаргами і іншими документами, що містять оцінку його діяльності і давати по них пояснення.

 4. Захищати свої інтереси самостійно і (чи) через представника, в тому числі адвоката, в випадку дисциплінарного розслідування чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної ети­ки.

 5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

 6. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

 7. Підвищувати свою кваліфікацію.

 8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і отримувати її у випадку успішного проходження атестації.

 9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати уч­нів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, визначених Статутом і Правилами про нагородження учнів школи та стягнення.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. У встановленому законодавством України порядку учитель-організатор ОБЖ несе відповідальність за:

 • реалізацію в повному об'ємі освітніх програм у відповідності з навчальним планом і графіком навчального процесу;

 • життя і здоров'я учнів під час освітнього процесу;

 • порушення прав і свобод учнів.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпо­ряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, учитель-організатор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо­давством.

 1. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а та­кож здійснення іншого аморального вчинку учитель-організатор ОБЖ може бути звільнений з займаної посади у відповідності з трудовим законодав­ством України і Законом України "Про освіту". Звільнення за даний вчинок
  не є мірою дисциплінарної відповідальності.

 2. За спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель-організатор ОБЖ несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах,визначених трудовим і (чи) цивільним законодавством.

^ 6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Учитель-організатор ОБЖ:

 1. Працює згідно графіка, складеного, виходячи з 36-годинного робо­чого тижня і затвердженого директором школи.

 2. Планує заходи з цивільної оборони на навчальний рік і навчальну чверть. План за­ходів затверджується директором школи.

 3. Подає директору школи письмовий звіт про виконану роботу за кожну навчальну чверть.

 4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового, директивного і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відпо­відними документами.

 5. Візує накази директора школи з питань цивільної оборони, ОБЖ, допризивної під­готовки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

 6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять в його компетенцію, з адміністрацією і працівниками школи.


Схожі:

Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики лаборанта
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик завідуючого бібліотекою І бібліотекаря
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики педагога, затвердженої наказом Міністерст­ва...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка