Державний економіко-технологічний університет транспорту”
Скачати 164.9 Kb.
НазваДержавний економіко-технологічний університет транспорту”
Дата конвертації20.12.2013
Розмір164.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ
Кафедра обліку і аудиту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
по виконанню курсової роботи з дисципліни “Організація обліку”

для студентів економічного факультету спеціальності „Облік і аудит”


Київ-2013

Наведено методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи з дисципліни “Організація обліку”

Автори:
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту ДЕТУТ, протокол № від __ ________ 20__ року

Рекомендовано до видання методичною комісією факультету ………., протокол № __ від ________ 20__року

ЗМІСТ

1. Вступ 4

2. Вибiр та закрiплення теми курсової роботи 5

3. Тематика курсових робіт 5

4. Структура та зміст курсової роботи 7

5. Орієнтовні плани окремих курсових робiт 8

6. Оформлення курсової роботи 9

7. Порядок захисту курсової роботи 11

8. Рекомендована лiтература 11

9. Зразок титульного листа 13

10. Завдання 14

1. ВСТУП

Організація обліку самостійний розділ курсу бухгалтерського обліку, який має для бухгалтерів особливо важливе значення.

Фахівці бухгалтерських i фінансових служб повинні бути справжніми організаторами i господарями виробництва, ефективно вести підприємницьку діяльність. Це вимагає глибоких теоретичних знань, уміння вирішувати технологічні питання в складних умовах практичної діяльності. Набуттю i закріпленню таких знань сприяє виконання курсової роботи.

Самостiйна робота студента по пiдготовцi i написанню курсової роботи є однiєю з форм вивчення дисципліни "Організація обліку". Вона дозволяє провести науковi дослiдження, систематизувати та узагальнити знання з бухгалтерського облiку, знайти шляхи його удосконалення, дає можливостi розвивати навички творчої працi та самостiйного мислення.

Пiд час виконання роботи студенти засвоюють методику наукових дослiджень, здiйснюють пошук шляхiв вдосконалення бухгалтерського облiку.

Підвищення аналітичності та оперативності бухгалтерського обліку багато в чому залежить і від раціональної оргапнізації облікового апарату. Раціональна організація облікового апарату дозволяє широко удосконалювати документообіг, документацію, обробку інформації, доцільніше використовувати робочий час облікових працівників, здійснювати точний, своєчасний та діючий облік при найменших витрат сил та засобів на його ведення і забезпечує узгоджену ритмічну працю на всіх етапах облікового процесу.

Пошукова, дослiдницька та аналiтична робота вимагає вiд студентiв глибокого вивчення нормативних i законодавчих актiв, спецiальної лiтератури стосовно бухгалтерського облiку в Українi, критичної оцiнки практики ведення облiку та можливостей використання зарубiжного досвiду.

Мета написання курсової роботи полягає в пiдвищеннi рiвня фахової пiдготовки майбутнiх магістрів, здатних самостiйно вирiшувати весь спектр бухгалтерських процедур в практичнiй дiяльностi та вміння приймати обґрунтовані управлінські рішення на основі проведених аналітичних досліджень.

Основнi завдання курсової роботи передбачають: засвоєння i поглиблення студентами знань в галузi бухгалтерського облiку, оволодiння методами наукового дослiдження, набуття навичок самостiйного вирiшення теоретичних i практичних проблем, вмiння успiшно вести бухгалтерський облiк на пiдприємствах рiзних органiзацiйно - правових форм та проводити аналітичні дослідження з метою підвищення ефективності функціонування підприємства.

^ 2. Вибiр та закрiплення теми курсової роботи
Тема курсової роботи обирається студентом САМОСТІЙНО на основi орiєнтовної тематики. Обираючи тему, слiд враховувати її наукову та практичну значимiсть, наявнiсть необхiдних матерiалiв та документiв, власну зацiкавленiсть та особистi можливостi щодо проведення ґрунтовного дослiдження та використання напрацювань в подальшiй самостiйнiй бухгалтерськiй роботi.

Назву обраної теми студент реєструє на кафедрi облiку i аудиту ДЕТУТ. При цьому в групi однойменнi теми не можуть повторюватися. Перелiк тем для написання курсової роботи не є вичерпним, а тому може вiдповiдним чином коригуватися з урахуванням змiн i доповнень до iнструктивних матерiалiв та практики ведення бухгалтерського облiку. Студент має право запропонувати власну тему за умови згоди наукового керiвника та подальшої її реєстрації у встановленому порядку.

Курсову роботу студент готує самостійно. Університет надає можливість користуватися навчальними примiщеннями, бiблiотекою, обладнанням та iншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрiшнього розпорядку. За якiсть i своєчаснiсть пiдготовки курсової роботи вiдповiдає студент. Науковий керiвник здiйснює консультацiї та визначає рiвень пiдготовки роботи i її вiдповiднiсть до вимог державних стандартiв освiти.
^ 3. Тематика курсових робіт

 1. Організація обліку основних засобів в сучасних умовах.

 2. Організація обліку необоротних матеріальних активів.

 3. Організація обліку нематеріальних активів.

 4. Організація обліку виробничих запасів.

 5. Організація обліку витрат на виробництво продукції.

 6. Організація обліку витрат діяльності.

 7. Організація обліку розрахунків з покупцями та замовниками.

 8. Організація обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами.

 9. Організація обліку статутного капіталу на підприємствах комунальної власності.

 10. Організація обліку витрат і доходів майбутніх періодів.

 11. Організація обліку довгострокових позик і порядок їх надання.

 12. Організація обліку довгострокових зобов’язань.

 13. Організація обліку поточних зобов’язань.

 14. Організація обліку доходів від реалізації продукції, товарів (надання послуг).

 15. Організація обліку валютних операцій.

 16. Організація обліку формування фінансових результатів.

 17. Організація обліку орендованих необоротних активів.

 18. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності ( за організаційно- правовими формами підприємства).

 19. Організація обліку грошових коштів.

 20. Організація роботи облікового апарату.

 21. Організація обліку витрат на збут.

 22. Організація обліку фінансових інвестицій.

 23. Організація обліку капітальних інвестицій.

 24. Організація облікової політики підприємства.

 25. Організація обліку розрахунків за страхуванням.

 26. Організація обліку розрахунків за податками й платежами.

 27. Організація обліку власного капіталу.

 28. Організація обліку резервного капіталу підприємства.

 29. Організація інвентаризації, облік її результатів.

 30. Організація обліку експортно-імпортних операцій..

 31. Організація обліку пайового капіталу.

 32. Організація обліку бартерних операцій.

 33. Організація обліку матеріальних витрат .

 34. Організація обліку витрат на оплату праці.

 35. Організація обліку відрахувань на соціальні заходи.

 36. Організація обліку амортизації необоротних активів.

 37. Організація обліку реалізації готової продукції, товарів і послуг.

 38. Організація обліку діяльності малих підприємств.

 39. Організація обліку грошових коштів та їх еквівалентів.

 40. Організація та формування контрольних функцій бухгалтерських працівників в умовах автоматизації обліку.

 41. Організація обліку зовнішньоекономічних операцій.

 42. Організація обліку в інвестиційних компаніях.^ 4. Структура та зміст курсової роботи

Курсова робота включає: титульний листок, зміст, вступ, огляд літератури, основну частину, висновки і пропозиції, список використаної літератури, додатки.

Титульний листок включає назву вищого навчального закладу, тему курсової роботи, прізвище, ім’я та по-батькові виконавця, прізвище та ініціали керівника (зразок титульного аркуша наведено у додатку А).


Зміст: назви заголовків усіх розділів у тій послідовності, в якій вони подані в роботі, із зазначенням номерів сторінок.

Вступ вміщує формулювання мотивів та причин вибору теми курсової роботи, її значення та актуальність, мету роботи, задачі та проблеми, які вирішуватимуться, предмет та об’єкти дослідження. Вступ викладається на двох або трьох сторінках.

Огляд літератури: систематизований аналіз літературних джерел по темі роботи. Він має бути коротким, але містити критичний аналіз розглянутих питань з формулюванням задач, які подані в роботі.

Спеціальну літературу студент підбирає самостійно, використовуючи каталог бібліотек. Критично оцінюються праці вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі акти, інструктивні матеріали. Цим розкривається глибина вивчення питання та вміння студента узагальнити опрацьовану літературу і сформулювати своє відношення до неї. На кожне використане літературне джерело дається посилання в квадратних дужках відповідно номерів списку літератури, який наводиться в кінці курсової роботи.

Основна частина вміщує викладання суті курсової роботи, опис проведеного дослідження і аналіз його наслідків. Ця частина складається із двох розділів, і окремих питань, яких виділяють від трьох до п’яти. Поділ текстового матеріалу на підрозділи дозволяє більш чітко викласти зміст питання. Кожний розділ позначається арабською цифрою та пишуть повну його назву. Новий розділ починають з нового аркуша, незалежно від того, що попередній аркуш залишається використаним не повністю. Висвітлення положень має супроводжуватися відповідними аргументами, містить посилання на позиції авторів із літературних джерел або нормативні документи, ілюструватися прикладами із практики, цифровими матеріалами, схемами, тощо. Висвітлення розділу повинне завершуватися висновком.

Висновки і пропозиції повинні відображати суть курсової роботи, бути конкретними і корисними для практичного використання, витікати із її змісту. Кожний висновок має бути по тексту відокремлений від інших, містити завершене твердження або спростування. Висновки розміщуються в тій послідовності, в якій вони викладені в тексті курсової роботи. Після висновків формуються пропозиції (якщо вони є) щодо удосконалення вирішення конкретних питань. Пропозиції можуть бути теоретичного і практичного напрямку.

Список використаної літератури включає літературні джерела, використані при написані роботи. Він складається із зазначенням загальноприйнятих реквізитів кожного видання. Літературні джерела розміщують в алфавітному порядку або в послідовності згадування їх в курсовій роботі, нумеруються арабськими цифрами. Заголовок книги пишуть з великої літери, місце видання повністю, в називному відмінку за виключенням скорочених назв міст – Київ (К.), Москва (М.).

^

Наприклад: Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. К.: А.С.К., 2008.-784 с.

Додатки – це використані при написані роботи цифрові матеріали, документи, облікові регістри, форми звітності. Додатки повинні бути заповнені і пронумеровані. Матеріали дослідження можуть бути розміщені в основній частині дослідження. Тоді додатки окремо не подають.


^ 5. Орієнтовні плани окремих курсових робiт

Тема. Організація бухгалтерського облiку на пiдприємствi

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади організації бухгалтерського обліку на підприємстві

1.1 Огляд лiтератури по організації бухгалтерського облiку

1.2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Розділ 2. Органiзацiя облiку в бухгалтерiї пiдприємства

2.1 Органiзацiя документообiгу

2.2 Штат працiвникiв облiку та їх посадовi обов'язки

Висновки i пропозиції

Список використаної лiтератури
Тема: Організація обліку грошових коштiв

Вступ

Розділ 1. Економiчний змiст грошово –розрахункових операцій

1.1 Огляд лiтератури по облiку грошових коштiв

1.2 Економiчний змiст грошових коштів та аналіз інструктивних матеріалів по їх обліку

Розділ 2. Організація обліку грошових коштів

2.1. Основні завдання організації обліку грошових коштів.

2.2. Організація документування операцій з грошовими коштами.

2.3. Організація обліку грошових коштів в касі.

2.4. Організація обліку грошових коштів на рахунках в банку.

Висновки i пропозиції

Список використаної лiтератури
^ 6. Оформлення курсової роботи

Курсова робота починається з титульного аркушу, який є першою сторінкою роботи.

Текст курсової роботи потрiбно писати чiтко, розбiрливо, охайно на одній сторонi аркуша формату A—4. На сторiнках курсової роботи необхiдно видiляти поля таких розмiрiв: зліва— не менше 30 мм, справа—10мм, зверху i знизу — не менше 20 мм. Текст друкується 14 шрифтом через 1,5 інтервала. Текст основної частини роботи подiляють на роздiли, підрозділи, пункти i пiдпункти. Скорочення слiв у роботi не допускається (крiм загальноприйнятих). В роботi повиннi бути посилання на лiтературнi джерела, використаний цифровий матерiал, додатки.

^ Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП". "РОЗДІЛ, "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", “ДОДАТКИ" пишуться великими лiтерами симетрично до тексту, Заголовки пiдроздiлiв пишуться маленькими лiтерами, крiм першої великої з абзацного вiдступу. Крапку в кiнцi заголовка не ставлять. Якщо заголовки складаються з двох або бiльше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктiв пишуть маленькими лiтерами (крiм першої великої) з абзацного вiдступу. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторiнки. Нумерацiя сторiнок, роздiлів, пiдроздiлiв, пунктів, пiдпунктiв, малюнкiв, таблиць, формул подається арабськими цифрами без №.

Першою сторiнкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерацiї сторiнок курсової роботи. На ньому номер сторiнок не ставлять. На наступних сторiнках номер проставляють у правому нижньому кутi сторiнки без крапки в кiнцi. Змiст, вступ, висновки, список використаної лiтератури не нумерують. Номер роздiлу ставлять пiсля слова РОЗДІЛ, після номеру крапку не ставлять, а потiм з нового рядка друкують заголовок роздiлу.

Пiдроздiли нумерують у межах кожного роздiлу. Номер підроздiлу складається з номера роздiлу i порядкового номера пiдроздiлу. Наприклад "2.3 ” (третій пiдроздiл другого розділу). Потiм у тому ж рядку пишуть заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного пiдрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерiв роздiлу, підрозділу, пункту, мiж якими ставлять крапку. Наприклад "1.3.2" (другий пункт третього пiдроздiлу першого роздiлу).

Ілюстрації (схеми, графiки) i таблицi необхiдно подавати в курсовiй роботi безпосередньо пiсля тексту, де вони згаданi вперше, або на наступнiй сторiнці. Ілюстрації i таблицi, якi розмiщені на окремих сторiнках роботи, включаються до загальної нумерацiї сторiнок. Ілюстрації позначають словом "Рис. ” i нумерують послiдовно в межах роздiлу, за виключенням iлюстрацій, поданих у додатках. Номер iлюстрації повинен складатися з номера розділу i номера iлюстрації, мiж якими ставиться крапка. Наприклад "Рис 1.2." (другий рисунок першого роздiлу). Номер iлюстрацiї, її назва i пояснювальнi пiдписи розмiшують послiдовно пiд iлюстрацією. Таблицi нумерують послiдовно в межах роздiлу (за винятком таблиць, поданих у додатках). У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця ” iз зазначенням її номера. Номер таблицi повинен складатися з номеру роздiлу i порядкового номера таблицi, мiж якими ставиться крапка. Наприклад: "Таблиця 1.2."(друга таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці. Над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці. Наприклад: Продовження табл.1.2”.

При написаннi курсової роботи студент повинен надавати посилання на лiтературнi джерела, матерiали або окремi результати, якi використовувались в курсовiй роботi. Посилатися слiд на новi видання публiкацiй. Посилання в текстi курсової роботи на джерела слiд зазначити порядковим номером за перелiком посилань, видiлених двома квадратними дужками. Наприклад: “ ... у працях [1, 7]..." Посилання на цитати має вiдповiдати бiблiографiчному опису джерел за порядковим номером. Джерела (список) слiд розміщувати no алфавіту прiзвищ перших авторiв або заголовкiв в хронологiчному порядку. Вiдомостi про джерела, якi включенi до списку, необхiдно давати згiдно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням прiзвищ та iнiцiалiв авторiв, назв праць, видавництв, року видання.

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи на наступних її сторінках. Кожний додаток повинен починатися з нової сторiнки. Додаток повинен мати заголовок та номер.

Курсова робота виконується українською мовою. Обсяг роботи— 40 45 сторiнок. На останнiй сторiнцi студент ставить свiй пiдпис i дату виконання роботи.

7. Порядок захисту курсової роботи

Виконану курсову роботу студент подає на кафедру бухгалтерського обліку і аудиту для реєстрації, яка здiйснюється в спецiальному журналі. На титульному аркуші курсової роботи пiд назвою теми проставляють реєстрацiйний номер i дату реєстрації.

Курсова робота передається науковому керiвниковi на рецензування. Він складає рецензiю, в якiй відображає актуальність теми, рiвень i глибину проведеного дослiдження, практичну i теоретичну цінність роботи, якiсть її оформлення, дає загальний висновок щодо змiсту та оформлення курсової роботи. При негативному висновку вона повертається студенту на доопрацювання i повторно подається на перевiрку та рецензування.

У встановлений кафедрою строк студент захищає курсову роботу. Процедура захисту складається з короткої доповiдi автора. Пiсля цього йому задаються запитання пo cуті роботи i виставляється оцінка:"Вiдмінно", "Добре", "Задовiльно". Якщо за результатами захисту одержано оцiнку "Незадовiльно", студент не допускається до складання iспитів. Повторний захист визначається правилами університету.
^ 8. Рекомендована лiтература

1. Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Україні», прийнятий 16 липня 1999 р.

2. Інструкцiя "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань і господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй". Затв. наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р. №291.

3. План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй підприємств i органiзацiй". Затв. наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р. № 291.

4. Положення (стандарти) бухгалтерського облiку. Затв. наказами Мiнiстерства фiнансiв України в 1999 — 2003 роках.

5. Велш Глен А., Шорт Данiел Г. Основи фiнансового облiку/ Пер. з англ.— К., 2007. — 943 с.

6. Друри К. Введение в управленческий и производственный учёт/ Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007. — 560 с.

7. Нидзл Б., Андерсон X., Колдуэлл Л., Принципы бухгалтерского учёта.— М., Финансы и статистика., 2003. — 444 с.

8. Сопко В.В. Бухгалтерський облiк. — К., 2006 — 448 с.

9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фiнансовий облiк на підприємствах України — К.: А.С.К., 2008. — 784 с.

10. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. – К.: ЦУЛ, 2009. – 624 с.

11. Сук Л.К. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Т. Шевченка. – 2008.– 238 с.

12. Сук Л.К. Бухгалтерський облік. – К.: Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Т. Шевченка. – 2007.– 338 с.

13. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні /під ред. С.Ф.Голова. – Д.: ТОВ «Баланс – Клуб», 2007. – 832 с.

14. Бухгалтерський фінансовий облік / за ред. Ф.Ф.Бутинця .- Ж.: ЖІТІ, 2006. –672 с.

15. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» ВНЗ / за редакцією проф.Ф.Ф.Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 592 с.
Додаток А

Зразок титульного листа

Державний економіко-технологічний університет транспорту

кафедра «Обліку і аудиту»


^

КУРСОВИЙ РОБОТА


з дисципліни організація обліку

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____
Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Київ - 2013рік

Додаток Б

Зразок

ЗАВДАННЯ

до курсової роботи з дисципліни організація обліку

студента (ки) ____ курсу економічного факультету

із спеціальності „облік і аудит”

____________________________________________________________
Тема курсової роботи____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Об’єкт дослідження_____________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________
Джерела даних ______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Дата Підпис викладачаСхожі:

Державний економіко-технологічний університет транспорту” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернігівський...
Розділ характеристика підстав недійсності правочинів
Державний економіко-технологічний університет транспорту” iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Державний економіко-технологічний університет транспорту” iconМіністерство транспорту та зв'язку україни дніпропетровський національний...
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
Державний економіко-технологічний університет транспорту” iconЖитомирський державний технологічний університет
У багатьох країнах світу, навіть з демократичною формою політичного режиму, нерідко постає питання про політичну незалежність центрального...
Державний економіко-технологічний університет транспорту” iconМіністерство освіти України Київський державний торговельно-економічний...
Спроби ізольованого втручання лікаря вузької спеціальності в організм без урахування складних зв’язків та здатності організму хворого...
Державний економіко-технологічний університет транспорту” iconОсновним джерелом підвищення ефективності роботи автомобільного та...
Технологічний процес складання являється завершаючою стадією виробничого процесу
Державний економіко-технологічний університет транспорту” iconМіністерство освіти та науки україни житомирський державний технологічний...
Вивчити основні методи введення відеоінформації в комп’ютер та принципи побудови апаратних засобів, що реалізують ці методи. Дослідити...
Державний економіко-технологічний університет транспорту” iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Юридична деонтологія” // Укладач: канд філософських наук Ю. О. Наріжний. – Дніпропетровськ:...
Державний економіко-технологічний університет транспорту” iconМіністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни „Економічна теорія” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 2-х курсів нніпккм,...
Державний економіко-технологічний університет транспорту” iconEx professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99
Серія: Філологія. Філософія (Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка), 11. 05. 00
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка