Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Скачати 230.04 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Дата конвертації03.02.2014
Розмір230.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Література > Методичні рекомендації
Додаток

до листа Міністерства освіти і науки України

2/2-14-1813 від 19.09.2007
Методичні рекомендації

щодо використання тестових технологій

у процесі вивчення української та зарубіжної літератури

в загальноосвітніх навчальних закладах
І. використання тестових технологій – нагальна вимога часу
Сучасне реформування загальної середньої освіти передбачає реалізацію принципів гуманізації та демократизації, методологічне переорієнтування процесу навчання на розвиток особистості кожного учня, формування його компетентностей. Ці тенденції набули потужного імпульсу із входженням української освіти до Болонського процесу, що зумовлює адаптацію та переорієнтацію вітчизняних освітніх стандартів і моделей на європейські стандарти та моделі, зокрема перехід від традиційних для нашої освітньої системи «програм змісту» (syllabus) до запроваджених у 1980-90-х роках у розвинених країнах світу «програм результату» (curriculum), у яких детально виписано конкретні державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки школярів.

Західні експерти відзначають сталу загальносвітову тенденцію: «Якщо раніше увага приділялася викладанню, то відтепер вона акцентується на тому, що конкретно учні мають вивчити в результаті навчання в школі. Ключовою ідеєю «програм результату» є те, що вони скеровують процес викладання шляхом більш точного опису очікуваних результатів навчання. Ця модель навчальних програм стала дуже популярною у 1990-х рр. в освітніх реформах багатьох країн, оскільки давала політикам, батькам і учням конкретніше уявлення про те, чого очікувати від шкіл щодо результатів навчання. Вона зробила зовнішню оцінку й тестування релевантнішими завдяки загальнопогодженим очікуванням, проголошеним у навчальній програмі» (П.Сальберг).

Наступним кроком на шляху української освіти до Болонського процесу стало широке запровадження Міністерством освіти і науки України зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів (ЗНО) спочатку з кількох (наказ № 701 від 13.10.2006 р.), а з 2007-2008 н. р. – з усіх навчальних дисциплін інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч. – з української та зарубіжної літератури (наказ № 607 від 13.07.2007 р.). Крім того, з 2008 року ЗНО (а тестування в ньому займає чільне місце) зможе водночас заміняти і державну підсумкову атестацію випускників, і вступні випробування до вищих навчальних закладів. Тому зараз надзвичайно актуальною є підготовка українських школярів до тестування як важливого різновиду педагогічних вимірювань.

З одного боку, тестування в процесі викладання окремих навчальних дисциплін (у т.ч. літературного циклу) для української освіти стає щодалі звичнішим, масовими накладами видаються збірники різноманітних тестових завдань, зошити для тестування, завдання тестової форми закладаються безпосередньо до підручників. Але, з другого боку, згадані видання часто хибують на грубі порушення наукових основ тестології, завдання в них виявляються не валідними, не дають репрезентативного зрізу реальних навчальних досягнень учнів, не прив’язані до конкретної шкали оцінювання цих досягнень, на практиці вчителі часто плутають основні тестологічні поняття, порушуючи методику тестування. Через це тестування часто приносить не стільки користь, скільки шкоду, дискредитуючи саму ідею цієї корисної і в цілому об’єктивної процедури педагогічного вимірювання: учні сприймають тестування не як засіб оперативної діагностики реального стану своєї освіченості, а як чергове покарання оцінкою, в освітніх установах і в суспільстві загалом зростає рівень тривожності.

Пропоновані методичні рекомендації покликані допомогти вчителям-словесникам правильно організовувати й проводити тестування, продемонструвати позитивні можливості використання тестових завдань (завдань у тестовій формі) під час викладання й оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, сприяти кращій підготовці школярів до ЗНО з української та зарубіжної літератури.
ІІ. Особливості тестування з предметів літературного циклу
Предмети літературного циклу (зокрема українська та зарубіжна література) відрізняються від т. зв. курсів основ наук, тобто «точних», формалізованих навчальних дисциплін (математики, фізики, хімії та ін.) передовсім тим, що у своїх витоках мають два різних джерела. З одного боку, вони, як і згадані «точні» предмети, закорінені у «високій науці» – літературознавстві. Але, з другого боку, художня література є мистецтвом, органічною складовою системи мистецтв, тому її часто називають мистецтвом слова. Така специфіка української та зарубіжної літератури дає супротивникам тестування підстави для підтримання міфів про те, що нібито мистецтва й творчості тестами виміряти неможливо. Але така точка зору є методологічно хибною з цілої низки причин.

Передовсім вона суперечить реальності. У розвинених країнах світу предмети літературного циклу успішно тестуються впродовж цілих десятиліть. Так, у США з 1959 року запроваджено тест щодо визначення рівня знань із загальноосвітніх дисциплін (т. зв. «АСТ»), до яких входить і література [1]; подібна практика є традиційною також для Великої Британії та інших країн світу [2].

Крім того, будь-яка справжня творчість не лише не суперечить засвоєнню знань, а й спирається на них. Щодо предметів літературного циклу це, наприклад, текстуальне знання конкретних літературних творів, їхньої проблематики, композиції, образних систем, програмових теоретико-літературних понять, фактів історії літератури, біографічних відомостей про письменників тощо. У свою чергу, ці (як і будь-які інші) знання можуть бути закладені до тестових завдань, що зовсім не означає обмеження творчості тестованих учнів. Адже, за влучним висловом основоположника педагогічних вимірювань американського психолога Едварда Лі Торндайка, «якщо щось існує взагалі, то це «щось» існує в певному обсязі, а тому може бути виміряним».

Водночас варто пам’ятати, що «література як феномен творчості (мистецтво слова) і шкільна навчальна дисципліна має суттєві особливості, які позначаються на тестовому оцінюванні знань учнів, адже сприйняття літературного твору є глибоко індивідуальним, наснаженим суб’єктивними переживаннями, трактуваннями» [3]. Літературна освіта прилучає учнів до багатств вітчизняної та світової літератури, розвиває здатність естетичного сприйняття й оцінки явищ літератури та відображених у ній явищ життя і на цьому ґрунті виховує естетичні смаки, потреби, громадянську та ідейно-моральну позиції.

Загальновідомо, що основою вивчення літератури в школі є робота над текстом художнього твору: його сприйняття, інтерпретація й аналіз у єдності форми та змісту, а також засвоєння спеціальних історико-літературних і теоретико-літературних відомостей і фактів.

Отже, основними об’єктами тестового оцінювання можуть уважатися аналіз літературних творів, а також знання й розуміння (оцінка):

1) літературного процесу;

2) змісту літературних творів;

3) біографічних відомостей про письменників;

4) теоретико-літературних понять (термінів).
ІІІ. валідність тестів
Питання валідності (повноцінності, репрезентативності) тестових завдань є ключовим, оскільки врешті-решт тестування повинно давати повноцінні, загальновизнані (експертами-освітянами, політиками, учнями, їхніми батьками, усім суспільством) оцінки реального стану навчальних досягнень школярів з конкретних предметів.

Тому вчителю слід звернути увагу на те, щоб тестові завдання охоплювали не окремі, а всі розділи й компоненти шкільної програми, до того ж пропорційно до кількості часу, відведеного на їх вивчення в навчальному процесі. Так, якщо певна тема вивчається протягом значно більшого часу, ніж інша, то й кількість тестових завдань на вимірювання умінь, навичок, компетенцій тощо, що їх отримали учні після вивчення цих тем, повинна бути відповідно різною.

Якщо йдеться про підготовку випускників до ЗНО, слід обов’язково врахувати наявність варіативних програм із української та зарубіжної літератури, звертаючи особливу увагу на інваріант в них (спільні зміст і вимоги до навчальних досягнень учнів). Адже якісне тестування – не лотерея, тут неможливо бездоганно вгадати десятки ключів (правильних відповідей), тому насправді добре впорається з тестом лише той учень, який належно опанував навчальний матеріал.

Виходячи зі зведених вимог різних варіантів чинних програм з української та зарубіжної літератури, можна порадити вчителям звернути особливу увагу на те, що випускники загальноосвітніх навчальних закладів повинні:

 • знати основні етапи розвитку українського і світового літературного процесу;

 • знати зміст художніх творів, що ввійшли до переліку обов’язкових для текстуального вивчення;

 • називати імена представників тієї чи іншої літературної доби (напряму, течії, угруповання, школи);

 • знати авторів (для зарубіжної літератури – також перекладачів) вивчених творів;

 • орієнтуватися в основних стильових тенденціях літератури того чи іншого історичного періоду;

 • називати основні літературні напрями, течії (угруповання, школи), їх найвидатніших представників;

 • розуміти ідейні та мистецькі засади, що об’єднали представників того чи іншого літературного напряму, угруповання або школи;

 • визначати найхарактерніші ознаки літературних напрямів і течій;

 • визначати найхарактерніші особливості літературного процесу певного періоду та ознаки індивідуального стилю митця;

 • знати основні відомості про життя, творчість і літературну спадщину авторів творів, що ввійшли до переліку обов’язкових для текстуального вивчення;

 • визначати жанрові особливості вивчених творів;

 • пояснювати зв’язок між світоглядом та творчістю письменника;

 • визначати місце і роль митця в літературному процесі доби та українській (світовій) літературі;

 • розуміти місце та значення вивчених творів у доробку письменника й літературному процесі певного періоду (українському або світовому літературному процесі);

 • знати основні теоретико-літературні поняття (терміни), передбачені чинними шкільними програмами з української та зарубіжної літератури;

 • уміти визначати в запропонованих творах (уривках) художні засоби, знання яких передбачене програмою, та визначати їх роль у тексті;

 • аналізувати літературний твір та давати йому власну оцінку;

 • порівнювати літературні факти та явища.


ІV. Основні форми тестових завдань
Фахівці з педагогічних вимірювань [4] за формою тестові завдання розподіляють на чотири основні групи.

^ Група перша. Тестові завдання з вибором однієї (кількох) правильних відповідей.

Вибір правильної відповіді породжує істинне судження, а вибір неправильної – хибне. Логічною основою такої операції є закон виключення третього, вперше сформульований ще Арістотелем. Отже, кожне тестове завдання такої форми мусить обов’язково містити правильну відповідь (відповіді). Таку правильну відповідь тестологи називають «ключем» (англ. «key»), оскільки вона ніби відмикає двері до виконання тестового завдання й отримання учасником тестування бала (балів).

Крім ключів (правильних відповідей), у тестових завданнях цього типу обов’язково повинні бути наявні неправильні відповіді, т. зв. дистрактори. Їх роль стає зрозумілою вже з назви, оскільки слово «дистрактор» походить від англ. «to distract» – «відволікати». Вони відволікають увагу учасників тестування від ключів, що дозволяє розрізнити рівень навчальних досягнень тестованих. За законами тестології на кожен ключ повинно припадати від трьох до п’яти (але не менше трьох!) дистракторів, інакше тест буде не валідним, оскільки занадто високим стає ймовірний процент примітивного вгадування ключів навіть тими учнями, які не знають правильних відповідей.

У тестових завданнях із вибором однієї або кількох правильних відповідей не може бути варіантів «правильної відповіді немає», «всі відповіді правильні» або «всі відповіді неправильні».

Інструкція до таких завдань виглядає приблизно таким чином: «Перед вами завдання, що мають чотири (п’ять, шість...) варіантів відповідей, з яких лише одна правильна (з яких можуть бути правильними одна, дві або більше). Оберіть правильну відповідь (правильні відповіді) і позначте її (їх) знаком «Х»». Оскільки нині спостерігається тенденція використання комп’ютерних технологій для оперативної обробки результатів тестування, а комп’ютер погано розрізняє цифри і особливо літери, тестологи радять у тестових бланках позначати правильну відповідь знаком «Х», який машина легше зчитує.

У таблицях 1-4 наведено приклади тестових завдань із української та зарубіжної літератури з вибором однієї (кількох) правильних відповідей:
Таблиця 1

Тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді

Українська література

Зразок заповнення

тестового бланку

Поміж переліченими письменниками основоположником нової української літератури вважається:

А Тарас Шевченко;

Б Григорій Сковорода;

В Іван Вишенський;

Г Іван Котляревський.
^ Правильна відповідь: Г – Іван Котляревський.А

Б

В

Г


Х

Таблиця 2

Тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді

Зарубіжна література

Зразок заповнення

тестового бланку

Хто з перелічених письменників є представником літератури бароко?

А Франческо Петрарка;

Б Джованні Боккаччо;

В Педро Кальдерон;

Г Вільям Шекспір.
^ Правильна відповідь: В – Педро Кальдерон.А

Б

В

ГХ
Таблиця 3

Тестове завдання з вибором кількох правильних відповідей

Українська література

Зразок заповнення

тестового бланку

Іван Котляревський є автором таких творів:

А «Конотопська відьма»;

Б «Енеїда»;

В «Шельменко-денщик»;

Г «Наталка Полтавка»;

Ґ «Маклена Граса»;

Д «Мина Мазайло»;

Е «Сто тисяч»;

Є «Бояриня».
^ Правильні відповіді: Б – «Енеїда»; Г – «Наталка Полтавка».
А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є
Х
Х

Таблиця 4

Тестове завдання з вибором кількох правильних відповідей

Зарубіжна література

Зразок заповнення

тестового бланку

Які з перелічених жанрів зародилися (притаманні) в персько-таджицькій поезії?

А хоку;

Б сирвента;

В рубаї;

Г сонет;

Ґ серенада;

Д танка;

Е газель;

Є канцона.
^ Правильні відповіді: В – рубаї; Е – газель.А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

ЄХ


Х
За гаданої простоти, тестові завдання з вибором однієї (кількох) правильних відповідей мають великий оціночний потенціал. Так, крім наведених прикладів, де встановлюється відповідність між письменником і твором, між прізвищем письменника і літературним напрямом тощо, до завдань цієї форми можна закладати, скажімо, знання конкретного тексту (когнітивний рівень – знання).

Наприклад:

Таблиця 5

Тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді

Зарубіжна література

Зразок заповнення

тестового бланку

У якому з перелічених творів вжито афористичний вислів «Рукописи не горять»?

А «Злочин і кара»;

Б «Старий і море»;

В «Майстер і Маргарита»;

Г «Червоне і чорне».
^ Правильна відповідь: В – у романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита».А

Б

В

ГХДо тестових завдань із вибором однієї (кількох) правильних відповідей можна закласти й вищі когнітивні рівні, наприклад – розуміння.

Наприклад:

Таблиця 6

Тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді

Українська література

Зразок заповнення

тестового бланку

Яким пафосом наповнена фраза Тараса Шевченка з поеми “Кавказ”: “Слава! Хортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам- царям...”?

А щирим захватом величчю царської особи;

Б вірнопідданськими почуттями до царя;

В їдким сарказмом;

Г легкою іронією.
^ Правильна відповідь: В – їдким сарказмом, докором українцям, які терпляче зносять гніт російських «батюшок-царів».А

Б

В

ГХСказане про великий оціночний потенціал завдань із вибором однієї (кількох) правильних відповідей повною мірою стосується завдань усіх інших форм, до кожного з яких можна закласти всі шість когнітивних рівнів (за Б.Блумом):

 1. Знання.

 2. Розуміння.

 3. Застосування.

 4. Аналіз.

 5. Синтез.

 6. Оцінка.


Група друга. Тестові завдання на встановлення відповідності.

Завдання цього типу зазвичай складаються з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Під час виконання завдання треба встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, тобто утворити логічні пари між певними літературними (літературознавчими) фактами, розміщеними у двох колонках.

Учневі пропонується приблизно така інструкція: „До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і запишіть відповідь у такому вигляді: 1-В, 2-А тощо”. Тестований ставить позначки у бланку тестування на перетині відповідних колонок і рядків.

Для зменшення ймовірності простого вгадування логічних пар до тестових завдань цієї форми закладаються один-три додаткових дистрактори, тобто лівий стовпчик (позначений цифрами) у завдання такого типу зазвичай буває меншим за правий (позначений літерами).

Наведемо типові приклади тестових завдань із української та зарубіжної літератури на встановлення відповідності:
^ Тестове завдання з «Української літератури»:

Установіть відповідність між літературними творами та їх авторами:

Таблиця 7

1 «Місто»;

2 «Жовтий князь»;

3 «Intermezzo»;

4 «Бояриня».

А Леся Українка;

Б Микола Хвильовий;

В Григір Тютюнник;

Г Василь Барка;

Ґ Валер’ян Підмогильний;

Д Михайло Коцюбинський.^ Правильна відповідь: 1-Ґ, 2-Г, 3-Д, 4-А.


^ Зразок заповнення

тестового бланку


Зразок заповнення

тестового бланку

А

Б

В

Г

Ґ

Д

1

Х
2


Х3
Х

4

Х


^ Тестове завдання із «Зарубіжної літератури»:

Установіть відповідність між літературними епохами (напрямами, течіями) та їх видатними представниками:

Таблиця 8

1 романтизм;

2 Просвітництво;

3 футуризм;

4 імпресіонізм.

А Джеймс Джойс;

Б Кнут Гамсун;

В Франц Кафка;

Г Фрідріх Шиллер;

Ґ Філіппо Томазо Марінетті;

Д Адам Міцкевич.


^ Правильна відповідь: 1-Д, 2-Г, 3-Ґ, 4-Б.


^ Зразок заповнення

тестового бланку

А

Б

В

Г

Ґ

Д

1
Х

2


Х3

Х
4
Х


^ Група третя. Тестові завдання на встановлення послідовності.

У тестових завданнях на встановлення послідовності передбачається відновлення учнем певної логічної, хронологічної або іншої послідовності. Інструкція тут схожа на інструкцію до попередньої форми завдань, тобто результатом виконання є утворення пар із цифр і букв, причому цифра позначає правильний порядок розташування варіантів, позначених буквами. Як і в попередньому випадку, тестований ставить позначки у бланку тестування на перетині відповідних колонок і рядків.

Ось типові приклади тестових завдань із української та зарубіжної літератури на встановлення послідовності:
^ Тестове завдання з «Української літератури»:

Установіть послідовність з’яви перелічених поем Тараса Шевченка:
А «Неофіти»;

Б «Марія»;

В «Кавказ»;

Г «Катерина»;

Ґ «Гайдамаки».
^ Правильна відповідь: 1-Г (« Катерина», 1838), 2-Ґ («Гайдамаки», 1841), 3-В («Кавказ», 1845), 4-А («Неофіти», 1857), 5-Б («Марія», 1859).


^ Зразок заповнення

тестового бланку

А

Б

В

Г

Ґ

1


Х
2

Х

3Х4

Х

5
Х
^ Тестове завдання із «Зарубіжної літератури»:

Установіть послідовність виникнення перелічених літературних напрямів (течій):
А символізм;

Б екзистенціалізм;

В маринізм;

Г дадаїзм;

Ґ акмеїзм.
^ Правильна відповідь: 1-В, 2-А, 3-Г, 4- Ґ, 5-Б.


^ Зразок заповнення

тестового бланку

А

Б

В

Г

Ґ

1Х2

Х

3


Х
4

Х

5
Х^ Група четверта. Тестові завдання на вписування короткої правильної відповіді.

Тестові завдання цього типу сформульовані так, що не містять готової відповіді. Кожен учень має вписати свою відповідь у спеціально відведеному для цього місці. Після виконання цієї операції утворюється істинне або хибне висловлювання.

Вчителю слід пам’ятати, що фахівці не радять починати це завдання саме з лакуни (пропуску для вписування правильної відповіді). Краще розташувати місце для вписування короткої правильної відповіді в середині або наприкінці завдання.

Інструкція для таких завдань: „Упишіть правильну відповідь у відведеному для цього місці”.

У таблицях 9-10 наведено приклади тестових завдань із української та зарубіжної літератури на вписування короткої правильної відповіді:

Таблиця 9

Українська література


Найвідоміша збірка поезій Тараса Шевченка має назву «___________».

^ Правильна відповідь – «Кобзар».
Таблиця 10

Зарубіжна література


Найвідоміша збірка новел Джованні Боккаччо має назву «___________».

^ Правильна відповідь – «Декамерон».Докладнішу інформацію щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах слід шукати в запропонованій літературі, а також на вказаних нижче тестових порталах.
Рекомендована література

 1. Аванесов В. С. Форма тестовых заданий: Учебное пособие для учителей школ, лицеев, преподавателей вузов и колледжей. – М., 2005.

 2. Баліна К. Н. та ін. Зошити для моніторингу (тематичного оцінювання) навчальних досягнень учнів із «Зарубіжної літератури». 5-7 класи 12-річної школи / За наук. ред. Ковбасенка Ю. І. – К.: Грамота, 2005-2007.

 3. Гопкінз Д. Оцінювання для розвитку школи: Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2003. – 256 с.

 4. Гронлунд Н. Е. Оцінювання студентської успішності: Практ. посіб. – К., 2005.

 5. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

 6. Невінчана Н. В. Готуйся до іспитів. Література: Тестування. Твори. – К.: Майстер-клас, 2006. – 304 с.

 7. Паращенко Л. І. та ін. Тестові технології в навчальному закладі. – К., 2006. – 218 с.

 8. Первак О. П. Зошити для тестових робіт із «Зарубіжної літератури». 5-11 класи / За наук. ред. Ковбасенка Ю. І. – К.: УАВЗЛ, 1999-2001.

 9. Українська література. Тести. 5-12 класи: Посібник / Автори-укладачі: Бернадська Н. І., Усатенко Г. О. – К., 2007.

 10. Федоренко В. Л., Коваленко Л. Т. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 22-26.

 11. Федоренко В. Л., Коваленко Л. Т. Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови / Коростельов В.В. Зовнішнє оцінювання з української мови: зошит для вчителя, зошит для учня, завдання, відповіді, методичний коментар. – Х.: Вид. група “Основа”, 2007. – С. 4-8.

 12. Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. – М., 2002.

 13. www.ets.org; www.testportal.com.ua (тестові Інтернет-портали).^ Валерій Федоренко, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

Юрій Ковбасенко, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови і літератури Інституту педагогіки АПН України, кандидат філологічних наук, докторант

^ Наталя Невінчана, заступник директора гімназії «Києво-Могилянський колегіум», заслужений учитель України

Андрій Панченков, методист Українського центру оцінювання якості освіти1 Паращенко Л.І. та ін. Тестові технології в навчальному закладі. – К., 2006. – С.14.

2 Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С. 32. До того ж, тестування зовсім не суперечить, а може доповнюватися виконанням учнями т. зв. завдань відкритої форми – написанням творів, переказів, есе тощо.

3 Українська література. Тести. 5-12 класи: Посібник / Автори-укладачі: Бернадська Н.І., Усатенко Г.О. – К., 2007. – С. 7.

4 Див.: Аванесов В. С. Форма тестовых заданий: Учебное пособие для учителей школ, лицеев, преподавателей вузов и колледжей. – М., 2005.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх...
Метою вивчення курсу зарубіжної літератури в загальноосвітній школі є формування широкої читацької компетенції у старшокласників,...
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови
З огляду на це, до тесту не можна включати будь-яке завдання. Кожне з них має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі...
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах iconПро вивчення зарубіжної літератури у 2008-2009 навчальному році
України №10, 2005 р.) кількість годин на вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою...
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими...
...
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в знз у 2013-2014 навчальному році
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах iconПро вивчення української мови І літератури у загальноосвітніх навчальних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка