Міністерство транспорту та зв'язку україни дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
НазваМіністерство транспорту та зв'язку україни дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
Сторінка1/6
Дата конвертації20.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА

__________________________________________________________________

Кафедра „Економіка та менеджмент”

Тести, контрольні заПитання та практичні Завдання

з дисципліни „Основи менеджменту

факультет «Управління процесами перевезень»

2008 – 2009

навч. рік

рекомендуються на МК1:


 1. Менеджмент – суть і основні категорії


Питання для самоперевірки


 1. Які ознаки визначають управління як науку?

 2. В чому виявляється мистецтво управління?

 3. Чому необхідне управління?

 4. Наведіть приклад, підтверджуючий «правильність» загального поняття управління.

 5. Наведіть приклади, підтверджуючі істинність наслідків, що витікають із загального поняття управління.

 6. Назвіть властивості об’єкту і суб’єкта управління.

 7. Розкрийте суть відносин управління.

 8. Назвіть склад дисциплін, що відносяться до професії менеджера.

 9. Розкрийте змістовну суть поняття «менеджмент».

 10. Якими властивостями володіє суб’єкт менеджменту?

 11. Що відноситься до загальних і відмітних властивостей менеджера?

 12. Що відноситься до функціональних сфер менеджменту?


Завдання для практичних занять


 1. Розкрийте суть підтверджуючих ознак, що менеджмент є наукою.

 2. Які ознаки лежать в основі відмінності бізнесмена і підприємця? Наведіть приклади.

 3. На які рівні діляться менеджери? Яка ознака лежить в основі виділення рівнів менеджерів?


Тести


 1. Що з приведених виразів загального поняття управління (ЗПУ) правильно?

 1. ЗПУ - цей засіб досягнення цілей шляхом впливу суб’єкта управління на об’єкт управління;

 2. ЗПУ - це процес визначення мети і встановлення факту її досягнення за допомогою необхідних засобів і дій;

 3. ЗПУ - це процес досягнення цілей шляхом організації людей, необхідних і достатніх засобів і дій;

 4. ЗПУ - це досягнення в деякий певний момент часу мети при взаємодії суб’єкта з об’єктом управління.

 1. Що визначають цілі діяльності підприємства?

 1. цілі - це створення майбутнього підприємства;

 2. цілі - це засоби мобілізації ресурсів підприємства для створення майбутнього;

 3. цілі - це засоби для визначення зобов’язань окремих підрозділів і менеджерів;

 4. всі разом узяте.

 1. На яких головних принципах базуються основи менеджменту?

 1. розвитку загальних принципів менеджменту;

 2. методологічному підході до розгляду функцій управління;

 3. виборі організаційної структури управління;

 4. розвитку інформаційного забезпечення процесів менеджменту.

 1. Організація - це:

 1. група людей, яка діє спільно для досягнення власних цілей;

 2. група людей, спільна діяльність яких направлена на досягнення загальних цілей;

 3. група людей, діяльність яких координується для підвищення ефективності їх роботи;

 4. група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальних цілей.

 1. Умови і способи реалізації суб’єктом і об’єктом своїх властивостей - це:

 1. загальне поняття управління;

 2. відношення управління;

 3. процес управління;

 4. конкретне поняття управління.

 1. Відносини управління перетворюються в зв’язки при умові:

 1. якщо суб’єкти і об’єкти управління починають обмінюватися результатами діяльності;

 2. реалізації суб’єктом своїх цілей;

 3. забезпечення організації ресурсами;

 4. за будь-яких умов існування організації.

 1. Сукупність цілеспрямованих дій суб’єкта управління по встановленню зв’язків з об’єктом управління - це:

 1. загальне поняття управління;

 2. обмін інформацією між суб’єктом і об’єктом управління;

 3. процес управління;

 4. організація діяльності.

 1. Оцінка діяльності системи у будь-який момент часу - це:

 1. критерій;

 2. показник;

 3. принцип;

 4. інформація.


 1. Закони, закономірності і принципи менеджменту


Питання для самоперевірки


 1. Як можливо класифікувати принципи управління? Чим вони відрізняються?

 2. Як пояснити поняття «принцип управління»?

 3. Які вимоги пред’являються до загальних принципів управління?

 4. Яка суть принципу цілеспрямованості?

 5. Дайте визначення ролі суб’єкта або об’єкту управління.

 6. Що таке потреба? Який зв’язок між потребами, інтересами і цілями?

 7. Які теорії потреб ви знаєте?

 8. Дайте характеристику потребам по А. Маслоу.

 9. Що таке ієрархічність? Як ієрархічність виявляється в природі, в штучних об’єктах, в управлінні?

 10. Як виявляється в управлінні принцип взаємозалежності?

 11. Дайте визначення поняттю «потенціал» організації. Як потенціал організації змінюється під впливом чинників зовнішнього середовища?

 12. Дайте визначення продуктивності. Як виявляється економічність в управлінні організацією?


Завдання для практичних занять


 1. Чим відрізняються закони, закономірності і принципи менеджменту?

 2. Розгляньте дію законів менеджменту в практиці менеджерів.

 3. Як пов’язані закони менеджменту з принципами менеджменту?

 4. Який існує зв’язок між законом спільності цілей і законом розподілу праці? Наведіть практичні приклади.


Тести


 1. Загальна норма, яка розділяється і признається всіма людьми - це:

 1. критерій;

 2. принцип;

 3. правила поведінки;

 4. закон.

 1. Основоположником загальних принципів управління є:

 1. А. Маслоу;

 2. Р.Оуен;

 3. Ф.Тейлор;

 4. А.Файоль;

 5. М.Вебер.

 1. До загальних принципів управління належать:

 1. встановлення мети, ініціатива, винагорода персоналу, облік потреб, принцип взаємозалежності;

 2. облік інтересів, дисципліна, взаємозалежність, ієрархічність, справедливість;

 3. цілеспрямованість, облік інтересів, ієрархічність, взаємозалежність, динамічна рівновага, економічність.

 1. Стан, який спонукає людину до дії з метою усунення відхилень - це:

 1. активність;

 2. цілеспрямованість;

 3. потреба;

 4. інтерес.

 1. По ступеню задоволення всі потреби діляться на:

 1. первинні і вторинні;

 2. природні і необхідні;

 3. індивідуальні і колективні.

 4. фізіологічні і психологічні;

 1. Розділення всіх потреб на потреби влади, успіху і причетності - це теорія:

 1. А. Маслоу;

 2. Д.МакГрегора;

 3. Д.МакКлелланда;

 4. В.Врума.

 1. Всі чинники мотивації діляться на гігієнічні і мотиваційні по теорії:

 1. Ф.Герцберга;

 2. А. Маслоу;

 3. Портера-Лоулера;

 4. Д.МакГрегора.

 1. Здатність організації протидіяти чинникам зовнішнього середовища лежить в основі принципу:

 1. динамічної рівноваги;

 2. врахування інтересів;

 3. взаємозалежності;

 4. ієрархічності.

 1. Ефективне використання ресурсів і оптимізацію процесу в організації відображає принцип:

 1. взаємозалежності;

 2. цілеспрямованості;

 3. економічності;

 4. врахування інтересів.

 1. Які висновки витікають з принципу врахування інтересів?

 1. місія є значенням створення і існування будь-якої організації;

 2. поведінка будь-якої організації - наслідок складного взаємозв’язку дії потреб і цілей;

 3. інтерес дозволяє відрізняти одну управлінську роботу від іншої;

 4. ухвалення рішення залежить від значної кількості потреб і інтересів. 1. Історія розвитку теорії і практики менеджменту


Питання для самоперевірки


 1. Опишіть деякі відмінності між організаціями старовини і сучасними організаціями.

 2. Які характерні особливості чотирьох підходів до управління?

 3. Виділіть досягнення в області теорії управління різних шкіл управлінської думки.

 4. Порівняйте результати, отримані в рамках американських шкіл і досліджень, що проводяться в країнах соціалістичної співдружності.

 5. Чим відрізняється підхід до управління в Японії від підходу до управління в інших країнах?

 6. Обговоріть методологію ситуаційного підходу.

 7. Порівняйте теорію системного і ситуаційного підходів.

 8. Які загальні риси містяться у функціональному і процесному підходах?

 9. Які підходи до управління розвивали провідні представники управлінської думки в Україні і Росії?

 10. Як оцінюється нині розробка проблем управління в СРСР в 30...80 р.?


Завдання для практичних занять
Завдання 3.1.

Проведіть аналіз основних напрямів розвитку менеджменту в різних американських школах. Визначте загальні погляди на розвиток менеджменту. Які відмітні особливості кожної з шкіл? Як школи пов’язані з різними підходами? Якого підходу ви дотримуєтеся?
Завдання 3.2.

Як можливо охарактеризувати розвиток менеджменту в Україні? З якими американськими школами менеджменту пов’язані напрями розвитку менеджменту в Україні? Який напрям Ви могли б вибрати в своїй діяльності? Обґрунтуйте свій вибір.
Завдання 3.3.

Охарактеризуйте найвиразніші тенденції, які є видимими в сучасному менеджменті. Визначте, як, на вашу думку, розвиватиметься менеджмент в XXI столітті.
Завдання 3.4.

Визначте загальний зв’язок між людьми, організаціями і менеджментом. Зобразіть його у вигляді схеми.
Завдання 3.5.

Назвіть причини, по яких позитивний досвід Роберта Оуена не був використаний сучасниками і не був довго помічений теоретиками і практиками менеджменту.
Завдання 3.6.

Назвіть переваги підкорення приватних інтересів загальним. З яким Вам законом пов’язано дане твердження?
Тести


 1. У межах поведінкового підходу менеджменту можна виділити:

 1. школу наукового управління;

 2. адміністративну школу управління;

 3. школу «людських відносин»;

 4. кількісну школу;

 5. нову школу управління.

 1. Принципи управління були вперше сформульовані в межах:

 1. школи наукового управління;

 2. процесуального підходу до управління;

 3. адміністративної школи;

 4. системного підходу до управління;

 5. «емпіричної школи» управління.

 1. Розподіл функцій на виробничі і управлінські вперше був зроблений в межах:

 1. класичної школи;

 2. школи «людських відносин»;

 3. школи наукового менеджменту;

 4. «емпіричної школи» управління.

 1. Цільове управління вперше було впроваджено в межах:

 1. школи «людських відносин»;

 2. «емпіричної школи»;

 3. наукової школи;

 4. нової школи.

 1. Вперше функції управління були визначені:

 1. А. Файолем;

 2. Ф. Тейлором;

 3. П. Друкером;

 4. МакГрегором.

 1. Менеджмент як забезпечення виконання роботи за допомогою інших осіб був визначений:

 1. Анрі Файолем;

 2. Мері Паркерт Фоллетт;

 3. Крісом Аджерісом;

 4. МакГрегором.

 1. Проблема делегування повноважень вперше була визначена в межах:

 1. нової школи;

 2. школи «людських відносин»;

 3. «емпіричної школи»;

 4. адміністративної школи

 1. Відділення функцій управління від фізичного виконання робіт вперше було зроблено в межах:

 1. нової школи;

 2. школи «людських відносин»;

 3. «емпіричної школи»;

 4. наукового менеджменту.
 1. Організації і системи, концепції і визначення


Питання для самоперевірки


 1. Чому створюються організації?

 2. Який основне призначення організацій?

 3. Що собою представляє організація?

 4. Чому виникає необхідність системного розгляду організації?

 5. Чим відрізняється система від організації?

 6. Що собою представляє система? Дайте визначення системи.

 7. Чим відрізняються системи одна від другої?

 8. Назвіть загальні характеристики складної організації. Що визначає складність організації?

 9. Що таке функція виробництва і управління?

 10. Що таке «зовнішнє середовище»?

 11. Які основні змінні утворюють організацію?

 12. Опишіть мету як змінну організації. Які цілі може мати організація?

 13. Які види ресурсів споживає організація? Дайте їх визначення.

 14. Що необхідне для успішної діяльності системи?

 15. Дайте визначення продуктивності системи.

 16. Опишіть загальні типи технологій, які використовуються в організаціях.

 17. Які структури створюють організацію? Чим вони відрізняються?

 18. Чим характеризується людина як елемент організації?

 19. Які параметри організації указують на залежність від зовнішнього середовища?

 20. Що таке ефект синергії?


Питання і завдання для практичних занять


 1. Визначте організацію з погляду основних характеристик.

 2. Дайте поняття критерію і цілісності системи. Визначте взаємозв’язок між цілісністю і зв’язаністю.

 3. Опишіть відмінності між різними класами систем.

 4. Розкрийте зміст концептуальної схеми управління організацією.

 5. Охарактеризуйте важливість зворотного зв’язку для функціонування організації.

 6. Визначте склад компонентів і елементів системи.

 7. Дайте характеристику ресурсів і покажіть їх взаємозв’язок з цілями організації.

 8. Розкрийте концепцію залежності організації від зовнішнього середовища.

 9. Визначте відмінність між вертикальним і горизонтальним розподілом праці. Яку вони мають назву?

 10. Опишіть основні концепції, що мають відношення до структури організації.

 11. Розкрийте відносини між наступними змінними: цілі, задачі і люди.

 12. Поясніть модель організації. Чому необхідно усвідомлювати взаємозв’язок внутрішніх змінних?

 13. Наведіть приклади ефекту синергії в діяльності організації.


Завдання 4.1.

Наведіть приклади систем, що володіють синергічним ефектом. Дайте визначення синергізму. Визначте особливі умови, при яких організація набуває властивості синергізму.
Завдання 4.2.

Сформулюйте цілі, які повинне обов’язково мати підприємство. Виділіть відповідні функціональні види діяльності. Встановіть взаємозв’язок між цілями і функціональними видами діяльності.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство транспорту та зв\1 «визначення потенційного лідера» 4 години
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Міністерство транспорту та зв\Національна Академія наук України Міністерство транспорту та зв’язку...
Розміщення учасників симпозіуму буде здійснюватися в готелях м. Дніпропетровська. Вартість одномісних номерів – 330-350 грн., двомісних...
Міністерство транспорту та зв\Вхідних струмів тягової підстанції
Робота виконана на кафедрі систем електричної тяги Української державної академії залізничного транспорту, Міністерство транспорту...
Міністерство транспорту та зв\Дніпропетровський національний університет залазничного транспорту
Приглашает 24-25 квітня 2007 року тринять Вас участие в работе II міжнародної науково-практичної конференці студентів та молодих...
Міністерство транспорту та зв\Державна адміністрація залізничного транспорту україни
У зв'язку з упровадженням графіка руху поїздів на 2007-2008 рр., з метою упорядкування обліку поїздів неповного складу та неповної...
Міністерство транспорту та зв\Міністерство охорони здоров'я україни головний санітарний лікар залізничного...
Про затвердження Порядку взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку...
Міністерство транспорту та зв\Міністерство освіти І науки України Дніпропетровський національний...
З виконання наказу монмолодьспорту України від 29. 03. 2012 №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних...
Міністерство транспорту та зв\На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті...
Державним департаментом автомобільного транспорту "Укравтотранс" Міністерства транспорту України
Міністерство транспорту та зв\На перевезення пасажирів на постійному міському автобусному маршруті...
Державним департаментом автомобільного транспорту "Укравтотранс" Міністерства транспорту України
Міністерство транспорту та зв\Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка