Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства
Скачати 83.46 Kb.
НазваЛекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства
Дата конвертації03.03.2013
Розмір83.46 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Право > Лекція


ЛЕКЦІЯ 29. 11. 2010

СИСТЕМА ПРАВА, СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА

 • Поняття системи права її відношення з системою законодавствства;

 • Публічне та приватне право;

 • Матеріальне та процесуальне право;

Система права це правова категорія яка означає внутрішню будову внутрішню структуру права будь якої країни

Ознаки права:

 • Обумовлена об’єктивним розвитком внутрішня структура права;

 • Дієвий нормативний регулятор, що здатний здійснювати вплив на суспільні відносини;

 • Норми права взаємоузгоджені між собою, знаходяться у відносинах внутрішнього підпорядкування та взаємовпливу;

Специфіку зовнішнього прояву^ СИСТЕМА ПРАВА


СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА1. Внутрішня система права, його зміст;1.=======================


2. Зміст - сукупність норм права;

2. Зміст – сукупність нормативних актів

3. Відображає стан розвитку сусп.. відносин, тому має об’єктивний характер

3. Відображає волю законодавця тому має суб’єктивний характер;

4. Норми права об’єднуються в інститути, підгалузі, та галузі права


4. Об’єднані за галузями законодавства, які поділяються на інститути законодавства


5. Первинним елементом є норма права, що має чітку структуру (диспозиція ліпот)

5. Первинним елем нормативно правовий акт;


6. Структурні елементи системи права не мають назви статей, глав розділів;

6. Завжди мають назву розділів, глав та статей;


^ Тема ПУБЛІЧНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Римський юрист Ульпіан у давнину казав, що публічне право є стосовним до становища Держави, а приватне до користі окремих осіб.

Відповідно до мети і призначення норм права, право поділяють на публічне і приватне.

Держава:

 1. Підсистема права що регулює державні, міждержавні, та суспільні відносини 1. Предметом правового регулювання є сфера держ справ

 2. Метод правового регулювання – імперативний (наказ зробити)

 3. Регулює відносини між державними органами або між приватними особами і державою;

 4. Забезпечує публічний інтерес, акцентує увагу на заборонах і обов’язках людей перед Державою.
 1. Забезпечує одностороннє волевиявлення суб’єктів права;
 1. Містить норми загальна та безособові; 1. Широко використовує новітні технічні прийоми;

 2. Конституційне, адміністративне, кримінальне, фінансове, кримінальне процесуальне, міжнародне – публічне, міжнародне – гуманітарне право;

Приватне право:

 1. Підсистема права регулює майнове вартісні і особисті немайнові відносини, які виникають з приводу духовних благ і пов’язані з особистістю їх учасників;

 2. Предметом прав регул є сфера приватних справ

 3. Метод – правового регулювання права – диспозитивний(право вибору)

 4. Регулює відносини між приватними особами між собою;
 1. Забезпечую приватний інтерес, та акцентує увагу на економ свободі та рівності товаровиробників;
 1. Забезпечує вільне волевиявлення суб’єктів при реалізації своїх прав;
 1. Містить норми які є зверненнями до суб’єктивного права та забезпечують судовий захист;

 2. Зберігає класичну юридичну техніку
 1. Цивільне, сімейне, авторське, житлове, трудове, цивільне – процесуальне, міжнародно- приватне право;

^ Матеріальне і процесуальне право:

За субординацією правовому регулюванні розрізняють матеріальні та процесуальні галузі права. Матеріальне право – прямо регулює суспільні відносини ( Конституційне, Адміністративне, кримінальне, цивільне). Процесуальні галузі права визнач процедуру реалізації матеріального права і є похідним від нього ( кримінальне - процесуальне, господарське процесуальне, цивільне процесуальне);

Тема РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМИ ПРАВА

 1. Поняття та види реалізації норм права;

 2. Прогалини у праві та шляхи усунення їх;

 3. Юридичні колізії і способи їх вирішення;

Реалізація – це втілення приписів правової норми у діяльності суб’єктів права.

Основними видами реалізації норм права:

 1. Використання ( право на освіту, право на звільнення за власним бажанням);

 2. Виконання ( доглядати за дітьми, за батьками , сплата податків);

 3. Дотримання ( перехід дороги);

 4. Застосування основні стадії процесу застосування:

 • Встановлення фактичних обставин справи;

 • Підбір і аналіз правових норм;

 • Вирішення юридичної справи та оформлення прийнятого рішення;

Акт застосування норми права – це офіційний документ, компетентного органу Держави, який приймається у результаті розгляду конкретної справи;

Критерії класифікації актів застосування норм права виділяють:

 • За формою (вирок, рішення, указ, наказ);

 • За суб’єктами (акти Верх Ради, Президента, К. Міністрів, акти міністерств, акти судових органів) За характером приписів бувають уповноважуючи, зобов’язаючи, забороняючи (позбавлення материнських прав),

 • За предметами правового регулювання (кримінально – правові, господарсько – правові)

 • За юридичною природою: ОСНОВНІ, та ДОДАТКОВІ.

Акти застосування норми права мають певні особливості:

 1. Приймаються компетентними органами;

 2. Носять державно – владний характер;

 3. Застосовуються та мають персоніфікований характер;

 4. Має формально визначений характер, дія автозастосування вичерпується одноразовою реалізацією;

 5. Не поширюються на ці відносини, яки виникають після їх прийняття.

^ САМОСТІЙНО ПРОАНАЛІЗУВАТИ АНАЛОГІЯ ПРАВА І АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ.

тема ПРАВОВА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Правова поведінка поняття та види;

 2. Поняття ознаки та види правопорушень;

 3. Юридичний склад правопорушення;

 4. Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види;

1.Правова поведінка, поняття та види; П.П. – соціальна значима, свідомі вчинки суб’єктів права, що передбачені нормами права та контрольовані їх волею яки тягнуть за собою юридичні наслідки.

Ознаки:

 • Соц. значущість;

 • Суб’єктивізм;

 • Регламентованість поведінки нормами права;

 • Підконтрольність поведінки Державі;

 • Здатність правової поведінки породжувати юридичні наслідки;

Правомірна та неправомірна поведінка

Правомірна поведінка:

 1. Відповідає нормам права;

 2. Соціальна корисна поведінка;

 3. Має суб’єктивну сторону яка включає в себе мотив;

 4. Основними формами є – дотримання, виконання, використання.

Основні критерії П.П:

 • Індивідуальна поведінка;

 • Колективна поведінка;

Залежно від об’єктивної сторони розрізняють активні дії та бездіяльність. Залежно від форм реалізації форм права (дотримання, виконання, використання, застосування)

Залежно від юридичних наслідків (юр. Акти, юр. Вчинки)

Правопорушення – поведінка у вигляді дії чи бездіяльності яка має протиправний характер спрямована на порушення заборон, невиконання обов’язків передбачених нормою права.

Ознаки правопорушення:

 • Має протиправний характер (неправомірний);

 • Має суспільно шкідливий, суспільно небезпечний характер. Виражається в поведінці або дії або бездіяльності;

 • Має свідомо вольовий характер;

 • Є винним діянням;

 • Причинний зв’язок між діянням та спричиненим наслідком;

 • Спричиняє до застосування до правопорушника засобів юридичної відповідальності;

 • Поділяється на злочини (суспільно - небезпечний характер) та проступки (суспільно - шкідливий характер);

Проступки бувають:

 • Конституційні;

 • Адміністративні;

 • Дисциплінарні;

^ ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ

Існує юридичний склад правопорушення

Правопорушення

Правовідносини

 • Суб’єкт - (особа 16 років)

 • Об’єкт - (тільки фізичні особи)

 • Суб’єктивна сторона (мотив,мета вина – обов’язкова ознака ); існує стан неосудності

 • Об’єктивна сторона - Суспільна небезпека, причинний зв’язок, діяння та наслідки. Факультативні ознаки час, місце, спосіб.;

 • Суб’єкт (особа 16 років 14 років)

 • об’єкт, (фізичні юридичні)

 • Зміст
Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види

Ю.ВІДП. розглядається у позитивному ( проспектному ) аспекті – позитивне відношення особи до своїх вчинків що пов’язано соціально правовою активністю, проявом ініціативи при реалізації правових розпоряджень. В негативному аспекті (ретроспективному) – передбачають відповідальність за вже вчинені діяння.

До основних ознак ЮВ. відносимо:

 • Припускає Державний примус;

 • Пов’язано з правопорушенням;

 • Спричиняє негативні наслідки для правопорушника;

 • Характер та обсяг позбавлень встановлені в санкції юридичної норми;

Основні види відповідальності:

 • Кримінальна;

 • Адміністративна;

 • Цивільно-правова;

 • Дисциплінарна;

 • Матеріальна;

Конституція України ст. 87 визначає що кабмін відповідальний ВР.

Ст. 109 – дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади караються обмеженням волі на строк до 3 – х років або позбавленням волі на той самий строк.

Адміністративна

Ст. 24 – основні види адміністративних стягнень: за вчинення адм.. правопорушень можуть застосовуватись таки види адм. Стягнень:

 • Попередження;

 • Штраф;

 • Оплатне вилучення предмета

 • Конфіскація;

 • Позбавлення спец. права;

 • Громадські роботи;

 • Виправні роботи;

 • Адміністративний арешт;

Ст. 211 з позначкою прім: « неявка у військовий комісаріат».

Цивільна відповідальність ст. 31 малолітня особа це особа має дієздатність до 14 років не несе відповідальність за завдану нею шкоду.

Дисциплінарна відповідальність ст. 147 кодексу законів про працю стягнення за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований лиш е один із таких видів стягнення: догана і звільнення;

Матеріальна відповідальність ст. 21 кодексу законів про працю . Особливою формою трудового договору є контракт в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін. Ст. 130 цього кодексу.

^ ПРАВОВА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ СТТРУКТУРА ТА СУЧАСНА ТИПОЛОГІЯ:

 • Що таке правова система, які основні ознаки, структура правової системи

 • Яки існують правові сім’ї в світі ( Романо - германська – пов’язана з правом стародавнього РИМУ, англо - саксонська, мусульманська)

Романо германська – пов’язана з правом стародавнього РИМУ( поділяється на франц і германськ)

Визначає диферц. на публічне право і приватне. Основна ознака що норма права не має бути прийняті суддею. Основне джерело права – нормативно правовий акт

Англосаксонський – джерело права є правовий прецедент. Система законодавства – не кодифікована. Право поділяється на загальне і справедливості.

Мусульманське – пов’язано з релігією, основні джерела права: Коран, Суна, іджма, фікл, кіяз.

ПРАВОСВІДОМІСТЬ ПРАВОВА КУЛЬТУРА:

 • Знати визначення включає правову психологію, ідеологію, поведінка;

 • Питання в білетах – види правосвідомості;

 • За суб’єктами

 • За джерелами

Основними формами – правова пропаганда, освіта, юридична практика, самоосвіта.

Метод правового виховання:

 • Переконання;

 • Примус;

 • Покарання; • Тема Правовідносини;

 • Тема ЗАКОННІСТЬ ПРАВОПОРЯДОК ДИСЦИПЛІНА;

Буде 10 питань на іспиті.

Схожі:

Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства iconТема: Система права та система законодавства

Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства iconЛекція Система планів підприємства
Будь-яке підприємство здійснює складну господарську діяльність протягом досить тривалого часу. Звідси випливає, що система планів...
Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства iconЗаконодавства. Система законодавства України

Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства iconСистема технічних засобів І заходів; система електрозахисних засобів;...
Технічні засоби І заходи з електробезпеки реалізуються в конструкції електроустановок при їх розробці, виготовленні І монтажі відповідно...
Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства iconЯмайська валютна система та особистість сучасної світової економічної істини
На зміну Бреттон-Вудській системі прийшла система регульованих плаваючих курсів, або Ямайська валютна система. На нараді представників...
Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства iconЗатверджено
Система та загальна характеристика джерел законодавства, які регулюють нормотворчість в Україні
Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства iconВнутрішкільний контроль як управлінська система
Система – це сукупність закономірно побудованих, діагностично зв’язаних елементів, взаємодія яких народжує нову якість
Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства iconКалендарно-тематичне планування навчального матеріалу з інформатики...
Тема Операційна система Windows. Вікна. Файлова система. Операції з папками І файлами
Лекція 29. 11. 2010 система права, система законодавства iconКалендарно-тематичне планування навчального матеріалу з інформатики...
Тема Операційна система Windows. Вікна. Файлова система. Операції з папками І файлами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка